Ректор С. В. Мельничук icon

Ректор С. В. Мельничук
Скачати 229.01 Kb.
НазваРектор С. В. Мельничук
Дата24.09.2012
Розмір229.01 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________С.В.Мельничук


“____”__________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст”

(повна форма навчання)


спеціальність 7.03010101 – Соціологія


Схвалено Вченою радою філософсько-теологічного факультету


Протокол № 6 від 25 січня 2012 р.


Голова ради проф. Балух В.О.


Чернівці-2012

ПРОГРАМА

фахових випробовувань

зі спеціальності 7.03010101 – «Соціологія»

для спеціалістів


^ ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ

Тема 1. Загальна соціологічна теорія як методологія пізнання суспільства

Предметна специфіка соціології як науки. Категоріальний апарат соціології. Суть поняття „соціальне”. Структура соціологічного знання та функції соціології. Завдання теоретичної соціології. Поняття законів та закономірностей в соціології. Соціологічне мислення та соціологічна уява (Р.Мертон, Ч.Міллс, П.Штомпка). Загальна характеристика системи методів дослідження в соціології. Соціологія в системі соціальних наук.


Тема 2. Природничі та соціокультурні фактори життя суспільства

Природничий фактор в позитивістській соціології. Природничі умови соціального. Ноосфера як фактор в системі взаємодії “суспільство-природа”. Формування екологічного менталітету людства. Культура як специфічна форма соціального буття людини. Соціальна сутність культури. Типи, структурні елементи та функції культури. Поняття соціокультурної динаміки. Сучасні теорії культури.

Тема 3. Суспільство як соціальна система

Еволюція уявлень про суспільство. Поняття суспільства в соціології, його ознаки. Поняття соціальної системи та її емерджентних властивостей. Елементи соціальної системи як відносно автономні складові соціального цілого: соціальна структура, соціальні інститути, соціальні відносини, соціальні спільноти та індивіди. Типи суспільства. Джерела суспільного розвитку.

Тема 4. Соціальна структура суспільства

Поняття соціальної структури, її основні елементи та різновиди. Поняття, ознаки та типологія соціальних груп. Соціальна нерівність. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.

Тема 5. Соціальна взаємодія та соціальні відносини

Поняття соціальних зв’язків та відносин. Система соціальних відносин. Диференціація соціального зв’язку. Поняття соціальної дії та взаємодії. Теорія соціальної дії М.Вебера та Т.Парсонса. Сучасні теорії соціальної взаємодії (теорія соціального обміну, теорія символічного інтеракціонізму, психоаналітична теорія, теорія рольового наслідування). Поняття соціальної норми та девіації. Соціальний контроль. Соціальний конфлікт.


Тема 6. Особистість в системі соціальних зв’язків

Особливості вивчення особистості в соціології. Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних взаємодій та суспільних відносин. Поняття та фактори соціалізації. Соціальний статус та соціальна роль особистості. Соціальна діяльність і соціальна поведінка людей.


Тема 7. Соціальні інститути та організації у структурі суспільства

Зміст поняття „соціальний інститут”. Суть процесу інституалізації. Види, функції та дисфункцій соціальних інститутів. Поняття та основні риси соціальної організації.


Тема 8. Соціальні зміни та соціальний розвиток

Природа та різновиди соціальних процесів. Поняття соціальних змін. Типологія соціальних процесів. Поняття соціальних рухів. Сучасні соціологічні теорії соціальних змін. Формаційний, еволюційний та цивілізаційний підходи щодо пояснення історичного розвитку суспільства.


Тема 9. Теоретико-методологічне розмаїття в сучасній соціології

Основні риси та структура теоретичної соціології. Особливості вивчення соціальних явищ та процесів на макро- та мікрорівні соціологічної теорії. Методологічні проблеми класифікації соціологічних теорій. Поняття соціологічних парадигм. Соціологічна теорія як методологія спеціалізованих галузей соціологічного знання. Поняття теоретичних ділем в соціології. Е.Гідденс про майбутнє соціології.


Тема 10. Проблеми та напрями розвитку загальної соціологічної теорії у вітчизняній соціології

Особливості розвитку соціологічної теорії в Україні. Українські соціологи про перспективи та завдання розвитку загальної соціологічної теорії. Теоретичні засади вивчення проблем трансформації сучасного українського суспільства: досягнення та перспективи вітчизняної соціології.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 2004.

 2. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999.

 3. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 4. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004.

 5. Смелзер Н. Социология. – М., 1994..

 6. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

 8. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 2003.

Додаткова

 1. Бергер П., Лукман Т. Институционализация // Социальное конструирование реальности . – М., 1995.

 2. Гиденс Э. Стратификация и социальная структура // Социологические исследования. – 1992. – № 9.

 3. Головаха Є. Соціологічні знання: специфіка, критерії науковості та перспективи розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–2004.– № 1.

 4. Денлап Р., Геллап Дж., Геллап А. Здоровье планеты // Социологические исследования.–1992. –№ 12.

 5. Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки // Філософська і соціологічна думка. – 1992.– № 5.

 6. Макеєв С. Класовий аналіз у сучасній соціології // Соціологія: теорії, методи, маркетинг. – 2001. – № 3.

 7. Маргіналізація населення України / За заг. ред. В.В. Онікієнко. – К., 1997.

 8. Мертон Р. Про історію та систематику соціологічної теорії // Філософська і соціологічна думка. – 1996 – № 7- 8.

 9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М., 2006.

 10. Молодь України у дзеркалі соціології . – К., 2001.

 11. Парсонс Т. Человек в современном мире. – М., 1985.

 12. Попова І. Публічність соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2.

 13. Пределы роста: Доклады по проекту Римского клуба „Сложное положение человечества”. – М., 1991.

 14. Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / Отв. ред. В.М. Ворона, Е.И. Суименко. – К., 1995.

 15. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали першої Всеукраїнської соціологічної конференції. – К., 2001.

 16. Рудакевич М.П. Общество как система // Вопросы философии. – 2001.–№ 12.

 17. Рудницька Т. Етнічні спільноти України: Тенденції соціальних змін. – К., 1998.

 18. Симончук Є. В. Середній клас: люди і статуси. – К., 2003.

 19. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992.

 20. Тарасенко В. Науковий інтелект соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1.

 21. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М., 1985.

 22. Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования.–2001. – № 9.

 23. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии // Социологические исследования. – 1990. –№ 2.

 24. Якуба Е.А., Куценко О.Д. и др. Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. – Харьков, 1997.

 25. Бакіров В.С. Соціологія в постмодерністському контексті // Вісник Харківського національного університету. – Харків, 2000. – № 492: Соціологічні дослідження сучасного суспільства.

 26. Городяненко В. Теорії середнього рівня: місце в структурі соціологічного знання й тенденції розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2001. – № 4.

 27. Капитонов Э.А. Социология ХХ века: История и технологии. – Ростов – н /Д., 1996.

 28. Костенко Н., Макеєв С. Місце і час соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1.

 29. Королько В., Танчер В. Головні напрями сучасного соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–1999.–№ 1.

 30. Лукашевич М.П., Туленков В.М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. – К., 1999.

 31. Мертон Р. Про історію та систематику соціологічної теорії // Філософська і соціологічна думка. – 1996 – № 7- 8.

 32. Орлов Г.П. Категории социологии: проблема классификации // Социологические исследования. – 1997. – № 10.

 33. Покровский Н.Е. Классики современной теоретической социологии // Социологические исследования. – 1993. – № 6.^ МЕТОДИ І МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Тема 1. Методологія та методика сучасної соціології

Структура та ієрархія соціологічного знання. Знання теоретичного та прикладного характеру. Спеціальні соціологічні теорії та емпіричні дослідження. Соціолог у ролі соціального інженера. Соціоінженерні та соціотехнологічні проблеми соціології


Тема 2. Методологія та методологічні стратегії

Методологічна процедура суспільних явищ. Методологія і онтологія. Опозиційні методологічні стратегії у соціології. Функціональний підхід та його критика. Узгодження методологічних стратегій. Проблема синтезу соціологічного знання.


Тема 3. Методологічні стратегії та категорії соціології

Поняттєвий апарат соціології. Проблема вірогідності соціологічного знання. Принципи соціологічного дослідження. Соціологічне вимірювання.


Тема 4. Опитування як метод отримання соціологічних даних

Поняття опитування та його класифікація. Висування й перевірка гіпотез. Критерії якості отриманих даних. Процедура розробки анкет і проведення опитування. Типи анкет і види запитань.


Тема 5. Вибірковий метод у соціологічному дослідженні

Генеральна й вибіркова сукупності соціологічного дослідження. Стихійна (випадкова) та квотна вибірки. Процедура розробки вибірки.


Тема 6. Проблема емпіричного аналізу соціальної стратифікації та соціальної мобільності

Проблема соціального простору та його аналізу. Економічний аспект соціального простору. Політичний простір та його особливості. Професійний простір.

Тема 7. Метод спостереження

Поняття спостереження та його особливості. Програма спостереження. Види спостереження. Підготовка спостерігачів. Фіксація результатів спостереження.


Тема 8. Аналіз документів

Поняття документа і класифікація документів. Методи аналізу документів та їх застосування у соціологічному дослідженні.


Тема 9. Метод соціометричного опитування

Соціометрія, її поняття, історія виникнення та проблематика. Процедура соціометричного опитування. Аналіз результатів соціометричного опитування.


Тема 10. Аналіз даних, узагальнення результатів і звіт про проведення дослідження

Підготовка даних для аналізу на ЕОМ. Описання і пояснення в соціологічних дослідженнях. Звіт про дослідження. Підготовка необхідної таблиці та рекомендації.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учебное пособие. – Минск, 2000. – 496с.

 2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. – М., 1995. – 286с.

 3. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: Учебное пособие. – М., 2005. – 384с.

 4. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. – Екатеринбург, 1998. – 208с.

 5. Ионин Л.Г. Философия и методология эмпирической социологии: Учебное пособие. – М., 2004. – 367с.

 6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і випр. – К., 2004. – С. 430-462.

 7. Методы социологического исследования / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко – М., 2008.

 8. Осипов Г.В. Методы измерения в социологии – М.: Наука, 2003.

 9. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2-е видання, доповнене. – К., 2007.

 10. Прикладная социология: Учебное пособие / Под. ред. Ю.С. Колесникова. – Ростов-на-Дону, 2001.

 11. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка. – К., 2005. – С. 464-542.

 12. Юрій М.Ф. Соціологія – К., 2004.

 13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 1998.

 14. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / За ред. О.М. Балакірєвої та О.О. Яременка. – К: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004.

Додаткова

 1. Блоссфельд Х. Исследование жизненных путей в социальных науках: темы, концепции, методы и проблемы // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006.  – Т. 9. – № 1. – С. 15-44.

 2. Зуб Т.С. О роли методологии в исследовательских практиках социологов (постановка проблемы) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Т.1. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2006.

 3. Качанов Ю.Л., Маркова Ю.В. Методологические проблемы исследования смысловой и социальной структур социологического дискурса // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – Т. 7. – № 5. – С. 59-74.

 4. Кислова О.Н. Роль статистических методов в интеллектуальном анализе социологических данных // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2007. ­– С. 201-206.

 5. Медведев В.А. Проблема понятийных оснований социологического исследования // СОЦИС – 2004. – № 6. – С. 143-146.

 6. Міщенко М. Застосування вуличних опитувань у дослідженні електоральних орієнтацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №1. – С. 88-109.

 7. Толстова Ю.Н., Масленников Е.В. Качественная и количественная стратеги. Эмпирическое исследование как измерение в широком смысле // СОЦИС. – 2000. – №10. – С. 101-109.^ СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

Тема 1. Загальна теорія соціальної структури


Предмет, мета та завдання курсу „Соціальна структура суспільства”. Місце та значення курсу в системі підготовки соціологів. Методичне забезпечення та організація роботи по опрацюванню курсу.

Суть поняття соціальної структури. Основні елементи соціальної структури. Розробка поняття соціальної структури в історії соціології. Структурні парадигми в соціології. Сучасні класифікації теоретичних підходів до аналізу соціальної структури: нормативний вимір (Е.Дюркгейм), ідеальний вимір (М.Шелер, А.Шюц), інтеракційний вимір (Г.Зіммель), вимір за інтересами (К.Маркс, М.Вебер). Теорія структурації Е.Гіденса.


Тема 2. Соціальна група як елемент соціальної структури. Проблеми соціогрупової ідентифікації

Поняття соціальної групи. Типологія груп. Інгрупи та аут групи. Референтні групи. Поняття групової ідентифікації. Специфіка соціологічного аналізу процесів ідентифікації. Проблеми соціогрупової ідентифікації: комунікативна, інтерактивна, соціально-перцептивна ідентифікація. Особистісний процес ідентифікації.


Тема 3. Соціальний статус і система соціально-функціональних ролей особистості в структурі суспільства

Поняття трьохвимірного соціального простору. Закон прискорення історичного часу. Поняття та види соціальних статусів. Символи статусу. Статусні групи. Проблема статусів в соціальній структурі архаїчного та сучасного суспільства.

Сутність соціальних ролей. Рольові конфлікти. Поняття соціальної установки та диспозиції. П.Сорокін про соціальну диспозицію. Т.Парсонс про соціальні ролі. Соціальна мобільність та статусно-рольові характеристики індивіда.


Тема 4. Соціальні інститути та організації в структурі суспільства

Особливості соціальних відносин і поведінки індивідів в суспільстві перехідного типу. Процеси інституалізації. Трансформація інституційної структури. Функції та дисфункції соціальних інститутів. Соціальні організації в структурі сучасного українського суспільства.

Тема 5. Характеристика основних зрізів соціальної структури

Критерії виділення соціально-демографічних груп. Поняття прогресивної соціально-демографічної структури. Історична ґенеза типів етнічних спільнот: сім’я, клан, плем’я, народність, нація. Історична обумовленість соціально-поселенської структури суспільства. Соціальні чинники формування поселенської структури. Типи поселенських спільнот.

Поняття професійного поділу людей і професійного поділу праці. Соціально-професійна структура як ієрархічна система. Поняття соціально-класової структури.


Тема 6. Основні поняття теорії стратифікації

Характеристика суті теорії стратифікації. Функціоналісти про соціальну стратифікацію. Теорія соціально-економічної неоднорідності праці. Різноманітність моделей стратифікації. Загальна типологія: рабство, касти, стани, класи. Системні характеристики стратифікації. Соціальна мобільність: суть, типи та механізми.


Тема 7. Класичні та сучасні підходи до вивчення соціальної нерівності

Ідеї соціальної нерівності в суспільній думці до виникнення соціології. Теорія класів К.Маркса і становлення стратифікаційної теорії. Макс Вебер: класичний етап становлення соціології нерівності. Стратифікаційні дослідження 1930-х – 1960-х років: одновимірна і багатовимірна стратифікація.


Тема 8. Типи стратифікаційних систем

Історична та соціокультурна зумовленість формування певних типів стратифікаційних систем. Розгорнута характеристика основних типів стратифікації: рабство, касти, стани, класи. Проблема розробки категорії „клас” в соціології. Класова теорія К.Маркса та М.Вебера. Теорії класів в сучасній соціології. Поняття відкритих та закритих стратифікаційних систем. Процеси соціальної мобільності в стратифікаційних системах.


Тема 9. Особливості соціально-класової структури сучасного українського суспільства

Соціальна стратифікація в суспільствах радянського та пострадянського типів. Теоретичні напрацювання вітчизняних соціологів щодо вивчення соціальної структури та соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Соціогрупова динаміка. Багаті та бідні в сучасній Україні. Проблеми формування середнього класу. Нові фактори диференціації в українському соціумі.


ЛІТЕРАТУРА


Основна

 1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 2004.

 2. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999.

 3. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 4. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004.

 5. Смелзер Н. Социология. – М., 1994..

 6. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

 8. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 2003.

Додаткова

 1. Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной мобильности // Американская социология.– М, 1972.

 2. Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская социологическая мысль: Тексты.– М.,1994.– С. 8–30.

 3. Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Вопросы социологии.– 1992.– № 1. – С. 17-36.

 4. Вебер М. Сословия и классы // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – № 4. – С. 141-148.

 5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии.– Л., М., 1991.

 6. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования.– 1992.– № 3–. С. 104-114; №4.– С. 91-97.

 7. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М., 2006.

 8. Аитов Н.А. Понятия социальной структуры в современной социологии // СОЦИС. – 1996. – №7.

 9. Бевзенко Л. Евристичний потенціал поняття соціальної біфуркації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С.159-176. ( соціальні процеси в соціальній структурі)

 10. Заборовський В. Еволюція соціальної структури: перспективи генерації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №1. – С.8-36.

 11. Иванова О.Б. Идентификация и формирование социальных качеств // Вісник Харк. ун-ту. – Харків, 2000. – № 462. Соціологічні дослідження сучасного суспільства. – С.174-178. В. 66849 061 Х21

 12. Климова С.Г. Изменения ценностных оснований идентификации (80–90-е годы) // Социологические исследования.– 1995.– № 1.– С. 59–72.

 13. Коваліско Н., Савчинський Р. Багатовимірний аналіз соціальної стратифікаційї сучасного українського суспільства (регіональний аспект) // Соціологія: теорія, методи. Маркетинг. – 2007. – №3. – С.5-37.

 14. Коваліско Н. Континуальність традиції: базові перспективи аналізу стратифікаційних порядків // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №2. – С.66-82.

 15. Шейко Р.В. „Социальный статус”: к вопросу о понятии // Вісн.Харківського ун-ту. – Харків, 1999. – Вип.. 433. В 66656 061 Х21

 16. Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования. – 2001. – №9. – С.3-13.

 17. Ядов В.А. Социально-структурные общности как субъекты жизнедеятельности // Социологические исследования. – 1989. – № 6. –С.60–63.СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
^

Тема 1. Соціологія релігії як галузь наукового знання


Соціологія релігії в структурі релігієзнавства. Об’єкт і предмет соціології релігії. Структура соціології релігії, система категорій і понять. Методи соціології релігії – категоріально-концептуальні і конкретно-соціологічні. Методологічні принципи соціології релігії. Принципи об’єктивності, історизму, конкретності, структурно-функціонального, інституціонального підходів в соціологічному релігієзнавстві. Функції соціології релігії. Соціологія релігії в системі загальносоціологічного значення. Соціологія релігії і практика суспільного життя.
^

Тема 2. Історія виникнення та розвитку соціології релігії


Передумови виникнення соціології релігії (криза феодально-релігійної свідомості, критика феодальних суспільних відносин з боку французьких енциклопедистів ХVІІ ст., формування інтересу до питань соціальної ролі релігії в житті суспільства). Час виникнення соціології релігії та її засновники. Вклад І.Канта у розвиток соціології релігії. Концепція М.Вебера про релігію як необхідний компонент суспільства. Класифікація соціальних функцій Г.Спенсера. Вчення Е.Дюркгайма про релігію як соціальний інтегратор. Антирелігійний підхід до розуміння релігії Л.Феєрбаха, К.Маркса, та Ф.Енгельса про соціальну сутність релігії. Проблема соціальної значимості релігії у вченні М.Вебера. феноменологічний напрямок дослідження релігії (П.Бергер, І.Лукман). функціональна теорія та теорія конфліктів як два напрямки дослідження релігії в сучасній західній соціології. Основні етапи розвитку та напрямки дослідження вітчизняної соціології релігії.
^

Тема 3. Релігія як предмет соціологічного аналізу


Поняття та основні визначення релігії. Соціологічне розуміння феномену релігії. Специфіка соціологічного аналізу релігії. Дихотомія підходів до проблеми виникнення релігії: богословсько-теологічний та науковий. Соціальні, гносеологічні та психологічні корені релігії. Соціум ний та соціокультурний детермінанти виникнення релігії. Соціологічні принципи класифікації релігії (за Г.Гегелем, М.Вебером, Р.Беллою). фундаментальна класифікація релігії Р.Белли (примітивний, архаїчний, історичний, ранньосучасний (ранньомодерний) і сучасний (модерний) етапи). ,,Громадянська релігія” як сучасний релігійний феномен. ,,Структурний” метод класифікації релігії (догматичний, емоціанально-етичний, традиціоналістський типи).

Тема 4. Суспільно – функціональний характер релігії.

Релігія як продукт історичного розвитку цивілізації та соціальний інститут. Діалектика відносин «релігія-суспільство», «держава-церква». Дихотомія підходів структури релігії. Проблема критеріїв структуризації релігії. Структура релігії за Д.Марковичем (ідея надприродного, почуття поваги і страху, релігійні символи, ритуал, релігійні організації і служителі. П’ятиелементна структура релігії: доктрина, міф, етичні цінності, ритуали. Проблема сутності і походження ритуалу. Структурування релігії за Джонстоуном: групи віруючих, священні предмети, віросповідання, ритуал, система норм та приписів. Соціологічна структуризація складників релігії (релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійні відносини, релігійні інститути та організації. Соціальна природа релігії та її функціональність.

Трансцендування як компенсація земної втраченості. Ціннісно-нормативний характер релігії. Дуалізм прояву соціальних функцій релігії (інтеграція та дезінтеграція суспільства).
^

Тема 5. Релігія та основні соціальні інститути суспільства


Релігія і суспільство. Релігія як суспільне явище. Соціологічне визначення релігії. Релігія як суспільне явище. Соціальна роль і сутність релігії, її суспільно-функціональна структура. Релігійна свідомість. Релігійна діяльність, релігійні відносини, релігійні організації. Релігія як специфічна підсистема. Функціональність релігії, її структура і рівні. Соціальні функції релігії. Функції і роль церкви (релігійних організацій). Релігія і політика. Релігійна ідеологія. Суспільні конфлікти і релігія. Релігія і культура. Релігія і бізнес. Релігія і сім’я. Глобальні проблеми сучасності і релігія. Секуляризація і вільнодумство. Секуляризаційні процеси в сучасному світі.

Тема 6. Соціологічне осмислення релігійного життя в Україні

Релігійна ситуація та релігійна мережа України в її соціологічних вимірах; конфесійна структура та географія релігій на українських теренах; функціональна роль релігії в сучасному українському суспільстві. Тенденції зміни конфесійного життя та динаміка релігійності в Україні. Внутрішньоцерковні процеси та проблеми міжконфесійних відносин і релігійної конфліктності. Релігійність як форма ідентифікації українського етносу. Релігія в контексті державотворчих процесів. Релігія і проблеми національного життя. Релігія як соціальний інтегратор українського суспільства.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Академічне релігієзнавство /За ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Белла. Социолигя религии // Американская социология. – М., 1972.

 3. Вебер М. Социология религии // Избранное. – М., 1994.

 4. Дюркгейм Э. Социология. – М., 1995.

 5. Кобецкий В. Социология изучение религии. – Ленинград., 1978.

 6. Самыгин С., Нечипуренко В., Полонская И. Религиозная социология и психология религии.– Ростов-на-Дону, 1996.

 7. Самыгин С. и др. Религиоведение: социология и психология религии.– Ростов, 1996.

 8. Гараджа В.И. Социология религии: Учебник для вузов. – М., 1996.

 9. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П. Социология религии: Учеб. пособие. – К., 1999.

 10. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій для студентів філософських факультетів, відділень релігієзнавства, соціології, філософії, політології. – К., 1999.

 11. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д.Руткевич. – М., 1996.

 12. Филатова О.Г. Социология релгии: Конспект лекций. – СПб., 2000.

 13. Яблоков И.Н. Социология религии. – М., 1979.


Додаткова

 1. Адріано Делм’Аста. Виховання та дійсність // Філософська думка. – 2004. – №2.

 2. Бацилова О.В. Місце духовності та релігії у функціонуванні особистості: сучасний погляд на проблему // Наука, релігія, суспільство.– 2004. – №1.

 3. Бритовська І.Ставлення сучасних християн та мусульман до християнських цінностей // Практична психологія та соціальна робота. – 2004.– №4.

 4. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.– К., 1993.

 5. Буткевич А.М. Психоаналіз и релігія.– М., 1987.

 6. Гаврилюк Т. Між великим страхом та маленькою надією. Співвідношення людина – надприродне в магії дохристиянського періоду // Людина і світ .– 2004 – №12.

 7. Гачев Н. Национальные образы мира.– М., 1995.

 8. Дубравська Д.М. Основи психології. – Львів, 2001.

 9. Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя: тотемна система в Австралії. – К., 2002.

 10. Зиммель Г. Религия: социально-психологический этюд.– М., 1999.

 11. Колодний А.М., Филипович Л.О. Релігійна духовність українців. – Львів, 1996.

 12. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000.

 13. Москалець В.П. Релігійний культ. – К., 1987.

 14. Ничипов Б.В. Введение в христианскую психологию.– М., 1994.

 15. О религиозных корнях толерантности // Социологические исследования. – 2004. – №1.

 16. Принс Д. Вера как образ жизни. – М., 1993.

 17. Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск, 1991.

 18. Сафронов А.Г. Психология религии. – К., 2002.

 19. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

 20. Угринович Д.М. Психология религии. – М., 1986.

 21. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. – СПб., 2000.

 22. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. – М., 1995.

 23. Фрейд З. Будущность одной иллюзии // Сумерки богов. – М., 1989.

 24. Фромм Э.Психоанализ и религия // Сумерки богов.– М., 1989.

 25. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. – М., 1994.

 26. Юнг К. Архетип и символ. – М., 1991.

 27. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985.

 28. Ярмусь С. Духовність українського народу.– Вінніпег, 1983.Критерії оцінювання знань абітурієнтів

під час фахового іспиту з соціології

для вступу на філософсько-теологічний факультет ЧНУ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Іспит проводиться в усно-письмовій формі. Кожен студент отримує індивідуальний екзаменаційний білет, який складається із трьох теоретичних питань. За перші два завдання студент може отримати максимально по 65 балів, а за третє завдання – максимально 70 балів (всього 200 балів).

Відповіді студентів повинні бути логічні та лаконічні. У них слід продемонструвати знання класичних та сучасних соціологічних концепцій, уміння оперувати категоріальним апаратом соціології, навички практичної роботи з організації соціологічного дослідження, вміння використовувати сучасні методи викладання соціології як навчальної дисципліни. При необхідності члени комісії можуть просити студента роз’яснити чи прокоментувати його відповіді, дати йому додаткові завдання. Також студент може за власним бажанням прокоментувати, роз’яснити чи доповнити свою відповідь.

Загальна сума балів, які студент може отримати на іспиті, складає 200. Оцінка, виставлена комісією, оголошується прилюдно. Знання студентів оцінюються згідно наступних критеріїв:

^ Оцінка „відмінно” виставляється абітурієнтам, які за результатами іспиту набрали в сумі від 176 до 200 балів і рівень знань яких відповідає таким умовам:

 • широка загальногуманітарна соціологічна ерудиція; високорозвинутий інтелект; наявність як критичних, так і конструктивних навичок абстрактно-логічного мислення;

 • розуміння концептуальних основ й особливостей соціологічного знання;

 • наявність сформованого й аргументованого світогляду;

 • глибоке усвідомлення природи міждисциплінарних зв’язків соціології з іншими суспільствознавчими науками, специфіки проблем соціології;

 • чітке розуміння категорій соціології;

 • наявність систематизованих, логічно впорядкованих уявлень про суспільство, його сутнісні характеристики, соціокультурні основи та базові компоненти;

 • здатність пояснити закономірні зв’язки між різними соціальними підсистемами ти визначити поняття, які їх позначають;

 • розуміння сутності категорій, що використовуються соціологічними теоріями середнього рівня;

 • вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, аргументовано сперечатися з ідейними оппонентами;

 • уміння використовувати основні соціологічні методи при дослідженні важливих соціальних проблем.

^ Оцінка „добре” виставляється абітурієнтам, які за результатами іспиту набрали в сумі від 150 до 154 балів і рівень знань яких відповідає таким умовам:

 • наявність у цілому якісних знань у галузі соціології та її методологічної специфіки;

 • поінформованість щодо змісту базових категорій соціології; здатність до їх аналітичної характеристики;

 • розуміння проблемного поля соціології, її методів та провідних концепцій;

 • адекватне усвідомлення специфіки взаємовідносин соціології з іншими суспільствознавчими науками;

 • вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, аргументовано сперечатися з ідейними опонентами.

^ Оцінка „задовільно” виставляється абітурієнтам, які за результатами іспиту набрали в сумі від 124 до 149 балів і рівень знань яких відповідає таким умовам:

 • наявність фрагментарних знань з історії соціології;

 • наявність достатньої кваліфікації при дослідженні соціальних явищ та подій;

 • здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми та функції соціології як наукової дисципліни;

 • вміння дати загальну (не завжди адекватну) характеристику основних соціологічних термінів та понять;

 • брак самостійності мислення; посередні творчі можливості інтелекту;

 • домінування буденних чи догматичних уявлень над науково-теоретичними.

Оцінка „незадовільно” виставляється абітурієнтам, які за результатами іспиту набрали в сумі від 0 до 123 балів і рівень знань яких відповідає таким умовам:

 • невірні уявлення про специфіку соціологічного знання та його суспільного призначення;

 • нерозуміння категоріальної бази соціології;

 • нездатність пояснити проблематику та функції предмету дослідження;

 • необізнаність зі змістом базової навчальної та першоджерельної літератури з курсів.


Декан

Філософсько-теологічного факультету проф. Балух В.О.Схожі:

Ректор С. В. Мельничук icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного
Ю. Федьковича С. В. Мельничук „ 20 р
Ректор С. В. Мельничук icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного
Ю. Федьковича С. В. Мельничук „ 20 р
Ректор С. В. Мельничук iconРектор С. В. Мельничук
Методологія дослідження світоглядних культур. Принципи та методи викладання релігієзнавчих дисциплін
Ректор С. В. Мельничук iconРектор С. В. Мельничук
Методологія дослідження світоглядних культур. Принципи та методи викладання релігієзнавчих дисциплін
Ректор С. В. Мельничук iconРектор ­ С. В. Мельничук
Тема Культурологія як наука І навчальна дисципліна: предмет І завдання вивчення курсу
Ректор С. В. Мельничук iconПрограма вступного випробування з предмету
Погоджено „затверджую” Декан факультету Д. О. Козубовський Ректор С. В. Мельничук
Ректор С. В. Мельничук iconІ науки україни ду „інститут економіки
Мельничук С. В. – ректор чну імені Юрія Федьковича, д ф м н., професор (голова оргкомітету)
Ректор С. В. Мельничук iconПогоджено: Ректор Мельничук С. В
Кійко Ю.Є. Deutschsprachige Landeskunde / Німецькомовне країнознавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2011
Ректор С. В. Мельничук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«погоджено» «затверджую» Декан факультету Д. О. Козубовський Ректор   С. В. Мельничук
Ректор С. В. Мельничук iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту з агрохімії І грунтознавства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Ректор С. В. Мельничук iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту з агрохімії І грунтознавства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи