Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ icon

Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Скачати 135.26 Kb.
НазваАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Дата22.02.2014
Розмір135.26 Kb.
ТипДокументи
Аналітична записка до звіту

кафедри германської філології СумДУ

(2013)

Протягом звітного періоду (2013 рік) кафедра виконала навчальне навантаження повністю. Проведено лекцій – 400 год.; консультацій – 496 год.; практичних занять – 11 710 год.; перевірки робіт – 1447 год.; курсових робіт – 176 год.; заліків – 304 год.; екзаменів - 66 год.; інших видів – 3 009 год.; керівництво практикою – 110). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 18 викладачів, виконано 17 718 годин).

Кафедра ставила за мету подальше формування у студентів перекладацької компетенції, гуманістичного світогляду, поваги до загальнолюдських цінностей. Філологізація традиційно займає чільне місце у процесі підготовки спеціалістів. Актуальним залишається опанування прагматико-комунікативного методу навчання, оволодіння перекладацькою етикою, здобуття умінь та навичок усного та писемного перекладу, діалогу, монологу та полілогу, послідовного перекладу.

Навчально-методична робота на кафедрі проводилась у напрямку забезпечення курсів методичною літературою. За 2013 навчальний рік на кафедрі підготовлено до друку та опубліковано 10 методичних рекомендацій та вказівок, навчальний посібник Кобякової І.К. «Навчатися перекладу» отримав та одержав гриф МОН України (№ 1/11-1133 від 05.02.13) та надруковано Суми: СумДУ, 2013. – 159с. (3.5.3)

Вчасно проводилися контрольні роботи (залишкові, модульні та зрізи знань для акредитації магістрів, спеціалістів та бакалаврів), відкриті заняття. У поточному навчальному році відкриті лекції та практичні заняття провели такі викладачі кафедри, як доц. Таценко Н.В., ст. викл. Чуланова Г.В., ст. викл. Єрмоленко С.В., ст. викл. Дегтярьова Л.І. Заняття були проведені на високому науково-методичному рівні, про що засвідчили проф. Швачко С.О., доц. Баранова С.В. Немає порушень у проведенні сесій, здійснили новий набір студентів, ліцензійний обсяг виконали повністю, в тому числі на першому курсі група іноземців складається з 7 студентів, на другому – 9, на третьому – 1, на четвертому – 2 (в СумДУ навчається – 270 студентів, на спеціальності переклад – 20 студентів (1 магістр).

На кафедрі ГФ СумДУ протягом вересня-жовтня 2013 набувала досвіду, практикувалася у викладанні німецької та вивченні російської мови магістрант-практикант з Віденського державного університету (Австрія) Елізабет Лехнер за програмою NGO MultiKulti UA (www.multikulti.org.ua). Зараз на кафедрі ГФ СумДУ з грудня 2013 – до березня 2014 набуває досвіду, практикується у викладанні німецької та вивченні російської мови бакалавр-практикант з Дрезденського державного університету (Німеччина) Філіп Менде. Протягом усього навчального року працює Елісса Сперлінг, стипендіат програми Фулбрайт. Постійно працюють волонтери з Польщі та Іспанії. (4.1.6.)

Відбулися зустрічі студентів перекладачів та викладачів кафедри германської філології з керівником апарату суду Зарічного районного суду м. Суми. Студенти, що вивчають на кафедрі дисципліну «Юридична термінологія» (ст. викл. – Шуменко О.А.) за спеціалізацією «Юридична лінгвістика» ознайомилися з діяльністю суду, отримали інформацію щодо проведення судових засідань у режимі відеоконференції та з особливостями роботи перекладача у суді й на процесі; пройшла презентація грифованого посібника доц. О.В. Ємельянової «Юридична лінгвістика».

В очній аспірантурі кафедри ГФ (п.1.9.3) розпочали навчання Заїка Б. В., Куліш В.С. Закінчує роботу над кандидатською дисертацією за затвердженим планом здобувач Попова О. В. (п.1.9.5). Захистила кандидатську дисертацію протягом року після закінчення очної аспірантури Рева Н.С. (керівник доц. Кобякова І.К.). Захистили кандидатські дисертації протягом року після закінчення очної аспірантури Рева Н.В. та Прокопенко А.В.

Серед учасників загальноукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (п.2.23.2) одержано ІІІ місце за роботу Медвідь К. (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Романо-германська філологія») (науковий керівник – проф. Швачко С.О.).

Студентки спеціальності «Переклад» Юлія Литюга, Анна Гавриленко та Юлія Гончарова посіли третє місце у V Міжнародному конкурсі студентських проектних робіт іноземними мовами, що проходив на базі Міжнародного університету «МІТСО» 22 березня 2013 р. (м. Мінськ, Білорусь). Майбутні перекладачі СумДУ представили проект німецькою мовою на тему «Культурна спадщина та туризм: перспективи, тенденції, рішення» (наукові керівники – завідувач кафедри германської філології, доцент І.К. Кобякова та старший викладач кафедри германської філології А.Д. Чепелюк) (2.21.3)

Проводиться значна робота з молодими викладачами та студентами. Опубліковано статей за кордоном – 29, у фахових виданнях – 41, у співавторстві зі студентами – 15, тез – 74, здійснювали наукове керівництво студентів – 45 та у співавторстві зі студентами – 21.

Проводиться значна робота з молодими викладачами та студентами. Нижче наведені збірки, де опубліковані їх здобутки:

1. In the Beginning There Was the World: History and Actual Problems of Philology and Linguistics. – Published by IASHE, London. - 2013.

2. Materialy IX mezinarodni vedecko-pracka conference “Vede a technologie: krok do budoucnosti -2013”. – Dia 43. Filologicke vedy. Praha: Publishing House “Education and Science”. - 2013.

3. Збірка наукових праць SWorld. – Вип. 2 Т. 24. – Одеса: Куприєнко. - 2013.

4. Збірка наукових праць «Функциональная лингвистика», науч. ред. А.Н.Рудяков. – №5. – Симферополь. - 2013.

3. У науковому журналі «Lingua Mobilis» Вузівської академічної лабораторії міжкультурних комунікацій Челябінського державного університету. - 2013.

4. Збірка наукових праць «Текст. Мова. Людина», Мозирським державним педагогічним університетом імені І. П. Шамякіна (Республіка Білорусь), част І.- 2013.

5. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”.— Харків. -2013.

6. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том , № 1 -4– Суми – Харків: СумДУ – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013.

7. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник наукових праць. — 2013.

8. Наукові записки «Острозька академія» // «Серія Філологічна»: збірник наукових праць. Острог:. – Вип. 39. – 2013.

9. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнко: «Серія: Філологічна»: – Вип. 32. – 2013.

10. Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, квітень, 2013р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми: СумДУ . - 2013.

11. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том , № 1 - 4– Суми – Харків: СумДУ – ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2013.

11. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Л.Українки. – 2013.

12. Сборник научных статей «Новые паредигмы и новые решения в современной лингвистики», отв. ред. М.В. Пименова. – Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку. (Серия «Славянский мир». Вып. 9). – 2013.

13. Тези доповідей XІ наукової конференції “КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразінаю. - 2013.

14. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови і мовлення», - К.: НТУУ «КПІ», 29 березня 2013.

15. Сборник научных статей «Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода – Нижний Новгород . (Серия «Славянский мир». Вып. 3). – 2013.

16. Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації»  Суми, березня 2013 р.

Викладачі кафедри ГФ та студенти спеціальності переклад брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:

1. XLVI Міжнародна науково-практична конференції "Спочатку було слово: історія та актуальні питання мовознавства», що проходила в Лондоні (Велика Британія), 28 березня – 2 квітня 2013р.

2. XVIІ Республіканська науково-практична конференція «Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков», що проходила в Брест (Біларусь), 21 лютий – 22 лютий 2013р.

3. IX mezinarodni vedecko-pracka conference “Vede a technologie: krok do budoucnosti -2013”. – Dia 43. Filologicke vedy. Praha: Publishing House “Education and Science”. - 2013.

4. Міжнародна наукова конференція ”Multidimentional Translation: From Science to Arts”, яка була організована і проведена Балтійською міжнародною академією 19-20 квітня у місті Рига (Латвія).

5. VІІ Міжнародна наукова конференція «Текст. Мова. Людина», яка була проведена в рамках Тижня російського слова в Мозирському державному педагогічному університеті імені І. П. Шамякіна (Білорусь), 24–30 травня 2013 р.

6. Міжнародна наукова конференція бакалаврів та магістрантів «Europe 2013: Humanities between past and future», що проходила в Європейському гуманітарному університеті у м. Вільнюс (Литва) з 17-19 травня 2013р. (Керівник – завідувач кафедри германської філології, доц. І.К. Кобякова. Доповіді – Юлія Литюга та Юлія Забара отримали дипломи II ступеня).

7. V Кримський лінгвістичний конгрес «Язык и мир», що проходив в Ялті з 30 вересня по 4 жовтня 2013 р.

8. XII Міжнародна наукова конференція з питань мовознавства, лінгвокультурології, етнолінгвістики, комунікативних технологій, методики викладання слов’янських мов «Міжкультурні комунікації: сучасні мовні парадигми», що проходила в Алушті 25-29 травня 2013 р.

9. Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення», - К.: НТУУ «КПІ», 29 березня 2013.

10. Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, квітень, 2013р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми: СумДУ . - 2013.

11. ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перекладацькі інновації»  Суми, березня 2013 р.

Доц. Кобякова І.К керує зареєстрованою науково-дослідною роботою кафедри «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, Державний реєстраційний номер 0112U43, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за рахунок другої половини дня), та 3 господарчі теми (6 500 гр.). Виконується договір з колегами Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (продовжена угода про співпрацю між кафедрою англійською філологією та кафедрою ГФ СумДУ на 2012–2017 рр.).

НДР викладачів знаходиться на належному рівні. Виконується науково-дослідна робота 54.15-01.13/14 СП та 54.15-02.13СП на кошти ТОВ «СВС Автотранс» та ПВКП «Алекс». Отримано коштів 6 500 гр. коп. (5.3.3.)

Підвищення кваліфікації на кафедрі ГФ проходить Щигло Л. І. за встановленим планом та вчасно. Светлова А.І. пройшла курси інтенсивного навчання німецької мови з 6 по 31 серпня 2013 року та одержала сертифікат – «Deutschkurse Innovationszentrum» Universität Wien. Викладач Светлова А.І. вступила в очну аспірантуру Віденського університету (Австрія) з вересня 2013р. (4.2.5.)

Кафедра германської філології залучається до стажування та навчання (напрямок підготовки «Переклад» за програмою ЄС Еразмус Мундус). Протягом трьох тижнів (з 6.07.2013 по 27.07.2013) студентки спеціальності «Переклад» Бикова Ольга та Васильєва Анастасія проходили навчання на літніх мовних курсах «Sprache-Kultur-Literatur 2013» у місті Грац (Австрія) на базі університету Карла і Франца. Навчання складалось із занять з німецької мови, де учасники здобували підготовку у групах з різними рівнями знань (В2 та С1). В липні у Вищій лінгвістичній школі (Польща, м. Ченстохов) Діана Федоренко ПР-11, Катерина Медвідь ПРм-31, Тетяна Пальчун ПР-01, Ельвіра Корж ПР-12, Дар’я Ванганен ПРм-31, Ірина Шумило ПР-21 вивчали такі дисципліни, як «Польська мова», «Нові інформаційні технології» та «Психологія соціальних комунікацій». Відтепер вони можуть навчатися паралельно (за програмою дистанційної освіти E-learning) й у Польщі. Студентам, окрім основних занять, проводилися тренінги з «м’якої» компетенції та «E-learning» (лекції з навчання онлайн).

На літніх курсах у Вестфальському університеті імені Вільгельма (м. Мюнстер, Німеччина) пройшла навчання студентка ПР-22 Спориш Г. 12 студентів-перекладачів під керівництвом викладачів кафедри германської філології мають статті у фахових виданнях. (3.3.12)

Кафедра представлена в редколегії наукових збірників університетів України, доц. Кобякова І.К. є заступником головного редактора «Філологічних трактатів» Сумського державного університету. В 2013 році доц. Кобякова І.К. виступала офіційним опонентом дисертації Лобова О.К. “Англомовна стенд-комедія як жанр комічного інституційного дискурсу» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в м. Харків.

У відповідь на звернення Сумської облдержадміністрації студентки спеціальності «Переклад» Ольга Бикова та Анастасія Васильєва під керівництвом старшого викладача кафедри германської філології Світлани Єрмоленко працювали синхронними перекладачами для представників гуманітарного конвою зі Швейцарії «Help-Point Sumy».

В Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України у Києві 15 листопада представили досягнення та напрацювання регіону в промисловості, аграрному секторі, а також в соціальній та молодіжній сферах у Міжнародній презентації області «Сумщина – регіон з майбутнім». Викладач кафедри германської філології Бондаренко Ю. С. продемонструвала свої перекладацькі здібності в Києві на міжнародній презентації Сумської області.

За підсумками «Мій улюблений викладач» конкурсу кращим викладачем Сумського державного університету 3 жовтня стала викладач кафедри германської філології Бондаренко Ю.С.

Традицією кафедри германської філології стало проведення серед студентів спеціальності Переклад буккроссингу (http://uk.wikipedia.org/wiki/BookCrossing). Акція започаткована кілька років тому, вже діє на постійній основі. Цього року акцією опікуються аспіранти першого року навчання спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Кафедра германської філології провела конкурс світлин присвячених Дню перекладача – «Світ очима перекладачів» 30 вересня. Найбільш голосів в результаті опитування студентів, викладачів та співробітників зібрали дві світлини: «Перекладачі в Європі» (як найбільш близька студентам-перекладачам за духом) та «The Arena of Nimes» (як найбільш таємнича і манлива).

Кафедра германської філології провела конкурс віршів та художнього перекладу «Alter Ego», конкурс на кращій плакат, щорічну Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію "Перекладацькі інновації".

У Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (СумДУ) 17 квітня пройшла науково-практична конференція серед учнів м. Cуми та Сумської області. Загалом у щорічній конференції взяли участь 16 школярів. Кафедру германської філології представляла учениця 10-го класу Дороніна Євгенія, яка є слухачем курсу англійської мови Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (СумДУ). На розсуд молодих науковців Євгенія представила доповідь «Особливості перекладу науково-технічної літератури» (науковий керівник – Куліш В.С.).

Ст. викл. А.Д. Чепелюк є головою журі обласної олімпіади з німецької мови, к.філол.н. Г.В. Чуланова – членом журі обласної олімпіади з англійської мови.

На кафедрі ГФ завершилася підготовка до проведення курсів "Викладання іноземних мов за допомогою інформаційно-комунікативних технологій" (Teaching foreign languages by means of ICT); міжнародних мовних тестів TOEFL та IELTS при Перекладацькому навчально-методичному центрі в Сумському державному університеті. 20-21 листопада 2013 кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету та керівник Перекладацького навчально-методичного центру кафедри ГФ ст. викл. Жулавська О. О. (1.3.1.) і всі викладачі кафедри ГФ пройшли стажування на базі освітньо-екзаменаційного центру TOEFL, м. Київ. Як результат цього стажування, Сумський державний університет внесено до реєстру організацій, наділених правом вести навчальний процес з підготовки до міжнародних мовних тестів та присвоєно акредитацію при освітньо-екзаменаційному центрі. Про це засвідчено у сертифікаті, що був отриманий викладачем кафедри. Згідно цьому документу, Сумський державний університет отримав додаткові права на: направлення своїх учнів для реєстрації та складання тесту на пільгових умовах; складання частини комісії при проведенні тесту; отримання інформаційної підтримки стосовно нових змін та методик організації навчального процесу.

Кафедра ГФ представляє СумДУ в міжнародних асоціаціях (Асоціації перекладачів, програмі DAAD) та у Всеукраїнській громадській організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики».

Майбутні перекладачі мали нагоду зустрічатися з носіями англійської мови з Великої Британії, США та Канади, з визначними людьми Сумщини. Викладачі та студенти працюють кореспондентами у газеті "Панорама", "Резонанс" СумДУ, в якій вони друкують свої творчі доробки англійською, німецькою мовами. Традиційними стали виступи по радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів. Студенти залучалися до сумісної праці з викладачами (підготовка методичних вказівок, аутентичного матеріалу з перекладу), виступали з доповідями на вузівських конференціях. Фахівцями кафедри здійснювалася консультативна робота за такими напрямками: написання кандидатських дисертацій; рецензії, відгуки на наукові роботи; методична допомога школам області. На кафедрі розпочата робота над створенням лінгафонного кабінету з функціями навчання синхронному перекладу.

Результатом діяльності держрозрахункового підрозділу кафедри германської філології ПНМЦ за 2013 рік отримано коштів – 120 596 грн. (станом на 30.11.2013р.).

На кафедрі надавалися консультації молодим ученим різних ВНЗ України. У 2013 році на кафедрі пройшла стажування з оформленням всієї належної документації викладач СДПУ ім. А.С. Макаренка Алексенко С.Ф. (25.11 – 25.12.2013р.). (2.18)

Регулярно викладачі кафедри виїжджали в школи області, проводили олімпіади, контрольні роботи з абітурієнтами, консультації зі вступних іспитів за спеціальністю 6.030507 „Переклад”. 7.030507 „Переклад”, 8.030507 „Переклад”.

Проводилася консультаційна робота з підготовки абітурієнтів, здійснюється орієнтація на професію перекладача та відбір найбільш здібної до цієї професії молоді. Викл. Куліш В.С. проводить роботу з школярами Білопільщини. Складена програма спецкласів поглибленого вивчення іноземної мови. Створені «Перекладацькі студії» для учнів Сумщини, «Офіс практики та кар’єри», «Офіс навчання», «Офіс науки» при НПЛЦ.

В березні 2012 проведена ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перекладацькі інновації» (Суми, 15–16 березня 2012р.) Матеріали конференції включають доробки представників 5 вузів, 102 учасника опублікували 66 тез. На зазначеній конференції фокусувалась увага на непересічних проблемах перекладознавства, стилістики та лінгвістики тексту. Взяли участь в проведенні Х Всеукраїнської наукової конференції «Методологічні проблеми сучасного перекладу» (Суми,15-16 березня 2012р.).

Розпочата робота з організації та проведення ІУ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації» (Суми, березень 2014р.). Кафедра германської філології отримала спонсорську допомогу від Асоціації випускників (першого випуску – 2000р. та випускників 2013р. (3 комп’ютери, принтер), найпочесніше місце посідають власні доробки вже досить відомих молодих науковців.

Кафедра германської філології проведить серед студентів спеціальності Переклад буккроссинг (http://uk.wikipedia.org/wiki/BookCrossing). Акція започаткована кілька років тому, вже діє на постійній основі.

Традиційним стало висвітлення подій життя кафедри по обласному радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів, участь у конференціях. Студенти залучалися до виступів з доповідями на вузівських конференціях. Покращена робота з сайтом кафедри, на якому з березня 2013 розміщено публікації: на сторінці ГФ – 56, ІФСК - 46, СумДУ – 36).

Недоліки в роботі:

- відсутність оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності у виданнях з високим імпакт-фактором та виданнях, що обраховуються БД SCOPUS (п.3.3.4, 3.3.5), що тягне за собою відсутність цитувань у БД SCOPUS (п.3.7);

- низький відсоток видань іноземною мовою;

- недостатній рівень забезпечення академічної мобільності та міжнародної діяльності (відсутність публікацій з іноземними партнерами та партнерами, які входять до ТОП-500 рейтингу QS чи до першої тисячі рейтингу Webometrics).

- три аспіранти попередніх років закінчили свої дисертаційні дослідження, але не захистили їх (Дорда В.О, Назаренко О.В; Бровкіна О.В. – відпустка по догляду за дитиною).

У 2013 році викладачі кафедри перекладу традиційно проводили виховну роботу серед студентів:

1. Куратори 1 курсу працювали згідно плану роботи кураторів університету, факультету та кафедри.

2. Проводилися заходи, присвячені святкуванню Дня перекладача, Різдва, Хелоуіну та Нового року, проведений конкурс на кращого знавця англійської поезії, конкурс новорічних сувенірів "Різдвяні фантазії".

3. Проведений цикл бесід про охорону здоров’я молоді та боротьбу зі СНІДом.

4. Організовували культпоходи до театрів, кінотеатрів та музеїв міста.

5. Організовували конкурси творчих робіт студентів, випуск стінгазет, колажів «Перекладацькі студії».

Лаборанти кафедри ГФ протягом року здійснили переїзд на 4 поверх корпусу ЕТ, розпорядженням по кафедрі закріплені тематичні аудиторії за викладачами кафедри ГФ, розпочали роботу з естетизації кафедри ГФ (відповідальна Рева Н.С.); провели облік використання технічних засобів, навчальних матеріалів; здійснювали підписку літератури, вели облік періодичної літератури, що надходить; комп’ютерний набір методичних вказівок, планів, матеріалів; вели облік проведених занять.


25.12.2013

Схожі:

Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Кмс – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19. 45 од.)
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Кмс – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19. 45 од.)
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconЗвіт про роботу кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов за 2010-2011 навчальний рік Навчальна робота
Навчальне навантаження по кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов у кількості 23825 годин виконано у повному...
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconДодаток А
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2011 рік1
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconДодаток А
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2010 рік1
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconЗвіт про роботу кафедри Інститут Факультет за германської філології іфск 2013 (назва кафедри) (назва інституту (факультету)) (календарний рік)

Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconЗвіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік
Проведено лекцій 300 год.; консультацій – 663 год.; практичних занять -12726 год.; перевірки робіт – 1411 год.; курсових робіт -176...
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconПрограма дев’ятої Регіональної Олімпіади
Морєва галина Георгіївна – к філол н., доцент, завідувач кафедри германської філології Маріупольського державного університету
Аналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи