Колективний договір icon

Колективний договір
НазваКолективний договір
Сторінка1/5
Дата12.10.2012
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаКолективний договір


Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

на 2007-2009 рік


Схвалено

конференцією трудового колективу

22 березня 2007р.


Чернівці

2007

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Колективний Договір є юридичним документом, який спрямований на забезпечення прав і гарантій викладачів, спів­робітників, докторантів та аспірантів університету.

Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту Чернівець­кого національного університету, а також ухвали конференції трудового колективу університету.

Сторонами Договору є:

адміністрація університету - орган управління навчальним закладом в особі ректора університету, з одного боку;

профком університету - представник трудового колективу в особі голови профкому, з іншого боку.


Адміністрація

забезпечує своєчасне виконання зобов’язань, покладених на неї згідно з Колективним Договором, і один раз у півріччя доповідає на розширеному засіданні профкому про хід виконання Договору;

надає профкому для ведення профспілкової роботи відповідно до КЗпП та "Закону про профспілки" транспортні засоби, приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням та охороною;

забезпечує проведення бухгалтерських операцій, пов’язаних з утриманням і перерахуванням членських внесків у безготівковому порядку на рахунок профспілкового комітету.


^ Профспілковий комітет

здійснює постійний контроль за своєчасним виконанням заходів передбачених Колективним Договором;

організовує спільно з адміністрацією виконання всіх взаємних зобов’язань;

заслуховує посадових осіб про хід виконання Колективного Договору і вимагає усунення недоліків.


^ Трудовий колектив уповноважує:

- первинну профспілкову організацію університету представляти його інтереси під час ведення переговорів по підготовці та укладанню колективного договору, здійснювати контроль за виконанням зобов’язань сторін в період його дії, представляти інтереси колективу університету у вирішенні питань щодо оплати праці, зайнятості, умов та охорони праці, оздоровлення та відпочинку;

- голову первинної профспілкової організації підписати від імені трудового колективу з ректором університету колективний договір.

Цей колективний договір укладений терміном на 3 роки і набирає чинності з дня його підписання сторонами.

Всі додатки до колективного договору укладаються у письмовій формі і є його невід’ємною частиною.

Після закінчення строку його дії він продовжує діяти до перегляду існуючого або укладання нового колективного договору.

Положення колективного договору та його додатки мають пріоритет перед іншими локальними нормативними актами університету. Накази, розпорядження та інші локальні нормативні акти університету, що суперечать положенням цього колективного договору є недійсними і підлягають негайному скасуванню.

Дія колективного Договору поширюється на всіх працівників університету, докторантів, аспірантів, а також штатних працівників профкому.

За порушення і невиконання зобов’язань колективного договору встановлено адміністративну та дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з роботи (ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Робоча комісія, склад якої визначається ректором та профспілковою організацією, готує проект нового колективного договору, регулярно інформує ректора та профспілкову організацію про хід підготовки до укладання нового колдоговору.

В період дії колективного договору кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до колдоговору із наступним розглядом їх на засіданні робочої комісії, яка є постійно-діючим органом, що представляє інтереси сторін в період між зборами (конференцією) трудового колективу.

Комісія вносить пропозиції на Вчену Раду університету для прийняття рішень.

В університеті діє комісія по трудових спорах, яка обирається на конференції трудового колективу у складі 5 осіб, строком на 3 роки.

Колективний Договір підлягає повідомній реєстрації у порядку, встановленому Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225.


РОЗДІЛ І

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ,
ГАРАНТІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
І МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ


Адміністрація зобов’язується:


1.1. Призначати працівників на керівні господарські посади, якщо вони не підлягають заміщенню на конкурсній основі, за погодженням з головою профспілкового комітету.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук.

1.2. Не вимагати від працівників виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором та посадовою інструкцією.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

1.3. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості робочого часу.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

Термін: протягом року.

1.4. Встановлювати тривалість денної роботи згідно з Правилами внутрішнього розпорядку і графіками роботи, затвердже­ни­ми ректором за погодженням з профспілковим комітетом із розрахунку щорічної тривалості робочого часу при 5-денному робочому тижні.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук.

Термін: протягом року.

1.5. Організовувати чергування викладачів на території факультету (в аудиторіях, лабораторіях) та гуртожитках студмістечка з метою забезпечення контролю за дотриманням санітарного стану, економного використання енерго-, теплоносіїв згідно з графіками, погодженими з педагогічним колективом.

Відповідальні: проректори, декани, навчальна частина.

Термін: протягом року.

1.6. Організовувати роботу у неробочі дні лише у виключних випадках за попереднім погодженням з профкомом.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Бод­нарук, нач. ВК Г.О.Колосюк.

Термін: протягом року.

1.7. Погоджувати з профкомом питання щодо ліквідації, реорганізації факультетів, кафедр та інших підрозділів університету.

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук .

1.8. Надавати допомогу у розв’язанні проблем працевлаштуван­ня викладачів і співробітників, які потрапили під скорочення. Не пізніше, ніж за три місяці, надавати профкому повну інформацію про можливі скорочення викладачів і співробітників із зазначенням термінів, причин звільнення (ліквідації, реорганізації та ін.) для прийняття відповідних рішень.

Відповідальні: проректори, начальник ВК Г.О.Колосюк, декани факультетів, зав.кафедрами.

1.9. Здійснювати працевлаштування професорсько-викладацького складу в університеті відповідно до "Положення про обрання за конкурсом та прийняття науково-педагогічних працівників на роботу в університет".

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, нач. ВК Г.О. Колосюк,

голова профкому М.І. Боднарук, зав.кафедрами, декани.

Термін: постійно.

1.10. У разі запрошення на роботу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчального процесу ректор має право приймати на роботу вказаних працівників до обрання за конкурсом, а також науково-педагогічних працівників за сумісництвом, за строковим трудовим договором терміном до одного року.

Відповідальні : ректор С.В.Мельничук, нач. ВК Г.О.Колосюк, зав. кафедрами, декани.

1.11. При скороченні працівників забезпечувати позачергове працевлаштування їх в університеті за наявності вакансій, а також збереження за викладачами та співробітниками середньої заробітної плати на період їх перекваліфікації.

Відповідальні: проректори, нач. ВК Г.О.Колосюк, декани факультетів.

1.12. Виплату заробітної плати проводити (за умови своєчасного отримання коштів з держбюджету) у такі терміни :

а) за першу половину місяця – до 19 числа кожного місяця;

б) кінцевий розрахунок – до 4 числа наступного місяця;

в) якщо день виплати з/п припадає на вихідний день, неробочий або святковий, то вона видається перед цими днями.

При виплаті з/п бухгалтерією видається її роздруківка з розшифровкою усіх видів відрахувань.

Відповідальні : головний бухгалтер С.Г.Марут , голова комісії профкому з соціальних та житлових питань В.А.Никифорак.

1.13. Створити Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам :

а) не менше 10% коштів, передбачених на виплату стипендії та за рахунок економії відповідних коштів для тих, хто навчається за держзамовленням;

б) до 1% спеціальних коштів (коштів отриманих університетом за надання платних послуг) для тих, хто навчається за рахунок юридичних та фізичних осіб.

Відповідальні : ректор С.В.Мельничук, головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук.

1.14. Надавати матеріальну допомогу членам ветеранської організації ЧНУ згідно з поданими заявами та рішенням ректорату.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, головний бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук.

Термін: протягом року.

1.15. Своєчасно утримувати та перераховувати профспілкові членські внески в безготівковому порядку.

Відповідальні: гол. бухгалтер С.Г.Марут, бухгалтер профкому М.А.Фарнієва.

Термін: протягом року.

1.16. Надавати щорічні відпустки працівникам згідно з графіками, затвердженими спільно з профкомом до 1 березня.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, нач. ВК Г.О.Колосюк.

1.17. Надавати додаткові відпустки за умови праці:

1.17.1 працівникам з ненормованим робочим днем згідно з додатком № 3.

1.17.2 залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості на роботах і шкідливими і важкими умовами праці працівникам, зайнятим на роботах, пов’яза­них з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України, згідно з додатком № 4.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, нач. ВК Г.О.Колосюк, нач. відділу охорони праці В.Ф.Пасічник.

Термін: протягом року.


1.18. Надавати відпустку на санаторно-курортне лікування працівникам університету терміном до 30 календарних днів без збереження заробіт­ної плати.

Відповідальні: декани, керівники підрозділів,

нач. ВК Г.О. Колосюк, голова профкому М.І.Боднарук.

Термін: протягом року.


1.19. Чергова відпустка професорсько-викладацькому складу може надаватись протягом навчального року, як виняток, у таких випадках:

1) у зв’язку з участю в роботі приймальної комісії, керівництвом практикою;

2) з метою санаторно-курортного лікування;

3) за сімейними обставинами.

Відповідальні: декани факультетів, керівники підрозділів,

нач. ВК Г.О. Колосюк, голова профкому М.І. Боднарук

Термін: протягом року.


1.20 Надати право адміністрації університету, за умови обов’язкового погодження з профспілковим комітетом, у разі зменшення фінансування з незалежних від університету причин, за згодою сторін укладати трудові договори із співробітниками НДЧ чи вносити зміни до діючих щодо роботи на умовах неповного робочого часу.

Відповідальні: Голова профкому М.І.Боднарук, проректор з наукової роботи О.Г.Ушенко.


Профком зобов’язується:


1.21. Згідно з чинним законодавством брати безпосередню участь у розгляді питань праці та заробітної плати, преміювання викладачів та співробітників за результатами трудової діяльності.

Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, головний бухгалтер С.Г. Марут.

Термін: протягом року.

1.22. Разом з адміністрацією готувати необхідні документи при призначенні пенсії викладачам, співробітникам університету.

Відповідальні: голова комісії університету із соціального страхування М.І. Боднарук, нач. ВК Г.О.Колосюк.

Термін: протягом року.

1.23. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії, застосування норм праці, її оплати.

Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, голови проф­бюро факультетів.

Термін: протягом року.


^ РОЗДІЛ ІІ

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ
І НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


Адміністрація зобов’язується:


2.1. Забезпечувати навчальний процес аудиторним фондом, підтримувати аудиторії в належному стані. Закріпити за аудиторіями академічні групи та кураторів.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректори І.М.Григоращук, Т.В.Марусик.

Термін: протягом року.

2.2. Стимулювати ініціативу кафедр, викладачів до розробки нових форм та інноваційних методів навчання.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, начальник НЧ І.В. Марценяк, зав. лаб. М.Г.Іванчук.

Термін: постійно.

2.3. Систематично аналізувати потреби у кадрах, прогнозу­ван­ня на перспективу, не допускаючи необгрунтованого переукомплектування кадрів.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректори, зав. кафедрами, нач. ВК Г.О.Колосюк.

Термін: протягом року.

2.4. Відповідно до цільового виділення коштів Міністерства освіти і науки України адміністрація університету спільно з кафедрами та деканатами планує стажування та підвищення кваліфікації викладачів і співробітників у відповідних установах міста й області без оплати. (За бажанням працівника університету дозволяється стажування або підвищення кваліфікації за межами області за власний рахунок).

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, начальник НЧ І.В. Марценяк, начальник ВК Г.О.Колосюк, зав.кафедрами.

Термін: протягом року.

2.5. Застосовувати засоби матеріального заохочення виклада­чів, співробітників за досягнення в навчально-виховній, науково-методичній, дослідницько-винахідницькій роботі.

Відповідальні: проректори, декани, голова профкому М.І.Боднарук, гол.бухгалтер С.Г.Марут.

Термін: протягом року.

2.6. Оптимізувати структуру та обсяги підготовки фахівців з урахуванням конкурсної ситуації, потреб народного господарства регіону.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, проректори, начальник НЧ І.В.Марценяк.

Термін: протягом року.

2.7. Удосконалювати навчально-виховний процес з урахуванням положень Болонської декларації з метою підготовки освічених, з високим рівнем культури, кваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, формування у них громадянської позиції, патріотизму, виховання морально і фізично здорового покоління.

Відповідальні: перший проректор Р.І. Петришин, проректори І.М.Григоращук, Т.В. Марусик, начальник НЧ І.В.Марценяк, зав. лаб. М.Г.Іванчук, зав. кафедрами.

Термін: протягом року.

2.8. Здійснювати самоаналіз і самооцінку ефективності та якості функціонування спеціальностей з основних напрямів діяльності.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, начальник НЧ Марценяк І.В., декани, зав. кафедрами.

Термін: протягом року.

2.9. Забезпечити роботу постійно діючих семінарів-практикумів педагогічної майстерності, кураторів академгруп з метою ознайомлення професорсько-викладацького складу з новітніми концепціями навчання, вивчення та обміну передовим досвідом, розробки і впровадження авторських методик інноваційних технологій навчання і виховання.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректор Т.В.Марусик, начальник НЧ Марценяк І.В., зав. лаб. М.Г.Іванчук, зав.кафедрами.

Термін: протягом року.

2.10. Сприяти систематичному оновленню форм і методів навчання. Практикувати проведення проблемних, концептуальних та інтерактивних навчальних занять.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректор І.М.Григоращук, начальник НЧ Марценяк І.В., зав.кафедрами.

Термін: протягом року.

2.11. Посилити організаційно-ресурсне забезпечення навчально-виховного процесу з метою ефективного використання аудиторного фонду, оптимізації графіку навчального процесу та розкладу занять, створення студентам оптимальних умов для самостійної роботи, індивідуалізації навчального процесу.

Відповідальні: перший проректор Р.І.Петришин, проректори І.М.Григоращук, Т.В.Марусик, начальник НЧ І.В.Марценяк, зав. кафедрами.

^ Термін: протягом року.


Колектив університету зобов’язується:

2.12. Забезпечити якісну підготовку молодих спеціалістів для народного господарства, якісне і своєчасне виконання запланованих науково-дослідних робіт.

Відповідальні: декани, зав. кафедрами, керівники тем.

Термін: згідно з планами робіт.

2.13. Продовжити роботу по укладанню конкурентноздатних контрактів про наукові розробки з підприємствами, розширювати зв’язки з закордонними організаціями.

Відповідальні: керівники тем, науковий та міжнародний відділи.

Термін: протягом року.

2.14. Неухильно виконувати правила внутрішнього розпорядку ВНЗ. Не допускати порушень трудової дисципліни. Утримувати в чистоті й порядку свої робочі місця.

Відповідальні: декани, керівники кафедр, керівники підрозділів

факультетів, голови профбюро, профгрупорги.

Термін: протягом року.


^ РОЗДІЛ ІІІ

РОЗВИТОК І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ, РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


3.1. Розробити і затвердити “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії” Чернівецького національного універси­тету на 2007 рік. Забезпечити їх виконання.

Відповідальні: проректори О.Г. Ушенко, І.М. Григоращук, голова профкому М.І. Боднарук, відповідальні виконавці.

Термін: до 30.03.2007 р.

3.2. Два рази на рік (червень і грудень) розглядати хід виконання “Комплексних заходів” на засіданні профкому. Заохочувати кращих громадських інспекторів і членів комісії з охорони праці.

Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, нач. відділу охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник.

Термін: червень, грудень 2007 р.

3.3. Вчасно підвищувати посадові оклади і тарифні ставки згідно з Постановами Кабміну України та наказами Міністерства освіти і науки України.

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, гол.бухгалтер С.Г.Марут, начальник ВК Г.О. Колосюк.

3.4. Проводити додаткову оплату сторожам, черговим, опера­торам котелень, персоналу обсерваторії та водіям за роботу в нічний час у розмірі до 30 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окла­ду) за кожну годину роботи з 22 години вечора до 6 години ранку.

Відповідальні: гол.бухгалтер С.Г. Марут, нач. ВК Г.О. Колосюк.

3.5. Встановлювати надбавки за високі досягнення у праці професорсько-викладацькому складу згідно з рейтинговим оцінюванням результатів праці, за творчі і трудові досягнення, використання у викладацькій та виховній діяльності сучасних методів праці відповідно до «Положення»

Відповідальні: ректор С.В. Мельничук, проректор О.Г.Ушенко, гол.бухгалтер С.Г. Марут, нач. ВК Г.О. Колосюк.

Термін: протягом навчального року.

3.6. За порушення трудової, виробничої, технологічної дисципліни, що виявились у несвоєчасному з’явленні на роботі, невиконанні розпоряджень адміністрації, погіршення чи зниження якісних та кількісних показників у роботі, невиконанні норм виробітку, за невиконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, порушення вимог щодо охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та з інших причин, передбачених КЗпП України, Колдоговором, трудовим договором (контрактом) працівник може бути позбавленний повністю або частково надбавок і доплат до посадових окладів (тарифних ставок).

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук, начальник ВК Г.О.Колосюк, гол. бухгалтер С.Г.Марут, керівники структурних підрозділів.

^ Термін: протягом року.


Адміністрація зобов’язується:

3.7. Накази, що стосуються оплати праці, охорони праці, поліпшення умов праці, робочого часу, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників погоджуються з профспілкою університету.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук, головний бухгалтер С.Г.Марут.

3.8. Виплати стимулюючого характеру застосовуються до всіх працівників університету незалежно від форми трудового договору (контракт, строковий трудовий договір, безстроковий трудовий договір).

3.9. Керівництво університету інформує колектив про передачу в оренду чи продовження оренди споруд, які належать університету і використовуються для цілей соціально-побутового характеру та про умови цієї оренди.

Відповідальні: проректор І.М.Григоращук, голова профкому М.І.Боднарук.

3.10. Забезпечувати безперервну й ефективну роботу венти­ляційних систем, фільтрів, кондиціонерів, перевіряти опір пристроїв захисного контуру, заземлення та ізоляції електропроводки.

Відповідальні: проректор І.М.Григоращук .

Термін: протягом року.

3.11. Проводити заміри рівня освітлення, шуму, вібрації, аналізи повітряного середовища в приміщеннях і на робочих місцях. Здійснювати радіаційний контроль. У випадках відхилень параметрів, які відрізняються від санітарних норм, застосовувати додаткові заходи по забезпеченню нормальних умов праці.

Відповідальні: нач. відділу охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник.

Термін: протягом року.

3.12. Забезпечити протипожежну безпеку навчальних і вироб­ничих приміщень, оснащення їх необхідним протипожежним інвентарем, схемами евакуації людей у випадку пожежі. Проводити систематичний інструктаж з питань протипожежної безпеки.

Відповідальні: головний інженер К.О.Коротенко, інженер з протипожежної безпеки І.І.Тунь.

Термін: протягом року.

3.13. Проводити оснащення аудиторій і лабораторій універси­тету технічними засобами навчання згідно з об’єктивними потре­бами факультетів.

Відповідальні: проректор І.М.Григоращук, відділ постачання, декани.

Термін: протягом року.

3.14. Забезпечити комплектування аптечок першої медичної допомоги необхідними медикаментами в підрозділах університету.

Відповідальні : начальник відділу постачання Ковбас І.В.

Термін : протягом року.


Профком та колектив університету зобов’язуються:

3.15. Вивчати і виконувати правила техніки безпеки і виробничої санітарії.

Відповідальні: профгрупорги, зав.кафедрами, керівники наукових тем.

Термін: протягом року.

3.16. Проводити постійний контроль силами громадських інспекторів і комісій профбюро факультетів за виконанням співро­біт­никами вимог охорони праці і техніки безпеки.

Відповідальні: голови профбюро.

Термін: протягом року.

3.17. Розглядати скарги та рішення адміністрації про відшко­дування університетом заподіяної викладачеві чи співробітнику шкоди каліцтвом або нещасним випадком, пов’язаних з безпо­середньою виробничою діяльністю.

Відповідальні: голова профкому М.І.Боднарук, нач. відділу з охорони праці та радіаційної безпеки В.Ф.Пасічник, голови профбюро.

Термін: протягом року.


Конкретні завдання по факультетах і плани виконання робіт відповідно до “Комплексних заходів” на 2007 рік довести до підрозділів, факультетів, служб університету і замовників до 30 травня 2007 року.


Примітка

  1. Роботи, пов’язані зі встановленням фільтрів, кондиціонерів, виконуються підрозділами АГЧ при наявності обладнання і заявок позачергово.


^ РОЗДІЛ ІV

ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ УМОВИ І СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ХАРЧУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ


(Оздоровлення працюючих і членів їх сімей, організація матеріальної допомоги у проведенні культурно-масової роботи)


Адміністрація зобов’язується :

4.1. Надавати додаткові оплачувані відпустки за рахунок власних коштів:

а) одному із батьків, діти яких ідуть у перший клас (1 вересня вважати для них неробочим днем із збереженням середньомісячного заробітку);

б) при укладанні працівником шлюбу – 3 дні;

в) батькам, при укладанні шлюбу дітьми – 1 день;

г) батькам, при народженні дитини – 2 дні;

д) у випадку смерті рідних – 3 дні;

є) ювілейної дати з дня народження – 1 день.


4.2. За поданням профспілкового комітету, надавати час із збереженням оплати праці виборним працівникам профспілки, не звільненим від своєї основної роботи, для виконання профспілкових повноважень.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук, декани, керівники підрозділів, голови профбюро.

4.3. Університет направляє (за наявності коштів) від господарської діяльності до 300 тисяч гривень щорічно для придбання санаторно-курортних путівок та путівок на оздоровлення працівників університету і членів їх сімей та спільно з профкомом розподіляє путівки пропорційно до кількості працюючих у відповідних структурних підрозділах університету.

Відповідальні: ректор С.В.Мельничук, голова профкому М.І.Боднарук

Термін: протягом року.


4.4. Передбачити кошти для надання допомоги ветеранам, інвалідам, учасникам війни, одиноким та багатодітним сім’ям в сумі не менше 50 тис.грн. при наявності коштів від проведення господарськї діяльності.

Відповідальні : гол. бухгалтер С.Г.Марут, голова профкому М.І.Боднарук.

Термін : протягом року.


4.5. Виділяти транспортні засоби для безкоштовних екскурсій вихідного дня (за наявності коштів).

Відповідальні : проректор І.М. Григоращук.

Термін : протягом року.

4.6. За заявками підрозділів та працівників університету забезпечувати їх автотранспортом для перевезення вантажів відповідно до виробничих та особистих потреб. Оплата за рахунок заявника.

Відповідальні: проректор І.М.Григоращук.

Термін: протягом року.


Профком зобов’язується:

4.7. Забезпечувати контроль за надходженням і розподілом путівок на лікування та в будинки відпочинку серед кафедр і підрозділів університету.

Відповідальні: голова комісії з соціального страхування М.І.Боднарук, гол. бухгалтер профкому М.А.Фарнієва.


4.8. Забезпечити путівками в літні оздоровчі табори області дітей співробітників за поданими заявами.


Відповідальні: голова профкому М.І. Боднарук, бухгалтер профкому М.А.Фарнієва.


Адміністрація зобов’язується:

4.9. Організувати харчування співробітників і студентів універ­ситету на базі наявних їдалень і буфетів.

Відповідальні: проректор І.М. Григорощук, декани факультетів.

Термін: протягом року.


Профком зобов’язується:

4.10. Вести постійний контроль за якістю, асортиментом і цінами продукції в буфетах та їдальнях університету, дотримання графіка їх роботи.

Відповідальні : голова комісії з соціальних та житлових питань В.А.Никифорак, голови профбюро факультетів.


РОЗДІЛ V

^ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ
І ВІДПОВІДАЛЬНіСТь СТОРІН


5.1. Розбіжності між адміністрацією і профкомом, які виникають при укладанні або виконанні Колективного Договору, розв’язуються згідно з чинним законодавством.

5.2. Рішення про внесення того чи іншого пункту до Колективного Договору приймає Вчена Рада університету спільно з профкомом. Усі зміни оформлюються протоколом, візуються сторонами, тиражуються і роздаються на факультети, в підрозділи університету, як додаток до Колдоговору.

До Колективного Договору входять:

- додаток №1 – “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007 рік”.

- додаток №2 – Положення.

- додаток №3 – Список посад з ненормованим робочим днем.

- додаток №4 – Перелік професій і посад, де мають місце шкідливі та небезпечні фактори.

- додаток №5 – Перелік робіт з несприятливими умовами праці.

- додаток № 6 – Положення.

- додаток № 7 – Положення.

- додаток № 8 – Положення.


Профком зобов’язується:

5.3. Організовувати вивчення працівниками ЧНУ нормативних документів, які регламентують питання трудових прав і зайнятості.

5.4. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки, які залишилися без роботи з причин скорочення штатів, перепрофілю­вання підрозділів.

5.5. Вживати заходи щодо запобігання трудових спорів і своєчасного їх розв’язання.

5.6. Сприяти адміністрації у створенні в колективі належної дисципліни, нормального морально-психологічного клімату.

5.7. Забезпечувати контроль з боку профспілки за дотриманням законодавства про оплату праці.

5.8. Клопотати перед адміністрацією про заохочення (нагородження) працівників за високі результати праці, присвоєння почесного звання.

5.9. Організовувати спортивно-оздоровчу роботу в колективі (проводити спартакіади здоров’я). Виділити за кошторисом профспілкового комітету 2000 грн. на придбання культспортінвен­таря; для проведення культмасової роботи - 5000 грн.; спортивно-масової - 5000 грн. Активізувати роботу художньої самодіяльності, спортивних секцій.

5.10. Здійснювати контроль за станом лікувально-профілак­тичної роботи з працівниками, які перебувають на диспансерному обліку, часто і тривалий час хворіють. Надавати їм допомогу у придбанні ліків.


Трудовий колектив зобов’язується:

5.11. В обов’язковому порядку виконувати положення Колек­тив­ного Договору.

5.12. Сумлінно і своєчасно виконувати службові обов’язки, зберігати державну власність, робочі місця, побутові приміщення, прилеглу до університету територію.

5.13. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпоряд­ку, не допускати порушень трудової і виробничої дисципліни.

5.14. У випадках порушення трудової та виробничої дисципліни адміністрації надається право застосовувати до працівників такі заходи дисциплінарного впливу:

а) перенесення чергової відпустки на осінньо-зимовий період;

б)позбавляти працівника всіх видів матеріального стимулювання і матеріального заохочення;

в) позбавляти права на придбання пільгових путівок до санаторіїв та будинків відпочинку.


Адміністрація зобов’язується:

1. У місячний термін після прийняття Колективного Договору забезпечити розмноження його тексту і розповсюдити його серед факультетів і підрозділів університету.

2. Організувати збори, конференції в колективах факультетів, де заслуховувати звіт профкому і адміністрації про хід виконання Договору. У випадку необхідності ставити питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують зобов’язань по Колективному Договору.


Узгоджено:


Перший проректор Р.І.Петришин


Проректор з науково-

педагогічної роботи з питань

навчально-організаційного

процесу І.М.Григоращук


Проректор з наукової роботи О.Г.Ушенко


Проректор з науково-

педагогічної роботи з питань

навчально-виховного процесу Т.В.Марусик


Головний бухгалтер С.Г.Марут


Начальник відділу кадрів Г.О.Колосюк


Начальник юридичного відділу Н.П.Савосюк

  1   2   3   4   5

Схожі:

Колективний договір iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Колективний договір icon проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих...
Колективний договір icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Колективний договір iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Колективний договір iconКолективний договір

Колективний договір iconКолективний договір

Колективний договір iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи