Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет
Скачати 135.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет
Дата24.09.2012
Розмір135.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Федьковича
Ректор

Чернівецького національного

університету

__________________С.В. Мельничук

« ____ » __________ 2012 року


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ТЕОРЕТИЧНОГО ІСПИТУ ТА

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

7.06010201 «АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД»

ЗА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «СПЕЦІАЛІСТ»

^ НА БАЗІ ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«БАКАЛАВР»


Галузь знань: 0601 – Будівництво та архітектура


Схвалено на засіданні загальноуніверситетської

кафедри будівництва і архітектури

Протокол №5 від 20.01.2012 р.


Завідувач кафедри М.Ш. ФайнерПрограму підготували : І.В. Коротун

Н.О. Хілько


^ ЧЕРНІВЦІ - 2012

Програма фахового комплексного вступного іспиту на спеціальність 7.06010201 «Архітектура будівель і споруд» призначена для абітурієнтів, що вступають до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «спеціаліст» на базі ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура».

Прийом зазначеної категорії вступників, здійснюється в різні дні за комлексним фаховими теоретичним та практичними вступними випробуваннями: теретичним іспитом та творчим конкурсом.

^ Теоретичний іспит для ОКР «спеціаліст» проводиться із професійно – орієнтованих дисциплін напряму 6.060102 «Архітектура»: історія мистецтв, історія архітектури та містобудування, основи теорії споруд, рисунок, живопис, скульптура, архітектурне проектування, теоретичні та методичні основи архітектурного проектування, типологія будівель та споруд, основи містобудування, об’ємно-просторова композиція, матеріалознавство, конструкції будівель та споруд, інженерне обладнання будівель, інженерний благоустрій та транспорт, технологія будівництва, основи економіки будівництва.

^ Творчий конкурс- «клаузура» здійснюється за наступними темами:

"Майданчик з навісом ", "Невелика громадська споруда", "Малоповерховий житловий будинок". Склад клаузури: схема генплану, плани, фасади, розріз, перспективне зображення (аксонометрія), фрагмент інтер’єру.

Робота виконується на аркуші формату А-1. Клаузура виконується від руки, в будь-якій техніці за вибором абітурієнта графічними матеріалами. Робота виконується 3 астрономічні години.


^ Оцінювання комплексного фахового випробування здійснюється в межах 100 – 200 балів, і складається із суми балів теоретичного іспиту (від 0 до 40 балів) і творчого конкурсу (від 0 до 60 балів) за умови виконання мінімального рівня вимог (не менше 10 балів) по кожному з них.


І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ


1.1. Iсторiя мистецтв


Мистецтво Візантії (Храм св. Софії в Константинополі, церква Католікон). Мистецтво середніх віків в країнах західної Європи. Мистецтво Західної Європи. Романське мистецтво (розвиток монументального будівництва). Готичне мистецтво (будівництво соборів). Мистецтво Київської Русі. Розвиток Володимиро - Суздальського мистецтва. Проторенесанс. Творчість Джотто. Раннє Відродження (Брунеллески, Альберті, Бенедетто да Майно). Мистецтво Високого Відродження в Венеції (Браманте, Антоніо да Сангалло, Палладіо).
^

1.2. Iсторiя архiтектури та мiстобудування


Основні тенденцiї i особливостi формування архiтектури в її функцiональних, архiтектонiчних, пластичних, художньо-образних i стильових проявах, на конкретних пам'ятках архітектури, включаючи розвиток архiтектури в найважливiших країнах Європи та Азiї, зокрема в Стародавнiй Месопотамiї, Єгиптi, Античнiй Грецiї, Римi, Вiзантiї, в iсламських країнах. Характернi риси архiтектури і найважливiшi пам'ятки зодчества та визначні споруди i творчiсть видатних архiтекторiв перелiчених епох i стильових напрямкiв (романьска, готика, ренесанс, барокко, класицизм, романтизм, історизм, модерн).

Україна. Основнi тенденцiї i особливостi формування української архiтектури, її функфункцiонально-типологiчні, архiтектонiчні, пластичні, художньо-образні i стильові прояви на конкретних пам'ятках архiтектури, починаючи вiд доiсторичних часiв до 1917 року, включаючи розвиток архiтектури античних часiв, старокнязiвської доби, доби гетьманської ХVII - ХVIII ст., а також часу Росiйської Iмперiї /ХIХ - поч.ХХ ст./. Архiтектура ренесансу, барокко, народна архiтектура, український архiтектурний модерн.

Росiя. Архiтектура Московського царства ХVI-ХVII, Росiйської Iмперiї ХVIII-поч.ХХ ст., включаючи архiтектуру доби середньовiччя, барокко, класицизму, iсторичного романтизму та еклектизму, модерну та неокласицизму.

Вiтчизняна архiтектура радянського перiоду. Iсторiя радянської архiтектури. Архiтектура перших пореволюцiйних рокiв, конструктивізм.

Сучасна зарубiжна архiтектура. Основнi тенденцiї i особливостi формування архiтектури в її функцiонально-типологiчних, пластичних, художньо-образних i стильових проявах на конкретних пам'ятках архiтектури другої половини ХIХ -всього ХХ ст. в країнах Європи, Америки, Азiї, починаючи вiд об'єктiв доби еклектизму ХIХ, модерну кiнця ХIХ - початку ХХст., рацiоналiзму поч. ХХст., функцiоналiзму, неокласицизму, неофункцiоналiзму до явищ постмодернiзму 1980 - початок 1990 р.р.

Iсторiя мiстобудування. Мiстобудування на протязi столiть в залежностi вiд соцiально-економiчних умов суспiльного розвитку; формування структури мiста, його функцiональних зон.
^

1.3. Основи теорiї споруд


Кінематичний аналіз і основи розрахунку кінематичних споруд. Геометричні характеристики перерізів. Розрахунок окремих стержнів на розтяг – стиск. Згин, напруження і деформація при згині. Складний опір. Стійкість стиснених стержнів. Розрахунок статично визначуваних і статично невизначуваних стержневих систем.
^

1.4. Архiтектурне проектування


Основнi етапи архiтектурного проектування. Способи комплексного вирiшення архiтектурної задачi з розробкою конструкцiй, урахуванням санiтарного, технiчного та технологiчного обладнання, питань будiвельної фiзики та клiматологiї, екологiї, економiки проектування та будiвництва, а також з урахуванням нормативiв, якi регламентують проектування та будiвництво. Напрямки методу архiтектурного проектування, в основi яких вирiшуються архiтектурно-художнi, функцiонально-планувальнi чи конструктивно-технологiчнi задачi. Засвоєння методiв проектування нацiлених на розвиток вмiння оперативно вирiшувати творчу задачу. Особливостi проектування споруд, якi мають рiзноманiтнi об'ємно-просторовi структури - чарунковi, загальнi, великопрольотнi, комбiнованi, моноблочнi, павiльоннi та iнш. Основи методики i графiчнi прийоми розробки проектних вирiшень на рiзних стадiях проектування.

^ 1.5. Теоретичнi та методичнi основи архiтектурного проектування

Архiтектура як художньо-органiзоване просторове середовище життя i дiяльностi людини, матерiальна культура суспiльства; особливостi архiтектурної дiяльностi.

Архiтектурне проектування як засiб формування штучного середовища для проживання людини; норми i правила проектування, загальнi питання унiфiкацiї та стандартизацiї; архiтектурно-типологiчнi, функцiональнi, конструктивнi, фiзико-технiчнi, естетичнi i економiчнi аспекти архiтектурного проектування; основнi прийоми, способи вирiшення архiтектурних задач.

Змiст, структура i призначення архiтектурної економiки, її системна природа i методи ефективного, оперативного i цiлеспрямованого пошуку економiчних рiшень при проектуваннi житлових, громадських, промислових i мiстобудiвних об'єктiв. Основи оптимiзацiї архiтектурно-мiстобудiвельних рiшень за економiчними показниками.
^

1.6. Типологiя будiвель та споруд


Загальнi поняття архiтектурної типологiї як науки про формування типiв будiвель i споруд.

Житловi будинки. Класифiкацiя житла за мiстобудiвними та демографiчними ознаками; основнi типи житлових будинкiв та їх класифiкацiя; об'ємно-планувальна структура основних типiв житлових будинкiв; позаквартирнi елементи житлових будинкiв; житловi будинки з об'єктами громадського обслуговування; комфортність проживання як основа проектування окремих примiщень; функцiональне зонування житлової чарунки, оптимальнi параметри меблiв, обладнання окремих примiщень.

Громадськi будiвлi та споруди. Класифiкацiя типiв громадських будiвель: учбово-виховних, торгово-побутових, театрально-видовищних; культурно-освiтнiх, спортивних, транспортних, охорони здоров'я, вiдпочинку i туризму, адмiнiстративних та iн.

Загальнi вимоги i норми проектування громадських будiвель; основнi конструктивнi вирiшення, iнженерне обладнання; методи типiзацiї та формування художнього образу.

Промисловi будiвлi та споруди. Основнi типи промислових пiдприємств, їх мiсце у системi планування поселень. Технологiчний процес i характер працi як фактор впливу на просторову органiзацiю промислових будiвель та споруд; загальнi принципи проектування генеральних планiв пiдприємств; архiтектурнi рiшення одноповерхових та багатоповерхових промислових будiвель; створення найбiльш сприятливих умов для працi, культурно-побутове обслуговування працюючих.
^

1.6. Основи мiстобудування


Проблема i принципи сучасного мiстобудування; функцiональна суть мiста. Системи населених мiсць i метод їх проектування; основи планування селищ i сiл, проектування мiст; мережа вулиць та шляхiв в мiстах; планування та забудова житлових та промислових районiв; культурно-побутове обслуговування; архiтектурно-художнi питання мiстобудiвельного проектування.
^

1.7. Об'ємно-просторова композицiя


Об'ємно-просторове сприйняття архiтектурних форм, основнi види композицiї i властивостi об'ємно-просторових форм, композицiя у просторi; композицiя на площинi, композицiя об'ємної форми, архiтектонiка в традiцiйних i нових матерiалах i конструкцiях; основнi композицiйнi закономiрностi: пропорцiйнiсть, рiвновага, метр, ритм, масштабнiсть, архiтектурна гармонiя, колористика та iнш.; взаумозв'язок iнтер'єра з його об'ємною формою; вплив на композицiю клiмату, ландшафту, функцiонального призначення архiтектурного об'єкта, стильовi ознаки i найважливiшi особливостi побудови архiтектурного образу.

1.8. Матерiалознавство


Механічні та фізичні властивості будівельних матеріалів. Матеріали та вироби на основі матеріальних речовин. Суміші та розчини на основі мінеральних в’яжучих. Металеві, залізобетонні вироби та вироби на основі органічних та полімерних матеріалів. Лісотехнічні, теплоізоляційні та акустичні матеріали.
^

1.8. Конструкцiї будiвель та споруд


Основнi принципи розвитку конструкцiй будинкiв в залежностi вiд розвитку будiвельної технiки; основи конструювання житлових, громадських, промислових будинкiв на базi новiтних досягнень будiвельної iндустрiї та конструкцiй з мiсцевих будiвельних матерiалiв; дерев'янi та пластмасовi конструкцiї; значення використання деревини, її якостi; види дерев'яних конструкцiй; забезпечення просторової стiйкостi конструкцiй; металевi конструкцiї - номенклатура та галузь використання металевмх конструкцiй; матерiали, основи розрахунку, види з'єднань металевих конструкцiй; лiнiйнi та просторовi конструкцiї; попередньо напруженi конструкцiї багатоповерхових будинкiв; рами, арки та висячi покриття. Залiзобетоннi конструкцiї: види та структура бетонiв, їх мiцнісні та деформативнi властивостi; види арматури, їх мiцностi та деформативнi властивостi; методи розрахунку залiзобетонних конструкцiй за розрахунковими граничними станами; згинальнi елементи, аналiз поперечних перетинiв згинаних елементiв рiзного профiлю; стиснутi елементи з випадковим ексцентриситетом та центрально-розтягнутi елементи; попередньо-напруженi конструкцiї, особливостi розрахунку та конструювання; змiцнення залiзобетонних конструкцiй при реконструкцiї будiвель та споруд; висотнi будинкi: каркаснi, панельнi, з ядром жорсткостi та пiдвiсними поверхами; просторовi конструкцiї; оболонки обертання; негативної та позитивної гаусової кривизни; складки та хвилястi склепiння; складенi та нерозрiзнi оболонки; висотнi iнженернi споруди.
^

1.10. Iнженерне обладнання будiвель


Водопостачання i каналiзацiя - зовнiшнi мережi систем водопостачання населених мiст; зовнiшнi мережi i споруди систем каналiзацiї; влаштування та гiдравлiчний розрахунок систем внутрiшнього водопровода та каналiзацiї будинкiв;

Теплогазопостачання та вентиляцiя - визначення витрат теплоти для рiзних споживачiв; джерела теплопостачання, розмiщення їх на генпланi; схеми та конструкції теплових мереж; види систем опалення; схеми систем центрального опалення та основнi їх елементи; мiсцеве опалення будинкiв i споруд. Розмiщення теплогенераторiв. Призначення схеми систем вентиляцiї, їх розрахунки, конструктивнi елементи, необхiднi площi для розмiщення обладнання. Системи КП, особливостi роботи, область застосування. Вимоги до зовнiшнього оформлення систем В та КП. Джерела газопостачання, розмiщення ГРС та ГРП на генпланi; схеми систем газопостачання; трасування газопроводiв, питання безпеки. Поновлювальнi джерела енергiї, гелiосистеми i установки, бiогазовi установки; використання геотермальної енергiї вiтру та їх можливостi.
^

1.11. Iнженерний благоустрiй та транспорт


Поняття та вимоги до благоустрою населених мiсць; формування зелених насаджень рiзного функцiонального призначення; основи проектування малих, декоративних споруджень, водоймищ; благоустрiй узбережжя; облаштування мiських шляхiв сполучення, автостоянок i господарських майданчикiв; штучне освiтлення вулиць, площ; iнженернi основи пiдготовки територiї. Системи транспортного обслуговування населення.
^

1.12. Технологiя будiвництва


Основи технологiї будiвельного виробництва, технологiя будiвельних процесiв, зведення будiвель та iнженерних споруд, особливостi реконструкцiї та реставрацiї будiвель. Технологiя виконання опоряджувальних робiт. Технiка безпеки в будiвельному виробництвi.
^

1.13. Основи економiки будiвництва


Проектнi та будiвельнi органiзацiї як суб'укти господарства, економiчнi ресурси дiяльностi; економiчний механiзм господарювання в умовах ринкових вiдносин; державне економiчне регулювання; цiноутворення в проектуваннi i будiвництвi; економiка функцiонування основних фондiв проектних та будiвельних органiзацiй; рiшення економiчних проблем в будiвництвi; економiчна ефективнiсть iнвестицiй; функцiювання фiнансово-кредитного механiзму проектних та будiвельних органiзацiй; основи економiки будiвельного ринка та його iнфраструктура.


^ 1.14 Критерії оцінювання фахового іспиту - теоретичного завдання


Оцінювання фахового іспиту здійснюється в межах 0 - 40 балів. Екзаменаційний білет складається із двох теоретичних завдань.

Оцінка в межах 32 - 40 балів виставляється абітурієнту, який у повному об’ємі та без помилково дає грунтовні відповіді на запитання, викладені не тільки в білетах, а також на додаткові, виявляє глибокі знання за всіма розділами теоретичного курсу, робить власні висновки, пропозиції, використовує матеріали преси, додаткової літератури, орієнтуться в законодавчих документах.

Оцінка в межах 20- 31 бала виставляється абітурієнту, який грамотно розкриває суть поставлених запитань, вільно володіє термінологією архітектурних дисциплін, робить спроби аналізу, використовує матеріали преси, додаткової літератури, орієнтуться в сучасного законодавстві, але допускає несуттєві помилки.

^ 20-31 бали — відповідає середньому рівню підготовки.


Оцінка: 10 – 21 балів виставляється абітурієнту, який поверхнево викладає суть навчального матеріалу, не використовує додаткові джерела інформації, допускає помилки у відповідях на поставлені запитання, знає поверхнево основи сучасного законодавства.

^ 10 - 21 балів – відповідає низькому рівню підготовки.


Оцінка 9 і менше балів виставляється абітурієнту, який не дає відповідей на поставлені запитання, при викладенні навчального матеріалу допускає грубі помилки, не володіє архітектурною термінологією, не орієнтується в сучасних тенденціях розвитку архітектурного проектування.


ІІ. ТВОРЧИЙ КОНКУРС - «КЛАУЗУРА»


Теми: "Майданчик з навісом ", "Невелика громадська споруда", "Малоповер-ховий житловий будинок"

^ Склад клаузури: схема генплану, плани, фасади, розріз, перспективне зображення (аксонометрія), фрагмент інтер’єру.

Робота виконується на аркуші формату А-1. Клаузура виконується від руки, в будь-якій техніці за вибором абітурієнта графічними матеріалами.

Робота виконується 6 годин, замість прізвища на роботі вказується код, який відповідає номеру екзаменаційного листка.


^ 2.1. Основні завдання з творчого конкурсу :

- компоновка основних зображень на площині паперу;

- функціональні та конструктивні рішення об’єкту, вплив оточення та взаємо-зв’язків;

- врахування нормативних вимог на схемі генплану та планувальних рішеннях об’єкту;

- об'ємність та новизна архітектурної форми;

- відображення матеріалу, фактури, антуражу та стафажу;

- техніка виконання клаузури.


^ 2. 2. Критерії оцінки робіт з творчого конкурсу "клаузура":

Оцінка 55 - 60 балів — виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог в повному обсязі в якій зображений цікавий, цілісний, виразний, неординарний об’єкт проектування, цікавий пошук формоутворення, правильно зображено в перспективі (аксонометрії), інтер’єрі та у проекціях, композиція аркуша цілісна, графіка та техніка якісна, грамотно нанесені умовні позначення та розміри.

47- 54 балів — за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання;

41- 46 балів — за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві похибки технічного або художньо-естетичного характеру при виконанні чи оформленні роботи.

^ 53-60 балів — відповідає високому рівню підготовки.

35-40 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має окремі похибки непринципового характеру щодо подачі чи формоутворення запроектованої архітектурної форми, незначні неточності у зображеннях, якості графіки або техніки, компоновці зображення на форматі, написах.


29- 34 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має ряд незначні недоліки в:

- в основних виглядах або перспективному (аксонометричному) зображенні;

- в розташуванні зображень на форматі;

- в графіці або техніці виконання.

^ 23- 28 балів – відповідає середньому рівню підготовки.


16 - 22 балів – виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить недоліки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання:

- створений об’єкт проектування мала недосконалий;

- є неточності у зображенні основних проекцій або перспективі

(аксонометрії);

- недосконала композиція зображень на форматах;

- недосконала техніка виконання або графіка;

- існує незавершеність окремих елементів роботи.


10-15 балів – виставляється за роботу, в якій виконана клаузура містить ряд помилок: не завершені варіанти рішення, недосконале, неякісне графічне оформлення, спотворення зображуваних форм, зменшена увага до пошуку новизни малої архітектурної форми, не витримана відповідність щодо подачі зображуваних елементів, випадкове розташування на аркуші.

^ 10-15 балів – відповідає низькому рівню підготовки.


Оцінка 9 і менше балів – виставляється за роботу, що містить грубі помилки: грубо порушено викання завдання, роботу не завершено, недосконале, не якісне графічне оформлення, значне спотворення зображуваної форми, відсутність одного з компонентів завдання, не досягнута закономірність зображення клаузури, випадкове розташування зображень на аркуші.

Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі – теоретичному іспиті.


Завідувач кафедри

будівництва та архітектури М.Ш. Файнер


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи