22 грудня 2011 року Шановні колеги icon

22 грудня 2011 року Шановні колеги
Назва22 грудня 2011 року Шановні колеги
Сторінка2/4
Дата12.10.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4


^ Навчально-методична робота. Оцінкою роботи кожного науково-педагогічного колективу є якісні показники знань студентів. У 2011 році комісія з державної інспекції навчальних закладів до нас не завітала. З огляду на зростаючі вимоги життя та Міністерства до поліпшення якості знань студентів, а також на зміну керівництва Комісії надалі нам варто її очікувати. Основні завдання в цьому напрямку:

1. Збільшувати вимоги до студентів з боку викладачів і до викладачів з боку завідуючих кафедрами і деканів.

2. Кожну дисципліну повинні викладати люди, освіта яких відповідає даному фаху як за формальними ознаками, так і за рівнем компетентності.

3.Кожна дисципліна має мати необхідне науково-методичне забезпечення. Наша вже кількарічна робота над папками науково-методичних комплексів себе виправдала. У значній мірі читання курсів упорядковано, хоча цю роботу треба проводити постійно.

4. Інформаційне забезпечення курсів шляхом створення «цифрового університету». На недавній нараді з указаної тематики Перший заступник Міністра Є.М. Сулима цілком відверто сказав, що не може існувати університет без цифрової складової і не може бути викладачем ВНЗ людина, яка не здатна оволодіти комп’ютером для забезпечення цієї складової. Поки що це попередження, але через рік обіцяв перевірки.

Ми вже маємо і тут певні позитивні зрушення. Завершення цієї роботи повинно зняти питання про методичне забезпечення курсів, доступності до контрольних запитань, формування цілісного підходу до підготовки фахівців. Це сучасні технології навчання контролю знань. Навчальні курси в електронній формі мають бути розміщені в нашій внутрішній електронній мережі. Далі нам залишиться з часом тільки вносити необхідні корективи.

В університеті і далі систематично проводитиметься моніторинг якості та успішності знань студентів в умовах кредитно-трансферної технології навчання, соціологічні опитування про готовність студентів і викладачів до роботи в нових умовах. Далі проводитимуться контрольні заміри знань після сесії і будуть порівнюватися з результатами сесії. Ми вже відпрацювали методики. Є вже і приклади зворотного зв’язку, коли факультети відмовляються від послуг окремих викладачів. Деканам, завідуючим кафедрами після такої відмови треба детально перевірити, як цей викладач читає лекції, проводить практичні заняття, а після двох-трьох таких відмов не варто рекомендувати продовження контрактів із такими викладачами.

При читанні лекцій не варто просто зачитувати тексти (їх можна знайти в «цифровому університеті»), скоріше треба вести діалог, провокувати дискусію. Це приведе до підвищення якості навчального процесу, до необхідності подальшого удосконалення навчально-методичних комплексів, поповнення банку тестових завдань дисциплін. Але кожна навчальна дисципліна має свої особливості, і те, що підходить одній, може не підійти іншій. Тут важливіший творчий підхід, а не єдність вимог. Особливо треба звернути увагу на розробку й затвердження магістерських програм. Найближчим часом магістри навчатимуться 1,5 – 2 роки, і це заставить нас не просто удосконалити а створити заново серйозні магістерські програми. Напевно пора запроваджувати читання окремих спецкурсів для магістрів англійською мовою. Найближчим часом ми проведемо моніторинг наших можливостей у цьому плані та запровадимо безкоштовні курси англійської мови для викладачів.

Кадри. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича станом на 1 грудня 2011 року працюють 2613 осіб, із них:

- науково-педагогічних працівників – 1248 осіб,

- докторів наук, професорів – 120 осіб,

- кандидатів наук, доцентів – 647 осіб,

Серед науково-педагогічного складу: викладачі, які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора складають майже 10%, кандидата наук, доцента майже 52% .

У 2011 році професорами стали 5 осіб, доцентами 59. Викладачі з науковими ступенями складають 62% викладацького складу. На 16 факультетах маємо 88 кафедр, 82 з яких – випускаючі. Доктори наук очолюють 63 кафедри, що складає 72%. В університеті працюють 10 лауреатів державних премій, 37 мають почесні державні звання. А декан філософсько-теологічного факультету проф. Балух Василь Олексійович став член-кореспондентом Академії педагогічних наук України.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича підготовка кадрів через аспірантуру ведеться за 46 спеціальностями на 53 кафедрі. За останній рік відкрито 2 аспірантських спеціальності: «Теорія та історія політичної науки» та «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації». На кінець 2011 року аспірантами університету різних років навчання є 213осіб, із них 168 – денної форми навчання та 45 – заочної. Прийом кандидатських іспитів здійснюється з іноземних мов (англійська, німецька, французька), філософії та з 46 спеціальностей. На даний час у списку здобувачів 249 осіб. Аспірантура працює досить ефективно (таблиця 7).

Таблиця 7

Роки

2009

2010

2011

Випуск

52

49

47

Ефективність.

(захист+ подання)


73%


83,7%


59,6%

Всього в університеті 28 докторських спеціальностей. На кінець 2011 року в університеті 25 докторантів. План прийому до аспірантури і докторантури виконує щорічно. Зі 47 співробітників університету, яким затверджені теми докторських дисертацій, на сьогодні – 30 є докторантами ЧНУ та інших вузів.

На даний час в університеті працює 11 спеціалізованих учених рад, з яких 5 - докторські. Захисти проводяться за 24 спеціальностями, з яких 14 – докторські.

У зв’язку з реорганізацією ВАКу затрималося відкриття спецради на економічному факультеті. Але я думаю, що це питання вже тижнів, а не місяців чи років.

^ Наукова робота.На вересень 2011 року наш університет посідає 9-те місце в рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus (Таблиця 8). База даних Scopus містить понад 30 млн. реферативних записів про публікації з 17 тис. найбільш інформативних журналів. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Таблиця 8ВНЗ

Публікації

Цитування

Індекс Гірша

(h-індекс)

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

8686

23552

49

2

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

5312

16632

41

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

3688

11928

33

4

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

2011

5695

31

5

Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"

3445

5157

29

6

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

2140

4137

24

7

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

804

2351

24

8

Ужгородський національний університет

1236

3154

21

9

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1418

2731

20

10

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут"

1307

2697

21

11

Національний університет

"Львівська політехніка"

2096

2697

19

12


Донецький національний університет


1137

1592

18

За останніх 5 місяців нам вдалося піднятися на одну сходинку, випередивши Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедральні НДР виконувалися викладачами університету за рахунок другої половини робочого часу. Крім того, провідні наукові групи при кафедрах щорічно брали участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок, фінансування яких відбувалося за рахунок асигнувань із загального фонду державного бюджету. Спеціальний фонд сформувався за рахунок виконання проектів за конкурсними програмами міжнародного співробітництва, Державного фонду фундаментальних досліджень, та за конкурсами за державним замовленням і державними цільовими програмами, а також за рахунок госпдоговірної тематики та субвенцій з обласного бюджету. Кількісні показники виконання НДР за останні 3 роки наведені в Таблиці 9.

Таблиця 92009

2010

2011

1

Загальна кількість НДР

129

124

131

1.1

Кафедральних

75

74

82

1.2

Загальний фонд бюджету

27

30

30

1.3

Спеціальний фонд бюджету

27

20

19

2

Загальний обсяг фінансування тис.грн

5171,3

5277,7

3978,6

2.1

Загальний фонд2790,6


3128,3


3156

2.2

Спеціальний фонд

2280,7

2149,4

822,6


Кількість публікацій у 2009-2011р.р. приведені в таблиці 10

Таблиця 10

Типи публікацій

2009р.

2010р.

2011р.

Монографії

57

83

85

Підручники

24

22

24

Навчальні посібники

191

237

254

Статті у міжнародних журналах

320

275

331

Публікації у наукових виданнях

3385

3428

3482

На базі університету щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські наукові конференції та студентські науково-практичні конференції регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. Зокрема, для прикладу, в 2011 проведено:

^ Міжнародні наукові конференції:

- «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні»;

- «Гуманітарно - наукове знання:становлення парадигми»;

- «Класична філологія у контексті сучасності»;

- «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»;

- «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє»;

- Міжнародна конференція «Кореляційна оптика», яка проводиться кожні два роки.

^ Всеукраїнські наукові конференції:

- «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія»

- «Актуальні проблеми українського віршознавства»

- «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки»

^ Всеукраїнські конференції молодих учених і студентів:

- «Актуальні проблеми зовнішньої політики України».

- «Регіон у системі світогосподарських зв’язків перспективи та проблеми».

- «Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі» присвячена 120-річчя з дня народження Й. Шумпетера

^ Наукова бібліотека. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є культурним та інформаційним центром університету, виконує важливу роль в навчальному процесі. Бібліотека розташована в 2-х приміщеннях : основна будівля (вул. Лесі Українки, 23) та галузевий відділ в студмістечку (абонемент і читальний зал, вул. Стасюка, 4-в). Загальна площа приміщень – 6 845, 9 м2. у тому числі для зберігання фондів – 3 941,9 м2, для обслуговування користувачів – 957,4 м2.

Абонементів – 5; читальних залів – 7 на 480 посадочних місць для читачів.Ресурси наукової бібліотеки представлені в таблиці 11.

Таблиця 11
2011 р.

Бібліотечні ресурси, всього :

2 629 168

за видами: книги

1 860 648

періодичні видання журнали

638 832

газети (комплекти)

1 518

за цільовим призначенням: наукові видання

1 224 443

навчальні видання

201 950

літературно-художні видання

97 231
1   2   3   4

Схожі:

22 грудня 2011 року Шановні колеги iconМ. Одеса Шановні колеги! 14 грудня 2012 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті»
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! 11 грудня 2012 року
Науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету державної податкової служби України проводить засідання науково-практичного...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Методологія політичної науки (ІІ читання)»
Конференція відбудеться 3 грудня 2010 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка І включатиме 2...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи",...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу...
22 грудня 2011 року Шановні колеги icon23 грудня 2010 року Шановні колеги!
Крім того, в нормативних документах, що регламентують роботу внз україни, мали місце зміни, що зумовило додаткову роботу з приведення...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
Укра­їни Марії Яківни Плющ), яка відбудеться 20 травня 2011 року в Національному педагогічному універ­си­те­ті імені М. П. Драгоманова...
22 грудня 2011 року Шановні колеги icon26 грудня 2013 року Шановні колеги! Згідно з діючим законодавством та відповідно до пункту «Статуту чну ім. Ю. Федьковича»
Мон україни та конференцією трудового колективу університету. Наш університет – досить велика науково-освітня установа з розгалуженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи