Програма фахового іспиту icon

Програма фахового іспиту
НазваПрограма фахового іспиту
Дата24.09.2012
Розмір82.3 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор С.В.Мельничук


„____” _________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників вступних за освітньо-кваліфікаційним рівнем

МАГІСТР

спеціальність 8.04030201 – ІНФОРМАТИКА


Схвалено вченою радою факультету комп’ютерних наук,

протокол № 6 від 6 березня 2012 р.


Голова ради Сопронюк Ф.О.


Чернівці - 2012


Об’єкто-зорієнтоване програмування

 1. Конструктори. Конструктори за замовчуванням. Конструктори копій. Конструктори перетворення. Деструктори.

 2. Дружні функції та класи. Вказівник this. Дані членів класів. Доступ до елементів класів. Оператори доступу.

 3. Перевантаження операцій. Перевантаження унарних операцій. Перевантаження бінарних операцій.

 4. Віртуальні функції. Механізми віртуалізації. Суто віртуальні функції. Абстрактні класи. Віртуальні класи.

 5. Специфікатори доступу за успадкування. Доступ до елементів базових класів.

 6. Абстракція через параметризацію. Шаблони функцій. Спеціалізація шаблонів функцій.

 7. Шаблони класів. Шаблони класів з параметрами.

 8. Шаблони класів та дружні функції.

 9. Обробка виняткових ситуацій. Керування винятками. Винятки та стек.

 10. Обробка винятків у мові С++. Винятки та стек.

 11. Виняткові ситуації у мові С++. Блок try. Блок catch. Вилучення винятків (оператор throw).

 12. Специфікація винятків. Оператор throw.

 13. Вказівники та приведення типів. Приведення типів static _ cast та const _ cast . Приведення типів dynamic _ cast, safe_cast та reinterpret _ cast .

 14. Контейнерні класи. Приклади стандартних контейнерів. Стеки. Черги.

 15. Бібліотека контейнерів. Контейнер вектор vector. Контейнер список list.

 16. Бібліотека роботи з векторами valarray. Зрізи. Бібліотека роботи з векторами valarray. Глобальні зрізи.
^

Аналіз даних


 1. Генеральна та вибіркова сукупності. Способи їх утворення, властивості оцінок.

 2. Емпіричний розподіл даних і їх числові характеристики

 3. Емпіричні та теоретичні частоти. Критерії згоди для перевірки гіпотез про закон розподілу експериментальних даних.

 4. Аномальні та реальні експериментальні дані. Принцип практичної впевненості.

 5. Функціональні і кореляційні залежності, приклади.

 6. Лінійна однофакторна регресійна залежність. Знаходження оцінок методом найменших квадратів.

 7. Довірча зона для лінійної однофакторної регресійної залежності. Методи екстраполяції трендів.

 8. Часові ряди. Означення, приклади, форма представлення. Виділення трендів.


Сучасні СУБД

 1. Система керування реляційними базами даних.

 2. Створення бази даних. Таблиці. Створення структури таблиці. Стандартні типи даних.

 3. Введення даних в таблицю. Зміна структури таблиці. Перегляд таблиці. Імпорт та експорт таблиць.

 4. Пошук, сортування, індексування та фільтрація даних в таблиці. Простий пошук даних. Сортування даних. Індексування даних та визначення первинних ключів. Фільтрація даних.

 5. Встановлення зв`язків між таблицями.

 6. Запити. Основні поняття запитів. Типи запитів. Можливості запитів. Результати запитів.

 7. Створення запитів на вибірку. Відкриття вікна для створення запиту. Формування запиту. Збереження та виконання запиту.

 8. Створення спеціальних запитів. Групові запити на вибірку. Перехресні запити. Параметричні запити.

 9. Створення запитів на зміни. Запити на оновлення для зміни значень. Запити на створення таблиці. Запити на добавлення записів.

 10. Використання конструктора форм. Перегляд, збереження та використання форм.

 11. Створення командних кнопок у формі. Основні дії над елементами керування. Властивості елементів керування.

 12. Звіти. Створення звітів. Використання майстрів звітів.

 13. Використання конструктора звітів. Перегляд, збереження, використання звітів.

 14. Робота із зовнішніми даними. Зв`язування зовнішніх даних. Робота зі зв`язаними таблицями. Оптимізація зв`язаних даних.

 15. Імпортування зовнішніх даних. Експортування даних.

 16. Розробка реляційних об`єктів.

 17. Створення реляційних запитів. Створення реляційних форм. Створення реляційних звітів.

 18. Макроси та події.

 19. Створення, меню, панелей інструментів, діалогових вікон.


Теорія керування

 1. Функції від матриць. Подання розв’язку стаціонарних та нестаціонарних лінійних систем керування через фундаментальний розв’язок

 2. Задача про керованість. Означення керованості.

 3. Теорема про необхідні і достатні умови керованості.

 4. Лема про ранг матриці керованості лінійної стаціонарної системи.

 5. Критерій керованості лінійної стаціонарної системи.

 6. Лема про інваріантний підпростір лінійної стаціонарної системи.

 7. Теорема про структуру лінійної стаціонарної системи керування.

 8. Достатні умови керованості нестаціонарних лінійних систем.

 9. Керованість систем з дискретним аргументом. Теорема про необхідні і достатні умови керованості.

 10. Задача про спостережуваність систем з неперервним аргументом.

 11. Необхідні і достатні умови спостережуваності систем з неперервним аргументом.

 12. Рівняння спостерігачів для систем з неперервним аргументом.

 13. Постановка задач оптимального керування

 14. Принцип максимуму Гамільтона-Понтрягіна. Теорема (без доведення).

 15. Алгоритм принципу максимуму.

 16. Синтез оптимального регулятора на основі принципу максимуму.^

Сучасні операційні системи


 1. Процес завантаження ОС Windows – загальна характеристика.

 2. Структура файлу BOOT.INI, його призначення та використання.

 3. Параметри запуску ОС Windows.

 4. Фази завантаження ОС Windows та їх характеристика.

 5. Роль диспетчера сеансів при запуску ОС Windows.

 6. Завершення роботи ОС Windows.

 7. Особливості завантаження ОС Windows 7. Редактор BCD.

 8. Роль BCD та диспетчера завантажень ОС Windows 7.

 9. Вибір ОС для завантаження та його особливості.

 10. Реєстр ОС WINDOWS, його призначення та використання.

 11. Основні ключі реєстру, їх структура та використання.

 12. Способи доступу до реєстру та їх характеристика.

 13. Підсистема безпеки. Сукупність вимог до ОС.

 14. Користувачі та групи. Створення та управління.

 15. Профілі користувачів – складові частини та їх взаємодія.

 16. Ідентифікатор безпеки та його використання.

 17. Мережеві моделі Windows. Доменна модель.

 18. Мережеві моделі Windows. Модель робочих груп.

 19. Система Active Directory та її загальна характеристика.

 20. Роль DNS та LDAP в роботі Active Directory.

 21. Домени у Windows та їх особливості. Створення доменів.

 22. Процеси та потоки в Windows. Загальна характеристика.

 23. Етапи створення потоків, структури даних, змінні ядра і об’єкти.

 24. Управління потоками, основні функції.

 25. Основні етапи створення процесу.

 26. Поняття про кванти і пріоритети, їх застосування.

 27. Управління пам’яттю. Компоненти диспетчера пам’яті.

 28. Захист пам’яті, основні атрибути.

 29. Структура адресного простору.

 30. Поняття про резидентні програми і драйвери.

 31. Драйвери пристроїв, їх складові частини та характеристики.

 32. Змінні у PowerShell, типи змінних та їх властивості.

 33. Масиви у PowerShell, їх використання та дії над масивами.

 34. Арифметичні оператори у PowerShell.

 35. Оператори порівняння та логічні оператори у PowerShell.

 36. Управляючі оператори та оператори циклу у PowerShell.

 37. Функції у PowerShell. Обробка списку аргументів.

 38. Рекурсивні функції у PowerShell.

 39. Використання фільтрів у PowerShell.

 40. Сценарії у PowerShell. Передача параметрів у сценарії.
 41. ^

  Використання регулярних виразів у PowerShell.

Література


1. Шеховцев В.А. Операційні системи / В.А.Шеховцев - К.:BHV, 2005. – 576 с.

2. Коварт Р. Windows NT 4 Server & Workstation / Коварт Р., Паркер Т. - К.: Диасофт, 1998. – 672с.

3. Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дибкова Л. М. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 320 с.

4. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы / Олифер В.Г.,Олифер Н.А. - СПб.: Питер, 2002. – 538с.

5. Гордеев А.В. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов/А.В.Гордеев А.Ю.Молчанов. - СПб.: Питер, 2002. – 736с.

6. Столингс, Вильям Операционные системы. - М.: ИД «Вильямс», 2002. – 848с.

7. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 528с

8. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - СПб.: Питер, 2002. –1040с.

9. Бэкон Дж, Харис Т. Операционные системы. – К.: Издат. группа BHV; СПб.: Питер, 2004.- 800с.

10. Юров В.И. Assembler : Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2002. – 624с.

11. Рудаков П.И., Язык ассемблера: Уроки программирования: Учеб.-справ. изд. - М.: Диалог-Мифи, 2001. – 640с.

12. Митчелл М., Программирование для Linux. Профессиональный подход. - М.: ИД «Вильямс», 2002. – 288с.

13. Операционные системы: Задание и методические указания к выполнению контрольной работы: методические указания к выполнению лабораторных работ. - СПб.: СЗТУ, 2004. 31с.

14. Губаревич Я.Н., Системное программное обеспечение: Учеб. пособие. - СПб.: СЗТУ, 2005. –157 с.

15. Попов А.В. Введение в Windows PowerShell. – СПб.: БХВ–Петербург, 2009. – 464 с.: с ил.

16. Кох Ф. Windows PowerShell. – Берн: Windows Switzerland, 2007. – 354 с.

17. Lee Holmes. Windows PowerShell Cookbook. – O’Reilly Media, Inc., 2007. – 586 р.

18. Щупак Ю.А. Win 32. Эффективная разработка приложений. – СПб.: Питер, 2007. – 572 с.

19. Харт, Джонсон, М. Системное программирование в среде Windows. Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с.

20. Солдатов В.П.. Программирование драйверов Windows. – М.:Бином, 2004. – 480 с.

21. Гладкий А.А. Реестр Windows XP. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2005. – 342 c.

22. Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание. – М.: Наука, 1977. – 224 с.

23. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. – М.: Высшая школа, 1989. – 263 с.

24. Бублик Б.Н., Кириченко Н.Ф. Основы теории управления. – К.: Вища школа, 1975. – 328 с.

25. Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. – К.: Наукова думка, 1985. – 304 с.

26. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. – М.: Наука, 1988. – 552 с.

27. Гроп Д. Методы идентификации систем. – М.: Мир, 1979. – 302 с.

28. Зубов В.И. Теория уравнений управляемого движения. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

29. Красовский Н.Н. Теория управления движением. М.: Наука, 1968. – 476 с.

30. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления / Б. Куо– M.: Машиностроение, 1986. – 448 с.

31. Сэйдж Э.П., Уайт Ч.С. Оптимальное управление системами. – М.: Радио и связь, 1982. – 392 с.

32. Сопронюк Ф.О. Моделювання та оптимізація систем управління з розгалуженням структур / Ф.О.Сопронюк – Чернівці: Рута, 1955. – 155 с.

33. Ту Ю. Современная теория управления / Ю. Ту – М.: Машиностроение, 1971. – 472 с.


Критерії оцінювання


1. Порядок проведення іспиту:

Абітурієнт одержує білет, в якому три завдання за програмою фахових дисциплін.

Після підготовки конспекту відповідей на питання білета відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.


^ 2. Порядок оцінювання відповідей:

  1. Повна відповідь на перше і друге теоретичне питання оцінюється з розрахунку 35 балів за кожне; повна відповідь на третє питання оцінюється 30-ма балами.

  2. За кожну помилку, допущену у відповіді, знімається певна кількість балів, а саме:

 • за помилку, яка вплинула на зміст питання, що розглядається, знімається 15 балів;

 • за істотну помилку, яка не вплинула на зміст питання, знімається 7 балів;

 • за неістотну помилку знімається до 3 балів.

  1. Загальна оцінка абітурієнта складається з суми балів, отриманих за кожне питання, до якої додається 100 балів.
 1. Абітурієнта, який набрав 124 і більше балів можуть рекомендувати до зарахування.

Схожі:

Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Збіжні послідовності та їх властивості. Критерій збіжності. Збіжність монотонних послідовностей
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Основні класи інтерферометричних схем та їх використання для вимірювання когерентності світла
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Похідні сталої, добутку сталої на функцію, степеневої, тригонометричних, показникової І логарифмічної функцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи