Програма фахового іспиту icon

Програма фахового іспиту
Скачати 226.97 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту
Дата24.09.2012
Розмір226.97 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор С.В.Мельничук


„____” _________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

магістр

спеціальність 8.05010201 – Комп’ютерні системи та мережі


Схвалено вченою радою факультету комп’ютерних наук,

протокол № 6 від 6 березня 2012 р.


Голова ради Сопронюк Ф.О.


Чернівці - 2012


^ Дисципліни фундаментальної підготовки


Вибрані розділи диференціального та інтегрального числення


Диференціальне числення функцій однієї змінної

Похідна

 1. Задачі, які приводять до поняття похідної

 2. Означення похідної. Механічний, фізичний та геометричний зміст похідної

 3. Односторонні похідні. Неперервність і диференційовність
^

Диференціювання функцій


 1. Правила диференціювання суми, різниці, добутку і частки

 2. Похідні сталої, добутку сталої на функцію, степеневої, тригонометричних, показникової і логарифмічної функцій

 3. Похідна складеної функції

 4. Гіперболічні функції та їхні похідні

 5. Похідна оберненої функції. Диференціювання обернених тригонометричних функцій

 6. Похідна функції, заданої параметрично

 7. Диференціювання неявно заданої функції

 8. Логарифмічне диференціювання. Похідна показниково-степеневої функції

Диференціал


 1. Означення, геометричний та механічний зміст диференціала

 2. Властивості диференціала. Інваріантність форми диференціала

 3. Застосування диференціала в наближених обчисленнях
^

Похідні та диференціали вищих порядків


 1. Похідні вищих порядків явно заданої функції

 2. Похідні вищих порядків неявно заданої функції

 3. Похідні вищих порядків параметрично заданої функції

 4. Диференціали вищих порядків


Диференціальне числення функцій багатьох змінних


Функція, її границя та неперервність

 1. Функція багатьох змінних. Означення та символіка

 2. Границя функції багатьох змінних

 3. Неперервність функції багатьох змінних
^

Похідні та диференціали функції багатьох змінних


 1. Частинні похідні

 2. Диференційовність функції

 3. Повний диференціал функції та його застосування до обчислення функцій і похибок. Диференціали вищих порядків

 4. Похідна складеної функції. Повна похідна. Інваріантність форми повного диференціала

 5. Диференціювання неявної функції
^

Деякі застосування частинних похідних


 1. Дотична площина та нормаль до поверхні. Геометричний зміст диференціала функції двох змінних

 2. Скалярне поле. Похідна за напрямом. Градієнт

 3. Формула Тейлора для функції двох змінних

 4. Локальні екстремуми функції двох змінних

 5. Найбільше та найменше значення функції


Інтегральне числення функцій однієї змінної


Невизначений інтеграл

 1. Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла

 2. Основні методи інтегрування

 3. Поняття про комплексні числа

 4. Деякі відомості про раціональні функції

 5. Інтегрування раціональних функцій

 6. Інтегрування деяких ірраціональних і трансцендентних функцій
^

Визначений інтеграл


 1. Задачі, що приводять до визначеного інтеграла

 2. Означення та умови існування визначеного інтеграла

 3. Властивості визначеного інтеграла

 4. Інтеграл із змінною верхньою межею. Формула Ньютона — Лейбніца

 5. Методи обчислення визначених інтегралів

 6. Невласні інтеграли
^

Деякі застосування визначеного інтеграла


 1. Обчислення площ плоских фігур

 2. Довжина дуги

 3. Об'єм тіла

 4. Площа поверхні обертання


Звичайні диференціальні рівняння


Диференціальні рівняння першого порядку

 1. Загальні поняття та означення. Задача Коші. Геометричний зміст ди­ференціального рівняння

 2. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними

 3. Однорідні диференціальні рівняння

 4. Лінійні диференціальні рівняння
Лінійні диференціальні рівняння із сталими коефіцієнтами

 1. Лінійні однорідні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами

 2. Неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефі­цієнтами. Рівняння із спеціальною правою частиною


Ряди


Числові ряди

 1. Основні поняття та означення. Геометрична прогресія. Гармонічний ряд

 2. Найпростіші властивості числових рядів

 3. Знакододатні ряди. Достатні ознаки збіжності 498

 4. Ряди, в яких знаки членів строго чергуються. Ознака Лейбніца 505

 5. Знакозмінні ряди. Абсолютна і умовна збіжності 507

 6. Поняття про числові ряди з комплексними членами
^

Степеневі ряди


 1. Функціональні ряди. Поняття рівномірної збіжності. Ознака Вейєрштрасса 512

 2. Поняття степеневого ряду. Теорема Абеля. Інтервал та радіус збіжності степеневого ряду

 3. Властивості степеневих рядів 519

 4. Ряд Тейлора 521

 5. Розкладання елементарних функцій в ряд Маклорена

 6. Наближені обчислення за допомогою степеневих рядів

 7. Поняття про степеневі ряди в комплексній області. Формули Ейлера

Ряди Фур'є

 1. Тригонометричний ряд Фур’є. Коефіцієнти Фур’є

 2. Ряд Фур’є для парних і непарних функцій

 3. Ряд Фур’є для 2l-періодичних функцій

 4. Ряд Фур’є для функцій, заданих на відрізку [0,l] або на відрізку [a;b]

 5. Комплексна форма ряду Фур’є

Інтеграл та перетворення Фур'є 557

 1. Інтеграл Фур'є

 2. Інтеграл Фур'є для парних і непарних функцій

 3. Інтеграл Фур'є в комплексній формі. Перетворення Фур'єВибрані розділи фізики


 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового заряду. Принцип суперпозиції полів. Потік напруженості електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса та її застосування для розрахунку електричних полів.

 2. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Розподіл зарядів на поверхні зарядженого провідника. Ємність відокремленого провідника.

 3. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникливість. Механізм поляризації діелектриків. Сегнетоелектрики.

 4. Робота електростатичного поля при переміщенні заряду. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів. Зв′язок напруженості електростатичного поля з напругою.

 5. Електроємність. Конденсатори. Ємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля.

 6. Електричний струм. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з′єднання провідників.

 7. Розгалужені електричні кола. Правила Кірхгофа. Розрахунки розгалужених кіл згідно правил Кірхгофа.

 8. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.

 9. Основні положення електронної провідності металів. Залежність опору провідників від температури. Надпровідність.

 10. Напівпровідники. Електропровідність напівпровідників та її залежність від температури і освітленості. Власна та домішкова провідності напівпровідників.

 11. Р-n перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор. Використання їх в електроніці.

 12. Магнітна взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі. Закон Ампера.

 13. Дія магнітного поля на рухомі заряди. Сила Лоренца. Рух електричних зарядів в електричному та магнітному полях. Прискорювачі заряджених частинок. Ефект Холла.

 14. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникливість. Феромагнетизм. Магнітний запас інформації. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

 15. Явище самоіндукції. Індуктивність котушки. Енергія магнітного поля.

 16. Гармонійні коловання. Період, частота, амплітуда і фаза гармонічних коливань. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вільні і вимушені коливання. Резонанс.

 17. Поширення коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв′язок довжини хвилі із швидкістю її поширення. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультра звуки.

 18. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі. Формула Томсона.

 19. ЕРС-індукції в рухомих провідниках в магнітному полі. Змінний електричний струм. Діючі значення напруги і сили струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму.

 20. Закон Ома для електричного кола змінного струму. Електричний резонанс.

 21. Електромагнітні хвилі. Швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль. Вимірювання та прийом електромагнітних хвиль.

 22. Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зображень у плоскому дзеркалі.

 23. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення світла. Повне внутрішнє відбивання. Дисперсія світла.

 24. Когорентність. Інтерференція світла. Умови інтерференційних максимумів та мінімумів. Використання інтерференції у техніці.

 25. Дифракція світла. Дифракційна гратка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки.Основи електроніки


Теорія електричних кіл і вимірювань


 1. Елементи теорії лінійних електричних кіл. Основні закони і теореми. Методи аналізу лінійних електричних кіл: контурних струмів, вузлових потенціалів, матричний аналіз. Аналіз нелінійних електричних кіл.

 2. Передавальні, перехідні та амплітудно-частотні характеристики. Аналіз швидкодії компонентів у часовій та у частотній областях. Методи аналізу стійкості.

 3. Основні поняття експериментальних досліджень, спостереження, лічба, вимірювання, контроль, діагностика.

 4. Фізичні величини та сигнали, їх математичний опис. Систематизація фізичних величин. Класифікація вимірювань: прямі, непрямі, опосередковані, сукупні і сумісні.


Цифрові компоненти комп’ютерних засобів


 1. Великі інтегральні мікросхеми (ВІМС). Типи та комплекти ВІМС, їх характеристики та технології виготовлення.

 2. Логічні інтегральні мікросхеми, що програмуються, особливості їх організації та використання.

 3. Мікропроцесори цифрової обробки сигналів. Типи та характеристики.

 4. Інтегральні схеми пам'яті. Види інтегральних запам'ятовуючих пристроїв (ЗП). ІС з довільною та послідовною вибіркою на біполярних та МДП транзисторах. Програмовані та перепрограмовані постійні ЗП.

 5. Порівняльна оцінка сучасних статичних та динамічних ЗП. ЗП на приладах із зарядовим зв'язком, на циліндричних доменах, голографічні. кріоелектронні ЗП.


^ Аналогові, аналого-цифрові та цифро-аналогові компоненти


 1. Операційні підсилювачі (ОП). Аналіз схем ОП, їх основні параметри та характеристики. Температурний і часовий дрейфи. Методи компенсації дрейфу. Стійкість схем ОП їх корекція.

 2. Інструментальні підсилювачі, активні фільтри, перемножувачі і модулятори. Аналогові комутатори та схеми пам'яті. Синтезатори аналогових сигналів.

 3. Давачі та перетворювачі. Теплочутливі елементи, термоелектричні перетворювачі, термопари. Оптоелектронні перетворювачі. Давачі Холла, магніторезистори, напівпровідникові квантові інтерферометри (СКВІД).

 4. Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). Основні вузли, характерне гики та параметри. Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП). АЦП прямого та компенсаційного перетворювань. Сигма-дельта АЦП. Основні параметри та характеристики.

 5. Похибки перетворювачів. Причини їх виникнення та їх оцінка. Методи математичного опису чутливості та точності засобів перетворення. Детермінований та імовірнісний методи оцінки похибок. Статичні і динамічні похибки перетворювачів.


^ Дисципліни фахової підготовки

Архітектура комп’ютерів


 1. Поняття про архітектуру та структурну організацію комп’ютерів. Типи та класифікація архітектур. Мікропроцесорні комплекти. Набір компонентів системної логіки. Баланс продуктивності компонентів комп’ютера.

 2. Поняття архітектури мікропроцесорів. Типи мікропроцесорів. Цикл обробки команди. Формування керуючих сигналів. Апаратне та мікропрограмне управління процесором. Суперскалярне виконання.

 3. Виконання команд на конвеєрі. Конфлікти по даних та структурні конфлікти. Методи мінімізації структурних та конфліктів по даних. Особливості спекулятивного завантаження. Канали просування даних.

 4. Особливості функціонування конвеєрів. Оцінка продуктивності конвеєрів. Конфлікти по керуванню. Статичне й динамічне передбачення переходів. Організація блоку вибірки для мінімізації конфліктів по керуванню.

 5. Класифікація архітектури комп’ютера за складом системи команд. Складна та проста система команд. Доповнена система команд. Спеціалізована система команд.

 6. Основні характеристики набору машинних команд. Формати операндів. Формат машинної команди. Формат адресної частини команди. Розподіл полів в команді. Принципи організації нуль-, одно-, двох-, і трьохадресного формату команд.

 7. Організація стекової пам’яті. Операції зі стеком. Машинне представлення стеку, черги стеку. Програмна модель стеку. Інфіксна й постфіксна форма представлення арифметичних виразів. Стекові процесори.

 8. Організація захищеного режиму. Регістр стану процесора. Віртуальна пам’ять. Сегментація пам’яті. Сторінкова організація пам’яті.

 9. Арифметико-логічні пристрої (АЛП). Структура й типи архітектури АЛП. Алгоритмічні операційні пристрої.

 10. Типи архітектури кеш-пам’яті. Встановлення відповідності між рядками кеш-пам’яті та оперативною пам’яттю.

 11. Організація напівпровідникових запам’ятовуючих пристроїв. Запам’ятовуючі елементи. Нарощування об’єму пам’яті. Розподіл ліній адреси. Керуючі сигнали. Буфер обміну даних.

 12. Система магістралей комп’ютера. Ієрархічний принцип побудови магістралей. Внутрішня та зовнішня магістралі процесора. Синхронні та асинхронні магістралі. Арбітраж. Типи арбітражу. Передавання даних по системній магістралі.

 13. Переривання. Типи переривання. Системні та програмні переривання. Процес обробки переривання центральним процесором. Організація введення-виведення за перериванням.

 14. Організація введення-виведення в режимі прямого доступу до пам’яті. Робота контролера прямого доступу до пам’яті. Канали прямого доступу до пам’яті.

 15. Розподіл простору пам’яті комп’ютера й зовнішніх пристроїв. Непряма адресація. Регістри стану зовнішніх пристроїв. Взаємодія зовнішніх пристроїв з центральним процесором в режимі програмного управління введенням-виведенням.^ Комп’ютерна схемотехніка


 1. Лінійні дешифратори. Функції алгебри логіки, таблиці істинності та структурна схема. Оцінка їх складності та швидкодії. Каскадування дешифраторів.

 2. Мультиплексори і демультиплексори. Їх призначення, функції алгебри логіки, таблиці істинності та синтез структурних схем. Каскадування мультиплексорів і демультиплексорів.

 3. Перетворювачі кодів. Функціональний опис, таблиці істинності та структурні схеми перетворювачів прямого коду в обернений та додатковий.

 4. Комбінаційні суматори. Їх класифікація. Таблиці істинності та схемотехнічна реалізація напівсуматора. Синтез повного однорозрядного та n-розрядного суматора.

 5. Схемотехнічні різновидності тригерів. Асинхронний та синхронний RS-тригери. Їх таблиці істинності, вихідні функції і структура.

 6. D- і Т-тригери. Їх таблиці істинності, вихідні функції і структура. Двоступеневі тригери.

 7. Паралельні регістри та регістри зсуву. Їх структурні схеми, класифікація, різновидності, функціонування.

 8. Класифікація, різновидності, функціонування лічильників. Переваги та недоліки послідовних і паралельних схем лічильників. Їх швидкодія і складність. Двійкові та двійково-кодовані лічильники.

 9. Керуючі автомати АЛП. Синтез керуючих автоматів зі схемною логікою. Структурна схема та алгоритм структурного синтезу автоматів зі схемною логікою.

 10. Синтез керуючих автоматів з програмованою логікою. Класифікація мікропрограм КА. Горизонтальне, вертикальне та комбіноване кодування мікрокоманд і методи їх адресації.

 11. Центральний пристрій керування. Структурна схема та алгоритм його роботи.

 12. Операційні апарати АЛП. Арифметичні вузли операційних апаратів. Вузли додавання-віднімання чисел у прямих і доповнюючих кодах, алгоритм їх роботи.

 13. Додавання і відніманя чисел з плаваючою комою; алгоритм нормалізації порядку і заокруглення мантиси чисел.

 14. Структурна організація запам’ятовуючих вузлів з 2D-структурою. Особливості дешифрації адресного коду у вузлах з 3D-структурою пам’яті.

 15. Порівняльна характеристика суперскалярних мікропроцесорів з CISC та RISC архітектурою.


Прикладна теорія цифрових автоматів


1. Двійкова СЧ. Переваги і недоліки двійкової СЧ. Переведення довільного числа з десяткової СЧ в двійкову СЧ і навпаки.

2. Двійкова арифметика (виконання операцій додавання, віднімання, множення і ділення в двійковій СЧ).

3. Шістнадцяткова СЧ. Шістнадцяткова арифметика.

4. СЧ з основою р. Переведення довільного числа з десяткової СЧ в СЧ з основою р і навпаки.

5. Виконання арифметичних дій в СЧ з основою р.

6. Змішані СЧ. Запис чисел в змішаних СЧ. Системи з кратними основами. Теорема для СЧ з кратними основами.

7. Основні властивості двійкових чисел. Правила «швидкого рахунку».

8. Дві форми комп’ютерного представлення числових даних. Їх переваги і недоліки. Діапазон представлення чисел в цих випадках.

9. Представлення довільного числа в формі з плаваючою крапкою. Мантиса та порядок числа.Нормалізована форма представлення числа.

10. Прямий, зворотній та доповнюючий коди чисел. Необхідність використання доповнюючого коду. Діапазони представлення цілих додатніх та від’ємних чисел : байт, слово, подвійне слово.

11. Поняття про булеві функції. Три способи задання булевих функцій. Таблиця істинності. Номер двійкового набору. Повністю та неповністю визначені булеві функції.

12. Основні булеві функції однієї і двох зміних. Унарна і бінарні операції булевої алгебри. Суперпозиція булевих функцій. Три аксіоми булевої алгебри. Алгебра Жегалкіна. Теореми де Моргана.

13. Аналітичне представлення булевих функцій. Досконала диз’юнктивна нормальна форма(ЗДНФ). Досконала кон’юнктивна нормальна форма(ЗКНФ). Конституєнта нуля. Конституєнта одиниці. Розклад Шеннона.

14. Мінімізація булевих функцій. Постановка задачі мінімізації булевих функцій. Елементарна кон’юнкція. Диз’юнктивна нормальна форма (ДНФ). Мінімальна диз’юнктивна нормальна форма (МДНФ). Два етапи мінімізації булевих функцій.

15. Метод Квайна. Співвідношення склеювання та поглинання. Метод Квайна-Мак-Класкі. Метод діаграм Вейча. Сусідні набори. Загальне правило склеювання на діаграмі Вейча.


Системне програмне забезпечення


 1. Поняття обчислювального процесу і ресурсу . Діаграма станів процесу

 2. Планування і диспетчеризація процесів і задач в ОС. Стратегії планування. Дисципліни диспетчеризації.

 3. Переривання. Розподіл переривань по рівнях пріоритету. Облік пріоритету. Дисципліни обслуговування переривань.

 4. Пам'ять і відображення, віртуальний адресний простір. Простий безперервний розподіл і розподіл з перекриттям (оверлейні структури). Розподіл статичними і динамічними розділами. Розділи з фіксованими границями. Розділи з рухливими границями . Способи виділення пам’яті під новий розділ. Їх переваги і недоліки.

 5. Способи виділення пам’яті під новий розділ. Їх переваги і недоліки. Сегментна, сторінкова і сегментно-сторінкова організація пам'яті. Дисципліни заміщення сегментів. Організація, переваги і недоліки.

 6. Транслятори, компілятори й інтерпретатори — загальна схема роботи.
 7. ^

  Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Найпростіші методи побудови таблиць ідентифікаторів.


 8. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Побудова таблиць ідентифікаторів на основі хеш-функцій

 9. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Побудова таблиць ідентифікаторів методом ланцюжків

 10. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Комбіновані способи побудови таблиць ідентифікаторів

 11. Хеш-функція і хеш-адресація. Принцип роботи хеш-функцій. Побудова таблиць ідентифікаторів на основі хеш-функцій.

 12. Способи внутрішнього представлення програм. Синтаксичні дерева. Багатоадресний код з явно іменованим результатом (тетради). Багатоадресний код з неявно іменованим результатом. Обернений польський запис операцій. Асемблерний код і машинні команди.

 13. Визначення формальної мови і граматики. Типи формальних граматик. Способи завдання схем граматик.

 14. Сімейство операційних систем UNIX. Історія розвитку ОС UNIX. Загальна характеристика сімейства операційних систем UNIX. Файлова система.

 15. Загальна характеристика сімейства операційних систем UNIX, особливості архітектури сімейства ОС UNIX. Основні поняття системи UNIX. Функціонування системи UNIX.


Паралельні і розподілені обчислення


 1. Розширені мережі Петрі. Типи розширень. Модифіковані правила активізації і ввімкнення переходів.

 2. Конвеєрна обробка. Пікова та реальна продуктивність. Графік залежності продуктивності конвеєрного пристрою від довжини вхідного набору даних.

 3. Ступінь деталізації декомпозиції, ступінь паралелізму паралельного алгоритму. Граф залежності задач.

 4. Взаємодія задач при паралельній обробці. Граф взаємодії задач.

 5. Вартість операції, завантаженість пристрою, прискорення системи. Продуктивність комп’ютерних систем. 1-й закон Амдала.

 6. Другий та третій закони Амдала.

 7. Потоки і багатозадачність. Потік, процес, програма, багатопотоковість. Типи потоків, види багатозадачності. Правила використання потоків.

 8. Організація обчислень в машинах потоків даних.

 9. Декомпозиція задач за вхідними даними.

 10. Декомпозиція задач за вихідними даними.

 11. Дослідницька декомпозиція задач.

 12. Декомпозиція задач за проміжними даними.

 13. Граф машин потоків даних (МПД) і його основні елементи.

 14. Способи взаємодії ниток при багато потоковому програмуванні: семафори, події, взаємне виключення.

 15. Рекурсивна декомпозиція. Приклад швидкого сортування масиву чисел.


Автоматизоване проектування комп’ютерних систем


 1. Загальні відомості з автоматизації проектування електронно-обчислювальної техніки та інших технічних систем. Особливості систем автоматизованого проектування (САПР). Переваги САПР.

 2. Місце і роль системи автоматизованого проектування. Особливості, сутність та структура САПР.

 3. Життєвий цикл проектування. Процес розробки і процес виробництва. Вплив систем автоматизованого проектування CAD, CAM i CAE на ці процеси.

 4. Типові маршрути і процедури проектування. Процедури синтезу і аналізу. Принципи побудови маршрутів проектування. Типові проектні процедури.

 5. Система автоматизованого проектування як об’єкт проектування. Принципи створення САПР. Види комплексів засобів і компонентів САПР.

 6. Компоненти систем автоматизованого проектування. Апаратне забезпечення. Конфігурація апаратних засобів. Програмні компоненти.

 7. Методи проектування. Формулювання задач моделювання і аналізу при застосуванні машинних методів проектування. Вимоги до методів проектування.

 8. Блочно-ієрархічний підхід до процесу проектування технічних об’єктів. Класифікація параметрів об’єктів проектування.

 9. Процеси управління проектами. Загальні принципи управління проектами. Технологія розрахунку резервів часу. Побудова і аналіз календарного графіка.

 10. Способи організації процесу проектування. Загальна схема процесу проектування. Схема проектування апаратно-програмного комплексу інформаційно-обчислювальної системи.

 11. Системний підхід, цілі та принципи проектування інформаційних систем. Декомпозиція інформаційної системи. Якість та ефективність інформаційної системи.

 12. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем. Життєвий цикл. Технологія проектування інформаційної системи. Технологічна мережа проектування.

 13. Узагальнена схема процесу проектування комп’ютерних систем. Задачі синтезу та аналізу, композиції та декомпозиції.

 14. Формалізація проектних задач та застосування засобів автоматизації їх рішень. Структура і принципи побудови САПР. Технічне забезпечення САПР. Вимоги до організації та складу комплексу технічних засобів САПР.

 15. Стадії і етапи проектування комп’ютерних систем. Системний аналіз і синтез життєвого циклу. Стадії втілення і експлуатації життєвого циклуКомп’ютерні системи


 1. Файлова система FAT. Таблиця FAT. Підвиди FAT12, FAT16, FAT32 їх характеристики, та обмеження розмірів розділу та файлів. Розмір кластера для кожного підвиду.

 2. Файлова система NTFS. Поняття Master File Table (MFT). Обмеження на максимальний розмір розділу та файла. Принципи розміщення файлів на розділі з файловою системою NTFS.

 3. Дискові масиви RAID. Типи масивів RAID0, RAID1, RAID2, RAID3, RAID4 та RAID5. Опис кожного з цих типів та їх характеристики. Переваги та недоліки кожного з них. Комбіновані масиви.

 4. Поняття низькорівневого та логічного форматування. Поняття сектору та кластера. Розмір сектора. Проблема фрагментації файлів.

 5. Процес завантаження операційної системи. Поняття BOOT-сектора. Master Boot Record (MBR). Структура MBR. Поняття розширеного розділу. Активний розділ.

 6. Операційна система MS-DOS. Історія версій. Основні файли даної ОС. Використання оперативної памяті в даній ОС.

 7. Мережеві та розподілені ОС. Поняття клієнтської та серверної частин. Мережеві служби та сервіси.

 8. Архітектура операційної системи. Поняття ядра. Ядро в привілейованому режимі. Багатошарова структура ОС.

 9. Загальна структура ОС на базі Windows NT. Типи процесів в даній ОС. Понятя бібліотек динамічного підключення. DLL - підсистема. Підсистеми оточення.

 10. Основні компоненти вводу-виводу в ОС Windows NT. Поняття Hardware Abstraction Layer (HAL). Поняття драйвера.

 11. Поняття реєстру ОС Windows NT. Основні розділи реєстру. Призначення реєстру Windows. Системні файли, де розміщується реєстр.

 12. Загальна структура програи для ОС Windows NT. Поняття повідомлення. Поняття об’єктів ядра та об’єктів інтерфейсу.

 13. Паралельні та векторно-конвеєрні комп’ютери. Особливості реалізації. Поняття векторних команд.

14. Системи із спільною пам’яттю. Переваги та недоліки.


Комп’ютерні мережі


 1. Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI.

 2. Порівняльна характеристика моделей ТСР/ІР та ISO/OSI.

 3. Основні типи середовищ передачі даних.

 4. Основні фізичні топології ЛОМ.

 5. Класи ІР-адрес. Спеціальні ІР-адреси

 6. Маски ІР-адрес. Створення підмереж

 7. Основні типи середовищ передачі даних.

 8. Види маршрутизації. Порівняльна характеристика алгоритмів маршрутизації

 9. Структура канального рівня. Алгоритм роботи пристроїв канального рівня

 10. Протоколи транспортного рівня. Технології управління потоком даних

 11. Протокол ТСР. Формат ТСР-сегменту

 12. Поняття МАС-адресації. Поняття домену колізій та широкомовного домену

 13. Колективний метод доступу до середовища (CSMA/CD)

 14. Маркерний метод доступу до середовища (Token Passing.) Мережі Token Ring

 15. Мережі Ethernet


Організація баз даних


 1. Файлові системи. Особливості та недоліки використання традиційних файлових систем.

 2. Системи керування баз даних. Основні компоненти і функції сучасних СКДБ.

 3. Концептуальна модель даних. Сутність, атрибут, в’язок. Діаграма «сутність-зв’язок».

 4. Реляційна модель даних та її аспекти. Поняття відношення.

 5. Основні поняття реляційної моделі даних. Тип даних, домен, кортеж, атрибут, кардинальність, степінь відношення. Схема відношення та бази даних.

 6. Властивості відношень.

 7. Цілісність бази даних. Первинний та зовнішній ключ.

 8. SQL – мова структурованих запитів сучасних СКБД.

 9. Створення запиту. Поняття вибірки. Оператор SELECT та приклади його використання.

 10. Реляційна алгебра та її основні операції.

 11. Агрегатні функції.

 12. Операції з’єднання відношень.

 13. Створення базових відношень за допомогою оператора CREATE TABLE.

 14. Обмеження відношень.

 15. Групування даних таблиці за допомогою директив ORDER BY і GROUP BY.


Захист інформації в комп‘ютерних системах


 1. Поняття про інформацію як об’єкт захисту. Властивості інформації, що підлягають захисту. Поняття про ІзОД.

 2. Класифікація загроз інформації та методи боротьби з основними загрозами.

 3. Об‘єкти захисту інформації та технічні канали її витоку. Поняття небезпечного сигналу.

 4. Класифікація технічних каналів витоку інформації.

 5. Методи та способи захисту інформації від витоку технічними каналами. Активні та пасивні способи захисту.

 6. Основні поняття захисту інформації від несанкціонованого доступу. Поняття безпечної системи згідно з TCSEC („Оранжева книга”).

 7. Основні поняття дискреційної моделі доступу. Її переваги та недоліки.

 8. Модель доступу Харрісона-Руззо-Ульмана . Її переваги та недоліки.

 9. Модель доступу Белла-Ла-Падули. Переваги та недоліки мандатної моделі доступу.

 10. Основні захисні механізми UNIX. Принципові недоліки захисту UNIX від НСД.

 11. Основні захисні механізми Windows NT/2000/XP. Принципові недоліки захисту Windows NT/2000/XP від НСД.

 12. Методи підсилення захисту універсальних операційних систем від НСД. Вимоги до додаткових засобів захисту.

 13. Формування моделі загроз. Оцінка ризиків.

 14. Програмні засоби аналізу захищеності.

 15. Основні причини виникнення загроз інформації в комп‘ютерних системах.Критерії оцінювання


1. Порядок проведення іспиту:

Абітурієнт одержує білет, в якому три завдання за програмою фахових дисциплін.

Після підготовки конспекту відповідей на питання білета відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.


^ 2. Порядок оцінювання відповідей:

  1. Повна відповідь на перше і друге теоретичне питання оцінюється з розрахунку 35 балів за кожне; повна відповідь на третє питання оцінюється 30-ма балами.

  2. За кожну помилку, допущену у відповіді, знімається певна кількість балів, а саме:

 • за помилку, яка вплинула на зміст питання, що розглядається, знімається 15 балів;

 • за істотну помилку, яка не вплинула на зміст питання, знімається 7 балів;

 • за неістотну помилку знімається до 3 балів.

  1. Загальна оцінка абітурієнта складається з суми балів, отриманих за кожне питання, до якої додається 100 балів.
 1. Абітурієнта, який набрав 124 і більше балів можуть рекомендувати до зарахування.

Схожі:

Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Збіжні послідовності та їх властивості. Критерій збіжності. Збіжність монотонних послідовностей
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Основні класи інтерферометричних схем та їх використання для вимірювання когерентності світла
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи