Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації icon

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації
НазваПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації
Дата05.07.2013
Розмір72.4 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

__________________________

___________________20 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «магістр»

спеціальності 8.18010019 Медіакомунікації


1. Загальні положення

Програма вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи вищою освітою незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою і бажають продовжити навчання в Сумському державному університеті для отримання диплому магістра з медіакомунікації.

Мета – виявити рівень розуміння абітурієнтами актуальних суспільно значущих процесів і проблем, пов’язаних з підготовкою фахівців у сфері медіа та соціальної комунікації.

Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» відбувається у вигляді письмового тестового іспиту: абітурієнти до магістратури виконують тестову контрольну роботу з «Теорії журналістики, теорії і методики журналістської творчості, теорії, історії та методології соціальних комунікацій». Теоретичні питання охоплюють дисципліни природничо-наукового циклу та професійної підготовки і засвідчують рівень теоретичної підготовки вступників.


^ 2. Анотації та типові питання з дисциплін, що виносяться на контрольний захід

До програми включено теми з теорії та історії журналістики, теорії та історії масової комунікації, теорії твору і тексту, проблематики ЗМІ, теорії жанрів, історії української журналістики; медіаосвіти та медіаграмотності; теорії, історії та методології соціальних комунікацій; основ наукових досліджень; теорії та історії культури, теорії мистецтв.

Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» вимагають від абітурієнта:

 • ґрунтовних знань з основних журналістикознавчих курсів;

 • виявлення обізнаності з проблемами розвитку масової комунікації на сучасному етапі, основними технологіями та методиками досліджень у галузі журналістики та соціальних комунікацій;

 • виявлення знань про види журналістської діяльності і формування інформаційної політики, форми реалізації інформаційної політики, про основи журналістської етики, правовий статус журналіста і правову компетентність мас-медійника, про основні етапи розвитку української журналістики, роль періодичних видань у житті нації;

 • розуміння особливостей становлення і розвитку соціальних комунікацій у світі;

 • виявлення знань про основні принципи інформаційної діяльності.

У підготовці до екзамену випускник повинен вдумливо опрацювати значний за обсягом теоретичний матеріал, користуючись «Переліком програмних питань до вступного випробування».


Перелік програмних питань до вступного випробування:

 1. Поняття журналістики як соціального інституту.

 2. Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності.

 3. Предмет пізнання, об’єкт, функції публіцистики.

 4. Публіцистична ідея. Публіцистичний факт. Художньо-публіцистична образність.

 5. Загальне поняття про жанр у журналістиці. Критерії поділу творів на жанри.

 6. Система методів журналістської творчості. Творча діяльність: мета, методи, принципи.

 7. Факт. Фактографізм. Фактичність.

 8. Тематичний спектр сучасних журнальних і газетних видань.

 9. Поняття стилю в белетристиці та публіцистиці.

 10. Тема, ідея, зміст твору.

 11. Поняття твору і тексту. Функції твору.

 12. Композиція. Композиційні прийоми. Композиційна форма.

 13. Законодавство України у сфері ЗМІ та інформації.

 14. Поняття інформації. Інформаційний продукт. Інформаційні інтереси. Критерії оцінки інформації у журналістиці.

 15. Канали формування й вираження громадської думки.

 16. Головні завдання контенту засобів масової інформації.

 17. Інформаційна політика та інформаційна безпека.

 18. Інформаційні та психологічні війни, інформаційні кампанії.

 19. Ба­зо­ві ри­си інформаційного суспільства.

 20. Маси. Масова свідомість. Масові орієнтації. Найважливіші ознаки «маси».

 21. Масовий вплив; вплив на маси. Ідеологічні види впливу.

 22. Масова комунікація. Періоди розвитку масової комунікації.

 23. Основні комунікативні закони. Комунікативний процес.

 24. Основні світові функції масової комунікації та теорії інформаційного суспільства.

 25. Сутність, норми, основні різновиди етики. Моральна свідомість.

 26. Культура. Масова культура. Елітарна культура.

 27. Документ: поняття, функції, типи аналізу.

 28. Поняття соціології, предмет та об’єкт соціології.

 29. Наука. Наукові теорії. Наукові закони.

 30. Метод наукового дослідження, об’єкт дослідження, предмет дослідження.

 31. Ключові поняття медіа в контексті комунікації науки.

 32. Художньо-публіцистична діяльність П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, Лесі Українки, О. Маковея, Б. Грінченка.

 33. Художньо-публіцистична, журналістикознача та видавнича діяльність І. Франка, М.Драгоманова, М. Максимовича.

 34. Художньо-публіцистична діяльність В. Винниченка, С. Єфремова, М. Хвильового, М. Вороного, М. Міхновського, І. Багряного, О. Теліги, О. Ольжича.

 35. Художньо-публіцистична діяльність І. Дзюби, Є. Сверстюка, Ю. Бадзя, В. Чорновола, Л. Лукяненка, М. Руденка, Є. Гуцала, А. Погрібного, Ю. Щербака, П. Мовчана, Л. Танюка, Ліни Костенко, В. Шкляра.

 36. Художньо-публіцистична діяльність О. Забужко, О. Пахльовської, Капранових, І. Малишевського.

 37. Класичні зразки світової періодики кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 38. Періодика Сумської області середини ХХ – початку ХХІ ст.

 39. Мережа закладів культури Сумської області.

 40. Громадсько-політична та краєзнавча діяльність у Сумській області М. Данька, Г. Петрова, П. Сапухіна, Л. Сапухіної, М. Чугая.

 41. Літературний процес. Фактори стимулювання літературного процесу.

 42. Літературний напрям. Літературна школа. Літературний період.

 43. Художній метод. Художньо-стильовий напрям. Стиль.

 44. Предмет, функція, форма літературно-художнього твору.

 45. Лінгвістичний аналіз тексту. Текстологія. Герменевтика.


^ 3. Структура екзаменаційних завдань

Екзаменаційні білети зі спеціальності складаються із 40 тестових завдань із чотирма варіантами відповідей. Тестові завдання закритої форми, мають лише один правильний варіант.


^ 4. Критерії оцінювання

Письмове тестування триває 2 академічні години.

Завдання 1–25 – першого рівня складності: за кожну правильну відповідь у завданнях 1–25 абітурієнт набирає 1 бал. Завдання 26–40 – другого рівня складності: за кожну правильну відповідь у завданнях 26–40 абітурієнт набирає 2 бали. За кожні 5 виправлень знімається один бал. Бали сумуються і виставляється загальна оцінка: 55–50 правильних відповідей – 5 «відмінно»; 49–41 правильні відповіді – 4 «добре»; 40–33 правильні відповіді – 3 «задовільно», 32 правильні відповіді і менше – 2 «незадовільно».


5. Список рекомендованої літератури:

 1. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К. : Академія української преси, 2011. – 262 с. Режим доступу : http://www.aup.com.ua/uploads/news-demo.pdf

 2. Галич О. А. Теорія літератури : [підруч.] / Галич О. А., Назарець В. М., Васильєв Є. М. ; [за наук. ред. О. А. Галича]. – К. : Либідь, 2001. – 488 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/684495/

 3. Животко А. Історія української преси / А. Животко ; упоряд., автор історико-бібліограф. нарису та прим. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/240520/

 4. Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/301

 5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / Здоровега В. Й. – 2-е вид. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с. Режим доступу : http://wucheba.ru/v350/

 6. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібн. / Капелюшний А. О. – Львів : ПАІС, 2005. – 304 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/208041/

 7. Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації / В. О. Карпенко. – К. : Нора-принт, 2002. – 328 с.

 8. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці : навч. посіб. / Кузнецова О. Д. – Львів : Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2002. – 120 с.

 9. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: Посібник. – Вид. 2-ге, перероблене й доповнене. – Львів: ПАІС, 2005. – 200 с.

 10. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. Режим доступу : http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=41436

 11. Михайлин І. Л. Історія української журналістики : підруч. / Михайлин І. Л. – Харків : ХІФТ, 2000. – 279 с. – (Кн. 1). Режим доступу : http://ru.scribd.com/doc/84207176/

 12. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підруч. / Михайлин І. Л. – 3-є вид. – К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/files/journalism/basis/

 13. Москаленко А. З. Теорія журналістики : [навч. посібник.]. / Москаленко А. З. – К. : ЕксОб, 2002. – 336 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/981649/

 14. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Почепцов Г. Г. – [2-е вид., доп.]. – К. : Вид. центр «Київський ун-т», 1999. – 308 с. Режим доступу : http://vlasnasprava.pp.ua/management/3300-skachati-knigu-pochepcov-gg-teoriya-kommunikacii.html

 15. Публіцистика. Масова комунікація : [медіа-енциклопедія / За ред. В. Ф. Іванова]. – К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.

 16. Різун В. В. Літературне редагування : підруч. / Різун В. В. – К. : Либідь, 1996. – 240 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/155435/

 17. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посібник. / Різун В. В., Скотникова Т. В. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Преса України, 2008. – 144 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/1105254/

 18. Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / [за заг. ред. Бідзілі Ю. М.]. – Ужгород : ВАТ «Вид-во «Закарпаття», 2007. – 224 с. Режим доступу : http://bookre.org/reader?file=1335887

 19. Чекмишев О. В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : [підручник-практикум] / О. В. Чекмишев. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2004. – 129 с.

 20. Шкляр В. Основи теорії міжнародної журналістики / О. Гриценко, В. Шкляр. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. — 345 с.

 21. Яцимірська М. Г. Культура фахової мови журналіста: Навч. посібник. – Львів: ПАІС, 2004. – 332 с. Режим доступу : http://nashaucheba.ru/РОЗРОБЛЕНО:

Професор __________ О. Г. Ткаченко

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол №______від_____20____р.


Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії __________ М. М. Колесник

(підпис) (прізвище, ініціали)


Голова фахової

атестаційної комісії __________ В. М. Опанасюк

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр»...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма вступного випробування з журналістики
«магістр» зі спеціальності 18010019 «медіакомунікації», «спеціаліст» зі спеціальності 030301 «Журналістика»
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності
Вимоги до вступного екзамену містяться у галузевому стандарті вищої освіти України підготовки спеціалістів зі спеціальності 05070103...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахове вступне випробування зі спеціальності за окр «спеціаліст» та «магістр» з напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводиться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи