Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Скачати 110.81 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Дата24.09.2012
Розмір110.81 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор____________С.В. Мельничук
«_____»_________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

^ ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Магістр»

(повна форма навчання)


Напрям підготовки 0305 - Філологія

спеціальність – 8.02030302 «Англійська мова та література»


Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол № _2__ від __29______ лютого 2012 р.Голова ради

Кушнерик В.І.

^ Чернівці - 2012

Вимоги до знань і вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Вступний іспит зі спеціальності має на меті перевірити та оцінити мовну, комунікативну, країнознавчу компетенції абітурієнтів, наявності у них глибоких знань з таких нормативних дисциплін, як «Аналіз художнього тексту», «Історія мови», «Лексикологія», «Методика викладання англійської мови», «Основи теорії мовної комунікації», «Практика перекладу», «Стилістика», «Сучасні методи лінгвістичних досліджень» та «Теоретична граматика».

Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (аналіз художнього тексту та резюме (частково переклад) газетної статті).

Абітурієнти повинні:

 • володіти поглибленими знаннями основної іноземної мови, вільно, впевнено і правильно користуватися англійською мовою на іспиті;

 • адекватно використовувати англійську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності;

 • розуміти при читанні інтегрований зміст і деталі автентичних текстів різних типів (художнього і публіцистичного) і різних рівнів змістової та мовної складності, уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію;

 • здійснювати комплексний філологічний аналіз тексту художньої літератури;

 • правильно перекладати і реферувати англійською мовою газетну статтю, опубліковану в українських засобах масової інформації.

Відповідаючи на питання з теоретичних дисциплін, абітурієнт повинен повністю розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати відповідні мовні явища, навести відповідні приклади.


^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Аналіз художнього тексту

Абітурієнт повинен знати: рівні актуалізації мовних одиниць у художньому тексті, основні категорії художнього текту, макро- та мікрокомпоненти композиційної структури художнього твору, особливості аналізу віршованих творів; розуміти: художній текст в єдності змісту та форми, жанровій своєрідності, багатстві образів та авторських ідей; вміти: здійснювати комплексний аналіз художнього тексту на фонографічному, морфемному, лексичному, синтаксичному рівнях актуалізації тексту.

 1. Історія мови

Вступник повинен знати фундаментальні основи діахронічних досліджень мови, класифікацію германських мов, хронологію заселення Британських островів, походження писемності, розуміти фонетичні зміни, аналізувати граматичні особливості кожного періоду розвитку мови, розуміти класифікацію запозичень.


 1. Лексикологія

Вступник повинен знати: фундаментальні основи лексикології, методи лексикологічних досліджень, варіанти і діалекти англійської мови, основні питання семасіології, системний характер лексики, тісний зв’язок лексики з іншими рівнями мови, проблеми фразеології, словотвору англійської мови в порівнянні з іншими мовами, етимологію англійської лексики та основи лексикографії, а також вміти: проаналізувати словниковий склад англомовного тексту, порівняти структуру слів, їх значення, особливості вживання.


 1. ^ Методика викладання англійської мови

Абітурієнт повинен знати: традиційні та сучасні методи викладання англійської мови, а також методи провідних педагогів та науковців (Г.Палмера, Г. Лозанова, І.Коменіуса), принципи навчання сприймання на слух англійською мовою, принципи навчання читання, принципи навчання письму, принципи навчання граматики, принципи навчання вимови, принципи навчання вокабуляру.


 1. ^ Основи теорії мовної комунікації

Вступник повинен знати і розуміти: основні типи, види, форми, моделі, структурні компоненти комунікації; структуру комунікативного та мовленнєвого акту, типи мовленнєвих актів; прагматичні компоненти комунікації; культурні особливості для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах; методи й прийоми досягнення позитивного результату комунікації; класифікувати комунікативні інтеракції та мовленнєві акти за типами, здійснювати їх порівняльну характеристику; розпізнавати прагматичні елементи комунікації.


 1. ^ Практика перекладу

Абітурієнт повинен знати: загальні закономірності перекладу та закономірності конкретних видів перекладацької діяльності; провідні категорії сучасної теорії перекладу; головні етапи історії перекладознавства; причини адаптації перекладу та її види; основні типи лексичних, граматичних та лексико-граматичних трансформацій; основи теорії перекладацьких відповідників та типи класифікації цих відповідників; прийоми перекладу одиниць мови джерела, які не мають регулярних відповідників в мові перекладу.


 1. Стилістика

Абітурієнт повинен орієнтуватися в основних напрямках розвитку сучасної стилістики; вміти розкрити поняття фонетичної та графічної стилістики, функціональної стилістики, стилістичної лексикології (стилістичного розшарування словника зокрема), стилістичної граматики, стилістичної семасіології, літературного дискурсу.

Практичні навички передбачають вміння здійснювати стилістичний аналіз творів художньої літератури, орієнтуватися у відмінностях різних функціональних стилів англійської мови: науково-технічного, офіційно-ділового, газетного, публіцистичного, художнього.


 1. ^ Сучасні методи лінгвістичних досліджень

Сучасні методи дослідження мови – це навчальна дисципліна, що в інтегрованій формі висвітлює новітні підходи до вивчення мови в цілому та окремих мовних явищ зокрема. Вступник повинен знати основні методи лінгвістичного аналізу та вміти застосовувати їх на практиці в процесі подальшого навчання та самостійної науково-дослідницької роботи. При цьому абітурієнт повинен вміти розрізняти загальні та спеціальні методи згідно з метою та сферою наукового пошуку на різних етапах дослідження.


 1. ^ Теоретична граматика англійської мови

Вступник повинен знати: структурні, функціональні та семантичні характеристики частин мови та їх граматичні категорії: іменника та його категорій числа і відмінка, роду; прикметника та категорій ступенів порівняння (синтетичні й аналітичні способи утворення цих категорій); категорії числа, роду та відмінка займенника; дієслова та його категорії особи, числа, часу, аспекту, стану і способу; прислівника з проблемою розмежування останнього й прикметника; сполучника, прийменника та інших лексико-граматичних груп слів. Вступник повинен також знати основи синтаксису сучасної англійської мови, що включає в себе питання фрази, речення з постановкою проблем їх визначення та таксономії.


^ Теоретичні питання до вступного іспиту

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

зі спеціальності «Англійська мова та література»

 1. Dwell on the essence of linguistic methods of analysis (structural analysis, distributional analysis, comparative analysis, quantitative methods, corpus analysis).

 2. Text as an object of study in Text Linguistics. The principles of textuality.

 3. Define discourse. Speak on the principles of discourse analysis.

 4. Direct and indirect methods of Language Teaching.

 5. Definitions and goals of translation.

 6. Machine and computer-based translation.

 7. Written and oral translation.

 8. Consecutive and simultaneous translation.

 9. Classify types of word meaning.

 10. Specify different forms of literary discourse presentation: narration, description, dialogue.

 11. Speak on the functional styles of the Modern English.

 12. Stylistic transposition of notional parts of speech.

 13. The peculiarities of literary genres.

 14. Elements of the plot.

 15. Types of literary text characters.

 16. Literary text setting.

 17. The main components of communication process.

 18. Types of communication according to the number of interlocutors.

 19. Nonverbal communication elements.

 20. Speech act: definition and types.

 21. Principles of foreign language teaching

 22. Basic approaches of foreign language teaching.

 23. Structure of a lesson

 24. Communicative method as the basis of foreign language teaching.

 25. Polysemy and Homonymy. Synonyms and Antonyms in English.

 26. A general outline of the system of parts of speech in English.

 27. The mood system of the English verb.

 28. Structural types of sentences. Forms and functions of subordinate clauses.

 29. The main clause elements: the ways of expressing the subject; the types of the predicate.

 30. The place of English in the Indo-European language family. Common features of Germanic languages.

 31. The periods in the history of the English language.

 32. The dialects in the history of English.

 33. Word meaning: referential and functional approaches.

 34. Extra-linguistic and linguistic causes of semantic changes.

 35. Word Formation. Basic Problems, Definitions, Types.

 36. Stylistic devices based on the interaction of different lexical meanings.

 37. Stylistic devices based on the reduction of the basic sentence pattern.

 38. Stylistic devices based on the expansion of the basic sentence pattern.

 39. Stylistic differentiation of the English word-stock.

 40. Borrowings in English. Classification of Borrowings.ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

  1. ^
   Схема комплексного філологічного аналізу художнього тексту

1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть краще зрозуміти специфіку твору).

2. Жанр (повість, оповідання, новела, нарис, комедія, драма-казка, власне драма тощо), функціональний стиль, тип оповіді.

3 Тема, ідея, проблематика твору; головні персонажі, художній час, художній простір.

4 Композиція твору, особливості сюжету, їхня роль у розкритті проблем.

5. Мовностильова своєрідність твору:

5.1. Фонографічний рівень: ономатопея; алітерація; асонанс, графон.

5.2. Граматичний рівень: морфологічна структура слова (афіксація, складання, конверсія, субстантивація та ін); транспозиції; структурні типи речень (прості, складні (складносурядні та складнопідрядні).

5.3. Лексичний рівень: літературна (терміни, поетизми, варваризми, іноземні слова, архаїзми), розмовна (сленг, жаргонізми, вульгаризми, професіоналізми, діалектизми) та нейтральна лексика; семантичні класи слів (синоніми, антоніми, полісемантичні слова, фразеологізми), лексико-семантичні поля; стилістичні прийоми: порівняння; перифраз; евфемізм; дисфемізм; гіпербола; мейозис; метафора, персоніфікація; метонімія, синекдоха, іронія; антономазія, епітет, оксюморон, зевгма; гра слів, Стилістичні потенції фразеологізмів: прислів’я та приказки, цитати, алюзії, декомпозиція фразеологізмів.

5.4. Стилістичний синтаксис: еліпсис, одночленні речення, асиндетон, апозіопезис, апокоіну, паралелізм та його види, хіазм, антитеза, риторичні питання, інверсія, відокремлення, повтор та його різновиди, перелік, тавтологія, плеоназм, полісиндетон, кульмінація, антикульмінація.

6. Підсумок.


  1. Реферування

Реферування – виклад основного змісту документа (статті, книги) у короткій формі чи складання його резюме

Основні вимоги до резюме:

 1. Резюме повинно мати лаконічну, конкретну форму, але при цьому давати містку характеристику статті без побічної інформації.

 2. Обсяг не має перевищувати 500–600 знаків.

 3. У резюме використовується загальноприйнята, загальновживана лексика. Якщо у назві є малозрозумілі слова, їх потрібно пояснити. Не рекомендується наводити цитати з тексту.

 4. Текст резюме не повинен викривляти об’єктивну характеристику видання.

Отже, реферування газетної статті – це скорочений виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками. Воно повинно мати повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа. У результаті реферування семантичні особливості тексту оригіналу подаються в максимально ущільненому вигляді без інтерпретації чи критичних зауважень.


ЗРАЗОК

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


Затверджую

Голова приймальної комісії

«_____» травня 2012 р.

________________ С.В. Мельничук


МП


^ ФАХОВИЙ ІСПИТ

з англійської мови


Напрям підготовки (спеціальність)

0305 – Філологія (спеціальність – 8.02030302 «Англійська мова та літературa»)


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___


 1. Філологічний аналіз тексту The Search for Tommy Flynn (Stan Barstow).

 2. Dwell on the essence of linguistic methods of analysis (structural analysis, distributional analysis, comparative analysis, quantitative methods, corpus analysis).

 3. Реферування українського тексту англійською мовою Фінансові проблеми у сім’ї .Голова фахової атестаційної комісії ___________________КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей абітурієнтів на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності «Англійська мова та література»

Відповідь оцінюється предметною комісією за 200- бальною шкалою.

Відповідь оцінюється у 176-200 бали, коли абітурієнт продемонстрував високий рівень володіння лексико-граматичним матеріалом; повністю розкрив зміст теоретичного питання; логічно структурував свою відповідь і навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно і швидко реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив комплексний філологічний аналіз тексту художньої літератури; правильно переклав і реферував англійською мовою газетну статтю; допустив не більше 1-3 мовних помилок та виправив їх самостійно.

Відповідь оцінюється у 150-175 балів, коли абітурієнт показав добре володіння лексико-граматичним матеріалом; розкрив зміст теоретичного питання, виклавши його логічно і послідовно, навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив комплексний філологічний аналіз тексту художньої літератури; правильно переклав і реферував англійською мовою газетну статтю; допустив не більше 1-5 мовних помилок, які самостійно виправив та 1-3 помилки, які виправив викладач.

Відповідь оцінюється у 124-149 балів, коли абітурієнт показав задовільне володіння лексико-граматичним матеріалом; не повністю розкрив зміст теоретичного питання; не зовсім логічно структурував свою відповідь і не навів прикладів; правильно реагував на запитання викладача; здійснив частковий філологічний аналіз тексту художньої літератури; помилявся у перекладі й неточно реферував газетну статтю; допустив близько 10-12 мовних помилок.

Відповідь оцінюється у 0-124 балів, коли абітурієнт показав незадовільне володіння лексико-граматичним матеріалом; не розкрив зміст теоретичного питання; не структурував логічно свою відповідь і не навів прикладів; неправильно реагував на запитання викладача; неправильно здійснив філологічний аналіз тексту художньої літератури; не переклав і не зробив резюме газетної статті; допустив велику кількість мовних помилок.

Програму затверджено на засіданні предметної комісії кафедри англійської мови факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 2 від 28.02.2012)


Голова предметної комісії В. В. Архелюк

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи