Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Скачати 418.08 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Дата24.09.2012
Розмір418.08 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор _________С.В. Мельничук


« ___» _____________2012 р.


ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»


спеціальність – 8.03050801 «Фінанси і кредит»


Схвалено Вченою радою економічного факультету


Протокол № 6 від «25»січня 2012 р.


Голова ради проф. Нікіфоров П.О.


Чернівці - 2012

П Е Р Е Д М О В А


До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси і кредит” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю знань „Економіка та підприємництво” і спеціальністю „Фінанси” або „Фінанси і кредит”.

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-бакалавра зі спеціальності „Фінанси”, останній повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, вміти оперувати фінансовими категоріями, розуміти суть фінансових процесів, основ фінансової політики, тобто продемонструвати знання з основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі п’ять розділів:

1. Гроші та кредит

2. Фінанси

3. Фінанси підприємств

4. Податкова система

5. Страхування


^ РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Тема 1. Необхідність і суть грошей.

Походження і необхідність грошей. Гроші - продукт розвитку товарного виробництва. Розвиток форм вартості від простої до грошової.

Суб’єктивний характер необхідності грошей у товарному господарстві. Суперечності товару і розв'язання їх за допомогою грошей у процесі обміну.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент, історичний процес відбору грошового товару. Вартість грошей. Кредитна природа сучасних грошей. Поняття функцій грошей, їх єдність та відмінність. Стала вартість грошей як передумова їх нормального функціонування.

Гроші як міра вартості. Ідеальний характер та механізм виконання грошима цієї функції. Ціна як грошовий вираз вартості.

Гроші як засіб обігу. Суть, характер та сфера використання грошей у цій функції. Переваги використання грошей як засобу обігу у порівнянні з бартером.

Гроші як засіб платежу. Суть та механізм виконання цієї функції. Сфера використання грошей як засобу платежу у сучасних умовах.

Гроші як засіб нагромадження вартості. Сучасна ліквідність грошей. Сфери функціонування грошей як засобу нагромадження. Форми, види грошових нагромаджень та їх мотивація.

Світові гроші, суть та сфера їх використання. Генезис золота як міжнародного платіжного засобу, передумови впровадження в міжнародний економічний оборот національних валют. Використання колективних валют у міжнародних відносинах.

Роль грошей у функціонуванні ринку. Гроші як інструмент стимулювання та регулювання суспільного виробництва. Перетворення грошей у капітал і підвищення їх ролі у процесі відтворення. Еволюція ролі грошей в умовах переходу України до ринкової економіки.


^ Тема 2. Грошовий обіг.

Суть грошового обігу. Грошовий обіг як безперервний процес руху грошей. Товарне виробництво та обмін як об’єктивна основа грошового обігу.

Форми грошей, що знаходяться в обігу. Повноцінні гроші (штучні, вагові, монети). Грошові знаки вартості. Паперові гроші, їх походження і зміст. Кредитні гроші. Характеристика кредитних засобів обігу: векселі, банкноти, чеки, кредитні картки. Готівкові та депозитні гроші. Електронні гроші. Сфери використання грошей у різних формах.

Грошова база, грошова маса і швидкість обігу грошей. Процес мультиплікації грошей. Грошовий мультиплікатор. Поняття грошової маси, показники обсягу і структури грошової маси. Грошові агрегати.

Поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу і використання його вимог в економічній політиці держави.

Сталість грошей та механізм її забезпечення. Фінансові, кредитні та валютні фактори забезпечення сталості грошей.


^ Тема 3. Грошові системи.

Поняття грошової системи. Грошова система як складова частина системи функціонування і регулювання економіки країни. Вимоги, що пред'являються до грошової системи. Елементи грошової системи та їх характеристика.

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи обігу металічних, кредитних та паперових грошей. Проблеми становлення та розвитку грошової системи України.

Методи державного регулювання грошового обігу. Пряме директивне управління грошовим обігом в умовах адміністративно-командної економіки. Методи непрямого регулювання грошового обігу в ринковій економіці.

Інфляція: суть, причини та закономірності розвитку. Типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Дестабілізація грошового обігу. Державне регулювання інфляції.

Грошові реформи як шлях оздоровлення і впорядкування грошового обігу.


^ Тема 4. Необхідність та суть кредиту.

Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини формування кредитних відносин. Методи мобілізації та надання грошових коштів в процесі відтворення - фінансовий та кредитний; їх суть та економічні основи розмежування.

Суть та функції кредиту. Характерні суттєві риси кредиту. Структура кредиту: суб’єкти і об’єкти кредитних відносин. Зміст позичкового фонду. Стадії руху кредиту. Економічні межі кредиту. Функції кредиту.

Форми та види кредиту. Класифікація форм і видів кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Облігаційний кредит. Кредит-оренда (лізинг). Міжнародний кредит.

Позичковий відсоток. Суть позичкового відсотку та його функції. Норма позичкового відсотку та фактори, що впливають на нього. Відсоткові ставки за вкладами в банках – депозитний відсоток та відсоток за кредитами, що надають банки. Критерії їх диференціації. Державне регулювання позичкового відсотка.

Роль кредиту у розширеному відтворенні. Кредит та інтенсифікація виробництва. Кредит і збалансованість економіки в умовах ринку. Кредит як інструмент регулювання грошового обігу. Роль кредиту у скороченні суспільних витрат обігу. Роль кредиту у розвитку міжнародних економічних відносин.


^ Тема 5. Грошовий ринок та ринок цінних паперів.

Поняття грошового ринку. Канали переміщення грошових коштів від власників заощаджень до позичальників: 1) канали прямого фінансування - шляхом продажу цінних паперів; 2) канали непрямого фінансування - через банки та небанківських посередників.

Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошовою ринку. Цінні папери як об’єкт операцій на ринку. Види цінних паперів. Акції. Акціонерні товариства. Облігації державні та корпоративні. Номінальна та ринкова (курсова) вартість цінних паперів. Формування курсової вартості, фактори, що впливають на курс цінних паперів.

Суть, структура та учасники ринку цінних паперів. Первинний ринок цінних паперів. Порядок розміщення цінних паперів на ринку. Вторинний ринок цінних паперів: позабіржовий та біржовий.

Фондова біржа. Функції та роль фондової біржі. Допуск цінних паперів до обігу на біржі. Операції на фондовій біржі.

Формування ринку цінних паперів в Україні. Необхідність і передумови формування ринку. Особливості та умови випуску цінних паперів в Україні. Створення інституціональної структури первинного та вторинного ринку цінних паперів.


^ Тема 6. Кредитні системи.

Поняття кредитної системи та її побудова. Кредитні відносини як основа кредитної системи. Банки як головна ланка кредитної системи, їх суть, походження і функції.

Центральні (емісійні) банки. Виникнення, призначення форми організації і функції центральних банків. Методи грошово-кредитної політики центрального банку. Створення і діяльність Національного Банку України.

Суть і функції банків, їх види і організаційна структура. Спеціалізовані банки. Економічні нормативи, що регламентують діяльність банків в Україні.

Спеціальні фінансово-кредитні установи, їх види та операції. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.


^ Тема 7. Операції банків.

Пасивні операції банків. Власні ресурси банків. Залучення коштів. Класифікація вкладів. Вклади реальні й уявні. Вклади безстрокові, ощадні, строкові.

Активні операції банків та їх структура. Кредитні операції. Основи організації кредитних відносин банків з позичальниками. Кредитоспроможність позичальників. Класифікація кредитів згідно з умовами повернення та строками надання, характером забезпечення, методами надання, цільовим призначенням.

Інвестиційні операції банків.

Банківські послуги. Обслуговування платіжного обороту клієнтів. Розрахункові операції. Основи організації розрахунків. Способи і форми розрахунків. Факторингові операції.

Фінансування капітальних вкладень. Посередницькі, довірчі (трастові), торгівельно-комісійні, консультаційні послуги.

Банківський прибуток, його джерела та напрямки використання. Ліквідність банків.


^ Тема 8. Міжнародні валютні та кредитно-розрахункові відносини.

Зовнішньоекономічні відносини країн як основа їх валютних та кредитно-розрахункових відносин. Особливості зовнішньої торгівлі України та їх вплив на економіку країни. Валютні ресурси, порядок їх формування та використання.

Валютні відносини та валютні системи. Національна, міжнародна та світова валютні системи: поняття, основні елементи та еволюція. Валютний курс в умовах золотого стандарту і в умовах паперово-грошових систем. Форми валютних курсів: фіксовані та гнучкі. Методи регулювання валютних курсів. Конвертованість валют. Проблеми котирування національної валюти України та функціонування валютної біржі.

Міжнародні розрахунки та кредитні відносини. Основи організації міжнародних розрахунків: міждержавні та міжбанківські платіжні угоди, установлення між банками кореспондентських відносин. Основні форми міжнародних розрахунків. Негайні платежі та платежі в кредит. Розрахунки за допомогою інкасо, акредитивів, на відкриті рахунки, банківськими переказами. Проблеми організації розрахунків України з іншими країнами. Поняття міжнародного ринку позичкових капіталів як основи регулювання міжнародних кредитних відносин. Функції, роль і основні види міжнародного кредиту. Проблеми розвитку кредитних відносин України з іншими країнами.

Баланси міжнародних розрахунків. Поняття розрахункового та платіжного балансів, їх побудова. Вплив стану платіжного балансу на валютний курс і на валютну політику країни.

Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків, Європейський банк реконструкції та розвитку.


^ РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСИ


Тема 1. Фінанси і фінансова система України

Предмет науки про фінанси. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин. Грошові відносини, які становлять зміст фінансів. Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах товарного-грошового господарства.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості й складні фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Функції фінансів. Функції як виявлення найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об’єкти і суб’єкти розподілу. Первинний розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту та національного доходу. Контрольна функція фінансів, її зміст. Прояви контрольної функції у фінансових відносинах. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Взаємозв’язок контрольної та розподільної функцій фінансів.

Дискусійні питання суті та функцій фінансів.

Матеріально-речове втілення фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Джерела формування фінансових ресурсів. Характеристика чинників зміни розмірів фінансових ресурсів. Склад та особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Напрями та форми використання фінансових ресурсів. Розподіл фінансових ресурсів за цільовим призначенням. Фінансові резерви, їх суть і значення.

Фінансова система України. Поняття фінансової системи та принципи її побудови. Сфери фінансів: фінанси суб’єктів господарювання, фінанси населення, державні фінанси, міжнародні фінанси. Ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємозв’язок ланок фінансової системи.

Дискусійні питання суті та складу фінансової системи.


^ Тема 2. Фінансова політика й фінансовий механізм

Фінансова політика – складова частина економічної й соціальної політики держави. Суть фінансової політики. Взаємозв’язок фінансів і фінансової політики. Наукові засади розробки та реалізації фінансової політики.

Види фінансової політики. Фінансова політика держави, її завдання та основні напрямки. Фінансова політика суб’єктів господарювання. Фінансова політика домогосподарств.

Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансова політика у міжнародних, міждержавних відносинах. Фінансова політика України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

Складові елементи фінансового механізму. Організаційні форми фінансового механізму, їх характеристика. Правове регулювання фінансових відносин. Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні. Фінансове забезпечення, його методи. Фінансове регулювання, його місце у фінансовому механізмі. Фінансові важелі, їх характеристика.

Фінансовий механізм на мікро- та макрорівнях.

Вплив фінансового механізму на життя суспільства. Проблеми реформування фінансового механізму в умовах розвитку ринкових відносин.

Управління фінансами в системі управління економікою. Суть управління фінансами, його принципи та функціональні елементи.

Організація управління державними фінансами в Україні. Загальне управління фінансами держави. Повноваження органів законодавчої, державної виконавчої влади та представницьких органів в галузі управління фінансами держави. Оперативне управління фінансами. Державний фінансовий апарат та його ланки. Функції, права, обов’язки органів виконавчої влади й управління щодо оперативного управління фінансами.

Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні підприємствами. Суть, цілі та завдання фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту.

Напрями вдосконалення управління фінансами.

Планування як функція фінансового менеджменту. Необхідність фінансового планування. Фінансове планування: суть, методи, завдання. Зв’язок фінансового планування з індикативним і виробничим плануванням. Види фінансових планів, їх загальна характеристика. Зведені фінансові баланси. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави, його структура і значення. Напрями вдосконалення фінансового планування.


^ Тема 3. Фінансовий контроль

Необхідність, суть і завдання фінансового контролю. Фінансовий контроль як форма прояву та використання контрольної функції фінансів. Місце фінансового контролю в системі вартісного контролю, його специфіка. Сфера дії та об’єкт фінансового контролю.

Організація фінансового контролю в Україні, його класифікація. Види і методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю, їх функції, права та обов’язки. Державна контрольно-ревізійна служба України.

Аудит, його суть, необхідність, принципи організації, сфера застосування, значення. Порядок проведення аудиту. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

^ Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання

Суть фінансів суб’єктів господарювання, їх функції та засади організації. Специфіка організації фінансів суб’єктів господарювання різних форм власності, методів господарювання та галузевої приналежності.

Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика і класифікація. Власні та залучені кошти підприємств.

Виручка від реалізації продукції, її розподіл. Фонд відшкодування. Фонд оплати праці. Прибуток підприємства, його економічний зміст і роль. Розподіл прибутку. Рентабельність і резерви її зростання. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку.

Фінансові ресурси суб’єкта господарювання, їх склад і особливості формування, розподілу та використання.

Основні фонди, їх склад. Фінансові аспекти формування і використання основного капіталу суб’єкта господарювання. Амортизація. Амортизаційна політика підприємства. Роль фінансів у кругообороті вартості активів підприємства. Джерела фінансування відтворення основних засобів. Показники стану й ефективності використання основних фондів.

Оборотні активи суб’єкта господарювання, їх економічна суть, склад, фінансові аспекти формування та використання. Нормування оборотних фондів. Показники стану й ефективності використання оборотних фондів підприємства.

Фінансовий стан підприємства. Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і платоспроможність підприємства, його фінансова стійкість.


^ Тема 5. Державний бюджет і бюджетна система Україн

Державний бюджет як економічна та правова категорії. Місце й значення державного бюджету в загальній системі фінансових відносин. Функції державного бюджету. Поняття бюджетних ресурсів, бюджетної політики, бюджетного механізму. Фінансова програма розвитку економіки України та роль бюджету в її реалізації.

Бюджетна система України та принципи її побудови. Характеристика ланок бюджетної системи України.

Поняття бюджетної класифікації. Класифікація доходів бюджету. Функціональна, економічна, відомча, програмна класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету та класифікація боргу.

Бюджетний процес, його суть та етапи. Основні учасники бюджетного процесу в Україні. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду й затвердження проектів Державного й місцевих бюджетів. Виконання бюджетів. Касове виконання бюджетів. Напрями вдосконалення планування й виконання бюджетів України в умовах ринку. Звітність про виконання бюджету.

Економічна суть доходів державного бюджету та джерела їх формування. Форми й методи мобілізації грошових коштів у бюджет. Склад і структура доходів Державного бюджету України.

Економічний зміст видатків державного бюджету. Поняття бюджетного фінансування, його принципи і форми. Роль Державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного й соціального розвитку України. Склад і структура витрат Державного бюджету України в соціально-культурній сфері. Характеристика видатків на фінансування соціального захисту населення, національної економіки, оборони та управління.

Бюджетний дефіцит: поняття, причини виникнення. Економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту. Проблеми скорочення й можливі джерела покриття бюджетного дефіциту в Україні.


^ Тема 6. Місцеві фінанси

Передумови та напрямки розвитку теорії місцевих фінансів. Суть місцевих фінансів. Вплив теорій розвитку функцій і завдань центральної та місцевої влади на розвиток місцевих фінансів в Україні. Суб’єкти та інститути місцевих фінансів в Україні. Роль місцевих фінансів у реалізації політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Класифікація доходів і видатків місцевих бюджетів України. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів самоврядування. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарства. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади. Бюджет розвитку як складова спеціального фонду місцевих бюджетів.

Міжбюджетні відносини, їх зміст і мета регулювання. Механізм регулювання міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти: види, порядок планування та надання.


^ Тема 7. Державні цільові фонди

Державні цільові фонди, їх суть, необхідність, класифікація та розвиток. Роль державних цільових фондів у економічному та соціальному розвитку суспільства.

Пенсійний фонд України, його призначення. Управління Пенсійним фондом України. Джерела та порядок формування Пенсійного фонду. Склад видатків Пенсійного фонду. Необхідність і напрямки розвитку системи пенсійного страхування в Україні.

Державний фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, державний фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: джерела формування і напрями використання. Управління фондами соціального страхування. Фонд соціального захисту інвалідів України. Інші державні цільові фонди соціального характеру.

Державні економічні фонди.

Фонд охорони навколишнього середовища.

Місцеві (комунальні) цільові фонди.


^ Тема 8. Державний кредит

Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Розвиток умовного державного кредиту в Україні.

Форми державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних позик. Види та характеристика державних цінних паперів, якими оформлені державні позики в Україні.

Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом, його мета. Заходи для підвищення ефективності державного кредиту.

Розвиток державного кредиту в Україні: періодизація й особливості формування та погашення державного боргу.


^ Тема 9. Фінансовий ринок

Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Місце фінансового ринку у фінансовій системі держави.

Структура фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Ринок грошових ресурсів як складова частина фінансового ринку. Ринок цінних паперів – обов’язковий елемент ринкової економіки. Ринок банківських позик.

Суб’єкти фінансового ринку, їх функції, права та обов’язки. Об’єкти фінансового ринку. Цінні папери: класифікація, види, взаємозв’язки. Емісія і розміщення цінних паперів.

Принципи організації фінансового ринку. Основи правового регулювання фінансового ринку. Правове регулювання фондового ринку в Україні. Порядок реєстрації й обігу цінних паперів. Діяльність із випуску та з підтримування обігу цінних паперів. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів. Правові основи розвитку грошового ринку та ринку банківських позичок в Україні. Оподаткування доходів від цінних паперів.

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.


^ Тема 10. Міжнародні фінанси

Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних економічних відносин. Призначення (функції) міжнародних фінансів. Суб‘єкти міжнародних фінансових відносин.

Світовий фінансовий ринок. Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів. Фінансові центри. Фінансові посередники. Сегменти світового фінансового ринку. Валютний ринок. Ринок капіталів. Ринок валютних цінностей.

Міжнародні розрахунки. Форми міжнародних розрахунків. Договірні гарантії у міжнародних розрахунках. Роль банків у міжнародних розрахунках.

Міжнародні фінансові інститути, організаційні засади їх діяльності. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Регіональні фінансові інститути. Місце міжнародних фінансових інститутів у світовому перерозподілі грошових потоків. Тенденції співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств. Методи фінансування суб’єктів господарювання. Класифікація форм фінансування. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств.


^ Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу

Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об’єднання підприємств.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності: приватних підприємств; товариств з обмеженою відповідальністю; акціонерних товариств; командитних, повних товариств; підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність промислово-фінансових груп, венчурних і рієлтерських підприємств

Специфіка фінансової діяльності кооперативів. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації. Договори кооперації з нерезидентами.


^ Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

Власний капітал підприємства, його функції та складові. Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування. Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.

Вартість залучення власного капіталу. Податкові аспекти формування власного капіталу підприємства. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Збільшення статутного капіталу за рахунок: коштів інвесторів; коштів підприємства. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Розрахунок вартості переважних прав. Встановлення курсу емісії нових акцій. Умови та механізм емісії, розміщення та обслуговування акцій. Фактори, які впливають на ринковий курс акцій. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи і порядок проведення. Деномінація та конверсія. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства.


^ Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.

Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Форми самофінансування.

Поняття тезаврації прибутку підприємства. Нерозподілений прибуток та його економічний зміст. Вплив оподаткування на розподіл і використання прибутку підприємства. Приховане самофінансування. Амортизаційні відрахування та забезпечення наступних витрат i платежів як внутрішні джерела фінансування підприємств.

Індикатори самофінансування інвестиційної та операційної діяльності підприємства


^ Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Теорії в галузі дивідендної політики. Дивідендна політика і структура капіталу. Взаємозв’язок дивідендної політики і самофінансування підприємства. Порядок нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Виплата дивідендів корпоративними правами.

Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як інструменти дивідендної політики. Ефективність дивідендної політики. Особливості нарахування дивідендів акціонерними товариствами і товариствами з обмеженою відповідаль­ністю. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами з часткою державної власності у статутному капіталі. Показники, які характеризують дивідендну політику


^ Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити.

Облігації підприємств. Види облігацій та їх параметри. Порядок емісії облігацій. Погашення облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном. Конвертовані облігації.

Комерційні кредити: значення та різновиди. Факторинг як специфічний кредитний субститут. Розрахунок показників ефективності залучення позикових ресурсів


^ Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств. Мета та завдання реорганізації підприємств.

Види реорганізації підприємств: загальна характеристика. Загальні передумови реорганізації суб’єктів господарювання: нормативно-правові та фінансово-економічні.

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Фінансовий механізм укрупнення підприємств. Визначення пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи.

Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств.

Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства. Зміст і порядок складання реорганізаційної угоди. Передатний та роздільний баланси.


^ Тема 8. Фінансові інвестиції суб’єктів підприємницької діяльності

Сутність та види фінансових інвестицій підприємств. Цілі та об’єкти фінансового інвестування. Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні фінансові вкладення. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Вкладення в боргові фінансові інструменти.

Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки. Метод дисконтування. Метод внутрішньої норми прибутковості.

Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права. Зміст фундаментального аналізу акцій. Показники, які використовуються у процесі фундаментального аналізу. Технічний аналіз акцій.

Методи оцінки фінансових інвестицій при відображенні їх у фінансовій звітності. Справедлива вартість фінансових інвестицій. Застосування методу ефективної ставки процента при оцінці фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства за методом участі в капіталі.


^ Тема 9. Оцінка вартості підприємства

Економічна сутність оцінки вартості підприємства. Необхідність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків та доходів підприємства: метод дисконтування чистих грошових потоків; метод капіталізації доходу. Ставка дисконту та ставка капіталізації. Майновий (витратний) підхід. Ринковий підхід в оцінці вартості Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу


^ Тема 10. Фінансовий контролінг на підприємстві

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. Зміст та функції фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг. Координація як центральна функція контролінгу. Внутрішній аудит, консалтинг та методологічне забезпечення в системі функ­цій контролінгу.

Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації. Дискримінантний аналіз: однофакторний і багатофакторний.

Методи контролінгу. Вартісний аналіз. Портфельний аналіз та сфера його застосування. Бенчмаркінг та його зміст. АВС-аналіз і порядок його використання. Аналіз сильних і слабких місць. Аналіз точки беззбитковості. Метод директ-костінг.


^ Тема 11. Фінансове планування та бюджетування на підприємстві

Зміст та завдання фінансового планування. Принципи та методи фінансового планування. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання. Зміст оперативного фінансового планування.

Бюджетування у системі оперативного фінансового планування. Загальна схема бюджетування. Принципи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві. Способи бюджетування. Нуль-базис бюджетування. Традиційне бюджетування.


^ Тема 12. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Види зовнішньоекономічних операцій. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та методи їх нейтралізації

Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Правила здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій.

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій. Основа нарахування податків і платежів, які сплачуються у процесі митного оформлення вантажів.


^ РОЗДІЛ ІV. ПОДАТКОВА СИСТЕМА


Тема 1. Суть і види податків

Необхідність і сутність податків. Податки та інші платежі до бюджету: їх визначення й ознаки. Історичний розвиток форм оподаткування.

Функції податків. Сутність фіскальної функції та вплив подат­ків на наповнення державного бюджету. Регулююча функція податків, форми її прояву. Дискусійні питання функцій податків.

Елементи податку та їх визначення: суб'єкт (платник) і носій, об'єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, квота та інші. Методичні основи побудови податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Види твердих ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні і регресивні, їх комбінації. Проста і складна прогресії оподаткування.

Види податків та ознаки їх класифікації (економічний зміст об’єкта оподаткування, форма оподаткування, спосіб утримання, рівень запровадження та адміністрування, тощо).

Види прямих податків. Реальні податки: поземельний, подомовий, промисловий, податок на грошовий капітал. Особисті податки: подушний, прибутковий, майновий, на спадщину і дарування. Прибутковий податок як основний вид прямих податків. Індивідуальний і корпоративний прибутковий податок. Переваги та недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків.

Види непрямих податків, їх рег­ресивність. Механізм перекладання податків. Види по­датків на споживання, що застосовуються у світі та в Україні. Акцизи, їх види. Податок на додану вартість як сучасна форма непрямого універсального оподаткування. Види та призначення мита, митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Основні напрямки удосконалення оподаткування в сучасних умовах господарювання.


^ Тема 2. Податкова система та податкова політика держави

Поняття податкової системи. Її роль у функціонуванні держа­ви.

Наукові основи побудови податкової системи. Фактори, що визначають структуру податкової системи. Співвідношення між фіскальною та регулюючою функціями податків, різними видами податків та їх оптимізація.

Обсяг видатків бюджету як база побудови податкової системи. Залежність рівня централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті від обсягу і характеру функцій держави. Вплив рівня централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті на рівень оподаткування.

Правова основа встановлення податків. Вплив форм власності на вибір методичних основ і об’єктів оподаткування. Особливості оподаткування суб'єктів різних форм власності.

Податкова політика: суть і завдання; типи, залежність від стану економіки, потреб держави тощо. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Критерії оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість.

Принципи податкової політики, їх історичний розвиток. Дотримання соціальної справедливості при справлянні податків. Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової політики: ефективність податкової роботи та дієвість податкових інструментів впливу на соціально-економічний розвиток. Стабільність та гнучкість податкової політики, їх взаємозв'язок.

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура податкової системи України. Проблеми розбудови податко­вої системи в Україні і формування податкової політики дер­жави. Дотриман­ня в Україні основних принципів оптимального оподаткування.


^ Тема 3. Державна податкова служба України як суб’єкт податкової політики держави

Державна податкова служба України. Історія формування податкової служби в Україні. Організаційна структура державних податкових органів. Завдання та функції Голов­ної державної податкової адміністрації України. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України. Податкова міліція: функції та завдання.

Права та обов'язки працівників державних податкових органів. Відповідальність посадових осіб державних податкових органів за виконання своїх функціональних обов'язків.

Податкова робота: суть, основні елементи, організація.

Правове регламентування процесу оподаткування.

Облік платників податків і податкових зобов’язань. Особливості обліку юридичних і фізичних осіб – платників податків. Особові рахунки, порядок їх відкриття та ведення.

Податкові періоди. Правило «першої із подій», касовий метод нарахування та сплати податків.

Об’єктивна необхідність контролю за сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Організація контрольної діяльності Державної податкової служби України по забезпеченню своєчасного і повного надходження платежів до бюджету. Періодичність та порядок проведення податкових перевірок. Оформлення наслідків ревізій, тематичних перевірок та їх реалізація.

Відповідальність за порушення у сфері оподаткування, її види, значення. Податковий борг. Система штрафних і фінансових санкцій. Адміністративні штрафи. Пеня.

Необхідність і напрямки підвищення ефективності діяльності Державної податкової служби України.


^ Тема 4. Акцизний податок

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Виникнення акцизного податку та світовий досвід його використання.

Платники акцизного податку. Об'єкт оподаткування, групи товарів, що оподатковуються акцизним податком.

Види ставок акцизного податку. Порядок включення акциз­ного податку в ціну товарів, механізм нарахування і сплати акцизно­го податку. Особливості нарахування акцизного податку при застосу­ванні різних видів ставок.

Пільги з акцизного податку, умови їх застосування.

Особливості справляння до державного бюджету акцизного податку з алкогольних і тютюнових виробів. Марки акцизного податку. Порядок виробництва, придбання ак­цизних марок і маркування підакцизних товарів.

Порядок оподаткування акцизним податком імпортних товарів. Особливості сплати акцизного податку при операціях із давальниць­кою сировиною.

Строки сплати акцизного податку та подання відповідної декларації.


^ Тема 5. Податок на додану вартість

Податок на додану вартість: сутність, функції та етапи розвитку. Впровадження податку на додану вартість в Україні: передумови, правова основа.

Поняття доданої вартості, методи її розрахунку.

Об'єкт оподаткування і база нара­хування податку на додану вартість. Види операцій, які не є, є або звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Особливості визначення об’єкта оподаткування у різних галузях.

Методика включення податку на додану вартість в ціни товарів, робіт і послуг. Роль податку на додану вартість у ціноутворенні в умовах ринкової системи господарювання.

Платники, ставки і пільги по податку на додану вартість, принципи їх запровадження для операцій з окремими товарами, роботами і послугами, а також платників.

Порядок розрахунку розмірів податку на додану вартість. Визначення і сутність термінів: податковий кредит, податкове зобов'язання, бюджетне відшкодування. Порядок формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Визначення по­даткового зобов'язання. Порядок зменшення податкового зобо­в'язання на суми податкового кредиту.

Виникнення і порядок погашення бюджетного відшкодування.

Механізм і строки сплати податку на додану вартість. Податкова накладна і податковий вексель, умови їх надання та порядок оформлення. Дата виникнення податкового зобов'язання і податкового кредиту. Звітність платника по податку на додану вартість: зміст декларації, порядок складання і строки подання у податкову інспекцію.

Особливості обчислення та сплати податку на додану вартість платниками різних галузей, по різних видах операцій та угод. Оподаткування податком на додану вартість експортних та імпортних операцій.


^ Тема 6. Митне оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Митно-тарифна політика держави та її вплив на економічну неза­лежність країни, захист вітчизняного товаровиробника та кон'юнк­туру внутрішнього ринку.

Термінологія митної справи: митна територія, митний кордон, перетин митного кордону, митне оформлення, митне оподаткування, митний контроль, митна декларація та декларанти.

Особливості мита як непрямого податку на споживання. Передумови застосу­вання експортного та імпортного мита, досвід окремих країн світу та України в регулюванні зовнішньої торгівлі за допомогою мита.

Єдиний митний тариф України. Види мита, їх відмінності та умови застосування: адвалерне, комбіноване, специфічне. Особливі види мита: сезон­не, антидемпінгове, компенсаційне. Платники та об'єкт оподаткування митом. Митна вартість, порядок її визначення.

Види ставок мита. Порядок його розрахунку та сплати.

Пільги щодо сплати мита для юридичних і фізичних осіб: направленість, порядок встановлення та змін. Пре­ференції. Квотування експорту та імпорту товарів.

Інші митні доходи держави. Значення мита як джерела доходів державного бюджету.


^ Тема 7. Прибуткове оподаткування підприємств і організацій

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Загальна характеристика прибутку підприємств як об’єкта оподаткування.

Платники податку та об'єкт оподаткування. Порядок визна­чення оподатковуваного прибутку. Склад доходів підпри­ємств. Види доходів, що виключаються з доходу з метою оподаткування.

Основні елементи витрат. Порядок включення до скла­ду витрат витрат подвійного значення. Існуючі обмеження на формування витрат платника податку на прибуток.

Облік основних засобів. Порядок нарахування амортизації для цілей оподаткування прибутку підприємства.

Ставки податку на прибуток підприємств і сфера їх застосування.

Пільги по податку на прибуток. Умови застосування окремих пільг.

Сутність операцій особливого виду. Оподаткування страхової діяльності. Порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом. Оподаткування прибутку від спільної діяльності та виплати диві­дендів. Особливості визначення прибутку при торгівлі цінними паперами. Оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій. Порядок формування доходів і витрат при здійснені операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.

Поняття неприбуткової установи (організації). Види їхніх доходів, які звільняються від оподаткування.

Особливості оподаткування доходів нерезидентів. Порядок нарахування і сплати податку, податкові ставки.

Порядок розрахунку та сплати податку на прибуток до державного бюджету. Податкові періоди по податку на прибуток підприємств. Звітність підприємства по податку на прибуток, порядок її заповнення.

Переваги та недоліки чинного механізму застосування податку на прибуток підприємств.


Тема 8. Оподаткування доходів громадян

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового оподаткування. Місце і роль податку на доходи фізичних осіб у податковій системі.

Платники податку на доходи фізичних осіб.

Об'єкт оподаткування, його склад. Порядок розрахунку загального місячного оподатковуваного доходу, чистого річного оподатковуваного доходу, іноземних доходів як об’єкту оподаткування.

Поняття і значення податкової знижки. Види витрат, які включаються до складу податкової знижки. Механізм її виникнення та порядок розрахунку.

Податкові соціальні пільги: суть, розмір, умови надання.

Ставки податку на доходи фізичних осіб.

Особливості оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб, а також самозайнятих осіб.

Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Податкові агенти, їх функції та відповідальність.

Декларування доходів фізичних осіб, обов’язкове та добровільне. Декларація про доходи, терміни її подання в податкові інспекції. Проведення перерахунку сум податку на доходи фізичних осіб. Відповідальність платників за своєчасність подання декларації та її достовірність, штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності при відсутності прав юридичної особи. Оподатковуваний дохід. Строки та порядок внесення авансових платежів. Декларація про фактично отримані доходи, строки та порядок її подання, порядок перерозрахунків по податку.


^ Тема 9. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Суть і необхідність застосування спрощеної системи оподаткування. Види спрощених систем оподаткування суб'єктів господарювання, які функціонують в Україні.

Мета запровадження та значення спрощеної системи оподатку­вання, обліку та звітності для суб’єктів малого бізнесу, її сутність. Перелік податків і зборів, сплату яких замінено єдиним податком.

Платники єдиного податку, існуючі обмеження щодо переходу на спрощену систему оподаткування. Механізм сплати єдиного податку юридичними особами: база оподаткування, ставки, поря­док нарахування і внесення до бюджету. Переваги і недоліки двох варіантів сплати єдиного податку. Оподаткування фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності єдиним податком. Порядок зарахування єдиного податку до бюджетів і державних цільових фондів.

Фіксований податок з доходів фізичних осіб: платники, ставки, порядок придбання патенту та сплати в бюджет.

Передумови і необхідність запровадження торгових патентів. Види діяльності, що підлягають патентуванню. Порядок видачі торгового патенту.


^ Тема 10. Фіксований сільськогосподарський податок

Передумови і мета запровадження фіксованого сільськогос­подарського податку. Перелік податків і зборів, сплату яких замінює фіксований сільськогосподарський податок.

Платники фіксованого сільськогос­подарського податку.

Об’єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогос­подарського податку. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на гірських і поліських територіях.

Механізм нарахування і спла­ти фіксованого сільськогос­подарського податку, порядок його зарахування до бюджетів і державних цільових фондів.


^ Тема 11. Майнове оподаткування

Майнове оподаткування і його значення в умовах ринкової економіки. Розвиток майнового оподаткування в світі та об'єктивна необхідність запро­вадження й удосконалення майнових податків в Україні. Види майнових податків.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники та об'єкт оподаткування. Транспортні засоби, що не є об'єктом оподаткування. Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Підприєм­ства, організації, установи, категорії громадян для яких встанов­лено пільги щодо сплати збору.

Порядок розрахунку і сплати збору підприємствами й організаціями. Звітність підприємств по збору за першу реєстрацію транспортного засобу, її перевірка.

Порядок сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу фізичними особами.


^ Тема 12. Плата за використання природних ресурсів

Система ресурсних платежів: суть і значення, її вплив на забезпечення ресурсозбереження та створення умов до відновлення природних ресурсів. Державна власність на природні ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Мета запроваджен­ня плати за природні ресурси. Порядок використання коштів, що надходять у вигляді плати за спеціальне використання природних ресурсів. Складові системи ресурсних платежів.

Плата за землю, її форми: земельний податок і орендна плата за землю. Суб’єкти, об’єкти та пільги по платі за землю. Умови диференціації ставок плати за землю. Грошова оцінка землі. Ставки податку для земель, грошова оцінка яких в Україні проведена. Особливості сплати податку з зе­мельних ділянок, нормативна вартість яких не встановлена.

Механізм нарахування плати за землю, порядок і строки її сплати.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, його суть і призначення. Порядок видачі дозволу на рубку деревини, лісорубний квиток. Плата за вторинні лісові ресурси, порядок її розрахунку.

Збір за спеціальне використання води. Об’єкт, платники, нормативи плати за воду. Дозвіл і ліміт на спеціальне використання води. Порядок розрахунку суми плати за воду та строки її сплати. Звітність платників.

Збір за спеціальне використання водних живих ресурсів: суть і призначення. Об’єкт, суб’єкти, нормативи збору. Порядок розрахунку авансового платежу та розміру збору за фактичні обсяги спеціального використання водних живих ресурсів.

Збір за спеціальне використання об’єктів тваринного світу: суть і призначення. Об’єкт, суб’єкти, пільги, нормативи збору. Порядок розрахунку розміру збору за спеціальне використання диких тварин.

Збори за спеціальне надрокористування, їх види: збір за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин; збір за спеціальне використання надр, не пов’язане з видобуванням корисних копалин. Перелік природних ресурсів, за які стягується збір. Платники, ставки, порядок розрахунку та сплати зборів за спеціальне надрокористування; звітність платників.

Рентні платежі за нафту та природний газ: призначення, платники, об'єкт оподаткування, ставки, порядок нарахування і сплати.

Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти й аміаку: платники, ставки, строки сплати та подання розрахунків до державних податкових органів.


^ Тема 13. Місцеві податки та збори

Фіскальні потреби органів влади різних рівнів. Відмінності податкових систем унітарних, конфедеративних і федеративних держав.

Суть місцевого оподаткування, його роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Механізм запровадження місцевого податку або збору на території окремої територіальної громади. Положення про місцевий податок (збір).

Склад місцевих податків. Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Єдиний податок для суб’єктів малого бізнесу.

Система місцевих зборів: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір; порядок їх розрахунку та сплати в бюджет.

Напрями вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.


^ Тема 14. Інші податкові платежі в бюджет

Характер, призначення та значення для державного бюджету інших податкових платежів.

Екологічний податок. Види забруднення навколишнього природного середовища, об'єкт оподаткування, платники, методика розрахунку розміру платежів. Встановлення лімітів на обсяги забруднен­ня. Формування ставок екологічного податку. Особливості контролю сплати екологічного податку. По­рядок сплати та подання розрахунків податку.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Платники, механізм нарахування і сплати збору, напрями викорис­тання акумульованих коштів. Ставки збору та база нарахування. Порядок віднесення сум збору до складу валових витрат платника податку на прибуток.

Збори у вигляді цільової надбавки до тарифів на електричну енергію та природний газ: суть, необхідність запровадження. Платники зборів, тарифи.

Соціально-економічне значення обов'язкового державного страхування та утворення відповідних фондів. Розвиток держав­ного соціального страхування в Україні.

Єдиний внесок на обов’язкове державне соціальне страхування. Платники і об'єкти оподаткування внеском на обов’язкове державне соціальне страхування. Відмінності у сплаті внеску різними категоріями платників. Механізм нарахування, сплати та подання звітності.

^ РОЗДІЛ V. СТРАХУВАННЯ


Тема 1. Поняття та економічна суть страхування

Страховий ризик: види, ознаки ризиків, що підлягають страхуванню. Страховий захист суспільного виробництва та рівня життя людини. Ознаки страхового захисту.

Теорії формування страхового фонду. Організаційні форми страхового фонду. Державний страховий (резервний) фонд. Фонд ризику товаровиробника. Фонд страховика. Самострахування. Місце страхового фонду в економічній діяльності.

Суть страхування та його роль у ринковій економіці. Ознаки страхування. Єдність та розбіжність з іншими економічними категоріями. Функції страхування. Історія виникнення та розвитку страхування.


^ Тема 2. Форми та види страхування

Розмаїття видів страхування. Необхідність проведення класифікації в страхуванні. Класифікація видів страхування в ЄС та інших країнах світу.

Необхідність впровадження обов'язкового страхування і його межі. Обов'язкове страхування: загальні принципи, види.

Принципи здійснення добровільного страхування.


^ Тема 3. Термінологія страхової справи

Терміни, що виражають загальні умови страхування (страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач, страховий поліс, страховий інтерес, страхова відповідальність).

Терміни, що визначають умови формування страхового фонду (страхова оцінка, страхова сума, страхове забезпечення: система пропорційного забезпечення, система першого ризику, система граничних величин; страховий тариф, страхова премія, страхове поле, страховий портфель та ін).

Поняття, що визначають умови використання коштів страхового фонду (ризик, страховий випадок, страховий збиток, страхове відшкодування, страховий акт, франшиза).

Міжнародна термінологія (ануїтет, актуарій, андеррайтер, аварійний комісар, диспашер, адендум, біндер, бордеро, дисклоуз, шомаж, риторно, клаузула та ін).


^ Тема 4. Організація страхової справи

Страховий ринок як частина загального ринку. Функції страхового ринку. Специфічність страхового продукту. Основні учасники страхового ринку: продавці, покупці, посередники, об'єднання, державний нагляд. Основні організаційні форми страхових компаній. Правила реєстрації та ліцензування страховиків. Товариство взаємного страхування: принципи діяльності. Страховий союз. Державне страхування.

Державний нагляд за страховою діяльністю: необхідність, функції, види.

Маркетинг у страхуванні. Етапи маркетингового дослідження. Боротьба за клієнта. Реклама в страховому бізнесі.


^ Тема 5. Визначення страхових тарифів

Тарифна ставка як основа розрахунку розміру страхового платежу. Суть і принципи тарифної політики.

Складові частини брутто-ставки, нетто-ставки і навантаження. Порядок розрахунку тарифної ставки.

Актуарні розрахунки: принципи і задачі. Професія актуарій. Основні показники страхової статистики.


^ Тема 6. Фінансові результати діяльності страхової компанії

Доходи страховика: особливості розрахунку. Доходи від страхової діяльності, перестрахування, розміщення тимчасово вільних коштів, інші доходи

Структура витрат страхової компанії. Міжнародна класифікація витрат страхових компаній: аквізиційні, інкасові, ліквідаційні, управлінські.

Фінансова стійкість страхової компанії. Порядок визначення і забезпечення стійкості страхової компанії. Платоспроможність страховика: нормативна і фактична. Особливості формування та розміщення страхових резервів.

Інвестиційна діяльність страховика.


^ Тема 7. Страхування рівня життя громадян

Соціальна роль видів страхування рівня життя громадян. Економічний механізм страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування дітей.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування: порядок здійснення, страхові тарифи, заходи.

Медичне страхування: принципи, особливості. Джерела формування страхового фонду з медичного страхування. Зарубіжний досвід проведення медичного страхування. Перспективи запровадження медичного страхування в Україні.

Страхування від нещасних випадків: особливості проведення та умови. Обов'язкові і добровільні види особистого страхування.

Змішане страхування життя. Практика довгострокових видів страхування життя за кордоном та в Україні.


^ Тема 8. Майнове страхування

Значення страхування майна, його стан і розвиток в Україні. Принципи здійснення майнового страхування. Страхування майна юридичних осіб. Страхові події. Умови відшкодування збитків.

Страхування наземного, повітряного та водного транспорту. Специфіка страхування домашніх тварин та врожаїв с/г культур: страхові випадки, порядок розрахунку відшкодування.

Особливості страхування домашнього майна громадян. Проведення оцінки майна. Визначення території страхового покриття.


^ Тема 9. Страхування ризиків

Необхідність виділення видів страхування ризиків в окрему галузь страхування. Страхування підприємницьких ризиків. Особливості страхування інвестиційних ризиків.

Страхування ризиків на ринку праці: ризики робітника і ризики роботодавця.

Страхування експортних та кредитних ризиків.


^ Тема 10. Страхування відповідальності

Економічна природа та необхідність проведення видів страхування відповідальності. Особливості визначення застрахованих осіб і меж сум відшкодування при страхуванні відповідальності. Ліміт відповідальності страховика.

Страхування депозитів і відповідальності позичальника. Важливість проведення страхування професійної відповідальності. Обов'язкові види страхування відповідальності.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: механізм дії. Страхова система "Зелена карта".

Страхування відповідальності за забруднення довкілля.


^ Тема 11. Перестрахування та співстрахування

Необхідність перестрахування, його суть та функції. Основні елементи договорів перестрахування. Активне і пасивне перестрахування. Власна участь страховика у перестрахуванні. Сучасний стан перестрахування в Україні.

Методи проведення перестрахування (факультативний, облігаторний, факультативно-облігаторний).

Види договорів перестрахування (ексцедент збитку, ексцедент збитковості, квотні, ексцедент сум).

Співстрахування та механізм його застосування.

^ Тема 12. Страхові ринки різних країн світу

Особливості страхування в США і Японії. Найбільші страхові компанії цих країн: умови діяльності, страхові послуги.

Специфіка проведення страхування в країнах ЄС: наглядові органи, організаційні форми, страхових компаній, види послуг. Найбільші компанії страхування і перестрахування.

Розвиток страхового бізнесу в країнах Східної Європи та країнах СНД. Страхування в Україні: умови функціонування та перспективи розвитку.
^ Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту

з фінансів і кредиту для вступу на економічний факультет

ЧНУ ім. Ю. Федьковича для здобуття ОКР «Магістр»


Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінку «ВІДМІННО» (176-200 балів) абітурієнт одержує, коли дає повні відповіді на поставлені питання, демонструє розуміння змісту фінансових категорій та їх функцій, впевнено демонструє ґрунтовні знання суті фінансово-кредитного механізму функціонування держави, суб’єктів господарювання та населення, обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє аналізувати та застосовувати на практиці методи управління фінансовою діяльністю, прогнозувати варіанти розвитку, аргументувати власну позицію з актуальних дискусійних проблем розвитку фінансової та кредитної систем України.

^ Оцінку «ДОБРЕ» (150-175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставлені питання, розуміння змісту фінансових понять і категорій, загальну характеристику особливостей функціонування фінансово-кредитного механізму, обізнаний з основною літературою з відповідної проблематики, вміє її аналізувати, проте недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних проблем у галузі фінансів і кредиту.

^ Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» (124-149 балів) абітурієнт заслуговує за відповідь, яка свідчить, що в цілому розуміє зміст фінансових понять і категорій, але не знає суті фінансів і кредиту, фінансово-кредитного механізму, недостатньо обізнаний з літературою з відповідної проблематики, не вміє аналізувати фахові теоретичні першоджерела, недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних питань.

^ Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» (0-123 бали) абітурієнту виставляється за нерозуміння змісту понять і категорій фінансів і кредиту, незнання теоретичних аспектів функціонування фінансової та кредитної систем, недостатню обізнаність з фаховою літературою, невміння її аналізувати, непереконливу аргументацію власної позиції з дискусійних проблем фінансового характеру.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті з фінансів і кредиту складається з трьох теоретичних питань. Перші два оцінюються максимально в 65 балів, третє запитання – максимально в 70 балів. Максимальна загальна сума балів, яку може отримати студент на фаховому іспиті складає 200 балів.


Схвалено на засідання кафедри фінансів і кредиту

Протокол № 6 від «24» січня 2012 р.

Декан економічного факультету проф. Нікіфоров П.О.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Фахового іспиту для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи