Затверджую icon

Затверджую
Скачати 89.53 Kb.
НазваЗатверджую
Дата24.09.2012
Розмір89.53 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор С.В. Мельничук

«_____» 2012 р.,


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»

(повна форма навчання)


напрям підготовки − 6.010104 – «Професійна освіта»


спеціальність – 8.01010401 – «Професійна освіта (Машинобудування)»


Схвалено Вченою радою інженерно-технічного факультету

Протокол №______від «____» січня 2012


Голова ради Ангельський О.В.^ Чернівці – 2012

1. Предмети психолого-педагогічного циклу:

педагогіка, психологія, основи педагогічної майстерності, методика викладання машинобудівних дисциплін, методика виховної роботи, технічні засоби навчання.

Предмет і завдання педагогіки, її основні категорії. Система педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень.

Сутність виховання, його мета. Завдання складових частин всебічного гармонійного розвитку особистості. Структура комплексного підходу до виховання.

Система освіти України, її структура. Принципи діяльності закладів системи освіти. Завдання загальноосвітніх та професійно-технічних закладів освіти.

Сутність і завдання дидактики, її основні категорії. Актуальні завдання дидактики в умовах розвитку загальноосвітніх та професійно-технічних навчально-виховних закладів відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти України..

Сутність навчання, його методологічна основа, рушійна сила. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Наукові засади удосконалення процесу навчання.

Функції та мотиви навчання. Типи навчання, їх характеристика. Особливості становлення типів навчання в історії педагогічної науки і шкільництва. Соціально-економічна роль праці вчителя, майстра виробничого навчання в сучасних умовах.

Принципи навчання, наукові засади їх становлення в історії розвитку педагогічної науки. Основні принципи навчання та їх значення у професійній діяльності вчителя, майстра виробничого навчання.

Зміст професійно-технічної освіти. Завдання удосконалення змісту освіти в Україні. Особливості праці вчителя, майстра виробничого навчання і сучасні вимоги до них.

Місце і роль контролю та оцінюванню знань, умінь та навичок учнів. Функції, види, методи аналізу й оцінювання навчальної діяльності учнів.

Види освіти, їх сутність. Шляхи оволодіння різними видами освіти. Взаємозв'язок і взаємообумовленість різних видів освіти. Шляхи і методи підготовки учителя, майстра виробничого навчання.

Сутність методів, прийомів і засобів навчання. Підходи до класифікації методів навчання. Характеристика словесних і практичних методів навчання.

Педагогічні вимоги до уроку в сучасній школі. Типи і структура занять в системі професійно-технічної освіти.

Місце і роль позаурочних форм організації навчання, їх характеристика та вимоги до організації.

Зміст національного виховання в Україні. Структура виховного процесу. Закономірності, мотиви виховання.

Методи, прийоми і засоби виховання. Характеристика методів формування свідомості і переконань, їх роль у формуванні особистості вихованців.

Завдання, шляхи та засоби трудового виховання та професійної орієнтації учнів. Ідеї трудового виховання в історії розвитку педагогіки і шкільництва.

Місце і роль сім'ї у вихованні дітей. Функції сім'ї у суспільстві. Вимоги до батьків. Сутність принципів родинного національного виховання.

Система і особливості керівництва загальноосвітніми та професійно-технічними навчально-виховними закладами. Функціональні обов'язки посадових осіб цих закладів.

Місце технічних засобів навчання в сучасному навчально-виховному процесі. Класифікація, функції ТЗН та психолого-педагогічні основи їх застосування."

Активні форми і методи навчання. Ефективність проблемного навчання. Проектно-технологічні підходи у навчанні.

  1. ^ Технологія машинобудування, верстати загального призначення.

Основні питання, що підлягають розв’язанню при проектуванні технологічного процесу. Основні технологічні документи. Єдині системи конструкторської і технологічної документації (ЄСКД та ЄСТД).

Технічні умови виготовлення деталей машин. Поля розсіювання розмірів.

Якість поверхонь виробів після механічної обробки, параметри шорсткості поверхні, способи їх оцінки. Критерії економічності технологічних процесів. Структура норм часу на обробку. Технологічні параметри.

Фактори, що визначають точність обробки і впливають на цю характеристику.

Призначення, класифікація, принципи вибору технологічних баз. Схеми базування, вибір поверхонь, що входять в комплект технологічних баз. Виробничі і технологічні процеси, їх структура і характеристики.

Визначення припусків на обробку початкових і проміжних розмірів деталей. Загальний припуск.

Методи і організація технологічного складання машин, верстатів, механізмів.

Верстати механічної обробки. Перевірка верстатів на точність, випробування верстатів.

Системи змащення металорізальних верстатів.

Основні вузли токарних, карусельних, розточних, фрезерних, стругальних, свердлильних верстатів. Будова і особливості цих верстатів. Характерні операції, що їх виконують на цих верстатах. Аналіз ефективності застосування різних типів верстатів в технологічних процесах.

Області застосування, різновиди та принципові схеми шліфувальних верстатів.

  1. ^ Теорія машин і механізмів, деталі машин, технічна механіка.

Будова плоских технічних механізмів. Правило та групи Ассура, структурна схема, формула будови. Структурний аналіз та синтез.

Кінематичні схеми машинних агрегатів. Кінематичний розрахунок, підбір електродвигунів.

Основні методи виготовлення зубчатих коліс. Підріз та коригування зачеплень. Класифікація зубооброблюючих верстатів, їх особливості, будова.

Рядові складні зубчасті механізми, їх порівняльна характеристика, конструкції, застосування. Типи, будова, особливості планетарних механізмів. Рівняння, умови співвісності, сусідства. Метод Вілліса в застосуванні до диференційних механізмів.

Теорія пасових передач. Проектування плоско- і клинопасової передачі.

Підшипники кочення, конструкції, особливості, застосування, система позначень. Підбір підшипників, розрахунок.

Роз’ємні з’єднання деталей машин. Системи допусків і посадок. Шпоночні та шліцеві з’єднання. Конструкції, особливості, застосування, розрахунки.

Складний рух матеріальної точки. Теореми про додавання швидкостей та прискорень. Рівняння кінематичного балансу для обертального та прямолінійного поступальних рухів.

Навантаження і реакції в кінематичних парах. Принцип Даламбера в застосуванні до технічних механізмів.

  1. ^ Опір матеріалів.

Прості види навантаження, деформації та переміщення, напруження. Розрахунки на міцність при осьовому навантаженні. Метод перерізів. Закон Гука. Діаграма розтягу-стиску крихких та пластичних матеріалів. Зріз, зсув, зминання. Кручення, розрахунки на міцність.

Згин. Чистий згин, поперечний згин. Нормальні напруження при згині. Формула Журавського. Диференціальні залежності при згині. Розрахунки на міцність.

Геометричні характеристики плоских перерізів. Статичні моменти, визначення положення центра ваги складних перерізів. Моменти інерції (осьові, полярні, відцентрові). Формули переходу для моментів інерції при переносі осей. Головні осі інерції. Головні центральні моменти інерції.

Диференціальні рівняння осі зігнутого бруса. Фізичний зміст сталих інтегрування.

Косий згин, позацентровий розтяг-стиск. Складний опір. Умова міцності, положення нейтральної лінії перерізу.

Теорії міцності. Види напружених станів. Узагальнений закон Гука.

Теорема про взаємність робіт та переміщень, енергетичний підхід до оцінки міцності.

Теорема Кастільяно, інтеграли Мора, спосіб Верещагіна при визначенні кутових та лінійних переміщень при згині.

Поняття про стійкість стиснутих стрижнів. Формула Ейлера для критичної сили. Формула Ясинського для визначення критичних напружень за межою дії закону Гука. Гнучкість стрижнів, коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження.

  1. Матеріалознавство.

Теорія сплавів. Характеристика фаз в металевих сплавах. Правило фаз Гіббса. Діаграми стану двокомпонентних сплавів (діаграми І, ІІ, ІІІ і ІV роду). Закономірності Курнакова.

Діаграма стану Fe-C. Сталь та чавун. Вплив легуючих домішок на властивості сталей та чавунів. Класифікація сталей та чавунів.

Теорія термічної обробки. Перлітно-аустенітне перетворення при нагріванні сталей, перетворення при охолодженні.

Проміжне перетворення. Аустенітно-мартенситне перетворення при охолодженні сталей.

Технологія термічної обробки. Вибір режимів термообробки, їх характеристика. Гартування, відпускання, нормалізація. Термомеханічна обробка сталей.

Хіміко-термічна обробка сталей (цементація, азотування, нітро-цементація, ціанування, дифузійна металізація та інш.)

  1. Електротехніка.

Синусоїдальний змінний струм. Електричні кола, методи розрахунку електричних кіл. Електромагнітні розрахунки. Трифазна система. Несинусоїдальні періодичні струми в електричних колах. Діючі значення та потужність несинусоїдального струму.

Перехідні процеси. Два закони комутації. Перехідні процеси в колах з R, C та L-елементами.

Трансформатори. Будова і характеристики. Рівняння, схема заміщення, векторна діаграма реального трансформатора. Режими холостого ходу та короткого замикання. Трансформатори одно- і трифазні.

Колекторні машини. Генератори постійного струму. Двигуни постійного струму. Будова, особливості, параметри.

Асинхронні машини. Будова, особливості і параметри.

Синхронні машини. Одержання синусоїдальної ерс в синхронному генераторі. З’єднання обмоток генератора. Фазні і лінійні напруги. Генератори однофазні і трифазні. Основні параметри синусоїдального струму і напруги, способи їх представлення.


Декан ІТФ, Зав. кафедрою загальної фізики


Ангельський О.В. Крамар В.М.


Критерії


оцінювання знань та вмінь студентів державною екзаменаційною комісією за результатами вступного усного фахового іспиту бакалаврів напряму «Професійна освіта (технологія та обладнання механоскладального виробництва)», що поступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності «Професійна освіта»


Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-т бальною шкалою.

Білет містить три питання, які оцінюються за наступною схемою: перше питання – 35 балів, друге питання – 35 балів, третє питання – 30 балів. Загальна оцінка за іспит складається із суми оцінок за кожне питання із додаванням 100 білів, наприклад, 35+35+30+100=200.

Відповідь у 90-100 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні закони і явища, вільно володіє знаннями, наводить приклади застосування як із запропонованих в екзаменаційних білетах завдань, так і з додаткових усних запитань викладача, що виходять за межі навчальної програми і носять проблемний характер. При цьому допускає незначні похибки при викладі, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 60-89 балів оцінюється, коли абітурієнт може змістовно викласти основні закони і явища, вільно володіє знаннями, наводить приклади застосування із запропонованих в екзаменаційних білетах завдань, що знаходяться в межах навчальних програм, підручників та навчальних посібників. Знання студент легко використовує при вирішенні практичних завдань. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє володіння аналізом (мінус З бали); не застосовує комплексного підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики особливостей, рис та ознак (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід (мінус 3 бали).

Відповідь у 24-59 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення, закони, явища, знання висвітлюються в об'ємі конспектів, виявляється невміння використання набутих знань при вирішенні практичних задач.

Відповідь за критерієм 0-23 бали оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює формулювання законів і явищ, не встановлює зв'язків між ними, не розуміє основних законів і явищ, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, набір знань хаотичний.


Декан

інженерно-технічного факультету О.В. Ангельський

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи