Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти icon

Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Скачати 106.22 Kb.
НазваДодаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Дата18.11.2012
Розмір106.22 Kb.
ТипКонцепція


ДОДАТОК С5


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

(Наказ МОНмолодьспорту України 29.11.2011 м. Київ № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847»)

Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи забезпечення навчальних закладів матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною базою, науково-педагогічними та педагогічними кадрами.


Ліцензійні нормативи та вимоги

для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (денна форма навчання)

Назва показника (нормативу)

Значення показника

(нормативу) за ОКР

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

1

2

3

4

1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю)

+

+

+

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (ЛО) (денна / заочна)


2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)


75


85


95

у тому числі, які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи – є штатними

50

50

50

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

75

85

95

у тому числі, які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом МОНМС України або монографій, до одного доктора наук або професора)

10

20,

але не менше, ніж 1 д. н. або проф. на 25 осіб ЛО

40,

але не менше, ніж 1 д.н. або проф. на 25 осіб ЛО

2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

85

95

у тому числі є штатними

50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом МОНМС України або монографій, до одного д. наук або професора)

10

20, але не менше, ніж 1 д. наук або проф. на 25 осіб ЛО

40, але не менше, ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ЛО

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу)

-

-

-

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

+

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

+

+

доктор наук або професор+

кандидат наук, доцент

+

+
3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм ( у % від потреби)

100

100

100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком ( у % від потреби)

70

70

70

3.3. Кількість комп’ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

12

12

12

3.4. Кількість комп’ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6

6

6

3.5. Наявність пунктів харчування

+

+

+

3.6. Наявність спортивного залу

+

+

+

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

+

3.8. Наявність медичного пункту

+

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність ОКХ фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

4.2 Наявність ОПП фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

+

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

+

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

100


100

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

100

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

100

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100

100

100

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

100

100

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

+

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), % від потреби

100

100

100

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

+

5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

100

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів (% від потреби)

5

5

5

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

4

4

8

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

  • наявність обладнаних лабораторій

  • наявність каналів доступу+

++

++

+


Вимоги для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

Кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального закладу відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами нормативів на час ліцензування повинно бути достатнім на весь строк навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів.

Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні тощо) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України БН В2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" (vb117243-96 ), затвердженим наказом Деркоммістобудування України від 27.06.96 N 117 ( v0117243-96 ).

Для вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 5.

Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або проходженням науково-педагогічного стажування чи підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни тривалістю не менше 6 місяців.

При розрахунку частки науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану за напрямами підготовки і спеціальностями галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", звання "народний артист", "народний художник", "заслужений тренер" прирівнюються до вченого звання професора, "заслужений артист", "заслужений художник" - до вченого звання доцента.

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників визначаються Законами України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України.

За наявності в навчальному закладі заочної форми навчання матеріально-технічне забезпечення розраховується з коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання.

Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку один комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на одного студента.

Схожі:

Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЗа №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України...
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЗа №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України...
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЗаява про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Додаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи