Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення icon

Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення
Скачати 66.99 Kb.
НазваУкраїнська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення
Дата28.02.2014
Розмір66.99 Kb.
ТипПовідомлення

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Чернівецька обласна державна адміністрація

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Чернівецька міська рада

Інститут соціології НАН України

Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Вища школа соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща)

Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина)

Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня


^ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства».

Конференція відбудеться 26-27 травня 2014 р. на базі Буковинської Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня (м. Чернівці). Вона буде транслюватися в онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть приймати в ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-ресурси.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.


^ Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Соціальна роль релігії в умовах глобалізації та зміцнення державності України

 2. Роль Церкви у формуванні духовних цінностей суспільств перехідного типу

 3. Політика і Церква: форми співпраці у царині національного відродження

 4. Державно-правові відносини на етапі демократизації суспільства

 5. Традиції та інкультурація в умовах євроінтеграційних процесів

 6. Зміна світоглядних парадигм у контексті трансформаційних процесів українського суспільства

 7. Релігійність як риса українського національного характеру


За результатами проведення конференції передбачається публікація матеріалів у вигляді статей і тез. У часописі „Релігія та Соціум”, який включено до переліку фахових видань (соціологічні, філософські, історичні науки), будуть надруковані найкращі статті, які претендують на новий підхід, нове узагальнення наявного наукового досвіду, на висновки, що мають наукове значення. У ньому також заплановано рубрику ,,Трибуна молодого вченого”, куди увійдуть матеріали аспірантів, здобувачів та магістрантів. Інші статті та тези будуть надруковані у Збірнику наукових праць. Публікації також будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій.

Друк матеріалів у часописі ,,Релігія та Соціум” та Збірнику наукових праць вартує ^ 25 грн. за одну сторінку + 20 грн. за пересилку (за потреби). Оплата проводиться після прийняття матеріалів до друку поштовим переказом на таку адресу: Киф’юк В. В., вул. Коцюбинського, 2, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, корпус 6, а. 25 (кафедра соціології), м. Чернівці, 58012. Після оплати необхідно електронною поштою відправити копію документу про оплату друку.

Для участі у конференції оргкомітет просить надсилати заявки (форма заявки додається) та матеріали (вимоги до публікацій додаються) електронною поштою на адресу: sociologcnu@ukr.net

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів – 15 квітня 2014 року.

Зверніть увагу: Оргкомітет надсилає повідомлення про отримання Вашого електронного листа протягом двох днів! У разі його відсутності – продублюйте Вашу заявку або зателефонуйте за вказаними нижче номерами.

^ Контактні телефони:

(0372) 58-47-03 (кафедра соціології).

Відповідальний редактор: зав. кафедри соціології, професор Докаш Віталій Іванович – 067-769-90-13, 099-916-50-88.

Відповідальний за прийом матеріалів: Киф’юк Василь Васильович – 096-713-91-83, 066-406-31-71.

Модератор конференції: кандидат соціологічних наук, асистент кафедри соціології Пержун Володимир Васильович – 095-556-92-48


Увага! Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв.

Редколегія залишає за собою право відхиляти статті з порушенням вимог, а також редагувати їх (правити мову та скорочувати).

Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакційною колегією до друку.


З повагою, оргкомітет конференції


^ Форма заявки для участі в конференції


ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, місце роботи

Форма участі

Назва доповіді

Назва напряму

Контактна адреса у такому форматі:

^ ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № квартири, місто, індекс
Контактний телефон

Е-mail


^ Вимоги до оформлення матеріалів


Обсяг статті – від 12000 до 30000 знаків (з пробілами) (на одній сторінці розміщується приблизно 2500 знаків).

Обсяг тез – 3-5 сторінок тексту.

При наборі тексту необхідно дотримуватися наступних вимог:

 1. вимкнути «перенос»;

 2. відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на 0,5 см);

 3. поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;

 4. шрифт – Times New Roman, розмір – 14; інтервал – полуторний;

 5. таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом;

 6. малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word – Microsoft Graph;

 7. малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Всі малюнки і таблиці повинні мати назву;

 8. відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані.

Статті мають бути оформлені таким чином:

1. Шифр (бібліографічні показники) УДК (ліворуч, напівжирним).

2. Прізвище та ініціали автора/авторів українською, російською та англійською мовами (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити.

3. Назва статті (українською, російською та англійською мовами, великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити.

4. Анотація на статтю українською, російською та англійською мовами (обсяг 6-12 рядків).

5. Ключові слова до статті (до 5; українською, російською та англійською мовами).

6. Текст статті (вирівнювання основного тексту – по ширині), який повинен містити такі структурні елементи:

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

 3. Формулювання цілей (мета, завдання) статті.

 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

 5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

7. Список використаних джерел (великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру), далі – перелік використаної літератури з послідовною нумерацією за абеткою: спочатку кирилиця, потім – латина. Бібліографія оформлюється відповідно до стандартів (Бюлетень ВАК України № 5 за 2009 рік). Посилання на літературу в тексті наводяться у квадратних дужках: вказується порядковий номер джерела і сторінка, наприклад [7, с. 19]. Підрядкові примітки не допускаються.

Тези мають бути оформлені таким чином:

1. Прізвище та ініціали автора/авторів українською мовою (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити.

2. Назва доповіді (українською мовою, великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити.

3. Текст тез і список літератури (за потреби). При написанні тез слід приділити основну увагу висвітленню найголовніших результатів і висновків, що будуть представлені та обґрунтовані на конференції.

Схожі:

Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconУниверситета Аристотеля Салоник (требует согласования) объявляют конкурс
Черновцах (3 дня), Клюж-Напока (2 дня), Нише (2 дня), Софии (3 дня), Салониках (4 дня). Программу школы составляют лекции, круглые...
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Херсонському державному університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Сучасна лінгвістика в Україні І в світі:...
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Регіональна студентська науково-практична конференція “Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства: сучасні проблеми”....
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconЗаява-анкета Прошу зарахувати мене з 6 жовтня 2012 р на підготовчі курси для абітурієнтів. Обираю пакет послуг
Основний (О) – предмети: українська мова, українська література, історія України, історія Церкви в Україні (оглядово)
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Прізвище Ім’я По батькові
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconМіжнародний Нобелівський Інформаційний Центр (Росія) харківський національний економічний університет одеський державний економічний університет інформаційне повідомлення
Вас прийняти участь у Другій віртуальній сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли...
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconРозділ 11 українська церква на зламі епох
Української Церкви для формування релігійности українського народу, розвитку та зміцнен-ня релігійної свідомости. У цьому процесі...
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення! В рамках V стоматологічного міжнародного конгресу «Клінічна пародонтологія – погляд в майбутнє»
В рамках V стоматологічного міжнародного конгресу «Клінічна пародонтологія – погляд в майбутнє» відбудеться конференція молодих вчених....
Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи