Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" icon

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Скачати 312.92 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Дата05.07.2013
Розмір312.92 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую:

Голова приймальної комісії

_______________ А.В. Васильєв

2013 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання за ОКР «магістр»

спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

галузі знань "Специфічні категорії"


Суми 2013 1. Загальні положення

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за ОКР «магістр» зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоїти навчальну програму підготовки магістра.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.18010016   "Бізнес-адміністрування" галузі знань "Специфічні категорії", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування передбачають оцінку рівня професійних знань, умінь та навичок вступників з таких дисциплін:

 1. Мікроекономіка і макроекономіка.

 2. Економіка підприємства.

 3. Прикладна статистика.

 4. Менеджмент.

 5. Маркетинг.

 6. Фінанси підприємств.

Фахові вступні випробування полягають у письмовій відповіді абітурієнта на 50 тестових питань, які дозволяють перевірити сформованість у нього відповідних умінь та навичок, необхідних керівнику будь-якого рівня управління. Обсяг часу, відведений на виконання завдань - 2 год.


 1. Анотації та типові питання з дисциплін, що виносяться на фахові вступні випробування


2.1 Дисципліна «Мікроекономіка і макроекономіка»

Зміст дисципліни:

 1. Теорія поведінки споживача. Аналіз попиту, пропозиції та ринкової рівноваги. Мікроекономічна модель підприємства. Витрати і результати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Макроекономічні показники в системі національних розрахунків. Макроекономічна нестабільність. Безробіття та інфляція. Сукупний попит і сукупне пропонування. Споживання, заощадження та інвестиції. Моделі макроекономічної рівноваги. Монетарна та фіскальна макроекономічна політика. Зовнішньоекономічна політика. Економічне зростання. Глобальні проблеми сучасності. Підприємство в умовах ринку: сутність та фактори, які обумовлюють діяльність. Види економічних ресурсів та їх обмеженість.

Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Типи економічних систем.

 2. Структура і види ринку.

 3. Поняття конкуренції. Види конкуренції, їх особливості.

 4. Чинники конкуренції.

 5. Попит і пропозиція грошей.

 6. Поняття інфляції. Види інфляції.

 7. Економічна сутність інвестицій. Класифікація форм і видів інвестицій.

 8. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат держави.

 9. Оцінка інвестиційного ринку. Суб'єкти інвестиційної діяльності.

 10. Реальні інвестиції в основний і оборотний капітал.

 11. Прямі та портфельні інвестиції.

 12. Джерела інвестування.

 13. Оцінка ефективності інвестицій.

 14. Економічна сутність інновацій.

 15. Види забруднення довкілля.

 16. Сутність та проблеми утворення відходів.

 17. Функції підприємства.

 18. Фактори впливу на діяльність підприємства.

 19. Види економічних ресурсів.


^ 2.2 Дисципліна «Економіка підприємства»

Зміст дисципліни:

Підприємство і підприємництво. Особливості функціонування підприємств промислового комплексу. Управління підприємствами. Персонал, продуктивність, мотивація та оплата праці. Необоротні та оборотні активи підприємств. Інвестиційні ресурси. Інноваційні процеси на підприємстві. Техніко-технологічна база виробництва та інфраструктура підприємств. Організація виробництва. Управління виробництвом товарів, у тому числі екологічного призначення. Регулювання, прогнозування і планування діяльності підприємства. Попит, виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Валові витрати і ціни на продукцію. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства. Еколого-економічна безпека та антикризова діяльність підприємств. Реструктуризація і санація підприємств. Банкрутство і ліквідація підприємств. Управління фінансами підприємства.

^ Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Підприємництво як особлива сфера діяльності. Основні риси підприємництва в ринковій економіці.

 2. Особливості ведення підприємницької діяльності в ринковій економіці. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

 3. Види підприємств в ринковій економіці.

 4. Господарські товариства та особливості їх створення і функціонування.

 5. Механізм ціноутворення на підприємстві.

 6. Заробітна плата, її функції та принципи встановлення.

 7. Системи та форми заробітної плати.

 8. Склад персоналу підприємства та особливості його формування.

 9. Визначення чисельності окремих категорій персоналу.

 10. Витрати підприємства. Напрямки здійснення витрат. Зовнішні та внутрішні витрати підприємства.

 11. Граничні витрати, прибуток, дохід. Гранична корисність.

 12. Собівартість продукції: поняття та види.

 13. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за елементами.

 14. Планування собівартості продукції. Обік та калькуляція фактичної собівартості продукції.

 15. Виробничі фактори підприємства. Коротка характеристика головних факторів виробництва (основні фонди, обігові кошти, трудові та природні ресурси).

 16. Виробнича потужність підприємства, методи її визначення.

 17. Ефективність діяльності підприємства. Способи її оцінювання. Критерії економічної ефективності.

 18. Прогнозування економічних процесів: сутність, предмет і об’єкт. Інформаційне забезпечення прогнозування.

 19. Система економічного і соціального прогнозування.

 20. Методи прогнозування. Ефективність прогнозування.

 21. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності. Структура інноваційних організацій.

 22. Принципи побудови стратегії підприємства.

 23. Порядок та етапи розроблення стратегії підприємства.


^ 2.3 Дисципліна «Прикладна статистика»

Зміст дисципліни:

Сутність управління. Методологічні засади статистичного забезпечення управління. Інформаційна база статистичного забезпечення управління. Система показників статистичного забезпечення управління. Принципи побудови методичного забезпечення статистичного аналізу. Аналіз пропорційності сталого соціально-економічного розвитку. Балансовий метод статистичного вивчення взаємозв'язків елементів відтворення. Аналіз зміни соціально-економічних явищ у часі. Аналіз взаємозв'язків між соціально-економічними явищами. Аналіз функціональних взаємозв'язків складних соціально-економічних явищ. Статистичне оцінювання ризику інноваційної економічної діяльності. Комплексний аналіз ефективності сталого еколого-економічного розвитку на базі інновацій. Результати статистичного аналізу як база розроблення управлінських рішень.

^ Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення. Форми, види та способи спостереження.

 2. Суть, основні завдання та види статистичних групувань. Принципи та правила формування груп. Ряди розподілу та їх графічне зображення.

 3. Абсолютні та відносні величини, їх види, форми вираження та способи об числення.

 4. Середні величини в статистико-економічному аналізі. їх види та техніка обчислення.

 5. Види і форми взаємозв'язків між явищами та основні методи вивчення зв'язків.

 6. Основні показники динаміки соціально-економічних явищ та способи їх обчислення. Характеристика основної тенденції розвитку.

 7. Суть і функції індексів. Види індексів і правила побудови агрегатних індексів кількісних та якісних показників.

 8. Сутність та мета економічного аналізу.

 9. Кількісні та якісні показники економічного аналізу.

 10. Фактори, які впливають на показники оцінки діяльності підприємства.


^ 2.4 Дисципліна «Менеджмент»

Зміст дисципліни:

Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки менеджменту. Прийняття управлінських рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. Організаційне проектування. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в системі менеджменту організації. Ефективність управління організацією в умовах інноваційного розвитку.

^ Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Керівник та його функції в управлінні виробництвом. Особисті риси керівника.

 2. Типи керівників. Класифікація керівників за рівнями управління.

 3. Функції керівника на виробництві.

 4. Стилі керівництва. Недоліки та переваги використання кожного зі стилів керівництва.

 5. Теорії мотивації.

 6. Організація мотивації праці на підприємстві.

 7. Методи мотивації трудової та управлінської діяльності.

 8. Економічна ефективність мотивації трудової діяльності.

 9. Планування кадрового забезпечення.

 10. Здійснення підбору та відбору кадрів.

 11. Поняття контролю в організації. Основні функції, що виконує контролювання на підприємстві.

 12. Види контролю та особливості його здійснення. Контролюючі органи на підприємстві.

 13. Система всеохоплюючого контролю на підприємстві, принципи її побудови.

 14. Ефективність системи контролю.

 15. Поняття планування. Принципи, види, рівні планування.

 16. Функції планування. Етапи планування.

 17. Органи, що здійснюють планування в організації.

 18. Ефективність планування та його показники.

 19. Бізнес-планування в організації.

 20. Основні риси організаційної структури підприємств. Принципи побудови організаційних структур.

 21. Типи організаційних структур, їх переваги та недоліки, особливості застосування у сферах економічної діяльності.

 22. Ефективність організаційної структури підприємств, її визначення.


^ 2.5 Дисципліна «Маркетинг»

Зміст дисципліни:

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система і характеристики сучасного маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика (інноваційні аспекти). Планування та виведення на ринок нових товарів, у т.ч. екологічного призначення. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу. Організація та контроль маркетингової діяльності. сутність та основні розділи бізнес-плану.

Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Концепції та види маркетингу. Цілі маркетингової діяльності.

 2. Організація маркетингових служб компанії.

 3. Маркетингове планування.

 4. Комплекс маркетингу.

 5. Складові комплексу маркетингу.

 6. Ємкість споживчого ринку.

 7. Основні принципи сегментування ринку.

 8. Система товароруху. Види посередників.

 9. Реклама. Сильні та слабкі сторони рекламної діяльності. Характеристика реклами.

 10. Види реклами, їх переваги та недоліки, особливості використання.

 11. Етапи здійснення рекламної діяльності.

 12. Складання бюджету рекламного проекту.

 13. Ефективність реклами та показники її оцінювання.

 14. Бізнес-планування.

 15. SWOT – аналіз.


^ 2.6 Дисципліна «Фінанси підприємств»

Зміст дисципліни:

Основи фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств. Обігові кошти. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінювання фінансового стану підприємств. Фінансове планування на підприємствах. Фінансування інноваційної діяльності. Фінансова санація підприємств.

^ Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Фінансовий механізм підприємства. Поняття фінансових ресурсів та важелів.

 2. Фінансові потоки на підприємстві та особливості управління ними.

 3. Прибуток підприємства: механізм формування та його види.

 4. Рентабельність та її показники.

 5. Система оподаткування підприємств в Україні.

 6. Державні податки. Місцеві податки.

 7. Характеристика основних державних податків: ПДВ, податку на прибуток, акцизу тощо.

 8. Функції податкових органів України.

 9. Організація збору та розподілу податків в Україні.

 10. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні.


^ 3.Структура екзаменаційних завдань


Екзаменаційне завдання складається з 50 тестових завдань з переліку питань, наведених у п. 2. Кожне питання має кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Кожне екзаменаційне завдання містить по одному питанню з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка підприємства», «Прикладна статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінанси підприємств».

У додатках 1 та 2 до програми наводяться зразки екзаменаційного завдання та аркушу відповіді.


^ 4 Критерії оцінювання

Оцінка знань здійснюється за бальною системою. Кожен тест оцінюється в 2 бали. (0 - невірна відповідь). За кожні три виправлення знімається 1 бал.

Максимально можлива кількість балів при правильній відповіді на всі завдання – 100. Оцінювання знань проводиться за наступною шкалою:

«5» – 90-100 балів;

«4» – 74-89 балів;

«3» – 60-73 балів;

«2» – 0-59 балів.

  1. ^

   Список літературиДисципліна «Мікроекономіка і макроекономіка»

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн.2 : Мікроекономіка / За ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — К. : Знання, 2010. — 437 с. – електронна версія

 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн.1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.М. Панчишина, П.І Островерха. — К. : Знання, 2009. — 723 с. – електронна версія

 3. Панчишин С.М. Макроекономіка [Текст] : навчальний посібник / С.М. Панчишин. — К. : Либідь, 2002. — 238 с. – 335 прим.

 4. Мікроекономіка [Текст] : навчальний посібник / О.І. Пономаренко та ін. — К. : Вища школа, 2004. — 324 с. – 101 прим. +електронна версія


Дисципліна «Економіка підприємства»
 1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс [Текст] : підручник / Ред.: Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. — Суми : Університетська книга, 2009. — 896 с.  – 91 прим.


 2. Економіка підприємства [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закладів / за ред. Л.Г. Мельника. — Суми : Університетська книга, 2004. — 628 с. – 285 прим.

 3. Економіка підприємства [Текст] : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда та ін. — К. : ЦУЛ, 2010. — 390 с. – електронна версія.


Дисципліна «Прикладна статистика»

 1. Статистика [Текст] : навч.- метод. посіб. / Н.Б. Кушнір, Т.В. Кузнєцова, Ю.В. Красовська та ін. — К. : ЦУЛ, 2009. — 208 с. – 9 прим.

 2. Статистика [Текст] : учеб. пос. / Е.А. Андреева, Н.Ю. Вилло, О.А. Зайцева и др. — Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2011. — 276 с. – електронна версія

 3. Моторин Р. М. Статистика для економістів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2011. — 429 с. – електронна версія


Дисципліна «Менеджмент»
 1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс [Текст] : підручник / Ред.: Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. — Суми : Університетська книга, 2009. — 896 с.  – 91 прим.

 2. ^

  Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 / За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка.  Суми : Університетська книга, 2011.  662 с. – 60 прим.

 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту [Текст] : Підручник/ О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник.  2-ге вид., випр., доп. . – К.: „Академвидав”, 2007. – 464 с. – 34 прим.Дисципліна «Маркетинг»

 1. Маркетинг для магістрів [Текст] : навч. посіб. / За ред. С.М. Ілляшенко. — Суми : Університетська книга, 2008. — 928 с. – 186 прим.

 2. Маркетинг: бакалаврський курс [Текст] : підручник / За ред. С.М. Ілляшенко. — Суми : Університетська книга, 2009. — 1134 с. – 112 прим.

 3. Зозулёв А. В. Маркетинг [Текст] : учеб. пос. / А. В. Зозулёв, Н. С. Кубышина. — К.-М. : Знання; Рыбари, 2011. — 421 с. – 2 прим.

 4. Маркетинг [Текст] : підручник / За ред. А.О. Старостіної. — К. : Знання, 2009. — 1070 с. – 4 прим.


Дисципліна «Фінанси підприємств»

 1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс [Текст] : підручник / Ред.: Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. — Суми : Університетська книга, 2009. — 896 с.  – 91 прим.

 2. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко ; 3-тє вид., випр. та доп. — К. : Знання-Прес, 2009. — 299 с. – електронна версія

 3. Бердар М. М. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. / М. М. Бердар. — К. : ЦУЛ, 2010. — 352 с. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / Под ред. Л.Г. Мельника. — Сумы : Университетская книга, 2009. — 1230 с. – 1 прим. + електронна версія

 4. Білик М. Д. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. — практикум. — К. : ЦУЛ, 2008. — 196 с. – 1 прим. + електронна версіяРОЗРОБЛЕНО:


Професор кафедри економіки

та бізнес-адміністрування ________________ Сотник І.М.


Старший викладач кафедри економіки

та бізнес-адміністрування ________________ Чорток Ю.В.


Завідувач кафедри

економіки та бізнес-адміністрування ______________ Мельник Л.Г.


Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол № 13 від 16.04.2013 р.


Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії ________________ О.В. Люльов

(підпис)


Голова фахової

атестаційної комісії ________________ В.В. Божкова

(підпис)


ДОДАТОК 1

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

________________А.В. Васильєв

2013 р.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «магістр» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»


Варіант № 1

 1. Який з чинників не впливає на зниження норми виробничих запасів:

  1. використання відходів;

  2. ріст продуктивності праці;

  3. підвищення якості матеріалу.

 2. Ціноутворення з орієнтацією на витрати враховує наступні фактори:

  1. витрати основного виробництва, маркетингові витрати, витрати супутнього виробництва, фіксована націнка на прибуток;

  2. доходи клієнтів, смаки та звички, наявність товарів аналогів та ціни на них, умови входження на ринок;

  3. кількість фірм в галузі, аналогічні імпортні товари, ціни на товари конкурентів.

 1. Чистий дохід підприємства визначається як:

  1. сума загального доходу та податку на додану вартість;

  2. різниця між виручкою від реалізації продукції і податком на додану вартість, акцизом та інших вирахувань з доходу;

  3. різниця між загальним доходом та витратами на виробництво та реалізацію продукції.

 1. Причинами дії фактору часу можуть бути:

  1. зміна техніко-економічних умов виробництва;

  2. зміна технологічного процесу;

  3. зміна прибутковості одиниці капіталу.

 1. На основі чого здійснюють вибір базових показників, коли визначають рівень інфляції:

  1. на основі урахування зміни цін на певний вид товару;

  2. урахування зміни банківського відсотку;

  3. на основі урахування зміни курсів іноземних валют.

 2. Як дія фактора часу в умовах розширеного відтворення впливає на витрати підприємства:

  1. знижує;

  2. збільшує;

  3. не змінює.

 3. Балансовий прибуток підприємства - 240 тис. грн.; прибуток від реалізаційних операцій - (-70 тис. грн.); прибуток від реалізації матеріальних цінностей - 10 тис. грн. Прибуток від реалізації продукції дорівнює:

  1. 160 тис. грн.;

  2. 300 тис. грн.;

  3. 180 тис. грн.

 4. Граничний доход показує:

  1. розмір прибутку від купівлі кожної подальшої одиниці товару;

  2. розмір витрат від купівлі кожної подальшої одиниці товару;

  3. розмір доходу від купівлі кожної подальшої одиниці товару.

 5. Фірма має підвищувати рівень виробництва до рівня, на якому:

  1. граничний дохід = загальним середнім витратам;

  2. граничні витрати = граничному доходу;

  3. загальний середній дохід = загальним середнім витратам.

 6. Незворотними витратами є витрати, що:

  1. не відшкодовуються підприємству у разі їх виникнення;

  2. являють собою безпосередні грошові виплати;

  3. не можуть бути компенсовані за рахунок коштів від реалізації певного проекту.

 1. Який з напрямів не сприяє зростанню прибутку:

  1. збільшення обсягу виробництва;

  2. впровадження більш прогресивного устаткування;

  3. скорочення частки продукції підвищеного попиту.

 2. Диверсифікація цін це:

  1. Свідоме визначення різних цін на один той самий товар для різних споживачів;

  2. Визначення ціни на ринку під впливом попиту та пропозиції;

  3. Визначення ціни на товар державними органами влади для певних категорій населення країни

 1. Економічна ефективність – це:

  1. виражений у вартісній (грошової) формі результат будь-яких дій (зокрема, господарських заходів);

  2. відношення результату до витрат, що забезпечили його отримання;

  3. співвідношення між сумарною величиною доданої вартості та проміжним споживанням.

 2. Який із показників економічної ефективності характеризує ефективність використання фінансових ресурсів:

  1. темпи зростання продуктивності праці;

  2. загальна фондовіддача;

  3. оборотність обігових коштів;

 3. Індекс – це:

 1. відносна величина;

 2. абсолютна величина;

 3. показник щільності зв’язку.

 1. Назвіть умови, які не сприяють зростанню рівня рентабельності:

  1. збільшення виробітку;

  2. випередження темпів зростання заробітної платні основних виробничих робочих порівняно до зростання продуктивності праці;

  3. списання надлишкового устаткування.

 2. Матеріальною основою ринкових відносин є:

 1. рух товару і грошей;

 2. засоби комунікації;

 3. засоби виробництва.

 1. Які чинники впливають на денну продуктивність праці робітників:

 1. обсяг виробництва продукції та загальна кількість відпрацьованих людино-днів;

 2. зміни тривалості робочого дня та годинної продуктивності праці;

 3. зміни кількості робітників та продуктивність їх праці.

 1. Ціна товару – це:

  1. сукупність витрат на його виробництво та збут;

  2. встановлені державою напрями обміну товару на гроші;

  3. грошовий еквівалент вартості товару.

 1. Що таке ринок у загальному визначенні:

 1. спосіб та механізм зв’язку продавця та покупця з метою визначення цін та кількості товарів та послуг;

 2. місце комунікації між продавцем та покупцем;

 3. організована площадка для торгівлі.

 1. У чому полягає специфічна для нашого часу закономірність функціонування ринку в розвинутих країнах світу:

 1. у появі на ринку все складнішої за технологічними параметрами продукції;

 2. у переході до регульованого на рівні більшості основних суб’єктів власності ринку;

 3. у швидкому зростанні торгівлі продуктами харчування.

 1. Індекс цін показує:

  1. наскільки зросла ціна продукції в розрахунковому році відносно базової ціни продукції;

  2. у скільки разів зросла ціна продукції в розрахунковому році відносно базової ціни продукції;

  3. у скільки разів зросла базова ціна продукції відносно ціни продукції в розрахунковому році.

 1. Зіставленням характеристик економічних процесів в різні періоди часу можна оцінити:

  1. час банкрутства окремих суб'єктів господарювання;

  2. стадії життєвого циклу суб’єктів господарювання;

  3. динаміку та швидкість досліджуваних економічних процесів.

 2. Яка із наведених нижче величин є відносною величиною координації:

 1. посівна площа зернових культур у базисному році складала 50,2% всієї посівної площі;

 2. у минулому році у сільськогосподарських підприємствах регіону на кожні 100 га посівної площі зернових припадало 6 га посівної площі цукрових буряків;

 3. посівна площа соняшника у поточному році у порівнянні з попереднім зросла в 1,2 рази.

 1. До місцевих податків належать:

 1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 2. податок на доходи фізичних осіб;

 3. податок на додану вартість.

 1. Фірма, яка займається здійсненням операцій в основному по купівлі-продажу товарів – це:

 1. торговий дім;

 2. аудиторська фірма;

 3. торговельна фірма.

 1. Мета здійснення портфельного інвестування:

 1. керування підприємством;

 2. отримання хоча б і не великих, але стабільних доходів;

 3. мінімізація ризиків.

 1. Яка з наведених нижче величин є відносною величиною структури:

 1. чисельність міського населення у загальній кількості населення України на 1 січня поточного року склала 68%;

 2. у загальній кількості населення України чисельність чоловіків на 1 січня поточного року зменшилася на 4%;

 3. чисельність жінок на 1 січня поточного року була більша чисельності чоловіків на 3,3 млн. чоловік.

 1. Резюме бізнес-плану – це:

 1. коротка анотація бізнес-плану;

 2. оцінка ефективності інноваційного проекту;

 3. SWOT-аналіз.

 1. В якому розділі бізнес-плану наводиться календарний план реалізації проекту:

 1. фінансовий план;

 2. план маркетингу;

 3. організаційний план.

 1. До нецінових факторів, що впливають на рівень пропозиції товару на ринку, належать:

 1. ціни на ресурси;

 2. податки і дотації;

 3. стихійні лиха.

 1. Для еластичного попиту:

 1. зменшення ціни на 1 % викликає значніше зростання обсягу попиту;

 2. зменшення ціни на 1 % спричиняє зростання попиту менше, ніж на 1 %;

 3. зміна ціни зумовлює абсолютно однакову зміну попиту.

 1. Для нееластичного попиту:

 1. зменшення ціни на 1 % викликає значніше зростання обсягу попиту;

 2. зменшення ціни на 1 % спричиняє зростання попиту менше, ніж на 1 %;

 3. зміна ціни зумовлює абсолютно однакову зміну попиту.

 1. Методологія побудови та використання матриці SWOT передбачає виявлення:

 1. залежності між темпами зростання ринку та обсягами реалізації;

 2. залежності між привабливістю ринку та конкурентним статусом;

 3. сильних і слабких сторін

 1. Торгівля, яка включає всю підприємницьку діяльність, пов'язану з продажем товарів і послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого, сімейного чи домашнього використовування – це:

 1. пряма торгівля;

 2. роздрібна торгівля;

 3. гуртова торгівля.

 1. До цінових факторів, що впливають на рівень попиту на товар, належать:

 1. зміни смаків споживачів;

 2. реклама;

 3. доходи споживачів.

 1. Абсолютний приріст вимірюється в:

 1. коефіцієнтах;

 2. процентах;

 3. одиницях виміру статистичних показників ряду.

 1. Темп зростання виражається в:

 1. натуральних одиницях;

 2. коефіцієнтах і процентах;

 3. грошових одиницях.

 1. Середовище функціонування підприємства формують такі елементи-фактори:

 1. макросередовище, мікросередовище, внутрішнє середовище;

 2. покупці та постачальники;

 3. учасники ринку.

 1. Основними факторами внутрішнього середовища є:

 1. Верховна Рада України, законодавчі акти.

 2. профспілкові організації;технологія, цілі;

 3. цілі, структура, технологія, завдання, ресурси та працівники.

 1. Влада, яка має організаційну основу, може базуватися на такому:

 1. на особистих якостях керівника;

 2. на спеціальних знаннях того, хто ними володіє;

 3. на вірі виконавця отримати винагороду.

 1. Лідерство – це:

 1. якості будь-якої людини;

 2. здатність впливати на поведінку інших людей за рахунок особистісних якостей задля досягнення цілей організації;

 3. можливість керувати формальним колективом.

 1. Стиль керівництва залежить від:

 1. використовуваних форм влади;

 2. структури організації;

 3. науково-технічного прогресу.

 1. Способи, прийоми та механізми владного та лідерського впливу на підлеглих характеризують:

 1. методи управління людськими ресурсами,

 2. стилі керівництва,

 3. форми влади;

 1. До етапів комунікаційного процесу належать:

 1. передавання ідеї, кодування повідомлення, отримання повідомлення;

 2. комунікації «знизу вгору»;

 3. шуми, декодування повідомлення.

 1. На процес прийняття рішення впливають такі фактори:

 1. діяльність партій та профспілок;

 2. комунікаційний процес між менеджером та його помічником;

 3. особисті якості менеджера, середовище прийняття управлінського рішення.

 1. До етапів вироблення управлінських рішень належать;

 1. аналіз ситуації, збір та оброблення інформації реалізація рішення та оцінювання результату;

 2. передавання інформації від керівника до підлеглого;

 3. аналіз ситуації та формування пропозицій.

 1. Дисциплінарні методи впливу використовують у конкретних ситуаціях, реалізуючи їx через:

 1. інструкції, акти, вказівки;

 2. соціальні плани, звільнення;

 3. зауваження, догани, звільнення.

 1. У результаті вертикального поділу праці утворюються три рівні управління:

 1. стратегічний, оперативний, тактичний;

 2. технічний, управлінський, інституційний;

 3. спеціальний, лінійний, функціональний.

 1. До економічних методів менеджменту належать:

 1. план соціального розвитку;

 2. накази, економічні плани;

 3. вказівки, інструкції.Завідувач кафедри

економіки та бізнес-адміністрування __________________ Мельник Л.Г.

(підпис)


Голова фахової

атестаційної комісії ________________ В.В. Божкова

(підпис)


ДОДАТОК 2

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Шифр _______

АРКУШ ВІДПОВІДІ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «магістр» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»


Варіант № 1


№ питання

A

B

C

№ питання

A

B

C

№ питання

A

B

C

№ питання

A

B

C

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи!

A

B

С

прямая соединительная линия 8прямая соединительная линия 2


Кількість правильних відповідей –  ; Кількість балів за них – ;

Кількість виправлень – ; Знято балів за виправлення – ;


Всього балів

з врахуванням знятих – ________; Оцінка – _______________________ .

(числом та прописом)

Голова комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 18010016 «Бізнес-адміністрування», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вступний іспит до магістратури за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» проходитиме у вигляді співбесіди по підготовленому есе
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахове вступне випробування зі спеціальності за окр «спеціаліст» та «магістр» з напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводиться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи