І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен icon

І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен
Скачати 57.64 Kb.
НазваІ. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен
Дата24.09.2012
Розмір57.64 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича


Погоджено:

Ректор Мельничук С.В. __________

___ ______________ 2012


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

з німецької мови


ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

8.02030302 Мова та література (німецька)


Ухвалено на засіданні Вченої ради факультету протокол № 1 від 26.01.12


Голова Вченої ради факультету проф. В.І. Кушнерик


Чернівці, 2012

І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен:

1. Володіти краєзнавчими знаннями про країну, мова якої вивчається як основна. Питання країнознавчого характеру охоплюють такі аспекти: а) геогра­фія Німеччини; б) повоєнна історія Німеччини; в) державний устрій та суспільний лад Німеччини; г) політичні партії та виборна система; ґ) гос­подарство (промисловість, сільське господарство, мале підприємництво, транспорт, зовнішня торгівля; д) система соціального забезпечення; є) система загальної, професійної та вищої освіти; є) система оборони.


2. Уміти вести розмову правильною німецькою мовою на названі теми.

Список питань:

 1. Geographische Lage Deutschlands. Die Landschaften.

 2. Bevölkerung Deutschlands.

 3. Geschichte der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.

 4. Gründung der BRD.

 5. Gründung der DDR.

 6. Interstaatliche Beziehungen zwischen der BRD und der DDR.

 7. Wiedervereinigung Deutschlands.

 8. Der föderative Staat. Bund und Länder.

 9. Das Grundgesetz der BRD. Bürgerliche Grundrechte.

 10. Das Grundgesetz der BRD. Grundlagen der Staatsordnung.

 11. Politische Parteien in Deutschland.

 12. Das Wahlsystem. Die 5%-Klausel.

 13. Deutsche Wirtschaft. Industrie in Deutschland.

 14. Landwirtschaft in Deutschland. Handwerk in Deutschland.

 15. Der Verkehr in Deutschland.

 16. Deutsche Außenwirtschaft. Rohstoffe und Energie in Deutschland. Soziale Sicherheit.

 17. Deutsches Bildungswesen. Das Schulsystem. Deutsches Bildungswesen. Die Hochschulen. Deutsches Bildungswesen. Berufliche Ausbildung. Das Wehrsystem. Die allgemeine Wehrpflicht. Das Wehrwesen. Wehrdienst und Zivildienst.


3. Уміти дати розгорнутий коментар німецькою мовою газетної чи журнальної статті, опублікованої в німецькомовних засобах інформації, при цьому передати основний зміст публікації та висловити своє ставлення до неї, вказати на актуальність матеріалу, визначити основну ідею публікації, виявити її художні особливості, зокрема вказати на основні стилістичні засоби, які використовує автор для досягнення комунікативної інтенції.

Статті підбираються неадаптовані. При підборі статей дотримується принцип актуальності, тому назви статей і джерела визначаються безпосередньо перед екзаменом і затверджуються на засіданні кафедри, на якому проходить затвердження всіх екзаменаційних матеріалів. Обсяг статті -1,5-2 сторінки формату A 4.

4. Виявити знання методики викладання іноземної мови у вищій школі, при цьому роздільно на спеціальних та на неспеціальних факультетах. Претендент на звання „магістр" повинен володіти знаннями специфіки та завдань курсу, особливостями викладання трьох аспектів мови (фонетичного, лексичного, граматичного), показати уміння комплексної роботи над аспектами, а також принципами та особливостями вироблення у студентів навичок ведення всіх видів комунікації (аудіювання, говоріння, читання, писання). Претендент на звання „магістр" повинен мати навички навчання роботи з фаховими текстами іноземною мовою (на неспеціальних факультетах). Претендент повинен мати уявлення про ведення лекційних занять зі спеціальних предметів іноземною мовою на факультеті іноземних мов (навичок та умінь читання лекцій не вимагається, оскільки педагогічна практика студентів, що претендують на звання „магістр" читання лекцій не передбачає).


Список питань:

 1. Ziele und Aufgaben des Lehrfaches „Fremdsprache" an nichtsprachlichen Fakultäten.

 2. Ziele und Aufgaben des Lehrfaches „Fremdsprache" an der Fakultät für Fremdsprachen.

 3. Besonderheiten der Arbeit an Fachtexten an nichtsprachlichen Fakultäten.

 4. Arbeit an phonetischen Fertigkeiten an nichtsprachlichen Fakultäten.

 5. Arbeit an phonetischen Fertigkeiten an der Fakultät für Fremdsprachen.

 6. Besonderheiten des phonetischen Einstiegskurses an der Fakultät für Fremdsprachen.

 7. Besonderheiten des lexikalischen Unterrichts. Bedeutungserschließung der Lexik.

 8. Besonderheiten des lexikalischen Unterrichts. Einführung und Festigung des Wortschatzes.

 9. Besonderheiten des grammatischen Unterrichts an nichtsprachlichen Fakultäten.

 10. Ausgleich der Diskrepanz zwischen dem Ist-Stand und dem Soll-Stand bei den neu zugelassenen Studenten.

 11. Einführung des grammatischen Stoffes.

 12. Übungen zur Festigung und Aktivierung des grammatischen Stoffes.

 13. Entwicklung des verstehendes Lesens an nichtsprachlichen Fakultäten.

 14. Arten des Lesens.

 15. Arbeit an fertigkeiten des verstehenden Hörens.

 16. Arbeit an Fertigkeiten des Sprechens.

 17. Arbeit an Fertigkeiten des Schreibens.

 18. Arbeit an der Lexik an der Fakultät für Fremdsprachen.

 19. Besonderheiten der Arbeit an der Lexik beim analytischen Lesen.

 20. Arbeit an der Lexik an der Fakultät für Fremdsprachen. Grammmatisches Wissen und Fertigkeiten der Operationen mit dem Grammatischen Stoff.

 21. Erlangen der Verwandlung des grammatischen Wissens in grammatische Fertigkeiten und grammatisches Können.

 22. Komplexe Arbeit am phonetischen, lexikalischen und grammatischen Stoff.

 23. Methodisches Instrumentarium des Hochschullehrers im FSU.

 24. Vorlesung als ein Mittel der Vermittlung des Wissens.

 25. Hauptunterschiede zwischen dem sparchpraktischen Unterricht und der Vorlesung.


Теоретичні питання до вступного іспиту

за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр”

зі спеціальності „Німецька мова та література”


  1. Das Präsens, seine Vieldeutigkeit und Synonyme.

 1. Die Kategorie des Kasus der Substantive.

 2. Das Adjektiv. Strukturell-semantische Klassen des Adjektivs. Grammatische Kategorie des Adjektivs.

 3. Die Vergangenheitstempora im Deutschen. Die Vieldeutigkeit der Formen, synonymische Beziehungen zwischen den Formen.

 4. Die grammatische Kategorie des Genus. Die Oppositionsverhältnisse zwischen Aktiv und Passiv. Typen der passiven Konstruktionen.

 5. Kategorie der Bestimmtheit / Unbestimmtheit der Substantive. Der Artikel.

 6. Grammatische Kategorie der Zeit der Verben, absolute und relative Zeitformen des Verbs.

 7. Die Zukunftstempora im Deutschen. Das Futur I und II, ihre Bedeutung und Synonyme.

 8. Die Kategorie des Modus. Der Konjunktiv.

 9. Entlehnungen, ihre Arten. Klassifikation der Entlehnungen nach der Herkunftssprache.

 10. Bedeutungswandel. Die Arten des Bedeutungswandels. Die Ursachen des Bedeutungswandels.

 11. Metapher und Metonymie im Deutschen, ihre Arten und Abarten.

 12. Ableitung und Zusammensetzung im Deutschen. Klassifikation der Affixe. Klassifikation der Zusammensetzungen.

 13. Die Bedeutung des Wortes. Lexikalisch-semantische Struktur des Wortes. Arten der Bedeutung (Haupt- und Nebenbedeutung, etymologische Bedeutung).

 14. Phraseologie im Deutschen (Idiome, Wortpaare, Sprichwörter, geflügelte Worte).

 15. Synonymie, Homonymie und Antonymie im Deutschen. Definitionen und Klassifikationen der Synonyme, Homonyme und Antonyme.

 16. Die erste und die zweite Lautverschiebung.

 17. Umlaut und seine grammatische Funktion im Deutschen. Brechung und seine Funktion im Deutschen.

 18. Die Herausbildung der deutschen Nationalsprache.

 19. Starke Verben im Althochdeutschen. Ablautreihen.

 20. Die bewusst-praktische (kommunikative) Methode des Fremdsprachenunterrichts.

 21. Aneignung der Aussprache im Fremdsprachenunterricht.

 22. Aneignung lexikalischer Einheiten im Fremdsprachenunterricht.

 23. Textbegriff. Textualität und Textualitätskriterien. Thematische und grammatische Bedingungen der Textkohärenz.

 24. Thema-Rhema-Konzepte. Thematische Entfaltung und Formen der Wiederaufnahme im Text. Textsorten.

 25. Geographische Lage Deutschlands. Die Landschaften

 26. Bevölkerung und Klima Deutschlands

 27. Ursachen der Teilung Deutschlands

 28. Gründung der Bundesrepublik Deutschland

 29. Gründung der Deutschen Demokratischen Republik

 30. Beziehungen zwischen der BRD und der DDR

 31. Wiedervereinigung Deutschlands

 32. Das Grundgesetz der BRD. Die Grundrechte der Bürger.

 33. Das Grundgesetz der BRD. Grundlagen der Staatsordnung

 34. Die wichtigsten deutschen Parteien

 35. Deutsches Wahlsystem. Die 5%-Klausel

 36. Die Wirtschaftsordnung

 37. Industrie in Deutschland

 38. Deutsche Wirtschaft. Einfluss des Staates auf die Wirtschaft

 39. Landwirtschaft in Deutschland

 40. Handwerk in Deutschland

 41. Der Verkehr in Deutschland

 42. Deutsche Wirtschaft. Die Außenwirtschaft

 43. Rohstoffe und Energie in Deutschland

 44. Soziale Sicherheit in Deutschland

 45. Deutsches Bildungswesen. Das Schulsystem

 46. Deutsches Bildungswesen. Die Hochschulen

 47. Deutsches Bildungswesen. Berufliche Ausbildung

 48. Das Wehrwesen. Die allgemeine Wehrpflicht

 49. Deutsche Nationalhymne^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Кійко Ю.Є. Deutschsprachige Landeskunde / Німецькомовне країнознавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2011.

 2. Кійко Ю.Є., Кійко С.В. Лінгвокраїнознавчий словник. – Чернівці: ЧНУ, 2009.

 3. Кійко Ю.Є., Кудрявцева О.Д. Основи теоретичної граматики німецької мови. –Чернівці: Книги – ХХІ, 2009, 184 c.

 4. Короткий курс теорії стилістики. Kurz gefasste Theorie der Stilistik. Курс лекцій / Укл. І.П.Задорожна. – Чернівці: Рута, 2004. – 34 с.

 5. Практичні завдання з синтаксичної стилістики. Praktische Aufgaben zur syntaktischen Stilistik / Укл. Задорожна І.П. – Чернівці: Рута, 2004. – 20 с.

 6. Капатрук М.Д. Методика навчання іноземної мови. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2011. – 63 c.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Застосовується чотирьохбальна система оцінювання відповідей.

Відповідно:

175-200 б. = оцінка “5”

150-175 б. = оцінка “4”

124-150 б. = оцінка “3”

0-123 б.= оцінка “2”


 1. Читання і письмовий переклад зі словником фахового тексту на українську мову (макс. 70 б.)

 2. Реферування української наукової статті з фаху німецькою мовою (макс. 70 б.)

 3. Бесіда німецькою мовою на тему «Моя наукова робота» (макс. 60 б.)


Оцінка відповідей:

“5” - високий рівень володіння лексико-граматичним матеріалом;

- дотримання граматичних правил;

- правильна і швидка реакція на запитання викладача;

- творче та оригінальне викладення вивченого матеріалу;

- вміння висловлювати власне ставлення до запропонованої тематики.

- можлива наявність 1-3 мовних помилок у разі їх самостійного виправлення студентом.

“4” - добре володіння лексико-граматичним матеріалом;

- логічний та послідовний виклад матеріалу;

- правильна реакція на запитання викладача;

- можлива наявність 1-5 помилок у разі їх самостійного виправлення студентом та 1-3 помилок які виправляє викладач;

“3” - задовільне володіння лексико-граматичним матеріалом;

- виклад матеріалу з кількістю помилок 5-8;

- правильна реакція на питання викладача.

“2” - незадовільне володіння лексико-граматичним матеріалом;

- велика кількість помилок;

- повільна чи неправильна реакція на запитання викладача;

- безсистемне викладання матеріалу;

- невміння практично використати вивчений матеріал.

Схожі:

І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconПрограма іспиту з другої мови (німецької) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
Студент на вступному іспиті повинен продемонструвати такі теоретичні знання та практичні навички
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconПрограма іспиту з другої мови (англійської) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
Студент на вступному іспиті повинен продемонструвати такі теоретичні знання та практичні навички
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Вимоги до знань І вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Вимоги до знань І вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Вимоги до знань І вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому вступному випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconПрограма
Вимоги до знань І умінь, що мають продемонструвати претенденти на вступному іспиті з практичного курсу німецької мови
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconПримітка: На вступному екзамені абітурієнт пред’являє екзаменаційний лист І паспорт
Абітурієнти, які запізнились чи не з’явились в строк без поважних причин до складання вступного екзамену не допускаються
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconПримітка: На вступному випробуванні абітурієнт пред’являє аркуш результатів вступних випробувань і паспорт
Абітурієнти, які запізнились чи не з’явились в строк без поважних причин до складання вступного випробування не допускаються
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconПрограма вступного випробування з математики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти абітурієнт 3
І. На вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт повинен iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з математики
Вивчення вищої математики в університеті в залежності від спеціальності проводиться від двох до п’яти семестрів. Для успішного вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи