Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни icon

Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Скачати 203.43 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Дата13.09.2012
Розмір203.43 Kb.
ТипДокументи


СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Баранової Світлани Володимирівни
Назва


Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1

Количество как философская, логическая и языковая категория (стаття)

друк.

Зб. наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”.- Деп. в ДНТБ України 25.04.95, №936- Ук 95, Суми, СДПІ, 1995.

5 с.2

Количественно-качест­венные словосочетания как структурно-семанти­ческая и функциональная данность (стаття)

друк.

Деп. в ДНТБ України 11.11.96 №2225 - Ук 96, Суми, 1996.

18 с.3

К характеристике количест­вен­но-качественных словосочетаний (стаття)

друк.

Зб. наукових праць “Загальні тенден­ції становлення номінативних та комунікативних одиниць”. – Деп. в ДНТБ Ук­ра­їни 11.11.96 №2226 – Ук 96, Суми, СумДУ,1996.

6 с.4

О семантике порядковых числительных (стаття)

друк.

Зб. наукових праць “Загальні тенден­ції становлення номінативних та комунікативних одиниць”. – Деп. в ДНТБ Ук­ра­їни 11.11.96 №2226 - Ук 96, Суми, СумДУ, 1996.

5 с.5

Логіко-філософське обгрунтування мовних категорій квалітативності та квантитативності (стаття)

друк.

Ж. “Вісник Сумського державного університету”. – Суми: - №1(5), 1996.

6 с.

Швачко С.О.
6

Properties of Quantita­tive-Qualitative Units in the Text (тези)

друк.

Papers of the 2-nd Ukrainian TESOL Conference “The Art and Science of TESOL”, Vinnytsia, 1997.

1 с.7

Особливості перекладу кіль­кісно-якісних слово­сполучень (тези)

друк.

Збірник матеріалів міжнародної конференції “Переклад на межі 21 століття: Історія, теорія, ме­тодологія” /Спільний Європейський проект Україна - Франція - Іспанія – Італія, Київ, 1997.

1 с.8

Методический аспект изу­чения количественно-ка­чественных единиц (стаття)

друк.

Зб. наукових праць “Современные технологии машиностроения. Про­грессивные методики пре­пода­вания в вузе”. - Киев, Сумы: ИСМО, СумГУ, ISBN 5 – 7763 – 8408 – 7, 1997.

4 c.9

Количественно-качест­вен­ные единицы как средство реализации текстовых связей (стаття)

друк.

Ж. “Вісник Харківського університету”. – Харків : - №390, ISBN 966 – 7309 – 05 – 3, 1997.

3 с.10

Актуалізація категорій якості та кількості в художньому тексті (стаття)

друк.

Зб. наукових праць “Актуальні проблеми функціонування мовних одиниць різних рівнів у тексті”. – Суми, СДПІ, ISBN 966 – 535 – 056 – 0, 1997.

4 с.11

К проблеме семантизации нумеративных прилагательных в процессе обучения иностранному языку (тези)

друк

Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-методичної конференції “Досвід і проблеми реалізації ступеневої системи підготовки фахівців”, Суми, СумДУ, 1997.

1 с.12

Evaluation in Quantitative-Qualitative Structures (стаття)

друк.

Papers presented at the 4-th IATEFL Conference “English in the 21st - Century Ukraine”. – Kharkiv, 1997

3 с.13

Нумеративні прикметники-деривативи як кількісно якісні одиниці (стаття)

друк.

Зб. наукових праць “Актуальні питання романо-германської філології”. – Житомир, ISBN 5 – 86868 – 045 – 6, 1997.

6 с.14

Major properties of adjectives

Друк.

Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. Сумы, «Ризоцентр», СумГУ, 1997.

2 с.

Karbovska O.A.
15

The two types of non-equivalent correspondence of phraseologisms in different languages

Друк.

Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. Сумы, «Ризоцентр», СумГУ, 1997.

2 с.

Lubchenko Yu. V.
16

Borrowed elements among English neologisms

Друк.

Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. Сумы, «Ризоцентр», СумГУ, 1997.

2 с.

Fedina L.N.
17

Homonymy

Друк.

Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. Сумы, «Ризоцентр», СумГУ, 1997.

2 с.

Prokopenko I.A.
18

Shortening

Друк.

Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. Сумы, «Ризоцентр», СумГУ, 1997.

2 с.

Ilchenko I.V.

^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

19Комунікативно-функціональні особливості кількісно-якісних словосполучень (стаття)

друк.

Ж. “Вісник Харківського університету”. – Харків: - №406, ISBN 966 – 7309 – 11 –8, 1998.

4 с.20

Комунікативний аспект викладання іноземних мов у вузі (стаття)

друк.

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-методичної конференції “Інформаційні технології навчання у вищих закладах освіти”, частина І, Суми, СумДУ, ISBN 966 – 7668 – 57 – 6, 2001.

3 с.


21

Кількісно-якісні характеристики в мовній картині світу (стаття)

друк.

Зб. наукових праць “Філологічні науки”. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ISBN 966 – 7413 – 74 – 8, 2002.

8 с.22

Синкретизм мовних категорій “кількість” та “якість” (стаття)

друк.

Ж. “Вісник Сумського державного університету, серія “Філологічні науки”. – Суми: - №3(36), 2002.

6 с.23

Прагматичні характеристики кількісно-якісних одиниць (стаття)

друк.

Ж. “Вісник Сумського державного університету, серія “Філологічні науки”. – Суми: - №3(36), 2002.

5 с.24

Актуальні питання методики викладання перекладу (стаття)

друк.

Ж. “Вісник Сумського державного університету, серія “Філологічні науки”. – Суми: - №4(37), 2002.

4 с.25

Кількісно-якісні одиниці у перекладацькому аспекті

друк.

Ж. ”Вісник Сумського державного університету, серія “Філологічні науки”. – Суми: - № 4 (50), 2003.

4 с.26

Структурно-семантичні особливості кількісно-якісних словосполучень як засобу репрезентації знань

друк.

Ж. “Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Карабіна. – Харків: - № 609, 2003.

4 с.27

Переклад як складова лінгвістичної підготовки юристів

друк.

Ж. ”Вісник Сумського державного університету, серія “Філологічні науки”. – Суми: - № 3 (62), 2004.

6 с.28

Переклад нестандартної лексики англійської мови

друк.

Зб. наук. пр. “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали Третьої міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: - 2005.

2 с.29

Інтегроване навчання перекладу та іноземної мови

друк.

Ж. “Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка”. – Житомир: - Вип.22, 2005.

3 с.30

До питання про функціонування та переклад кількісно-якісних словосполучень у текстах різних стилів

друк.

Ж. ”Вісник Сумського державного університету, серія “Філологічні науки”. – Суми: - № 5 (77), 2005.

7 с.31

Формування мовленнєвої культури на уроці іноземної мови

Друк.

Зб. матер. міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста”. – Суми:ІСА- Інтерпапір, 2006. – С.159-163.

5 с.32

Синтаксичні особливості кількісно-якісних словосполучень та проблеми їх перекладу

Друк.

Ж. “Вісник СумДУ. Сер. “Філологічні науки”. – Суми: № 11 (95), 2006. - С. 130 – 136.

7 с.33

Лексико-граматичні труднощі перекладу у навчанні іноземної мови фахового спрямування

Друк.

Зб. матер. ІІ науково-практичної конференції “Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста”. – Суми: Слобожанщина, 2007. – С. 146 - 148.

3 с.34

Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти

Друк.

Монографія - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.

62 с. (С.71- 133)

Швачко С.О.

Кобякова І.К.

Медвідь О.М.

Чернюк Н.І.
35

Кількісно-якісне словосполучення як результат категоризації об’єктів оточуючої дійсності

Друк.

Ж. “Вісник СумДУ. Сер. “Філологічні науки”. – Суми: № 2, 2007. - С. 87-93.

7 с.36

Поліфункціональність кількісно-якісних словосполучень

Друк.

Зб. наук. пр. “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали VI міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: - 2008. – Том 1. – С.15 -18

4 с.37

Репрезентація категорії оцінки в англійській та українській мовах

Друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 38 – 39.

2 с.

Ткаченко С.О.
38

Соціофункціональний аспект поповнення економічного лексикону англійської мови

Друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.25-26.

2 с.

Мішкіна Т.
39

Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів

Друк.

Монографія. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

25 с.

(С. 27 – 51)

Швачко С.О.

Анохіна Т.О.

Кобякова І.К. та ін.
40

Вирішення комунікативних завдань на заняттях з перекладу

Друк.

Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції «Методологічні проблеми сучасного перекладу». – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

3 с.

(С.11 – 13)41

До історії питання про квантитативність та квалітативність

Друк.

Ж. “Наукові записки”. – вип.. 81 (1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009. - С.15 –18.

4 с.42

Категорія оцінки в англійській та українській мовах

Друк.

Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції: Наукове видання. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 84-85.

2 с.

Ткаченко С.О.
43

Формирование коммуникативной компетенции на занятиях по переводу

Друк.

Профессиональное лингвообразование:материалы третьей международной научно-практической конференции. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2009. – С. 7 – 10.

4 с.44

Лінгвостилістичні особливості іменників лексико-семантичної групи зі значенням «особа жіночої статі» в англійській мові

Друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. –Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

2 с.

(С.19 – 20)

Піддубна І.В.
45

Концепти «кількість» і «якість» у мовній картині світу (на матеріалі англійської мови)

Друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. –Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

2 с.

(С.52 – 53)

Фесенко В.В.
46

Семантико-функціональні властивості порядкових числівників


Друк.

Філологічні трактати. – 2009. - № 2. – Том 1.

6 с.

(С.51 -56)47

Утішання в парентальному дискурсі

Друк.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. – 2010. - Вип. 49. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка.

4 с.

(С. 126 – 129)

Проценко О.В.
48

Класифікація прислівників в авторському дискурсі

Друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету СумДУ. – Частина ІІ. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.

1 с.

(с.80)

Шелехова О.В.
49

Метафора в англомовному дискурсі у світлі когнітивної лінгвістики

Друк.

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету СумДУ. – Частина ІІ. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.

1 с.

(С.108)

Заскока В.
50

Квантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі

Друк.

Філологічні трактати. – 2010. – Том 2. - № 1’.

6 с.

(С.20-25)51

English Greetings as a Form of the Speech Etiquette

Стаття

Наукові записки. – Вип.96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2-х ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011.

5 с.

С.287-291

Свирид А.М.
52

Комунікативна ситуація освідчення в коханні в англомовному матримоніальному дискурсі

Стаття

^ М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІ (138).


С.42 - 47

Проценко О.В.
53

Особливості дитячого мовлення

Тези

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011.

2 с.

С.33-34

Козак А.А.
54

Етика та естетика мовленнєвого спілкування

Тези

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011.

2 с.

С.39-40.

Лековкіна О.
55

Лінгвокомунікативні особливості матримоніального дискурсу

Тези

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011.

2 с.

С.66-67

Сергієнко А.


^ Основні навчально-методичні роботи


56

Методичні вказівки для самостійної роботи з практики англійської мови для студентів І курсу спеціальності “Переклад” денної форми навчання

друк.

Суми, РВВ, СумДУ, 1999, 100 прим.

44 с.57

Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Порівняльна граматика” для студентів ІV курсу спеціальності “Переклад” денної форми навчання

друк.

Суми, Вид – во СумДУ, 2002, 100 прим.


74 с.58

Методичні вказівки до самостійної роботи з теорії та практики перекладу з англійської мови для студентів 4-го та 5-го курсів спеціальності “Переклад” денної форми навчання

друк.

Суми, Вид – во СумДУ, 2003, 100 прим.

45 с.59

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теоретична граматика” для студентів спеціальності “Переклад” денної форми навчання

Друк.

Суми, Вид-во СумДУ, 2009, 50 прим.

36 с.

Павлов В.В.
60

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практика перекладу з основної (англійської) іноземної мови» для студентів спеціальності 7.030507, 8.030507

Друк.

Суми, Вид-во СумДУ, 2009, 50 прим.

46 с.61

Числівник англійської мови: навч.посіб.; за заг. ред. Швачко С.О. (Гриф МОН)

Друк.

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 171 с.

С. 75 – 94

Швачко С.О.

Кобякова І.К.

Медвідь О.М.

Чернюк Н.І.

Єгорова О.І.

Шуменко О.А.
Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
К: Ін-т світової економіки І міжнародних відносин нан укр. 2000. Вип. 26. С. 144-147
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць д-ра екон наук Дубницького Володимира Івановича
Маркетинговая концепция управления региональным развитием промышленного комплекса
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconФорма 11 список наукових та навчально-методичних праць
Матеріали науково-практичної конфе-ренції аспірантів та студентів “Сучасні проблеми екології”, Житомир, 2004. – С. 26-28
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Модернізація підсистеми аеродромних вогнів зпс світлосигнальної системи типу “Свеча-3” І категорії
Список наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни iconСписок навчально-методичних та наукових праць козловського володимира федоровича
Комплект аппаратуры для: исследования инфранизкоча-стотных случайных стацио­нарных процессов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи