Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості icon

Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості
Скачати 67.88 Kb.
НазваШапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості
Дата09.06.2013
Розмір67.88 Kb.
ТипДокументи

Шапран Ю.О.


ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ

ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ


У статті розкривається зміст поняття «духовність», а також розглядаються важливі аспекти проблеми формування духовності. Обґрунтовується вплив мистецтва на духовне становлення особистості.


Постановка проблеми. Для сучасного суспільства проблема формування духовності, духовної культури особливо актуальна. Відчуженість від культури, знецінення престижу освіченості та інтелектуальної діяльності, заниження моральних критеріїв своєї та чужої поведінки складають невирішені проблеми при формуванні життєвої позиції підростаючого покоління.

Згідно з пріоритетом гуманістичних цінностей, значенням індивіда в культурно-духовному розвитку країни цінність людини визначається духовною культурою, якою вона володіє. Духовна культура особистості розглядається як мінімально необхідний комплекс загальнокультурних знань, ідей, ціннісних уявлень, універсальних способів пізнання, мислення, форм практичної діяльності, без оволодіння якими неможлива взаємодія людей, гармонія особистості й суспільства. Процес виховання духовності виступає як відтворення духовної культури, нагромадженої в суспільстві, та стимулювання внутрішнього саморозвитку людини.

На думку культурологів, рівень духовності особистості, її естетична культура формується в процесі навчання і виховання.

^ Аналіз актуальних дсліджень. Духовність, безсумнівно, є вельми складним феноменом, наукове дослідження якого потребує виокремлення чітких одиниць аналізу. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що проблемі виховання такої якості приділено чимало уваги. Коріння відповідних досліджень є вельми глибоким, про що свідчать праці педагогів минулого: А. Дистервега, Я. Коменського, Г. Песталоці, В. Сухомлинського. Вони, зокрема, й виділили головні фактори, які впливають на духовне виховання учнів - це праця, сім'я, школа, вчитель.

На сьогодні названа проблема розглядається філософами (В. Андрущенко, Л. Губернський, М. Каган, С. Кримський,), соціологами (Б. Нагорний, О. Семашко,), педагогами (О. Бабченко, І. Бужина, О. Олексюк, С. Тищенко), психологами (І. Бех, М. Боришевський, Б. Братусь, І. Зелінченко, З. Карпенко, О. Киричук, О. Колісник, М. Савчин, Т. Саннікова).

^ Мета статті - визначення впливу мистецтва на духовне становлення особистості.

Основний виклад матеріалу. Проблема формування духовності учнів є актуальною, і належить до проблеми соціального характеру, оскільки пов'язана з таким поняттям, як формування особистості. В наш час дуже часто можна почути заклики про підняття національної свідомості людини та виховання справжнього громадянина. А поштовхом і основою для цього, в першу чергу, є виховання духовної особистості. Школі потрібно змалку турбуватися про духовний світ дитини. Саме тоді країна буде бачити молодь – як майбутнє нашої нації, рушійну силу, яка спроможна вирішити проблему держави не на свою користь, молодь із своїми вищими моральними, естетичними канонами та ідеалами. Адже від її ставлення до надбань культури залежить нині духовне оновлення нашого суспільства, зміст її цінних орієнтацій і майбутнє.

Проблема духовності цікавила людство в усі часи. Це проблема досліджувалась багатьма науками. До визначення цього поняття у вчених не має одностайної думки. Кожний науковець розуміє поняття “духовність” по-різному.

С. Ожегов визначає духовність як властивість душі, що полягає у превалюванні духовних, моральних та інтелектуальних інтересів над матеріальними. Т. Саннікова розглядає духовність як складний багатоструктурний феномен, який характеризує внутрішній світ індивіда та виявляє себе через моральність, збереження чистого сумління, відповідальність, служіння людям через добродіяння у стосунках. М. Савчин зазначає, що «духовність - це вищий момент людської індивідуальності. Духовне є те в людині, що завжди може заперечити, сказати «ні». Духовність покликана ошляхетнювати, прикрашати і біологічне (тілесне), і соціальне в людині, надавати їм гуманістичного змісту» [3].

Визначаючи роль духовності у розвитку особистості, Б.Братусь вказує, що вона додає сенс життю людини; адже в ній індивід черпає відповіді на екзистенціальні проблеми, котрі хвилюють його: про сенс життя, про критерії добра і зла, істини і обману [2]. І.Хлопонін, Н.Хлопоніна, А.Тимохіна наголошують на тому, що «втрата духовності рівнозначна втраті людяності. Тривала криза духовності в окремої особистості може призвести до її деградації, втрати людського обличчя» [4].

Могутнім засобом виховання духовності є мистецтво, яке відображає в художньому образі принципово новий рівень дійсності, виступає як універсальний засіб бачення світу очима іншої людини, перетворення зовнішніх культурних сенсів у духовний світ особистості [1]. Як доводять спеціальні дослідження, розвиток особистості органічно пов'язаний з її ставленням до мистецтва.

Виявлена така закономірність: спілкування з мистецтвом підвищує насамперед художній потенціал, від ступеня його розвитку залежить рівень сформованості соціальних цінностей, які активно впливають на успішність виконання виробничо-суспільної діяльності, а також на її соціальні ролі (виробничо-суспільні та сімейно-дозвіллєві). Інакше кажучи, мистецтво формує внутрішній світ особистості й одночасно впливає на вдосконалення соціальної практики, залучаючи до мистецтва підростаюче покоління .

Мистецтво формує сукупність почуттів та ідей людства. Якщо виховне значення інших форм суспільного пізнання має частковий характер: мораль формує моральні норми, політика — політичні погляди, філософія — світогляд, наука робить з людини спеціаліста, то мистецтво впливає комплексно на розум і серце, і немає такого кутка людської душі, який воно не змогло б зачепити своїм впливом. Мистецтво формує цілісну особистість.

Людина перетворює світ не тільки утилітарно-практично, а й естетично, тобто творить ще й за законами краси. Звідси — необхідність мистецтва як знаряддя емоційно-образного естетичного пізнання та перетворення світу і самих людей. Тому нічим не замінна специфічна здатність мистецтва формувати естетичні смаки, здібності і потреби людини, тим самим ціннісно орієнтувати її в світі, пробуджувати творчий дух, творчий потенціал особистості, бажання і вміння творити за законами краси. Ця функція мистецтва забезпечує соціалізацію особистості, формує її соціально-творчу активність.

Раціонально-логічна форма мислення панує в науці. Вона дозволяє пізнавати закономірності світу. В найбільш чистому вигляді вона існує, наприклад, у математиці.

Емоційно-образна форма панує в різноманітних видах мистецтва. Вона дає можливість пізнавати і формувати ставлення до світу. Це зовсім інша сфера пізнання.

Не може людина стати дійсно культурною, тільки опанувавши культуру науки попередніх поколінь і залишаючись на дикому, первісному рівні в емоційно-ціннісній сфері пізнання світу, де досвід, здобутий діяльністю тих самих поколінь, для неї не пріоритетний. Але саме така людина сьогодні виходить із наших загальноосвітніх шкіл.

Емоційно-образна форма мислення розвивається саме через мистецтво як специфічну форму пізнання і передачі досвіду. І якщо в науці навчання здійснюється через вивчення змісту, то при емоційно-образному розвитку виключно важливе домінування особливої форми пізнання — переживання змісту. А культурного, тобто того, що включає в себе досвід поколінь, переживання слід навчати. Дуже важливо закласти любов до прекрасного в дитинстві або підлітковому віці.

Особливо сприятливою для духовного розвитку особистості є атмосфера доброзичливості, натхнення. В цьому плані саме творчість є міцною основою, що сприяє формуванню духовності. Пробуджувати в людині творця, який бажає і вміє творити за законами краси, — ця функція мистецтва буде зростати з розвитком суспільства. Людина майбутнього не буде примушуватись до праці ні прямими економічними, ні позаекономічними стимулами; єдиним стимулом буде розвинуте творче начало. А його й формує мистецтво.

Людина, яка оволоділа лише одним фрагментом культури і свідомо або несвідомо відгородившись від інших сфер, не може вважати себе духовно багатою. Бо духовний потенціал особистості — це ступінь могутності, прихованих можливостей всього інтелекту, який живиться як матеріальною, так і духовною сферами. При цьому вирішальну роль відіграє не стільки кількісна сторона, нагромадження потенціалу, скільки якісна — внутрішня потреба в засвоєнні культурних цінностей, реалізації потенційних можливостей. Духовний потенціал здійснює безпосередній вплив на потенціал творчий, на моральні параметри особистості. Чітко виділяється і зворотна дія: чим сучасніші естетичні смаки і почуття людини, чим активніша її творча діяльність, тим коротший шлях до усвідомлення ідейно-моральних проблем, духовних цінностей .

Коли ми говоримо про необхідність розвитку емоційно-ціннісної культури, необхідно мати на увазі специфіку можливостей не тільки мистецтв, а й наук, спорту, праці. Але в кожній сфері особистісного становлення слід виділяти лідера. В емоційно-духовній сфері — лідер мистецтво. Постійне спілкування з ним сприяє розширенню кола інтересів людини, допомагає їй глибше розумітися на явищах дійсності і в самій собі, морально і естетично оцінювати свої дії і вчинки, почуття та емоції. Спілкування з мистецтвом у процесі навчання і виховання виступає як могутній засіб «олюднення» людини, формування її духовності.

Висновки. Отже, мистецтво відіграє величезну роль у формуванні духовно розвиненої особистості, удосконаленні почуттів, сприйманні явищ життя і природи крізь призму людських взаємин, є джерелом розуміння духовної культури як минулого, так і сучасності. Залучення дітей до мистецтва сприяє формуванню в них естетичної свідомості, збагачує їх духовно, дає можливість отримати цілісніше уявлення про навколишній світ, про особливості світової та рідної культури.


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2012.

2. Братусь Б.С. Общая психология. К.: – Академия, 2005.

3. Савчин М.В. Василенко Л.П.Вікова психологія: навч. посіб. – К. : Академвидав, 2011.

4. Хлопоніна Н.Є. Ентопсихологічний аспект розвитку духовності особистості//Духовність особистості : методологія, теорія і практика: 36. наук, праць. – Вип. 1. – Луганськ, 2004. – С 43-48

Схожі:

Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconО. С. Бартків к пед н., доцент
Стаття розглядає проблему формування духовності учнів з порушенням зору у навчально-виховному процесі
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconПедагогічні умови формування творчої особистості підлітка в сучасній загальноосвітній школі
Теризовано творчість як важливу передумову змін у навчально-виховному процесі сучасної школи; розкрито сутність поняття «творча особистість»;...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconУдк 37. 015. 31: 165. 742 Л. С. Костіна, викладач, О. Г. Ліхошерст
У статті з’ясовано поняття педагогічних технологій, використання яких здійснюється на засадах гуманістичного підходу до формування...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconУдк 378. 14: 81’243 mylenkova rymma volodymyrivna
Стаття присвячена аналізу традиційних та інноваційних психолого-педагогічних підходів до визначення відповідальності особистості...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості icon„магістр ” Зміст програми Розділ І тема Музичне мистецтво як педагогічний процес
Місце музичного виховання в загальній системі розвитку творчої особистості. Визначення мети музичного виховання школярів – формування...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconФормування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів як завдання педагогічної аксіології
У статті розглянуто процес формування ціннісних орієнтацій сучасного студентства педагогічних вузів, основні шляхи та методи духовного...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconСамоврядування як інститут формування особистості фахівця інженерної галузі у другій половині ХХ століття постановка проблеми
Гає в розвитку ініціативи та самостійності студентів у навчально-виховному процесі. Навчитися жити і працювати в умовах демократії...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconЗакон України «Про захист суспільної моралі» // Відомості Верховної Ради України. 2004. №14. С. 483-490
«формування духовного світу дітей І молоді, духовності як провідної якості особистості – велике І складне завдання, що стоїть у центрі...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconСірик О.І. Формування особистості через мистецтво в естетичному середовищі
У статті проаналізовано особливості впливу мистецтва на дитину, її свідомість, світогляд, мораль. Про важливість створення естетичного...
Шапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості iconГ. С. Сковороди нікіфорова Лариса Борисівна удк 37. 032 : 159. 942 057. 212 Формування емоційної культури майбутніх менеджерів у навчально-виховному процесі 13. 00. 07 теорія та методика виховання Автореферат
Робота виконана в Херсонському державному університеті, Міністерство освіти І науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи