Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет
Скачати 108.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет
Дата24.09.2012
Розмір108.19 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Затверджую

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

__________________ С. В. Мельничук

«___»_____________________2012 р.


Програма

комплексного фахового іспиту з біології

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

спеціаліст (7.04010201, 7.04010205),

магістр (8.04010201, 8.04010205)

спеціальностей біологія, біохімія


Прийнято

Вченою радою факультету біології, екології та біотехнології

протокол № 2 від 21 лютого 2012 р.


Голова Вченої ради

____________професор Марченко М.М.


Чернівці

2012


Пояснювальна записка. Програма об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначених стандартом підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму 0704-біологія. Перевага надається фундаментальним дисциплінам, що лежать в основі підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.070402, 8.070402-«біологія» та 7.070403, 8.070403 – «біохімія».

Знати структурно-функціональну організацію біомолекул і біохімічні основи їх метаболізму, особливості будови та життєвих циклів про- та еукаріотичних клітин, будову та фізіологічні механізми функціонування та регуляції систем органів тваринних і рослинних організмів, їх взаємовідносин між собою та з навколишнім середовищем, філогенез та систематику органічного світу.

Вміти легко і вправно оперувати основними біологічними поняттями і термінами, мислити категоріями та поняттями біології; при викладі відповіді на питання розкрити єдність живої біологічної системи від рівня клітини як елементарної структурно-функціональної одиниці живого до рівня популяції як елементарної одиниці еволюції органічного світу; на основі сформованого наукового світогляду встановлювати міжпредметні зв’язки, інтегруючи знання з різних біологічних дисциплін; вирішувати прикладні завдання, використовуючи набуті теоретичні знання.


Структурно-функціональна організація інформаційних біомолекул і молекулярні механізми передачі та реалізації спадкової інформації. Білки. Основні принципи їх класифікації: за формою молекули, за функціями, за хімічним складом. Рівні організації білкової молекули та характеристика хімічних зв’язків, що її стабілізують. Фібрилярні білки, особливості їх структури. Денатурація та ренатурація білків. Ферменти як біологічні каталізатори, їх будова, класифікація, властивості, шляхи регуляції активності.

Нуклеїнові кислоти. Cтруктурна організація молекули ДНК. Правила Е. Чаргаффа. Модель подвійної спіралі ДНК, характеристика хімічних зв’язків, що її стабілізують. Біохімічна характеристика ядерних білків та їх роль у просторовій організації молекули ДНК. Фізико-хімічні властивості молекули ДНК. Типи РНК, особливості їх кількісного розподілу в клітині та структурно-функціональної організації

Матричні реакції. Молекулярні механізми та характеристика ферментів процесу реплікації. Молекулярні механізми та характеристика матричного синтезу РНК. Біосинтез білка : рекогніція; молекулярні механізми трансляції.

Обмін речовин. Характеристика основних метаболічних шляхів. Характеристика цитратного циклу як основного амфіболічного шляху метаболізму. Поняття про анаплеротичні реакції. Обмін білків. Характеристика екзогенних та ендогенних чинників, що впливають на білковий обмін. Біологічна цінність білків. Поняття позитивного та негативного азотистого балансу організму людини. Характеристика гідролоаз шлунково-кишкового тракту, задіяних в процесі травлення харчових білків. Ендо- та екзопептидази. Загальні шляхи обміну амінокислот в організмі. Шляхи утворення та знешкодження аміаку в організмі людини. Синтез сечовини. Обмін вуглеводів. Гідроліз харчових вуглеводів у травному тракті. Основні шляхи метаболізму глюкози в організмі людини: глікогенез, аеробний та анаеробний гліколіз, пентозофосфатний шлях. Глікогеноліз. Енергетичний баланс повного аеробного окислення глюкози. Механізми транспорту глюкози через клітинні мембрани. Обмін ліпідів. Ресинтез ліпідів у кишечнику. Транспортні форми ліпідів: хіломікрони, ЛДНЩ, ЛПЩ, ЛНЩ, ЛВЩ. Утворення та біологічна роль кетонових тіл. Інтеграція метаболічних шляхів білків, вуглеводів, ліпідів.

Молекулярна організація мітохондріального ланцюга біологічного окислення. Хеміосмотична теорія окислювального фосфорилювання. Відмінності субстратного та окислювального фосфорилювання.

Біологічно активні речовини. Характеристика водорозчинних та жиророзчинних вітамінів. Поняття про антивітаміни. Класифікація гормонів. Характеристика білково-пептидних гормонів. Гормони – похідні амінокислот. Стероїдні гормони. Механізм дії гормонів різної природи. Тканинні гормони, особливості їх дії. Клітина – елементарна структурно-функціональна одиниця живих організмів.

Загальний план будови еукаріотичної клітини та її відмінності від прокаріотичної. Структурно-функціональна єдність компонентів вакуолярної системи клітини. Структурно-функціональна характеристика ДНК-вмісних органел клітини. Види хроматину: еу- та гетерохроматин. Сучасні уявлення про будову біологічних мембран, види мембранного транспорту. Поняття про життєвий цикл клітини. Різноманітність життєвих циклів клітин. Старіння клітин. Апоптоз, некроз як два шляхи загибелі клітин. Стовбурові клітини. Особливості мейозу в порівнянні з мітозом. Формені елементи крові, хімічний склад плазми крові, білки плазми крові. Буферні системи крові. Гемостаз.

Рефлекторна діяльність нервової системи. Моно- і полісинаптичні рефлекси. Структура та функції синапсів. Електричні й хімічні синапси. Основні гемодинамічні показники та зв’язок між ними. Рефлекторна та гуморальна регуляція кровообігу. Фізіологічні механізми процесів травлення в різних відділах травного тракту. Нервово-гуморальні механізми регуляції моторики травної системи. Енергетичний баланс в організмі. Загальний та основний обмін. Осморегуляторна функція нирок. Клубочкова фільтрація. Канальцева реабсорбція та секреція. Нервова та гуморальна регуляція сечоутворення. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Щитоподібна залоза, її морфологічні особливості, гормони залози, порушення функціонування залози. Ендокринна функція підшлункової залози. Фізіологічна роль інсуліну та глюкагону. форми інсуліну в організмі, депонування інсуліну клітинами крові. Наднирники. Гормони коркового та мозкового шару наднирників. Тимус. Епіфіз. Гіпофіз і його складові. Тропні гормони гіпофізу. Зв’язок гіпофізу з гіпоталамусом. Зворотній зв’язок – основний принцип регуляції ендокринної системи. Нервова та гуморальна регуляція ендокринних залоз. Безумовні рефлекси та інстинкти. Умовні рефлекси: класифікація, механізми утворення. Структура і функції м’язів. Збудливість і збудження м’язового волокна, типи скорочення м’язів. Скоротливі та регуляторні білки м’язів. Молекулярний механізм скорочення м’язів. Значення іонів кальцію та АТФ. Особливості функціонування гладких м’язів. Види регенерації: фізіологічна та репаративна регенерація.

Основні закономірності поглинання води рослинною клітиною. Механізм транспорту води по рослині. Шляхи ближнього і дальнього транспорту. Кореневий тиск, його механізм і значення для життя рослин. Натяг води в судинах; когезія та адгезія. Виділення води рослиною: гутація та транспірація, фізіологічне значення даних процесів. Кількісні показники транспірації: інтенсивність, продуктивність, транспіраційний коефіцієнт. Продихова та кутикулярна транспірація. Добовий ритм транспірації. Мінеральне живлення рослин.

Роль фотосинтезу в процесах енергетичного та пластичного обміну рослинного організму. Структурна організація фотосинтетичного апарату. Пігментні системи фотосинтезуючих організмів. Хімічна структура, спектральна характеристика хлорофілів. Фікобіліни, хімічна структура, спектральні властивості, роль у фотосинтезі. Каротиноїди, хімічна будова, властивості, роль у фотосинтезі. Родопсин, його участь у поглинанні і трансформації енергії сонячних променів. Первинні процеси фотосинтезу. Електрон-збуджені стани пігментів (синглетний, триплетний). Міграція енергії у фотосинтетичному апараті. Реакційні центри як структурно-впорядковані утворення пігментів та компонентів електронотранспортного ланцюга. Пігменти антенного комплексу та реакційного центру. Перетворення енергії в реакційному центрі. Окисно-відновні перетворення хлорофілу реакційного центру. Циклічний транспорт електронів у бактерій і рослин. Нециклічний транспорт електронів. Функціонування двох фотосистем, їх характеристика, функції. Фотофосфорилювання. Основні типи фотофосфорилювання: циклічне, нециклічне, псевдоциклічне.

Темнова стадія фотосинтезу, цикл Кальвіна. Первинні продукти фотосинтезу, їх перетворення. Цикл Хетча-Слека-Коршака і САМ-типи метаболізму. Фізіологія фотодихання.

Дихання рослин. Шляхи окислення органічних речовин в клітині. Модифікація субстратів дихання. Механізм активації дихальних субстратів, шляхи їх включення в процеси біологічного окислення.

Визначення понять «ріст» і «розвиток» рослин. Загальні закономірності росту. Типи росту в рослин: апікальний, базальний, інтеркалярний, радіальний. Механізми регуляції ростових процесів: фітогормони (ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизова кислота; будова, утворення в рослині, фізіологічна дія. Ростові і тургорні рухи рослин. Тропізми. Гормональна природа тропізмів. Настії, сейсмонастичні рухи. Життєвий цикл вищих рослин. Основні етапи їх онтогенезу. Взаємозв’язок між ростом і розвитком на окремих етапах онтогенезу. Внутрішні та зовнішні фактори, що регулюють розвиток. Фотоперіодизм.

Основні типи рослинних тканин та принципи їх класифікації. Основні цитологічні особливості меристеми. Розташування меристем, їх значення для життя рослин. Особливості морфологічної будови вегетативних і генеративних органів у рослин.

Різниця між рівноспоровими та різноспоровими рослинами і переваги різноспорових над рівноспоровими. Особливості біології і розмноження лишайників та типи взаємовідносин компонентів лишайників.

Ієрархія таксономічних категорій, які використовуються в систематиці рослин і правила ботанічної номенклатури.

Оцінка мохоподібних як відокремленої сліпої гілки еволюції вищих рослин. Основні характерні риси та класифікація відділу Хвощеподібні. Плауноподібні як особлива лінія еволюції вищих рослин, їх характеристика і класифікація. Загальна характеристика папоротеподібних. Сучасна класифікація голонасінних.

Основні особливості вищих рослин, риси подібності та відмінності їх від нижчих. Загальні принципи будови вегетативних органів вищих рослин. Особливості анатомічної будови листка у зв’язку з виконуваними функціями. Морфологія пагону: вузли, міжвузля, типи галуження.

Основні характерні риси квіткових рослин. Квітка як орган насінневого розмноження покритонасінних. Різноманітність та функції вегетативної частини квітки. Особливості розмноження Покритонасінних. Подвійне запліднення, його генетична характеристика. Родина Айстрових як вершина еволюції класу Дводольних.

Царство Гриби, їх положення в системі органічного світу.

Підцарство Protozoa. Одноклітинні як самостійні організми. Органели руху, живлення та травлення, виділення і осморегуляції, опорні структури. Способи безстатевого розмноження та статевий процес. Типи життєвих циклів. Основні шляхи ускладнення організації Protozoa: поліплоїдність, поліенергідність, ядерний дуалізм, колоніальність, „багатоклітинність”. Система Protozoa. Характерні риси організації та біології Sarcomastigophora. Система типу. Особливості будови інфузорій як найскладніших одноклітинних. Ядерний дуалізм. Філогенетичні зв’язки між типами в межах підцарства.

Підцарство Metazoa. Основні риси багатоклітинних тварин. Система підцарства: поділ на надрозділи, розділи, підрозділи. Надрозділ Eumetazoa. Координація та регуляція життєдіяльності багатоклітинного організму. Основні напрямки ускладнення нервової системи: концентрація, централізація, цефалізація. Типи ЦНС в різних таксономічних групах безхребетних. Організація та плани будови Radiata. Гістологічні особливості двошарових тварин. Особливості організації підрозділів Acoelomata та Coelomata. Порівняльна характеристика основних систем органів: опорно-рухової, нервової, травної, видільної, статевої. Риси будови та особливості біології плоских червів, пов’язані з ендопаразитизмом. Особливості організації та таксономія первиннопорожнинних тварин. Плани будови та характерні риси біології окремих типів.

План будови Annelida. Метамерія як основна риса організації кільчастих червів. Розмноження та розвиток кільчаків. Будова та метаморфоз трохофори; будова метатрохофори. Система типу.

Загальні риси організації та різноманітність планів будови молюсків. розмноження і метаморфоз молюсків. Система типу. Організація головоногих молюсків як результат пристосування до активного хижацтва. Будова та еволюційний рівень підкласів Nautiloidea і Coleoidea. Основні морфо-функціональні перетворення, які привели до еволюційного становлення типу членистоногих. План будови Arthropoda; линяння та його гормональна регуляція. Анаморфоз та епіморфоз.

Особливості будови дихальної та кровоносної систем в різних підтипах Членистоногих. Морфологія та життєдіяльність ракоподібних як первинноводних тварин. Система зябродишних. Особливості організації хеліцерових. Система підтипу та основні морфлогічні відмінності між класами та рядами. Загальна характеристика трахейних; особливості пристосування до наземного способу життя. Розмноження та розвиток комах.

Порівняльна характеристика первинноротих та вторинноротих тварин. Особливості ембріогенезу вторинноротих. Особливості організації та біології напівхордових; система типу. Характерні риси організації хордових; їх місце в системі тваринного світу, зв’язок з іншими типами тварин. Основні риси організації хребетних. Комплекс пристосувань риб до життя у водному середовищі. Морфофізіологічні та екологічні передумови виходу хребетних на сушу. Основні морфологічні перебудови земноводних у зв’язку з виходом на суходіл. Морфологічні та функціональні особливості анамній та амніот. Будова амніотичного яйця, ембріогенез амніот. Морфо-біологічна характеристика плазунів як першого класу первинноназемних хребетних. Особливості будови та життєдіяльності птахів у зв’язку з пристосуванням до польоту. Розмноження та розвиток птахів, турбота про потомство. Принципово важливі риси організації ссавців, які забезпечили їх панівне місце у біогеоценозах. Система класу. Порівняльна характеристика яйцекладних, сумчастих та плацентарних ссавців.

Закономірності дії екологічних факторів на організми. Поняття про обмежуючі (лімітуючі) фактори. Комплексна дія екологічних факторів на організми та їхня взаємодія. Екологічна характеристика та популяційна структура виду. Поняття про екологічну нішу. Особливості структури популяцій (вікова, просторова, часова тощо). Популяційні хвилі та механізми регуляції густини та чисельності популяцій. Біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їхні структури та характеристики. Властивості біогеоценозів. Колообіг речовин у біосфері як необхідна умова її існування. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людиною: ріст населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття тощо.


Критерії

оцінювання знань абітурієнтів, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за спеціальностями 8.04010201 – біологія, 8.04010205 – біохімія  1. Екзаменаційний білет містить три запитання.

  2. Оцінювання проводиться за 200 бальною шкалою.

  3. Члени екзаменаційної комісії оцінюють відповіді абітурієнта за 100 бальною шкалою:

    • перше і друге запитання білета оцінюється максимально 40 балів за кожне;

    • третє запитання білета оцінюється максимально 20 балів.

  4. Додатково додається 100 балів.

  5. Абітурієнт, який набрав менше, ніж 124 бали, вважається таким, що не склав іспит.Декан

факультету біології, екології та біотехнології Марченко М.М.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи