Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 76.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата24.09.2012
Розмір76.71 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ Мельничук С.В.

„______” _____________2012 р.


ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 8.03010401 «Політологія»


Схвалено Вченою радою

Факультету історії, політології

та міжнародних відносин,

протокол № 6, від 27 січня 2012 р.


Голова ради О.В. Добржанський


Чернівці – 2012

1. Визначте зміст основних видів типологій політичних систем.

2. Визначте методологічні проблеми сучасної політології.

3. Визначте предмет і об’єкт, мету, завдання, гіпотези, понятійний апарат

дослідження (на конкретному прикладі).

4. Розкрийте сутність націоналістичних ідей в німецькій політичній думці ХІХ ст.

5. Дайте характеристику класичних теорій політичних еліт.

6. Дайте характеристику лінійних типологій політичних систем Г. Ласвелла і А. Каплана, Г. та Алмонда і Б. Пауела.

7. Дайте характеристику основних теорій походження та розвитку націй.

8. Дайте характеристику політики як соціального явища та проаналізуйте місце

політології в системі суспільних дисциплін.

9. Дайте характеристику структури, функцій та типів політичної свідомості.

10.Дайте характеристику сучасних партійних систем.

11.Дайте характеристику та розкрийте зміст марксистської концепції політики.

12.З’ясуйте зв’язок правової держави та громадянського суспільства.

13.Проаналізуйте основні концепції політики.

14.Проаналізуйте форми державного правління.

15.Проаналізуйте форми державного устрою.

16.Розкрийте суть лідерства та проаналізуйте функції політичних лідерів.

17.Вкажіть основні проблеми типології перехідних політичних систем.

18.Опишіть методику збору та обробки даних у політологічному дослідженні.

19.Вкажіть форми надання інформації, методи первинного аналізу, порівняння та математичні методи в політологічному дослідженні.

20.Охарактеризуйте двомірні координатні типології політичної системи Р.Даля та А.Лейпхарта.

21.Охарактеризуйте історичні особливості та значення англійської політичної думки ХVІІІ ст.

22.Охарактеризуйте ленінські версії революційного марксизму.

23.Охарактеризуйте політичні концепції представників німецької класичної

філософії.

24.Охарактеризуйте розвиток ліберальної політичної думки Англії в XVIII -

XIX століть.

25.Покажіть особливості формування та розкрийте зміст основних політичних

доктрин США в XVІІІ - ХІХ століть.

26.Покажіть спільне та особливе в політичних ідеях Т. Гоббса та Дж. Локка.

27.Розкрийте сутність, типи та форми політичних відносин та їх співвідношення з поняттям "політика".

28.Розкрийте зміст та основні тенденції російської політичної думки в ХІХ - на початку ХХ ст.

29.Розкрийте суть поняття “громадянське суспільство” та його ознаки.

30.Поясніть сутність методу групової дискусії, ідеографічного та логіко-

експериментального методів. Наведіть приклади їх застосування в політологічних дослідженнях.

31.Поясніть сутність монографічного, соціологічного методів і методу парних

порівнянь. Наведіть приклади їх застосування в політологічних дослідженнях.

32.Поясніть сутність функцій та методів політології і особливості їх

застосування.

33.Поясніть, в чому полягає суть основних політологічних концепцій влади.

34.Проаналізуйте неопозитивітську концепцію влади.

35.Проаналізуйте основні ідеї Н. Макіавеллі про суть і цілі політичної

діяльності та поясніть їх значення для сучасності.

36.Проаналізуйте основні політичні доктрини античності (Платон, Аристотель)

37.Проаналізуйте розвиток української та російської ліберальної думки в ХІХ - на початку ХХ століття.

38.Проаналізуйте сутність і взаємозв’язок політики та моралі.

39.Розкрийте основні проблеми національних процесів у контексті глобалізації.

40.Розкрийте зміст основних концепцій утопічного соціалізму та його вплив на політичну філософію Західної Європи.

41.Розкрийте зміст основних політичних ідей французьких мислителів ХVІІІ ст. (Монтеск’є, Дідро, Вольтер).

42.Розкрийте зміст основних політологічних концепцій демократії.

43.Покажіть вплив ідей конфуціанства на теорію та практику політики.

44.Розкрийте зміст різних точок зору на предмет, основні категорії та поняття

політології, її структуру та покажіть основні функції і завдання політичної

науки.

45.Розкрийте зміст, структурні елементи та проаналізуйте функції і типи

політичної культури.

46.Розкрийте суть політичного забезпечення механізму захисту прав людини.

47.Розкрийте сутність міжнародних відносин і місце в них політичних відносин.

48.Розкрийте сутність та основні типи політичних режимів.

49.Розкрийте сутність та охарактеризуйте функції і типи політичних конфліктів.

50.Охарактеризуйте мажоритарні виборчі системи.

51.Охарактеризуйте пропорційні виборчі системи.

52. Охарактеризуйте напівпропорційні виборчі системи.

53.Розкрийте взаємозв’язок партійних та виборчих систем.

54.Розкрийте суть принципів виборів як необхідної умови для легітимації

влади.

55.Проаналізуйте суть поглядів М.Вебера.

56.Розкрийте суть ідеологій консерватизму та неоконсерватизму.

57.Розкрийте суть ідеологій лібералізму та неолібералізму.

58.Розкрийте суть ідеології націоналізму.

59.Розкрийте суть ідеології анархізму.

60.Розкрийте суть ідеології соціалізму.

61.Охарактеризуйте роль, форми, методи прийняття рішень в політичному

процесі.

62.Політична комунікація як підсистема політичної системи.

63.Охарактеризуйте взаємозв’язок політики і засобів масової інформації.

64.Розкрийте основні форми та методи політичного прогнозування.

65.Охарактеризуйте основні концепції політики міжнародних відносин.

66. Розкрийте суть поняття “соціальна держава”, її складові елементи та основні концепції соціальної держави.

67.Розкрийте предмет етнології та висвітліть історичні віхи етнополітичної

думки.

68.Розкрийте поняття, структуру та функції політичних партій.

69.Розкрийте принципи італійського фашизму та проаналізуйте роль Б.

Муссоліні у встановлені фашистського режиму в Італії.

70.Розкрийте зміст основних етапів становлення політичної науки.

71.Проаналізуйте типи політичних еліт та джерела рекрутування політичних

еліт.

72.Розкрийте предмет, структуру та функції політичної ідеології.

73.Розкрийте суть соціал-демократичної ідеології.

74.Проаналізуйте взаємозв’язок економічної та політичної сфер суспільства.

75.Розкрийте роль етичних засад при прийнятті політичних рішень.


Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту з політології для вступу на факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»


Абітурієнт отримує білет, у якому є три питання. Після підготовки відбувається усна бесіда з членами комісії. Відповіді абітурієнта оцінюються наступним чином: за перше питання – максимальна кількість балів 35, за друге питання – 35 балів, за третє питання – 30 балів.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою, до сумарної оцінки відповіді додається 100 балів для того, щоб узгодити оцінювання абітурієнта із ЗНО.


^ Оцінку «ВІДМІННО» (176–200 балів) абітурієнт отримує, якщо дає ґрунтовну відповідь на питання білету, викладає думки логічно, аргументовано; демонструє високий рівень знань з теорії та методології сучасної політичної науки; знає зміст наукової літератури з предмету, вміє критично її проаналізувати, аргументувати власну позицію, визначити коло найбільш дискусійних проблем. Виклад суті теоретико-методологічних аспектів супроводжується наведенням адекватних прикладів з політичного процесу України; абітурієнт демонструє навички володіння методами порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, прогнозування, політичного моделювання; абітурієнт вільно володіє науковими термінами та вміє їх застосовувати у практичній діяльності.

^ Оцінку «ДОБРЕ» (150–175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставлені питання, розуміння змісту основних понять та категорій; проявляє досить глибоке розуміння проблеми; відповідь логічно побудована, аргументована, але допущені незначні неточності при викладенні теоретичного матеріалу. Абітурієнт демонструє достатні навички володіння методами порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, прогнозування, політичного моделювання. Абітурієнт проявляє володіння знаннями з комплексу політологічних дисциплін, здатний використовувати їх у нестандартних умовах, може робити аргументовані висновки та критично оцінювати окремі факти, явища та процеси, логічно висвітлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вирішує творчі завдання, здатний сприймати інші позиції, як альтернативні.

^ Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» (124–149 балів) абітурієнт отримує у випадку поверхневого володіння матеріалом, невміння застосовувати раніше засвоєні знання у новій аналітичній ситуації та не може навести приклади; на основні та додаткові питання дає поверхневі, уривчасті, неточні та неповні відповіді. Абітурієнт недостатньою мірою демонструє навички володіння методами порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, прогнозування, політичного моделювання. Абітурієнт володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, здатний поверхнево охарактеризувати основні поняття та категорії політичної науки, робить нелогічні та непослідовні висновки.

^ Оцінку «НЕЗАДОВІЛЬНО» (100–123 бали) абітурієнт отримує у випадку фрагментарного володіння програмним матеріалом, за відсутності вміння аналізувати теоретичний матеріал, за відсутності володіння термінологією, не розуміння значень конкретних теоретичних питань та виявлення незнання основного програмного матеріалу. Абітурієнт не вміє застосовувати методи порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, прогнозування, політичного моделювання до аналізу політичних процесів. Абітурієнт відповідає на питання за допомогою викладача та демонструє низький рівень комунікативної культури.


Схвалено на засіданні кафедри політології та державного управління

протокол №6 від 27 січня 2012 р.


Декан факультету історії, політології

та міжнародних відносин проф. Добржанський О. В.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи