Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади icon

Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади
Скачати 52.13 Kb.
НазваПоложення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади
Дата15.03.2013
Розмір52.13 Kb.
ТипПоложення


ПРОЕКТ


Затверджую

Ректор Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича

Мельничук С.В.


ПОЛОЖЕННЯ

про прикріплення здобувачами

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича


 1. Загальні засади

Порядок прикріплення та підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розроблені на підставі «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток», листом Міністерства освіти України № 1/9-373 від 09.10.1997р., Статуту та інших нормативних документів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук (далі – здобувачами), які поза аспірантурою працюють над дисертаціями, можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Здобувачі прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, для підготовки і захисту кандидатської дисертації, поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, іноземної мови і філософії та складання відповідних кандидатських іспитів, терміном до 5 років.

Підготовка здобувачів для сторонніх організацій проводиться за рахунок коштів здобувачів або організацій, де вони працюють, про що укладається між сторонами відповідний договір. Це стосується і громадян іноземних держав та без громадянства.

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи молоді університету.

Особи, які пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням або повністю використали термін прикріплення, правом повторного прикріплення здобувачами за державні кошти не користуються.


 1. ^ Порядок прикріплення здобувачів

наукового ступеня кандидата наук

Критеріями для прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук до кафедр університету є наявність:

 • визначеного наукового напряму дисертаційних досліджень;

 • наукового доробку та опублікованих наукових статей у фахових виданнях;

Для прикріплення здобувачем у відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи молоді подаються такі документи:

 1. заява;

 2. копія диплому про вищу освіту;

 3. список опублікованих наукових праць і винаходів, а також копії фахових публікацій;

 4. витяги з протоколів засідання кафедри та вченої ради факультету про прикріплення здобувача наукового ступеня із зазначенням наукової спеціальності, терміну прикріплення, прізвища наукового керівника, теми наукового дослідження, а також плану роботи на період прикріплення;

 5. копії паспорту та ідентифікаційного коду;

 6. план-проспект дисертаційної роботи;

 7. обґрунтування вибору теми кандидатського дослідження;

 8. тематика дисертаційного дослідження кафедри;

 9. копія посвідчення про складені кандидатські іспити (при наявності).

За рішенням ректорату від 28.08.2002 року протокол № 25 штатні співробітники університету можуть бути прикріплені здобувачами на термін 2 та 3 роки.

Термін подання документів у відділ аспірантури, докторантури та НРМ для прикріплення здобувачів – щороку, за місяць до 1 лютого, 1 травня та 1 листопада.

Тема кандидатської дисертації затверджується на Вченій раді університету, призначається науковий керівник та затверджується наказом ректора.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук, а також, як виняток, кандидати наук, яким рішенням Вченої ради університету затверджена тема докторської дисертації та надано право наукового керівництва. Кількість здобувачів, включаючи аспірантів і докторантів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно для доктора наук та 3 осіб для кандидата наук.


 1. ^ Порядок підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Здобувачі працюють за індивідуальними планами роботи, якими, зокрема, передбачається:

  • виконання наукових досліджень за темою дисертації;

  • публікування отриманих результатів, а також їхню апробацію на наукових конференціях;

  • підготовка та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності;

  • попередній захист дисертації на кафедрі;

  • оформлення дисертаційної роботи, подання її до розгляду у спеціалізовану вчену раду, захист.

Здобувачі щорічно, відповідно до свого терміну завершення навчального року (до 31.01; 30.04; 31.10), звітують на засіданні кафедри про хід виконання дисертаційної роботи та атестуються науковими керівниками. Витяг з протоколу засідання та звіт здобувачі подають до відділу аспірантури, докторантури та НТР.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновку наукового керівника і рішення кафедри, підлягають відрахуванню.

Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також, за потребою, інші додаткові іспити з урахуванням профілю підготовки.

Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесії: весняна з 15 травня по 15 червня та осіння з 5 жовтня по 5 листопада.

Здобувачі до 15 квітня та до 15 вересня подають у відділ аспірантури, докторантури та НРМ документи на складання кандидатських іспитів:

  • з філософії та іноземної мови заяву з допуском викладачів відповідних кафедр;

  • зі спеціальності – заяву з візою наукового керівника, індивідуальну додаткову програму затверджену на засіданні кафедри та вченої ради факультету, список наукових публікацій.

До складання кандидатських іспитів здобувачів допускають за наказом ректора.

Якщо університет не має можливості приймати кандидатські іспити з окремих дисциплін, за клопотанням керівництва університету здобувачам дозволяється складати ці кандидатські іспити в інших вищих навчальних закладах та наукових установах (як правило, за місцем де передбачається захист дисертаційної роботи).

Здобувачеві, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка тривалістю до 3-х місяців для завершення дисертаційної роботи. Відпустка надається за основним місцем роботи. Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра подає вченій раді факультету мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої відпустки. Остаточне рішення щодо надання творчої відпустки приймає Вчена рада університету.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.


Проректор з наукової роботи Ушенко О.Г.


Зав. аспірантурою Діденко В.П.


Розглянуто і прийнято Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

(протокол № )

Схожі:

Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади icon1. Загальні положення та терміни
Положення про Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (далі репозитарій)...
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconАвторський договір про передачу прав на об’єкти авторського права, що розміщуються в Інституційному репозитарію Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (цку) та відповідно до закону України “Про авторське право І суміжні...
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconПоложення про друк періодичних видань чернівецького національного університету імені юрія федьковича за кошти університету
Е спільним задумом, науковою тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що виходить під загальною назвою з періодичністю один...
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади iconПоложення про студентську соціальну службу при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича І. Загальні положення
Чернівецького національного Чернівецького міського центру у справах сім’ї та молоді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи