Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” icon

Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Скачати 114.2 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Дата24.09.2012
Розмір114.2 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _________С. В.Мельничук

„___”______________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”

(повна форма навчання)


напрям підготовки – 6.030301 „Журналістика”

спеціальність – 8.03030101 „Журналістика”


Схвалено Вченою радою філологічного факультету

^ Протокол № 7 від „2” лютого 2012 р.

Голова ради Бунчук Б. І.


Чернівці-2012

Теорія журналістики


Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Поняття інформації. Правила передачі журналістської інформації (за Р. Блюмом). Критерії цінності інформації.

Журналістика в системі ринкових відносин. Поняття “свобода преси".

Чотири моделі Зіберта, Петерсона та Шрама.

Якості преси (за Вальтером Хагеменом).

Чотири тенденції розвитку ЗМІ (за Р. Блюмом).

Правові основи функціонування ЗМІ.

Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору.

Норми професійної етики журналістів. Порушення професійної етики.

Класичні функції преси. Функції ЗМІ в проблемно-теоретичних планах.

Принципи журналістики.

Національне відродження і преса. Фактори, що впливають на ефективність та дієвість ЗМІ в умовах національного відродження.

Преса і демократизація суспільства.

Преса як бізнес.

Журналістика та соціальний захист населення. Специфічні риси та умови журналістської діяльності як підстави для соціального захисту.

ЗМІ та вибори. Маніпулювання як засіб впливу на електорат.

Паблик рилейшинз: передумови виникнення.

Засоби реалізації задач ПР.

Закон України „Про рекламу”.

Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Укра-їні”.

Закон України „Про телебачення і радіомовлення”.

Закон України „Про державну підтримку та соціальний захист журналіс-тів”.

^ Теорія масової комунікації

Поняття про теорію масової комунікації.

Професіональна масова комунікація.

Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності.

Поняття “комунікація” і поняття “спілкування”. Спільність і відмінність понять.

Глобалізація системи масової комунікації і її наслідки.

Поняття культури комунікації. Етикет спілкування.

Типові визначення поняття “комунікації”.

Диференціація понять “мовлення” і “спілкування”. Форми спілкування.

Ознаки комунікації. Поняття “результату комунікації” (за Різуном).

З’ясувати поняття успішної / неуспішної комунікації.

З’ясувати поняття дієвості КП.

Конфлікт у комунікації.

Комунікативна мета та соціальна ситуація як чинники спілкування.

Поняття “масової комунікації”. Організоване спілкування.

Поняття “професіональної масової комунікації”.

Диференціація понять “професійної” комунікації і “професіональної” кому-нікації.

Творчі і нетворчі процеси у структурі масової комунікації.

Комунікація як конституюючий чинник суспільного розвитку.

Взаємозалежність розвитку суспільства і розвитку масової комунікації.

Виробничі процеси у структурі масової комунікації.

Поняття “культової комунікації”.

Контроль комунікативних процесів мас-медійними структурами.

Поняття “інформаційна індустрія” та “інформаційний потік”.

Об’єктивні причини “дозованої інформації”.

Вплив контенту на об’єктивні та суб’єктивні причини недостовірної ін.-формації.

Комунікація як приплив інформації.

З’ясувати суть поняття „контент”.

Комп’ютерна техніка у системі інформаційної індустрії.

Глобалізація системи масової комунікації.

Виробники засобів масової комунікації.

Розвиток інформаційної індустрії в Україні.

Провідні інформаційні агентства світу (телерадіокомпанії, періодичні ви-дання).

Поняття про комунікативний процес.

Природа комунікативного процесу. Комунікант і комунікат.

Складники комунікації.


Історія зарубіжної журналістики

Становлення публіцистики і журналістики в античній культурі.

Давньогрецька та давньоримська риторична публіцистика.

Виникнення журналістики у Давньому Китаї.

Розвиток журналістики в Європі в епоху Середньовіччя.

Перші рукописні газети.

Зародження друкарства.

Перша друкована періодика.

Історія виникнення журналістики у Франції. Усні й писемні форми розпов-сюдження інформації у Франції періоду Відродження.

Французька преса XVІІ-XIX ст. Особливості розвитку періодики в період революції та імператорства Наполеона.

“Газетт” Ренодо в історії становлення французької журналістики.

Англійська журналістика в XV-XIX ст. Передумови виникнення англійської друкованої газети / „Зоряна палата”: специфіка діяльності цензури в Англії XVІ–XVІІ ст.

Виникнення преси в Німеччині / Німецька журналістика XVІ-XIX ст.

Європейська просвітницька журналістика.

Діяльність цензури в Європі XV-XIX ст.

Становлення журналістики Росії XVІІІ ст. (академічна журналістика 1728-1759 рр., сатирична преса 1759-1774 рр., журналістика останньої чверті XVІІІ ст.)

Російська журналістика XIX ст. (преса першої чверті XIX ст., 1826-
1855 рр., 1855-1870 рр., 1880-1890 рр.).

Початки американської журналістики.

Періодика в роки Громадянської війни.

П’ять тенденцій розвитку американської журналістики у період Реконструк-ції. Представники американської журналістики та їх здобутки.

Становлення журналістики в країнах Латинської Америки.

Становлення журналістики в країнах Азії.

Становлення журналістики в країнах Африки.

Видання для колонізаторів.

Світські видання для корінного населення. Місіонерські видання.

Перші патріотичні видання.

Національна преса в колоніях та напівколоніях.

Зародження журналістики у Китаї.

Загальна характеристика європейської та північноамериканської журналіс-тики кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Вплив комерційної реклами на розвиток періодики.

Вплив прогресу поліграфії на розвиток журналістики.

„Масові” видання. Причини появи. Структура видань. Переваги й недоліки. „Жовта” преса.

„Якісна” преса. Особливості подачі матеріалів. Характеристика провідних представників „якісної” преси.

Розповсюдження репортажу в американській та європейській журналістиці ХХ ст. Спільне та відмінне.

Запровадження інтерв’ю. Особливості перших інтерв’ю.

Міжнародні журналістські організації та профспілки.

Регіональні міжнародні журналістські об’єднання.

Політико-ідеологічна диференціація преси в Європі ХХ ст.

Таблоїди. Щотижневі журнали новин.

Сучасні масові ілюстровані журнали.

Ділові журнали. Журнали-дайджести.

Безкоштовні газети. Криза періодичного друку і державна підтримка преси.

Російська журналістика першої чверті ХХ ст.

Російська журналістика 30-50-х та 60-80-х рр. ХХ ст.

Тенденції розвитку російської журналістики кінця ХХ- початку ХХІ ст.

Журналістика у пострадянських республіках.

Журналістика східноєвропейських країн ХХ ст. (до 1990-х рр.). ЗМІ східно- європейських країн в період реформ (1990-і рр. – поч. ХХІ ст.)

Періодика країн Азії ХХ ст.

Арабська преса ХХ ст.

Африканська та латиноамериканська журналістика ХХ ст.

Історія української журналістики


Передумови виникнення та джерела української журналістики.

Періодизація історії української журналістики як наукова проблема.

Перші періодичні видання в Україні іншими мовами.

Харківська журналістика 1810-1820-х років XIXст. Роль Харківського універ-ситету в історії української преси.

Характер журналу „Харьковский демокрит”.

Типологія журналу ”Украинский вестник”

Харківська журналістика: „Украинский домовод”, ”Харьковские известия” та „Украинский журнал”.

Альманахова журналістика 1830-40-х років: „Украинский альманах”, „Утрен-няя звезда”.

Західноукраїнська альманахова журналістика. Типологія альманаху „Русалка Дністрова”.

Альманахи Є.Гребінки, О.Корсуна та І.Бецького.

Альманахи „Киевлянин” та „Украинец” М.Максимовича.

Склад альманаху „Южный русский сборник” А.Метлинського.

Українська журналістика в Росії в добу „великих реформ”.

Склад та учасники альманаху „Хата” за редакцією П.Куліша.

Загальна оцінка альманах П.Куліша „Записки о Южной Руси”.

Журнал „Основа” та його роль в розвитку української журналістики.

Діяльність М.Костомарова в „Основі”.

Головні ідеї праці М.Костомарова „Две русские народности”.

П.Куліш як публіцист „Основи”.

Редактор і характер газети „Черниговский листок”.

Суспільно-історичні умови розвитку та специфіка української журналістики Австро-Угорщини.

Греко-католицьке духовенство як джерело українського відродження у Гали-чині ХІХ століття.

Головні тези програми москвофілів та їхня преса.

Засади політичної та естетичної програми народовців. Періодизація народов-ської журоналістики.

Газета „Буковина”. Загальна характеристика видання.

Роль І.Франка у розвитку української журналістики.

Програмні положення радикалів та їхня преса.

Радикальна періодика. Історія журналу „Друг”.

Історія видань «Громадський друг», „Дзвін” і „Молот”.

Типологія видань „Народ” і „Хлібороб”.

Характеристика журналу „ЛНВ”: редакційна колегія, автори, роль в історії української преси.

Еміграційна журналістика. Початки української преси у США.

Поняття „громадівства” в еміграційних виданнях М.Драгоманова.

Роль і значення журналу „Киевская старина” в історії української журна-лістики.

Загальні підсумки розвитку української журналістики в ХІХ ст.

Праця Ю.Бачинського „Ukraina irredenta” в історії вітчизняної публіцистики.

Революція 1905 року в Росії і відродження української преси. Газета „Хлібо-роб”.

Тижневик „Рідний край”. Газета „Громадський друг” – „Рада”.

Обставини функціонування української преси у період 1905–1914 рр.

Розгалуження української преси на Наддніпрянщині після 1905 р.

Українська преса на Західній Україні перед Першою світовою війною.

Таборова преса інтернованих: мета, обставини виходу, спрямування.

Історичні умови та розвиток преси в період УНР та громадянської війни (1917–1920 рр.).

Цензура та початки саморегуляції українського пресового життя.

Розвиток української преси у 1920–1939 рр. Журналістика в Радянській Україні.

Умови розвитку української преси в Галичині в міжвоєнний період.

Українські видання на Буковині у 1918–1940 рр.

Українська преса у воєнний і післявоєнний період.

Українська преса у 1980–1990 рр.


Література

 1. Вартанов П., Шкляр В.І. Основи теорії журналістики. – К., 1997.

 2. Гриценко О., Кривошея Г., Шкляр В. Основи теорії журналістської ді-яльності. – К., 2000.

 3. Михайлин І.Л. Основи журналістики. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.

 4. Москаленко А.З. Вступ до журналістики. – К.: Школяр, 1998.

 5. Москаленко А.З. Теорія журналістики. – К.: Експрес-об’ява, 2002. – 334 с.

 6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2002.

 7. Українське законодавство: Засоби масової інформації. – К., 2003.

 8. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформа-ційної діяльності: Підручник. – К., 1999.

 9. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. – К., 1997.

 10. Різун В.В. Маси. – К., 2003.

 11. Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Аме-рики. – М., 1989.

 12. Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. История мировой журналистики. – М., 2003.

 13. Вороненков Г. Ф. Путь, длиною в пять столетий: от рукописного лис­тка до информационного общества. – М., 1999.

 14. Ворошилов В. В. История журналистики зарубежных стран. – СПб., 2000.

 15. Сбруев В. В. Возникновение и развитие прогрессивной печати в Юж­ной Америке (Аргентина, Уругвай, Чили). – М., 1989.

 16. Станько А. И. История мировой журналистики. – М., 2003.

 17. Тимошик М. Історія видавничої справи. – К., 2003. – 496 с.

 18. Эйнсли Р. Пресса в Африке. – М., 1971.

 19. Якимович Т. К. Сатирическая пресса французской республиканской де-мократии 1830-1835 годов. – К., 1961.

 20. Дмитрук В.Г. Нарис з історії української журналістики ХІХ ст. – Львів: Вища школа, 1969. – 145 с.

 21. Животко А. Історія української преси. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

 22. История мировой журналистики. – М.- Ростов-на-Дону, 2003. – 432 с.

 23. История печати: Антология. – Т. 1, 2. – М.: Аспект-пресс, 2001.

 24. Історія української дожовтневої журналістики. – Львів: Вища школа, 1983. – 511 с.

 25. Крупський І. Національно-патріотична журналістика України. – Львів, 1995. – 184 с.

 26. Лучинский Ю.В. Очерки истории зарубежной журналистики. – Красно-дар, 1996.

 27. Малаховский А. К. Очерки истории журналистики США второй поло-вины XIX века: Журналистика «позолоченного века». – М., 1997.

 28. Михайлин І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття: Підруч-ник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с.

 29. Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2004. – 448 с.

 30. Мкртчян А. А. Возникновение английской печати. Журналистика в годы буржуазной революции и реакции ХУП века // Журналистика. История и современность. Сб. науч. тр. – М., 1993. – С 20-29.

 31. Нечиталюк М.Ф. «Білі плями» у вивченні історії української дожовтневої журналістики: деякі питання методології і критики наукових джерел // Українська журналістика і національне відрод-ження: Зб. наук. праць. – К., 1992. – С. 31-38.

 32. Нечиталюк М.Ф. Турботи істориків журналістики // Журналістика та перебудова. – Вісник Львів. у-ту. Серія журналістики. Вип.. 16. – Львів, 1990. – С. 14-18.

 33. Романюк М.М. Преса Північної Буковини. – Львів, 1996. – 204 с.


Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри журналістики (протокол № 6 від 27 січня 2012 р. ).


Завідувач кафедри доц. Василик Л. Є.


Розглянуто на засіданні методкомісії факультету

(протокол № 4 від 2 лютого 2012 р.)


Голова методкомісії доц. Ковтун А. А.

Декан філологічного факультету проф. Бунчук Б.І.

^ Критерії оцінювання

усної відповіді на фаховому вступному випробуванні у 2012 році

за ОКР «спеціаліст», «магістр»

зі спеціальності «Журналістика»


Абітурієнт отримує білет, який складається з трьох питань за відповідною програмою з історії та теорії журналістики. Відповіді оцінюються за чотирибальною шкалою таким чином:

1.^ Оцінка „відмінно” (175 – 200 балів) виставляється, якщо вступник грунтовно і повно викладає матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, обгрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручниками, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови.

2. ^ Оцінка „добре” (150 – 174 балів)виставляється, якщо вступник дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й на 124 – 149 балів, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і мовленнєвому оформленні.

3. ^ Оцінка „задовільно” (124 – 149 балів) виставляється, якщо вступник виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил, не вміє глибоко і переконливо обгрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час добору прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому оформленні.

4. Оцінка „незадовільно” (100 – 123 балів) виставляється, якщо абітурієнт виявляє повне незнання матеріалу відповідного питання.


Голова фахової комісії доц. Василик Л. Є.


Декан філологічного факультету проф. Бунчук Б. І.

Схожі:

Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Програма з фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 03020501 «Країнознавство»
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Магістр за професійним спрямуванням “Філологія” (“Зарубіжна література та теорія літератури”) повинен мати професійні знання, бути...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вищу освіту, це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра здобула...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconПрограма іспиту з другої мови (англійської) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
Студент на вступному іспиті повинен продемонструвати такі теоретичні знання та практичні навички
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconПрограма іспиту з другої мови (німецької) для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
Студент на вступному іспиті повинен продемонструвати такі теоретичні знання та практичні навички
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи