Програма фахового іспиту icon

Програма фахового іспиту
Скачати 107.92 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту
Дата24.09.2012
Розмір107.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор С.В.Мельничук


„____” _________________20___р.


Програма фахового іспиту

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

магістр

спеціальність 8.05010301 – Програмне забезпечення систем


Схвалено вченою радою факультету комп’ютерних наук,

протокол № 6 від 6 березня 2012 р.


Голова ради Сопронюк Ф.О.


Чернівці - 2012


^ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ


 1. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності випадкової події. Геометрична ймовірність. Статистичне тлумачення ймовірності. Аксіоматична імовірнісна модель.

 2. Властивості ймовірності.

 3. Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності. Формули Байєса.

 4. Схема незалежних випробувань. Формули Бернуллі-Пуассона. Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Граничні теореми.

 5. Випадкова величина. Функція розподілу випадкової величини. Щільність розподілу. Приклади. Поняття про багатовимірні випадкові величини.

 6. Числові характеристики випадкової величини (математичне сподівання, дисперсія) та їх властивості, початкові та центральні моменти вищих порядків.

 7. Нерівність Чебишова. Закони великих чисел. Центральна гранична теорема.

 8. Оцінка параметрів розподілу випадкової величини за вибіркою з генеральної сукупності.

 9. Критерій Пірсона (χ2- критерій). Узгодження гіпотези з результатами спостережень.

 10. Метод найменших квадратів. Пряма регресії.


^ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ


 1. Візуальне проектування програмних засобів.

 2. Середовище візуального програмування. Форма. Інспектор об’єктів. Редактор коду. Палітра компонентів.

 3. Поняття і структура програми та проекту.

 4. Типи даних та їх представлення у комп’ютері.

 5. Оператори вибору.

 6. Оператори циклу.

 7. Робота з одновимірними та багатовимірними масивами.

 8. Алгоритми обробки масивів. Упорядкування і пошук даних.

 9. Символьні рядки. Обробка текстових даних.

 10. Робота із записами.

 11. Файли. Поняття фізичного і логічного файлу. Методи доступу до файлів.

 12. Типи файлів.

 13. Процедури і функції для роботи з файлами.

 14. Поняття підпрограми. Структура підпрограм.

 15. Параметри в підпрограмах. Глобальні та локальні змінні.

 16. Рекурсивні підпрограми.

 17. Динамічні структури даних. Незв’язані динамічні дані.

 18. Динамічні структури даних. Зв’язані динамічні дані. Списки, стеки, черги, дерева.

 19. Об’єктно-зорієнтоване програмування. Класи і об’єкти. Основні поняття.

 20. Опис класів і об’єктів.

 21. Методи. Конструктори і деструктори.

 22. Властивості об’єктів.

 23. Поняття успадкування.

 24. Поліморфізм. Віртуальні та динамічні методи.

 25. Структура опису класу.

 26. Класи загального призначення.^ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


 1. Характеристика та функції протоколу ІР.

 2. Призначення та принцип роботи протоколу ICMP.

 3. Функції протоколів TCP та UDP і особливості їх роботі.

 4. Принцип роботи протоколу SMTP.

 5. Призначення та особливості використання DNS.^ АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


  1. Особливості розробки вимог до програмного забезпечення.

  2. Визначення вимог, рівні вимог, розробка та керування вимогами.

  3. Характеристики хороших вимог.

  4. Причини виникнення проблем в документації вимог.

  5. Вимоги з точки зору клієнта. Визначення обов'язків та прав клієнтів. Підпис.

  6.  Визначення клієнта. Співробітництво розробників та клієнтів.

  7.  Виявлення вимог. Аналіз вимог. Специфікація вимог.

  8. Прийоми створення вимог.

  9. Виявлення вимог. Аналіз вимог. Специфікація вимог.

  10. Перевірка та керування вимогами.^ ЛЮДИНО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС


 1. Фактори якості інтерфейсу.

 2. Складові частини інтерфейсу.

 3. Пам’ять. Пошук і візуалізація інформації. Навігації.

 4. Елементи керування. Кнопки. меню. Вікна.

 5. Стандартні сценарії поведінки системи.

 6. Початкове проектування.

 7. Визначення потрібної функціональності системи.

 8. Створення користувацьких сценаріїв.

 9. Проектування загальної структури та окремих блоків.

 10. Створення глосарія.

 11. Збір повної схеми. Перевірка схеми за сценарієм.

 12. Побудова прототипу. Типи прототипів. Тестування/модифікація прототипу.


^ АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Аналіз області рішень. Поняття «архітектури та проектування ПЗ»

 2. Основні принципи проектування архітектури ПЗ.

 3. Методи побудови архітектури ПЗ

 4. Архітектурні стилі та шаблони

 5. Методи побудови архітектури ПЗ

 6. Розробка та оцінка архітектури на основі сценаріїїв

 7. Принципи моделювання

 8. Види діаграм в UML

 9. Діаграма варіантів використання

 10. Діаграма класів

 11. Діаграма діяльності

 12. Діаграма кооперацій

 13. Діаграма послідовностей

 14. Діагарами реалізації – діаграма компонентів та діаграма розгортання

 15. Показники якості архітектури ПЗ


^ АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ


 1. Основні принципи роботи та компоненти комп’ютерів. Класифікація архітектур комп’ютерних систем.

 2. Основні комбінаційні та послідовні пристрої комп’ютерів.

 3. Керуючі та операційні пристрої. Принципи мікропрограмного керування.

 4. Кодування інформації в комп’ютерах.

 5. Алгоритми основних арифметичних операцій та їх апаратна реалізація.

 6. Організація основної пам’яті комп’ютерів.

 7. Архітектура 16-розрядних мікропроцесорів (на прикладі 8086).

 8. Система команд та режими адресації 16-розрядного процесора 8086.

 9. Архітектура 32-розрядних мікропроцесорів.

 10. Оптимізація роботи мікропроцесорів.

 11. Співпроцесори.

 12. Призначення та побудова системи прямого доступу до пам’яті (ПДП).

 13. Інтерфейсні пристрої.^ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ


 1. Поняття операційної системи (ОС). Етапи розвитку, функції, архітектурні особливості та підходи до побудови ОС. Класифікація ОС.

 2. Процеси в операційних системах. Планування процесів в операційних системах.

 3. Алгоритми та механізми синхронізації процесів.

 4. Організація пам’яті комп’ютера. Прості схеми керування пам’яттю.

 5. Віртуальна пам’ять. Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам’яті.

 6. Поняття файлової системи. Реалізація файлової системи.

 7. Мережі та мережеві операційні системи.^ БАЗИ ДАНИХ


 1. Основі поняття баз даних.

 2. Фізична й логічна незалежність даних. Моделі даних.

 3. Розвиток фактографічних моделей даних.

 4. Реляційна модель даних.

 5. Пов’язані відношення. Принципи підтримки цілісності даних.

 6. Реляційна алгебра. Теоретико-множинні операції. Спеціальні реляційні операції.

 7. Етапи проектування баз даних.

 8. Нормалізація баз даних.

 9. Групи операторів та типи даних SQL.

 10. Оператори визначення даних SQL.

 11. Структура оператора SELECT.

 12. Оператори маніпулювання даними INSERT, UPDATE, DELETE.^ ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ


  1. Основні поняття тестування ПЗ.

  2. Тестування ПЗ методами «білої» та «чорної» скриньки.

  3. Модульне тестування ПЗ на прикладі класів.

  4. Інфраструктура перевірки правильності програмних систем.

  5. Мутаційний аналіз ПЗ.

  6. Автоматизація процесів тестування.

  7. Верифікація та валідація ПЗ.

  8. Документування та аналіз помилок ПЗ.

  9. Характеристики та метрики якості програмного забезпечення.

  10. Управління якістю програмного забезпечення.

  11. Моделі оцінки надійності програмних систем.

  12. Стандарти якості програмного забезпечення.


^ КРИПТОГРАФІЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Класифікація сучасних криптосистем, їх переваги та недоліки. Комбіновані криптосистеми.

 2. Симетричні криптосистеми. Їх переваги та недоліки. Стандарти криптографічного перетворення DES, AES, ГОСТ 28147-89.

 3. Асиметричні криптосистеми, їх переваги та недоліки. Криптосистеми RSA, Ель Гамаля.

 4. Функції хешування, вимоги до них та особливості використання. Реалізація функції хешування на основі криптосистеми RSA.

 5. Поняття електронного цифрового підпису та його призначення. Приклад реалізації електронного цифрового підпису на основі криптосистеми RSA.

 6. Класифікація атак на симетричні криптосистеми та методи боротьби з основними типами атак.

 7. Класифікація атак на асиметричні криптосистеми на прикладі RSA. Методи боротьби з основними типами атак.

 8. Класифікація загроз інформації в сучасних комп’ютерних системах та методи боротьби з основними загрозами.

 9. Критерії оцінки захищеності інформації від несанкціонованого доступу.

 10. Формальні моделі доступу та їх реалізація в сучасних операційних системах загального призначення.

 11. Аналіз захищеності сучасних операційних систем загального призначення.

 12. Архітектура та основні механізми захисту протоколів SSL, TLS, HTTPS тощо.


^ ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


 1. Прямі методи розв’язання систем лінійних рівнянь. Основні поняття. Метод виключення Гауса.

 2. Розкладання матриці на множники. Зв’язок методу Гаусса з розкладанням матриці на множники. Умови застосування методу Гаусса. Матрична форма методу Гаусса з вибором головного елемента.

 3. Алгоритми LU-розкладання матриці. Базові формули перетворення. Обчислення оберненої матриці на основі LU-розкладу.

 4. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод простої ітерації. Методи Якобі та Гауса-Зейделя.

 5. Обчислення власних значень матриці. Метод характеристичного рівняння матриці. Метод Фадєєва-Левер’є. QR-алгоритм.

 6. Інтерполяція. Постановка задачі наближення функції. Інтерполяційний многочлен Лагранжа. Інтерполяційні формули Ньютона. Інтерполяція в середині таблиці. Вибір вузлів інтерполяції. Збіжність інтерполяційного процесу. Інтерполяційні сплайни.

 7. Чисельні методи розв’язання нелінійних рівнянь. Метод дихотомії. Метод простої ітерації. Метод Ньютона. Метод Ньютона для кратних коренів. Метод січних. Метод хорд. Комбінований метод. Метод Мюллера.

 8. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь.

 9. Чисельне інтегрування функцій. Формула прямокутників. Формула трапецій. Формула Сімпсона.

 10. Чисельне диференціювання функцій. Формули диференціювання для практичних обчислень.^ ПРОГРАМУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ ТА ФОРМАТИ ДАНИХ

 1. Стандартні носії мультимедіа інформації.

 2. Способи представлення кольору.

 3. Векторна та растрова графіка.

 4. Кольорові моделі: RGB, CMYK, CMY, Lab, HSB, Hexachrome.

 5. Формати графічних файлів: GIF, JPEG, EPS, PS, TIFF, PNG, PDF, PSD, AI, FH*, CDR, HTML, CGM, VML, SVG, VRML.

 6. Мультимедійні формати AVI, SWF…

 7. Програмування мультимедійних засобів.

 8. Анімація. Основні положення та методи анімації.

 9. Засоби комп’ютерної анімації. Класична анімація. Зворотна анімація. Анімація за ключовими кадрами.

 10. Метод захоплення та синтезу руху.

 11. Відео- та аудіотехнології мультимедіа.

 12. Методи стискання зображень (RLE, LZW, CCITT)^ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ


 1. Приклади задач лінійного програмування.

 2. Загальна задача ЛП. Цільова функція ЗЛП. Допустима область та її властивості. Поняття вершини допустимої області, базисного (опорного) плану задачі. Умова розв’язання ЗЛП графічним методом.

 3. Стандартна задача ЛП. Зведення загальної задачі до стандартної. Канонічна задача ЛП. Зведення стандартної задачі до канонічної.

 4. Допустимий план задач ЛП. Умова невиродженості базисного (опорного) плану.

 5. Симплексні перетворення. Відносні оцінки змінних. Критерій оптимальності базисного плану. Ознака необмеженості цільової функції. Алгоритм симплексного методу.

 6. Побудова початкового базисного плану. Метод штучної бази. М-метод.

 7. Двоїстість в ЛП. Несиметрична та симетрична пари двоїстих задач. Теореми двоїстості. Двоїстий симплекс-метод.

 8. Транспортна задача. Збалансована транспортна задача. Перехід від незбалансованої ТЗ до збалансованої ТЗ.

 9. Методи визначення початкового базисного плану перевезень, їх суть. Критерії оптимальності допустимого базисного плану перевезень.

 10. Виродженість ТЗ. Запобігання вродженості ТЗ. Метод потенціалів розв’язання ТЗ.^ ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ


 1. Функції від матриць. Подання розв’язку стаціонарних лінійних систем керування через фундаментальний розв’язок.

 2. Задача про керованість. Означення керованості.

 3. Теорема про необхідні і достатні умови керованості.

 4. Задача про спостережуваність систем з неперервним аргументом. Означення спостережуваності.

 5. Необхідні і достатні умови спостережуваності систем з неперервним аргументом.

 6. Принцип максимуму Гамільтона-Понтрягіна. Алгоритм принципу максимуму.Критерії оцінювання


1. Порядок проведення іспиту:

Абітурієнт одержує білет, в якому три завдання за програмою фахових дисциплін.

Після підготовки конспекту відповідей на питання білета відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.


^ 2. Порядок оцінювання відповідей:

  1. Повна відповідь на перше і друге теоретичне питання оцінюється з розрахунку 35 балів за кожне; повна відповідь на третє питання оцінюється 30-ма балами.

  2. За кожну помилку, допущену у відповіді, знімається певна кількість балів, а саме:

 • за помилку, яка вплинула на зміст питання, що розглядається, знімається 15 балів;

 • за істотну помилку, яка не вплинула на зміст питання, знімається 7 балів;

 • за неістотну помилку знімається до 3 балів.

  1. Загальна оцінка абітурієнта складається з суми балів, отриманих за кожне питання, до якої додається 100 балів.
 1. Абітурієнта, який набрав 124 і більше балів можуть рекомендувати до зарахування.

Схожі:

Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Збіжні послідовності та їх властивості. Критерій збіжності. Збіжність монотонних послідовностей
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Основні класи інтерферометричних схем та їх використання для вимірювання когерентності світла
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Похідні сталої, добутку сталої на функцію, степеневої, тригонометричних, показникової І логарифмічної функцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи