Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку icon

Розпорядження м. Чернівці "01" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку
Скачати 118.98 Kb.
НазваРозпорядження м. Чернівці "01" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку
Дата27.09.2012
Розмір118.98 Kb.
ТипРозпорядження


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Юрія Федьковича


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Чернівці


“01” листопада 2011р. № 34-р


Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку:

1. Звіт про наукову роботу кафедри (додаток 1).

Звіти подавати в електронному (zvit_2011@chnu.edu.ua) та паперовому варіантах.

2. Перелік публікацій співробітників кафедри (додаток 2).

Публікації підтверджуються представленням книг, журналів, відбитків.


Графік подачі звітів


Дата подачі звітів

Факультет

Відповідальний за приймання звітів

21 листопада

Біологічний факультет

Грицюк А.О

21 листопада

Хімічний факультет

Холодницька Л.М.

21 листопада

Факультет прикладної математики

Довганюк В.В.

21 листопада

Інженерно-технічний факультет

Федорцов Д.Г.

21 листопада

Юридичний факультет

Ангельська А.О.

24 листопада

Філософсько-теологічний факультет

Козак А.І. Довганюк В.В

23 листопада

Географічний факультет

Грицюк А.О.

23 листопада

Факультет іноземних мов

Заплітний Р.А.

22 листопада

Факультет комп’ютерних наук

Довганюк В.В

23 листопада

Факультет образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

Ангельська А.О.

22 листопада

Факультет фізичної культури та здоров’я людини

Ангельська А.О.

24 листопада

Фізичний факультет

Заплітний Р.А.

21 листопада

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Чорна С.Я.

22 листопада

Економічний факультет

Чорна С.Я.

24 листопада

Філологічний факультет

Грицюк А.О.

24 листопада

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Чорна С.Я.Проректор О.Г. Ушенко


Телефони для довідки: 584 720

Додаток 1.

Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2011 р.


Назва кафедральної теми.

- Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада).

- Термін виконання теми.

- Кількість виконавців (з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів).


1. Наукові результати отримані при виконанні теми у звітному році
(обсяг не менше 2 стор.).


Інформація

Обсяг

(Не менше 2 сторінок)

1. ЕТАП НДР (назва та зміст етапу)До 0,5 сторінки

^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано НДР.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НДР НА ЗВІТНИЙ РІК

 • мета;

 • задачі, які вирішувалися.

^ 4. НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР

 • отримані нові наукові знання, їх новизна.

Не менше за 1 сторінку

5. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • при підготовці спеціалістів та магістрів, кандидатів та докторів наук, при підготовці публікацій у виданнях; при підготовці монографій, підручників та навчальних посібників;

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.До 0,5 сторінки


2. Науково-дослідна робота викладачів кафедри:

- кількість підготовлених:

статей ___, тез ___, методичних рекомендацій ___, підручників ____, навчальних посібників ___ (виділити з грифом МОНМСУ)

- кількість поданих заявок на винаходи _____; корисні моделі ___, з них на ім’я ЧНУ __;

- отриманих патентів __, з них на ім’я ЧНУ ___;

- чисельність винахідників___, чисельність творців об’єктів авторського права ____, з них авторів підручників___, монографій____, методичних посібників___, комп’ютерних програм___;

- представлення наукової роботи на інтернет-сторінці кафедри, факультету, університету (подати посилання на сторінку).


3. Зв’язок наукової роботи викладачів кафедри із навчально-виховним процесом:

- відповідність тематики магістерських робіт науковій тематиці кафедри;

- які наукові практичні семінари, круглі столи організовуються на кафедрі у процесі підготовки магістрів;

- які наукові розробки кафедри впроваджені в навчальний процес (подати підтверджуючі документи);

- які підручники та навчальні посібники викладачів кафедри використовуються для читання лекцій, проведення лабораторних та практичних занять

- з якими школами, ліцеями, коледжами співпрацює кафедра.


4. Робота аспірантури, докторантури:

- за якими спеціальностями наявна на кафедрі аспірантура, докторантура;

- кількість співробітників кафедри, які захистили кандидатські дисертації;

- кількість співробітників кафедри, які захистили докторські дисертації.


5. Науково-дослідна робота студентів:

- у яких конференціях (вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій), олімпіадах, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, мистецьких конкурсах приймали участь студенти кафедри (вказати ПІП студента, керівника, назва конкурсу, якщо були призові місця зазначити переможців);

- інформація про впровадження результатів дипломних робіт;

- інформація про наукові публікації студентів (вказати кількість публікацій та зазначити у яких журналах);

- які наукові гуртки, проблемні групи працюють на кафедрі (вказати назву гуртка, його спрямованість, керівника та кількість задіяних студентів);

- інформація про виграні студентами гранти, стипендії;

- стажування студентів, у провідних державних та закордонних наукових центрах.


6. Конференції, семінари, що проводилися на кафедрі:

- звіт про наукові та науково-технічні заходи, які проведені кафедрою у звітному році:

1. назва заходу;

2. термін проведення;

3. кількість учасників, у т.ч. іногородніх;

4. країни учасниці;

5. інформація про основні проблеми, які обговорювалися на науковому форумі.


7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

- участь науковців кафедри у виконанні спільних проектів (відповідно до якої програми виконується проект, його тематична спрямованість, кількість задіяних співробітників кафедри, яке фінансування);

- обмін студентами, аспірантами, викладачами;

- виконання спільних магістерських програм;

- стажування викладачів, співробітників в інших ВУЗах;

- спільні наукові заходи;

- поїздки на наукові конференції, читання лекцій;

- запрошення зарубіжних науковців.


8. Інші форми наукової діяльності:

 • Інформація про роботу в спеціалізованих вчених, експертних радах, методичних комісіях МОНМСУ;

 • рецензування та опонування дисертацій;

 • редагування монографій, підручників, посібників, наукових журналів і т.п.;

 • інформація про заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами НАНУ і галузевими академіями наук України.


9. Матеріали для реклами (подається обов’язково в кількості 1-3 од.):

нова методика, або новий матеріал, або виріб, або підручник, або посібник.

Оформляється за схемою:

 1. Автори розробки.

 2. Основні характеристики, суть розробки.

 3. Патенто-, конкурентоспроможні результати. Порівняння із світовими аналогами.

 4. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

 5. Фото (або у вигляді презентації)Завідувач кафедри (підпис)

Додаток 2

Кафедра ___________________________________________
^

Заліковий рік: 2011 Чисельність співробітників кафедри –

№ п/п
^

Бібліографічний перелік публікацій


Кількість сторінок

друкованих

аркушів

До якої теми від-носиться публікація (кафедральна,

№ держбюджетної, госпдоговірної)

1.

Монографії1.1

Вітчизняні монографії (виділити видання з грифом МОНУ)1.1.1


1.2.

Закордонні монографії1.2.1


2.

Підручники (виділити видання з грифом МОНУ)3.1


3.

Навчальні посібники (виділити видання з грифом МОНУ)3.1


4.

Публікації у рейтингових журналах (вказати імпакт-фактор журналу)4.1.


5.

Публікації у міжнародних (журнали без імпакт-фактору) українських академічних журналах, патенти5.1


6.

Публікації у ваківських українських журналах6.1.


7.

Публікації у збірниках наукових праць та вісниках7.1


8.

Методичні роботи8.1.


9.

Матеріали закордонних міжнародних конференцій9.1.


10.

Матеріали міжнародних конференцій10.1


11.

Матеріали Всеукраїнських конференцій11.1.


12.

Матеріали регіональних конференцій12.1.


13.

Статті в газетах13.1.


14.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (вказати наукового керівника)14.1


15.

Робота в редколегії наукових видань16.

Організація наукових конференцій (вказати членів оргкомітету)


Всього сторінок/друкованих аркушів

Примітка: прізвища співробітників кафедри друкувати жирним шрифтом, студентів - курсивом


Завідувач кафедри (підпис)

Схожі:

Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconПро підготовку звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік Для організації І забезпечення підготовки звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік наказую
Сергієнко В. П., заступник першого проректора з науково-методичної роботи – голова робочої групи
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconНаказ №450 Про організацію прийняття звітів ндр, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2013 році, та планування наукової тематики на 2014 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет
Факультет технологій машинобудування та дизайну складається з 8-ми кафедр, 6-ть з яких є випускаючими. На факультеті готують за наступними...
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconІмені тараса шевченка” розпорядження №
Ради молодих учених до яких увійдуть магістранти, аспіранти, докторанти, асистенти, викладачі, кандидати наук віком до 35 років згідно...
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Розпорядження м. Чернівці \"01\" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи