Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» icon

Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія»
Скачати 261.92 Kb.
НазваМагістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія»
Дата13.05.2013
Розмір261.92 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Затверджую

Ректор __________С.В. Мельничук

«____» ___________________ 2013 р.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікацйний рівень

«МАГІСТР»

(на базі ОКР «бакалавр»)

галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність – 8.03010301 «Практична психологія»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол №7

«27» лютого 2013 р.

Голова ради _____________ І.М. Зварич


^ Чернівці - 2013

Програма вступних випробувань

ОКР «Магістр»

Визначте етапи історичного становлення предмету психології. Охарактеризуйте існування розуміючої та пояснювальної психології. Назвіть принципи сучасної психології.

Назвіть стадії та рівні розвитку психіки в еволюції тварин. Які існують рівні відображення у людини? Що таке свідомість? Розкрийте структуру свідомості людини.

Охарактеризуйте механізми організації рухів (за М. О. Бернштейном). Що таке «принцип сенсорних корекцій» та «принцип активності»? Опишіть схему рефлекторного кільця та рівні побудови рухів.

Охарактеризуйте значення несвідомого в житті людини. Що таке «неусвідомлювані спонуки свідомих дій», «неусвідомлювані механізми свідомих дій»?

Що характеризує період відкритої кризи у психології? Опишіть дію принципу «психофізичного паралелізму». Розкрийте сутність культурно-історичної концепції Л.С.Виготського. Що таке «одиниці» та «елементи» аналізу психіки?

Розкрийте поняття відчуттів у психології. Які існують класифікації типів відчуттів? Що таке «сенсорні пороги»? Які види сенсорних порогів бувають?

Охарактеризуйте поняття про сприймання у психології. Які основні властивості сприймання? Охарактеризуйте константність сприймання у широкому та вузькому розумінні.

Розкрийте сутність психології кольору. Які психофізичні закономірності кольорового сприймання вам відомі? Теорії колірного зору. Як колір впливає на настрій людини?

Охарактеризуйте процес сприймання віддаленості. Що таке теорія «зорових» ознак віддаленості? Яка роль акомодації та конвергенції у сприйманні віддаленості? Опишіть стереоскопічне сприймання.

Визначте поняття мислення у психології. Назвіть основні методи дослідження мислення. Охарактеризуйте класичні експерименти з вивчення процесів розв’язання творчих задач.

Охарактеризуйте допонятійний та понятійний рівні мислення. Опишіть спроби вивчення мислення під час його формування. Назвіть класифікації видів мислення. Розвиток мислення в онтогенезі.

Охарактеризуйте поняття про увагу в психології. Визначте види уваги. Які функції вони виконують? Основні властивості уваги та методи їх дослідження. Шляхи розвитку уваги.

Поняття про пам'ять у психології. Назвіть види і типи пам’яті. Які виділяють основні процеси пам’яті? Дайте загальну характеристику систем пам’яті людини.

Охарактеризуйте пам'ять як соціальне утворення. Опишіть розвиток вищих форм запам’ятовування. Дайте поняття про мнемотехніки та літотехніки. Що таке «амнезії»?

Поняття про мовленнєву діяльність. Опишіть походження внутрішнього мовлення. Визначте види мовлення. Схарактеризуйте схожість та відмінність процесів мислення та мовлення, їх генетичні корені.

Охарактеризуйте структуру емоційної сфери особистості. Які виділяються у психології класифікації емоційних явищ? Які функції вони виконують у житті людини?

Охарактеризуйте основні прийоми виміру інтенсивності і якості емоцій. Що таке «асоціативний експеримент»? як ці прийоми використовуються у клінічній та юридичній практиці?

Охарактеризуйте зв'язок емоцій з органічними процесами. Який існує зв'язок емоцій і психопатології? Опишіть індивідуальні особливості емоційної сфери.

Охарактеризуйте структуру мотиваційно-вольової сфери особистості. Визначте етапи формування і функції потреб. Які існують класифікації видів потреб?

Порівняйте відомі вам зарубіжні і вітчизняні теорії мотивації. Як визначається мотив у психології? Які класифікації видів мотивів існують у психології? Які механізми розвитку мотивації людини?

Охарактеризуйте деякі просоціальні мотиви (мотив альтруїзму, аффіліації, влади) та антисоціальні мотиви (мотив агресивності). Як вони пов’язані з мотивацією досягнення успіху та мотивацією уникнення невдачі?

Визначте вольову поведінку людини. Розкрийте структуру складного вольового акту. Опишіть деякі механізми вольової регуляції та явища патології вольової сфери.

Як визначаються у психології поняття «індивід», «суб’єкт», «особистість», «індивідуальність» і «універсум»? Як ці поняття поєднуються із поглядами на різні рівні психічного розвитку людини?

Визначення «особистості» у психології. Розкрийте історію досліджень структури особистості у вітчизняній та зарубіжній психології. Що таке номотетічний та ідеографічний підходи у психології особистості?

Які вам відомі методи дослідження особистості у психології? Що таке факторні теорії особистості? Представте деякі вітчизняні концепції особистості у порівнянні з факторними.

Які виділяються у психології критерії сформованої особистості? Схарактеризуйте процес становлення особистості, виділіть етапи. Що таке «перше», «друге» народження особистості (за О.М.Леонтьєвим)?

Дайте визначення поняттю «самосвідомість» та охарактеризуйте механізми формування самосвідомості людини. Назвіть етапи розвитку самосвідомості людини. Визначте складові самосвідомості.

Які існують типології індивідуально-особистісних властивостей людини? Дайте поняття «темпераменту» у психології. Визначте сфери прояву темпераменту. Які виділяються сучасні напрямки дослідження темпераменту людини?

Дайте загальне визначення «характеру» у психології. Охарактеризуйте різні ступені вияву характеру людини. Визначте психопатії та акцентуації характеру.

Дайте визначення поняттю «здібності» у психології. Охарактеризуйте структуру здібностей. Розкрийте співвідношення здібностей і задатків людини. Який існує зв’язок мотивації з процесом розвитку здібностей.

Що є феноменом міжособистісного впливу. Які засоби впливу найбільш ефективні при взаємодії «психолог – клієнт» ?

Проаналізуйте зміст і ефекти міжособистісного сприйняття. Розкрийте їхні позитивні та негативні сторони у процесі міжособистісної взаємодії.

Охарактеризуйте статус особистості як показник її становища у групі. Проаналізуйте його складові.

Визначте основні завдання та функції соціальної психології. Які проблеми і перспективи розвитку соціальної психології Ви можете передбачити?

Назвіть та охарактеризуйте основні методи соціально-психологічного дослідження. Обґрунтуйте їх сильні та слабкі сторони. Окресліть процедуру їх проведення.

Дайте визначення конфлікту. Окресліть структуру та причини виникнення конфліктів. Назвіть їх позитивні та негативні сторони. Які шляхи вирішення конфліктів у педагогічному колективі ви можете запропонувати?

Що ми вкладаємо у зміст поняття «бар'єри спілкування»? Які чинники сприяють їх виникненню? Наведіть приклади деяких з них. Які комунікативні бар'єри можуть виникати при взаємодії викладача зі студентом?

Який зміст вкладається в поняття "великі групи": опишіть їхні різновиди, склад і головні характеристики.

Дайте характеристику і проаналізуйте психологічні способи та механізми впливу, розкрийте їхню змістовну характеристику. Назвіть та охарактеризуйте способи та механізми впливу у процесі спілкування.

Що мається на увазі під поняттям групи в соціальній психології? Вкажіть основні ознаки соціальної групи та охарактеризуйте види груп в соціальній психології.

Опишіть основні механізми соціальної перцепції. Проаналізуйте їхні особливості у проекції на процес спілкування.

Охарактеризуйте стилі лідерства. Від чого залежить зміна стилю лідерства?

Проаналізуйте поняття харизматичної особистості. Кого з видатних діячів минулого і теперішнього ви могли б назвати харизматичними особистостями?

Що мається на увазі під лідерством і керівництвом у малих групах? Вкажіть їх спільні та відмінні особливості. Які теорії походження лідерства Ви знаєте? Яким чином можна використовувати теорії лідерства для аналізу конкретної управлінської діяльності?

Опишіть феномен групового тиску. Яка відмінність між конформізмом і нонконформізмом? Які соціальні умови сприяють посиленню конформності людини в групі? Які соціальні умови пов'язані з формуванням нонконформізму?

Охарактеризуйте поняття групової динаміки, опишіть її механізми та основні динамічні процеси у групі. Які стадії групоутворення Вам відомі? Проаналізуйте їх.

Дайте загальну характеристику великим групам і проаналізуйте їх соціально-психологічні особливості. Охарактеризуйте основні соціально-психологічні особливості вивчення соціальних класів.

Дайте визначення соціальної установки. Що входить до її структури? Які функції соціальної установки в регуляції соціальної поведінки особистості Ви знаєте?

Дайте характеристику асоціалізації та десоціалізації. Охарактеризуйте основні асоціальні прояви особистості. Вкажіть шляхи реабілітації та ресоціалізаії особистості.

Дайте соціально-психологічну характеристику масовим явищам у великих групах. Проаналізуйте загальні особливості натовпу. Вкажіть види натовпу. Прокоментуйте особливості поведінки особистості у натовпі.

Що ми вкладаємо у зміст поняття соціалізація особистості? Назвіть та охарактеризуйте чинники, і способи соціалізації. Охарактеризуйте основні механізми, інститути та сфери соціалізації особистості.

Які ознаки соціальних норм Ви знаєте. Проаналізуйте групові норми і нормативну поведінку у групі.

Проаналізуйте психологічні особливості етнічних груп. Обґрунтуйте поняття «етнічна група», «національна психологія», «національний характер». Назвіть риси українського національного характеру.

Розкрийте поняття групових санкцій у соціальній психології. Проаналізуйте види санкцій. Які умови та критерії ефективності санкцій Ви пам’ятаєте?

Дайте визначення соціальної установки. Що входить до її структури? Які функції соціальної установки в регуляції соціальної поведінки особистості Ви знаєте?

Розкрийте поняття психологічної сумісності. Проаналізуйте проблеми кооперації і конфлікту в соціальній психології.

Яким чином соціальна установка впливає на поведінку, вчинки і судження особистості? Чи можлива зміна соціальних установок? Наведіть приклади.

Визначте та охарактеризуйте основні статусно-рольові характеристики особистості. У чому зміст соціальних ролей. Які основні підходи до розуміння ролі Ви знаєте? Які сфери життєдіяльності людини пов'язані із соціальними ролями.

У чому зміст поняття та основних характеристик соціальних ролей. Як співвідноситься поняття соціальної ролі з поняттями соціального статусу і соціального контролю?

Розкрийте поняття спілкування, визначте його зміст, предмет і засоби. Опишіть структуру спілкування. Які основні функції спілкування Вам відомі?

Проаналізуйте специфіку теорії оперантного навчання Б. Скінера. Розкрийте технічні дефініції першого порядку концепції Б. Скінера. Експлікуйте режими підкріплення та технічні дефініції другого порядку концепції Б. Скінера. Проаналізуйте рекомендації для педагогів по використанню принципів обумовлення у навчанні.

Проаналізуйте специфіку теорії когнітивного розвитку Ж. Піаже. Експлікуйте психотехнічні дефініції теорії когнітивного розвитку Ж. Піаже. Дайте характеристику практичного використання теорії Ж. Піаже у навчанні. Розкрийте зміст стадій когнітивного розвитку Ж. Піаже. Проаналізуйте критику теорії когнітивного розвитку Ж. Піаже.

Розкрийте дефініційну модальність психологічних територій. Проаналізуйте механізми взаємодії психологічних територій. Розгорніть схему розвитку психологічних територій дитини в батьківській сім’ї. Проаналізуйте специфіку концепції еманації «Я» М.М. Решетнікова. Розкрийте способи заповнення «фрагментарного», «надламаного» «Его» за О. Ємельяновою.

Проаналізуйте механізми трансляції дисфункціональних батьківських посилань дитині та охарактеризуйте психотипи людей з комплексом самоприниження та комплексом мученика, що формуються на місці надлому «спустошеного Его» внаслідок таких трансляцій. Дайте характеристику дітей, що виросли в сім’ях із залежними стосунками.

Дайте характеристику дітей, що виросли в сім’ях із залежними стосунками. Проаналізуйте механізми трансляції дисфункціональних батьківських посилань дитині та охарактеризуйте психотипи людей з комплексом нарцисизму та людей з садистичними нахилами, що формуються на місці надлому «спустошеного Его» внаслідок таких трансляцій.

Дайте характеристику причин порушень дисципліни дітьми. Розкрийте типологію латентних мотивів та цілей «дисфункціональної» поведінки за Дрейкурсом та Зольцем. Розгорніть роботу практичного психолога зі схемою Дрейкурса.

Розкрийте характерологічні особливості агресивних дітей та роль сім’ї у формуванні моделі агресивної поведінки дітей. Проаналізуйте фактори, що сприяють становленню дитячій агресивності в сім’ї і дайте аналіз особливостям сімей агресивних дітей.

Дайте аналіз проблеми емоційного, психологічного та фізичного насилля над дітьми. Розкрийте особливості насилля дітей в школі та експлікуйте наслідки у дітей – жертв насилля.

Розкрийте основні правила встановлення меж дозволенного по Дж. Еліуму. Розкрийте психологічний підхід до формування самостійності дитини в розрізі методологічно-прикладного вектору чотирьох кольорових зон біхевіоральних патернів дитини за Ю.Б. Гіпенрейтер. Проаналізуйте вплив факторів сімейного виховання на формування психологічної позиції дитини.

Проаналізуйте критерії психологічної готовність дитини до шкільного навчання. Охарактеризуйте соціально-психологічний феномен – шкільний клас. Розкрийте типологію «важких класів» та їх особливості (соціально-психологічні особливості класу загалом та психологічні особливості окремих учнів). Проаналізуйте основні напрямки роботи шкільного психолога з «важким класом».

Розкрийте деструктивні вербальні посилання, що сприяють неадекватному зворотному зв’язку в континуумі «дорослий-дитина». Проаналізуйте специфіку конструктивних вербальних посилань в континуумі «дорослий-дитина». Розкрийте психотехнічний інструментарій на оволодіння навичками конструктивних інтеракцій в рамках «Я-повідомлення» в континуумі «дорослий-дитина».

Проаналізуйте специфіку ефективності психолого-педагогічних методів впливу: розвиток навичок «активного слухання»; позитивні наміри дитини у фокусі уваги дорослих. Розкрийте психотехнічний інструментарій на оволодіння навичками конструктивних інтеракцій в рамках «активного слухання» в континуумі «дорослий-дитина».

Розкрийте технічні прийоми нейтралізації небажаної поведінки: «Тайм-аут», «Гіперкорекція», «Штраф», «Методика негативних наслідків (гальмування)», «Оцінка відповідей», «Насичення», аверсивні технічні інтервенції.

Розкрийте технічні прийоми моделювання позитивної поведінки: «шейпінг», «зчеплення», token-програми («знакова» або «жетонна система» підкріплення). Розкрийте спеціальні біхевіоральні методи: «скілл-терапії» Д. Мейхенбаума, метод холдінга.

Розкрийте специфіку корекційної інтервенції в рамках роботи з окремими дитячими проблемами по Б. Грюнвальду та Г. Макабі.

Охарактеризуйте фази пренатального розвитку дитини.

Охарактеризуйте перші форми спілкування немовляти з дорослою людиною.

Розкрийте особливості психічного розвитку дітей першого року життя.

Дайте характеристику біогенетичного і соціогенетичного підходів до розвитку психіки особистості.

Проаналізуйте кризу трьохрічних, причини її виникнення та прояви.

Охарактеризуйте сюжетно-рольову гру дошкільників та її структурні компоненти. Наведіть приклади.

Дайте психологічну характеристику готовності дошкільняти до навчання в школі.

Охарактеризуйте найважливіші досягнення раннього дитинства.

Які особливості взаємин молодшого школяра зі значущими дорослими (вчителями, батьками) та однолітками?

Покажіть роль соціального оточення для психічного розвитку немовляти, провідний тип діяльності та психічні новоутворення цього періоду.

В чому проявляється почуття дорослості підлітків? Які джерела становлення дорослості?

Охарактеризуйте найважливіші досягнення раннього дитинства. Розкрийте фактори формування особистості та психічного розвитку в ранній юності.

Дайте характеристику криз віку дорослості, причин їх виникнення.

Розкрийте особливості емоційної сфери дорослої людини зрілого віку.

Які зовнішні та внутрішні чинники впливають на задоволеність старістю?

Що таке генеральна сукупність (ГС) і вибірка? Опишіть способи формування ГС та вибірки.

На які фази поділяється психодіагностичний процес? Обґрунтуйте поділ діагностичного процесу на основні об’єктивні та суб’єктивні компоненти.

Що таке валідизація методів психодіагностики? Які вам відомі види валідності? Яка їх сутність?

Яких правил (і чому) необхідно дотримуватись при графічному відображенні результатів дослідження? Види унаочнення результатів дослідження.

Що таке “кореляція”, “ коефіцієнт кореляції” та як його визначати? Що означає здійснювати кореляційний аналіз?

Дайте характеристику факторів, які можуть негативно вплинути на отримання об’єктивних результатів при вивченні певної вибірки. Що визначає обсяг вибірки?

Розкрийте основні положення психолого-педагогічної діагностики, основні групи проблем та основні аспекти психодіагностичного дослідження в шкільній галузі?

У чому сильні і слабкі сторони спостереження як діагностичного методу?

У чому полягає теоретична, практична та інструментальна підготовка наукового спостереження?

Опишіть форми письмового опитування, розкрийте функції запитань.

Розкрийте форми експертного опитування та види експертних оцінок. Яка роль експертної оцінки?

Дайте характеристику типів вимірювальних шкал. Критерії шкали.

За допомогою яких конкретних методик можна вивчити емоційні стани дитини, дорослої людини ? Опишіть їх.

Які вам відомі методики для вивчення рівнів самооцінки та рівня домагань? У чому їхня особливість?

Які Вам відомі методи опрацювання емпіричних даних психодіагностичного дослідження? В чому їхня сутність? Обгрунтуйте доцільність, на вашу думку, їх застосування.

Розкрийте сутність етапів психодіагностичного дослідження. Значення етапу збору даних у забезпеченні процедур дослідження. Наведіть приклади.

Дайте загальну характеристику методів психодіагностики та їх класифікації. Яке місце ви відводите тестам у ряду психодіагностичних методів? Чому?

У чому недоліки самозвітів? Як їх враховувати в процесі проведення психодіагностичних досліджень ?

Розкрийте шляхи формування експертних груп та процедуру експертної оцінки. Як забезпечити надійність процедури відбору експертів та процедури вимірювання експертної оцінки.

Розкрийте сутність понять “центральна тенденція”, “міра центральної тенденції”. Які вам відомі міри центральної тенденції? Що вони визначають? Наведіть приклади.

Яка послідовність опрацювання результатів психологічних досліджень? За якими критеріями проводиться групування первинних результатів?

Які проблеми вимагають психодіагностичного дослідження в школі, інших освітніх закладах, дошкільних установах та на підприємстві?

Опишіть основні принципи професійної етики і розкрийте їх зміст. Які вимоги ви поставили б до психологічної підготовки практичного психолога? Чому? Наведіть приклади відповідно до певної галузі проф. діяльності психолога.

У чому полягає проблема адаптації іноземних та іномовних методик? Що необхідно враховувати в процесі їх адаптації? Які проблеми і труднощі виникають при конструюванні психодіагностичних методик?

У чому недоліки самозвітів? Як їх враховувати в процесі проведення психодіагностичних досліджень ?

Методики вивчення інтелекту дітей та дорослих: історія їх розвитку та в чому особливості цих методик як шкал вимірювання?

Розкрийте зміст психометрики, її завдання та види. Поняття стандартизації методів. Основні властивості психодіагностичних методик, розкрийте їх сутність.

Обґрунтуйте мету використання наочного наведення показників психодіагностичних досліджень. Які функції воно виконує?

Розкрийте значення усного опитування в психодіагностиці та зміст підготовки до інтерв’ю. Вимоги до інтерв’юера та до умов проведення інтерв’ю.

Дайте характеристику методик для вивченні типів та видів пам’яті.

Психологічна роль батьківського виховання як провідна у становленні особистості («стилю життя» за А. Адлером). Порядок народження дітей у батьківський родині під кутом формування стилю життя людини. «Сімейне сузір`я» - детальний опис техніки, її складові для аналізу. Яким чином її можна використати для допомоги клієнту ? Показання для використання техніки «антисугестія». Техніки А.Адлера. Спільні та відмінні особливості класичного психоаналізу («Фрейдизму») та індивідуальної психології А.Адлера у теоретично-методологічних засадах.

Охарактеризуйте співвідношення підсистем та зовнішнього світу (частин та цілого), границь, правил в контексті кібернетики первинного порядку. Проаналізуйте основні аспекти концепції гомеостазу та розкрийте дефініційно-функціональну модальність гомеостатичних процесів та процесів флуктуації.

Експлікуйте базові види епістемологічних зсувів в континуумі диференціаційованого аналізу індивідуальної динаміки та системної динаміки психотерапії (епістемологічний зсув в рамках переходу від індивідуальної динаміки до системної динаміки; від прямої каузальності до кругової каузальності; розмежування змісту і динаміки процесу в психотерапії).

Проаналізуйте базові дефініції ідентифікації сімейних патернів інтеракцій в рамках системної парадигми (тріангуляція та вибір «козла відпущення»; аналіз інтерперсональних границь в системі; феномен «влади» в системі; феномен «інтимності» в системі; паттерни комунікації в системі (перелік питань з фокусом на не вербальній та вербальній поведінці).

Розкрийте базові концепти синергетичного світогляду (кооперативна поведінка, взаємодія, флуктуюючи атоми, динаміка «хаосу» та «самоорганізації», закономірності (емергенція), фазовий перехід). Охарактеризуйте представників синергетики в рамках психотерапевтичного та системно-терапевтичного процесу (системна теорія центрована на особистості; методи «обрив моделей») (Г. Хакен, Дж. Кріз, В. Чахер).

Розкрийте базові концепти теорії соціальних систем Н. Люманна та проаналізуйте три класи аутопоетичних систем диференційованих Н. Люманном. Опишіть основні важливі терапевтичні наслідки, які мала концепція відносної автономії соціальних, психічних та біологічних систем для системної психотерапії. Розкрийте базові концепти та феноменологічні рівні підходу теорії систем, що орієнтована на особистість Ю. Кріца.

Проаналізуйте основні концепти теорії соціального конструкціонізму К. Гергена з позиції постмодернізму. Розкрийте тенденції постмодерністської філософії та її вплив на системне консультування (Ж. Ліотар, В. Вельш, М. Фуко, Дж. Дерріда).

Дайте аналіз системному розумінню проблем. Охарактеризуйте поняття «системи, що визначаються проблемами» Г. Гулішіана та визначте чотири основні фактори, що описують «проблему». Розкрийте початкові фази проблемо-утворення описані Г. Гулішіаном, Г. Андерсоном, К. Людевіг, Дж. Вебером та А. Ретзером. Проаналізуйте необхідність актуалізації виникнення, збереження та хроніфікації проблем суб’єктом та їх зв’язок із симптомом.

Розкрийте базові концепти системно-кібернетичної сімейної терапії М. С. Палаццолі (визначення системи, основні принципи та методи (системні питання, інваріантні інтервенції), специфікація сеттінга). Охарактеризуйте теоретично-практичний «розлам» Міланської системно-кібернетичної моделі та розкрийте базові концепти системно-конструктивної терапії (конструктивізм – кібернетика другого порядку) Л. Босколо і Дж. Чеккіна. Проаналізуйте базові концепти, клінічні гіпотези та цілі циркумплексної (структурно-циркулярної) моделі Д. Олсона та її зв’язок з інтегративною моделлю системної сімейної терапії. Охарактеризуйте екстремальні (полярні) типи сімей, що описує циркумплексна (структурно-циркулярна) модель Д. Олсона.

Розкрийте базові концепти та клінічні задачі системної моделі сімейного функціонування Р. Біверса. Охарактеризуйте типи сімей, що описує системної моделі сімейного функціонування Р. Біверса. Проаналізуйте базові концепти та основні параметри сімейного підходу Макмастера (проблемно-орієнтована системна-психотерапія).

Розкрийте дефініційну модальність «циркулярності» та охарактеризуйте циркулярний спосіб мислення. Поясніть як в процесі терапії виникають циркулярні гіпотези. Охарактеризуйте необхідні прояви здатностей (позицій) терапевта, що використовуються в системних інтеракціях («різнопартійність», «нейтральність»). Проаналізуйте основні види «нейтральності», які може використовувати системний терапевт. Проаналізуйте позиції «зацікавленості» та «ірреферентності» системного терапевта в терапевтичній інтервенції.

Проаналізуйте основні положення та позиції системної терапії у зв’язку з конструюванням гіпотез. Базові позиції системної терапії (формування початкових гіпотез; попередня інформація з первинного інтерв’ю; час, простір, енергія; формування гіпотез про контекст в рамках якого відбувається спрямування клієнта). Опишіть функції упорядкування та функції актуалізації ініціативи, які проявляються у формулюванні гіпотез.

Розкрийте експлікаційну модальність та специфікацію системних питань. Охарактеризуйте циркулярну техніку опитування (форму проведення системної бесіди). Експлікуйте спеціальні форми циркулярних питань для уточнення відмінностей (циркулярні питання на класифікацію, «відсоткові» питання, циркулярні питання на узгодження, питання на порівняння підсистем).

Експлікуйте спеціальні форми циркулярних питань про конструювання реальності (дійсності): питання про показання для системної консультативної роботи (питання на прояснення запиту; питання про спрямування клієнта; питання, які стосуються очікувань); циркулярні питання до контексту проблеми (кристалізація проблеми; питання про бачення проблеми кожним членом сім’ї; питання про цикл інтеракцій; питання про експлікацію проблеми; питання про значення проблеми для взаємин).

Експлікуйте спеціальні форми циркулярних питань про формування можливостей: корекційні питання, що орієнтовані на рішення (питання про виключення з проблеми; питання про ресурси, які не пов’язані з проблемою; «питання про чудеса»); питання, що орієнтовані на рішення і на проблему (питання про користь збереження проблеми; плани на майбутнє; питання про «свідомий рецидив»; питання «ніби то…»). Охарактеризуйте питання, що спрямованні на виявлення «погіршення».

Розкрийте низку питань які необхідно використовувати на початку терапії і заключні питання, що сприяють підготуванню до заключної стадії. Проаналізуйте базові положення заключних інтервенцій. Розкрийте типові варіанти змісту заключних інтервенцій. Проаналізуйте основні стратегії та терапевтичне спрямування техніки «поведінкових рекомендацій» («дій як і раніше, але ще більше»; «відмова від певних дій»; «випробування нового»).

Експлікуйте дефініційну модальність спонтанного рисунку та рисунку-експромту; розкрийте спосіб створення таких типів рисунків. Проаналізуйте методологічно-терапевтичний континуум базових передумов ізотерапії. Розкрийте залежність вибору ізотерапевтичного матеріалу від індивідуальних потреб клієнта. Експлікуйте специфіку звернення до клієнта та надання інструкції в процесі ізотерапевтичної роботи. Охарактеризуйте тактику поведінки терапевта при настановах та втручанні сторонніх у роботу клієнтів.

Розкрийте дефініційну модальність концептуальних аспектів негативних комплексів. Експлікуйте феномен перерозподілу психічної енергії за К. Юнгом та принципи функціонування психічної енергії в юнгіанській концепції. Проаналізуйте базові концепти теорії протилежностей К. Юнга. Проаналізуйте базові концепти теорії компенсації К. Юнга.

Розкрийте алгоритм технічної процесуальності індивідуальної форми роботи в груповому процесі. Розкрийте технічний пакет контамінованих (індивідуально-групових) ізотерапевтичних технік. Експлікуйте специфіку технічної процесуальності діадно-групової форми роботи – види «Комунікативного малювання симультанного порядку» та види «Комунікативного малювання альтернаційного порядку».

Експлікуйте специфіку технічної процесуальності групової форми роботи «Кругового рисунку», «Загального рисунку», «Симультанне малювання загального рисунку в межах індивідуальної території», «Групового-суксесивного рисунку». Експлікуйте технічну процесуальність групової суксесивної форми роботи «Абсурдизація рисунку в міні групах», «Незавершеного рисунку в міні групах».

Денотуйте основні концептуальні дискурсі аналізу квадрантів. Проаналізуйте теорію поділу поля рисунку за І. Жоллє. Розкрийте інтерпретацію атрибутивного значення локалізації елементів рисунку у центральній частині листка, у нижній частині листка, у верхній частині, у лівій частині, у правій частині листка. Розкрийте інтерпретацію атрибутивного значення локалізації елементів рисунку в кутових частинах листка, з тенденцією до центру листка, на краю листка, «зрізаного» елементу рисунку, вихід за край листка.

Денотуйте загальні принципи та підходи до інтерпретації рисунку в контексті опорних елементів. Експлікуйте опорні елементи рисунку в ключі того, що в рисунку виглядає дивним, «емоційний індикатор», «бар’єри», «пропорції і розміри», «викривлення форми», «інкапсуляції», «продовження руки», «прозорості», «руху та траєкторії», «рекурсії в дитинство».

Експлікуйте опорний елемент в ключі відсутності певних деталей у рисунку (відсутності значимих деталей у рисунку при зображені на рисунку людини; відсутності значимих деталей при зображені на рисунку будинку/дерева). Експлікуйте опорний елемент в ключі порівняння з оточуючим світом та в ключі невідповідності пори року у рисунку. Проаналізуйте тенденцію підписів на рисунку, тенденцію повторюваності об’єктів у рисунку, промальованої лінії вздовж верхньої частини рисунку, тенденцію абстракції та тенденцію нашарування рисунків.

Експлікуйте принципи та правила реалізації проективних методик: «Рисунок людини» (К. Маховер), «Автопортрет», «Людина під дощем», «Людина, що зриває яблуко» (Л. Гантт, К. Табон), «Намалюй себе» (А. Прихожан, З. Васіляускайте). «Дерево», «Три дерева» (R. Corboz, Е. Клессманн), «Будинок-Дерево-Людина» (Дж. Бук). «Зорі та хвилі» (У. Аве-Лаллемант).

Опишіть трактування атрибутивного значення відображення «фігури», «голови», «волосся», «рис обличчя» і «виразу обличчя», «лоба», «підборіддя», «очей», «вій», «бровей», «носу», «вух», «роту», «губ», «зубів», «язика», «шиї», «тулуба», «груді», «пупка», «талії», «стегон» у зображені на рисунку людини. Проаналізуйте атрибутивне значення та специфіку відображення «рук» та їх положення відносно тіла, «кистей», «долоней», «пальців», «кулаків» та «суглобів», «ніг», «ступнів» у зображені на рисунку людини; специфіку відображення «одежі» та «додаткових аксесуарів в одежі». Проінтерпретуйте атрибутивне значення розташування людини у «фас» та у «профіль», розташування «амбівалентного профілю», «пози», «дезінтеграції частин тіла», «викривлення пропорцій».

Експлікуйте принципи та правила реалізації проективних методик: «Рисунок сім’ї», «Кінетичний рисунок сім’ї» (Р.Бернс, С.Кауфман), модифіковані проективні методики «Моя сім’я» – «Сім’я, яку хочу» за А.І.Баркан. Дайте аналіз рисунку сім’ї за А.І. Баркан.

Диференціюйте кольори по їх психологічному впливу на людину – стимулюючі, статичні, пастельні. Розкрийте атрибутивного значення та специфіку використання червоного кольору, жовтого, помаранчевого, зеленого у проективному малюванні. Охарактеризуйте психічні стани та властивості особистості при наданні переваги червоному кольору, жовтому, помаранчевому, помаранчево-червоному, зеленого та при заперечуванні цих кольорів.

Трактування атрибутивного значення та специфіки використання рожевого кольору, малинового, персикового, голубого, білого бузкового (лілового), у проективному малюванні.

Денотація онтопсихологічних поглядів у трактуванні символів А. Менегетті, З. Фрейда, Х. Керлота, К. Юнга. Розкрийте онтопсихологічне трактування атрибутивного значення символів: «вітру», «вогню» , «води», «дощу», «річки», «місяця», «сонця», «зірок», «видуманих тварин», «гори», «ялинки», «спису», «стріли», «хреста».

Розкрийте онтопсихологічне трактування атрибутивного значення символів: «будинку», «паркана», «кораблю», «коробки», «фонтану», «квадрату», «прямокутника», «кільця», «кола», «конусу», «кубу», «трикутника», «перетинань», «метелика», «птаха», «лебедя», «коня», «корови», «кота», «короля», «корони», «ляльки», «котла», «фруктів», «яблука», «квітів».

^ Список основної літератури:


 1. Агеев Владимир Сергеевич. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы [Текст] / В. С. Агеев ; [ рец.: Р. Л. Кричевский , Н. Н. Богомолова]. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 240 с.

 2. Андреева Галина Михайловна. Социальная психология [Текст] : учеб. для студ. ун-тов / Г. М. Андреева. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 415 с.

 3. Ануфриева Наталья Михайловна. Социальная психология [Текст] : Курс лекций / Н.М.Ануфриева, Т.Н.Зелинская, Н.Е.Зелинский ; Межрегион. акад. упр. персоналом. - 4-е изд., стер. - К. : МАУП, 2003. - 133 с. - Библиогр.: с. 131-132.

 4. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : Метод. рекомендації / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича ; Уклад. О.С. Тарновська, Н.М. Апетик. - Чернівці : ЧНУ, 2003. - 34 с.

 5. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : Хрестоматия: Для студентов высш. пед. учеб. заведений / Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. - М. : Академия, 2003. - 367 с. - (Высшее образование).

 6. Волянська Олена Володимирівна. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волянська, А. М.Ніколаєвська. - К. : Знання, 2008. - 275 с. - (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). - Бібліогр.: с. 262-275.

 7. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування [Текст] : научное издание / Д.В.Джонсон. - К. : КМ Академія, 2003. - 287 с. - Бібліогр.: с. 283-284.

 8. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001.

 9. Кричевский Р. Л. Психология малой группы [Текст] : теоретический и прикладной аспекты / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 207 с. - Библиогр.: с. 195-206.

 10. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 11. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М. Лидерство как структурный феномен // Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 268-274.

 12. Крысько В. Г. Социальная психология [Текст] : словарь-справочник / В. Г. Крысько. - Минск : Харвест, 2004. - 687 с. - (Библиотека практической психологии).

 13. Левин К. Теория поля в социальных науках. – СПб.: Речь, 2000.

 14. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1998. – 684с.

 15. Морозов А.В. Деловая психология. – М.: Академический проект, 2005.

 16. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко. - К. : Центр учбової л-ри, 2007. - 447 с. - Бібліогр.: с. 418-435.

 17. Немов Р. С. Психология [Текст] : Учебник. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С.Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2003. - 606 с.

 18. Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Донченко М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко та ін.] ; за ред. М. М. Слюсаревського ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2008. - 495 с.

 19. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2003.

 20. Педагогічна психологія [Текст] : Навч. посібник для вищої школи / І. Головінський; Ред. О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с. - Парал. загол. англ. - Бібліогр.: с. 265-287.

 21. Поліщук В. М. Соціальна психологія [Текст] : (прогр. основи, зміст. модулі, інформ. забезпечення) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Унів. кн., 2006. - 216 с. - Бібліогр.: с. 184-190.

 22. Семечкин Н. И. Социальная психология [Текст] : учебник / Н. И. Семечкин ; под ред. В. А. Терехина. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 603 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 581-593. –

 23. Социальная психология [Текст] : крат. очерк / под общ. ред.: Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. - М. : Политиздат, 1975. - 319 с.

 24. Социальная психология [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ун-тов / под ред. А. В. Петровского. - М. : Просвещение, 1987. - 224 с.

 25. Соціальна психологія [Текст] : Навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича ; Уклад. В.М. Радчук, О.М. Гавалешко. - Чернівці : Рута, 2004. - 88 с. - Бібліогр.: с. 86-88.

 26. Татенко В. О. Соціальна психологія впливу [Текст] / Віталій Татенко ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2008. - 215 с.

 27. Фернхем А. Личность и социальное поведение [Текст] / А. Фернхем, П. Хейвен ; пер. с англ. Н. Мальгиной. - СПб. ; М. ; Харьков : Питер, 2001. - 368 с.


Список додаткової літератури


 1. Бенько Ліана Степанівна. Соціально-психологічні особливості генезу поведінки у студентській групі [Текст] : автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня канд. психол. наук : 19.00.05 / Л.С.Бенько ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2007. - 20 с.

 2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике.  СПб., 2002.

 3. Гуцуляк, Наталія Михайлівна.Спецпрактикум з соціальної психології [Текст] : робочий зошит № 1 / Н. М. Гуцуляк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 48 с.

 4. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. Изд.2-е.  М., 1994.

 5. Зорій Н. Роль методології в соціальній психології на сучасному етапі її розвитку [] : научное издание / Н. Зорій // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. - Чернівці : Рута, 2005. - Вип. 264-265:

 6. Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях.  СПб., 1996.

 7. Куліна, О. С. "Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій [] / О. С. Куліна // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К. : КНУ, 2005. - Вип. 73-75. - С.149-152.

 8. Регуш Л.А. Наблюдение в практической психологии (характеристики, методики, упражнения). – СПб.: Образование, 1996. – 146с.

 9. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. – М.: Проспект, 2003.

 10. Стась, О. С. Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей у дорослому віці [Текст] / О. С. Стась // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К. : КНУ, 2007. - Вип. 27-28 . - С.102-106.

 11. Траверсе, Т. М. Міжособистісна взаємодія у полікультурному середовищі: культурно-історичний підхід [Текст] / Т. М. Траверсе // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К. : КНУ, 2007. - Вип. 27-28 . - С.42-45.

 12. Фомічова В. Раціональний та ірраціональний аспекти соціальної поведінки [Текст] / В. Фомічова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К. : КНУ, 2006. - Вип. 24-25. - С.93-95.

Критерії оцінювання відповідей на усному комплексному фаховому іспиті із психологічних дисциплін для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП «бакалавр», що відповідає напряму підготовки «Практична психологія» та обраній спеціальності «Практична психологія» ОКР «магістр»


174-200 балів ставиться, якщо: студент глибоко і всебічно знає зміст питань курсів, наукові першоджерела; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов'язує програмовий матеріал із профілем вищого навчального закладу, демонструє високий рівень компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, вирішує проблемні завдання.

149-173 бали ставиться, якщо: студент твердо знає навчальний матеріал; оволодів досконало практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.

124-148 бали ставиться, якщо: студент в основному знає зміст питання, але непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв'язок теорії та практики.

100-123 бали ставиться, якщо студент не розкрив питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування психолого-педагогічних явищ і ситуацій.

Схожі:

Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010301 «Практична психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconСпеціаліст» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія»
Охарактеризуйте існування розуміючої та пояснювальної психології. Назвіть принципи сучасної психології. Назвіть стадії та рівні розвитку...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconСпеціаліст» (на базі окр «спеціаліст») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Психологія»
Поняття про предмет психології. Сучасна психологія, її структура. Місце в структурі наук. Структура психіки людини. Взаємозв’язок...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconМагістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні-науки» спеціальність – 03010201 «Психологія»
Положенні про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в чну (затверджений наказом по університету №87 від 11 серпня...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Магістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність – 03010301 «Практична психологія» iconПрограма виробничої практики студентів за спеціальністю „психологія” Підготовки магістр з галузі знань 0301 соціально-політичні науки за напрямом 03010201 –
move to 0-14985207
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи