Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» icon

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Скачати 199.87 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Дата05.07.2013
Розмір199.87 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії


_______________


2013р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності

7.03040101 (8.03040101) «Правознавство»


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство», спеціальність 7.060101 (8.03040101) «Правознавство» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки спеціалістів.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» бакалавра з напряму «Правознавство», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування складаються з одного етапу. Це письмова відповідь на тестове (на кожен тест - одна чи дві правильні відповіді), теоретичне завдання та розв’язання аналітичної задачі (при розв’язанні задачі вступник може використовувати кодекси).

На фахові вступні випробування виносяться наступні дисципліни: «Теорія держави та права», «Цивільне право України», «Трудове право України», «Господарське право України». Вступний іспит проводиться письмово у формі тестування. Час відповіді на тести – 60 хвилин.


^ АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ


ДИСЦИПЛІНА: «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»

Зміст дисципліни: Предмет і метод теорії держави і права. Походження держави. Загальне вчення про державу. Громадянське суспільство, політична система і держава. Функції держави. Форма держави. Теорія демократії. Механізм держави і державний апарат. Права, свободи і обов’язки людини та громадянина. Правова держава. Походження права. Загальне вчення про право. Принципи в праві. Право, економіка, політика. Правові системи сучасності. Право в системі соціальних норм. Правова свідомість і правова культура. Система права і система законодавства. Норми права. Форми права. Правоутворення. Правові відносини. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність. Правозастосування. Тлумачення норм права. Законність і правопорядок. Правове регулювання суспільних відносин.


^ Типові питання з дисципліни «Теорія держави та права», які виносяться на фаховий вступний іспит:

 1. Визначте правильно названі ознаки тоталітарного режиму

 2. Як називається форма державного правління, коли глава держави (президент) обраний населенням, формує за погодженням з парламентом склад уряду, яким керує сам

 3. Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і спрямованість

 4. Органи держави, що здійснюють її завдання у формі виконання законів та реалізують функції у формі виконавчо-розпорядчої діяльності, це

 5. Система засобів, які застосовуються суб’єктами політики для впорядкування суспільства шляхом підпорядкування поведінки суб’єкта загальним суспільним інтересам, називається


^ ДИСЦИПЛІНА: «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Зміст дисципліни: Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права України. Цивільне законодавство. Цивільне право як наука і як навчальна дисципліна. Цивільні правовідносини. Фізичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин. Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних правовідносин.

Правочин. Представництво. Строки. Позовна давність. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав. Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб. Особисті немайнові права, забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне буття фізичної особи. Право власності. Правове регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності. Право на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Зобов’язання. Договори. Безготівкові розрахунки. Страхові правовідносини в Україні. Договір простого товариства. Засновницький договір. Позадоговірні зобов`язання. Спадкове право. Сімейне право.


^ Типові питання з дисципліни «Цивільне та сімейне право України», які виносяться на фаховий вступний іспит:

 1. З якого віку фізична особа має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування?

 2. Коли виникає право власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва, що підлягає державній реєстрації?

 3. Кому переходить право власності на перероблену річ у разі перевищення її вартості вартості матеріалу, з якого вона виготовлена?

 4. Кому, відповідно до Цивільного кодексу України належать майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, що створений у зв'язку з виконанням трудового договору.

 5. Хто має право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності?


^ ДИСЦИПЛІНА: «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Зміст дисципліни: Предмет і метод трудового права, система трудового права, джерела трудового права, принципи трудового права, субєкти трудового права, міжнародно-правове регулювання праці, забезпечення зайнятості, забезпечення працевлаштування, трудовий договір, порядок укладання трудового договору, види трудового договору, зміна умов трудового договору, припинення трудового договору, робочий час, час відпочинку, оплата праці, організація оплати праці, системи оплати праці, дисципліна праці, трудові обов’язки сторін трудових правовідносин, матеріальна відповідальність сторін трудового договору, охорона праці, нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці, пільги для осіб, що поєднують роботу з навчанням, соціальне партнерство в Україні, трудові колективи та їхні повноваження, права профспілок у сфері трудових відносин, колективний договір, трудові спори.


^ Типові питання з дисципліни «Трудове право України», які виносяться на фаховий вступний іспит:

 1. Поняття трудового права та його місце в системі галузей сучасного права.

 2. Предмет трудового права.

 3. Особливості методу трудового права в умовах переходу до ринкових відносин

 4. Роль і функції трудового права.

 5. Система трудового права та трудового законодавства.


^ ДИСЦИПЛІНА: «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Зміст дисципліни: Предмет, метод, система, джерела господарського права. Основні засади правового регулювання господарської діяльності. Правове положення суб’єктів господарювання. Майнова основа господарювання. Господарське зобов’язання. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Спеціальні режими господарювання.


^ Типові питання з дисципліни «Господарське право України», які виносяться на фаховий вступний іспит:

 1. Які відносини становлять сферу господарських відносин

 2. Яка характерна особливість господарського законодавства України

 3. Що являє собою страховий випадок

 4. Хто здійснює державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців

 5. Що є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Екзаменаційне завдання з навчальної дисципліни «Основи держави та права» складається зі 50 питань на кожне з яких пропонується декілька варіантів відповідей. На кожне з питань існує 1 правильна відповідь. Приклад екзаменаційного завдання наведено у додатку А.

Відповіді на завдання записуються на аркуші відповіді на державному екзамені. Зразок аркушу відповіді представлений у додатку Б.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

За кожну вірну відповідь на питання нараховується 1 бал. Максимальна кількість балів – 100. Методика розрахунку балів наведена у таблиці 1. При наявності виправлень в аркуші відповіді на державному екзамені бали знімаються. Кількість знятих балів визначається пропорційно від кількості виправлень відповідно до таблиці 2.

^ Таблиця 1.

Критерії оцінки атестаційної роботи з дисципліни «Основи держави та права»


^ Кількість вірних відповідей

Сума балів за 100-бальною шкалою

Оцінка


45-50

90-100

Відмінно – «5»

37-44

74-89

Добре – «4»

30-36

60-73

Задовільно – «3»

Менше 30

Менше 60

Незадовільно – «2»

Таблиця 2.

^ Критерії зняття балів за виправлення

Кількість виправлень

Кількість знятих балів

Від 1 до 5

3 бали

Від 6 до 10

6 балів

Більше 10

10 балів^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


«Теорія держави та права»

 1. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права. – К.: Кондор, 2006, - 477 с.

 2. Куліш А.М., Сайко Л.Ю., Сінченко Ю.П. Теорія держави та права (опорні конспекти): навчальний посібник / А.М.Куліш, Л.Ю.Сайко, Ю.П.Сінченко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –278 с.

 3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків, 2001.

 4. Теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. Навч. пос. – К., 2002.


«Цивільне та сімейне право України»

 1. Цивільне право України. Особлива частина (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник / За ред.: О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 1176 с.

 2. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / За ред.: І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. — 2-ге вид. — К. : Істина, 2004. — 224 с.

 3. Цивільне право України. Альбом схем [Текст] : навч. посіб. / За ред. Є.О. Мічуріна. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Х. : Юрсвіт, 2008. — 352 с.

 4. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, Р.Б. Олійник та ін.; За ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. — К. : Знання, 2010. — 631 с.

 5. Цивільне право: практикум [Текст] : навч. посіб. / Ред.: Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера. — К. : Правова єдність, 2008. — 624 с.


«Трудове праві України»

 1. Трудове право України: академічний курс (Авторизований доступ) : підручник / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 3.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : ВД "Ін Юре", 2006. — 544 с. 

 2. Бойко М. Д. Трудове право України (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Бойко. — К. : Атіка, 2006. — 312 с.

 3. Трудове право як навчальна дисципліна, як наука в сучасних умовах: сутність, проблеми, окремі шляхи їх подолання : звіт про НДР / Кер. В.І. Горевий. — Суми : Вид-во СумДУ, 2011. — 75 с.

 4. Грузінова Л. П. Трудове право України (Авторизований доступ) : навч. посіб. Ч.І / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін. — К. : МАУП, 2003. — 128 с.

 5. Дрожжина С. В. Трудове право [Текст] : навч. посіб. / С. В. Дрожжина, І. В. Ширкова. — К. : Ліра-К, 2009. — 242 с. 


«Господарське право України»

 1. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, , О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

 2. Щербина B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.

 3. Господарське право України [Текст] : підручник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.

 4. Господарське право України: навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна ; За заг. ред. С.В. Несинової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 564 сРОЗРОБЛЕНО:

Доцент кафедри права ________________ Семенов В.М

(посада розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)


Ст. викладач кафедри АГПФЕБ ________________ Гончарова А.В.

(посада розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)


Ст. викладач кафедри АГПФЕБ ________________ Кисельова О.І.

(посада розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)


Викладач кафедри АГПФЕБ ________________ Шапіро В.С.

(посада розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол № _____ від ___  20__ р.


Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії ________________ М.М.Колесник

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова фахової

атестаційної комісії ________________ А.М.Куліш

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток А

Зразок екзаменаційного завдання


^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник організаційно-методичного управління

__________________ В. Б. Юскаєв

____ ______________ 2013р.


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності

7.03040101 (8.03040101) «Правознавство»


Варіант № _________

1. Форма суспільної свідомості, змістом якої є сукупність понять, ідей і принципів про сутність права та всіх пов’язаних з ним явищ це:


a) правова культура;

b) правове виховання;

c) правосвідомість;

d) праворозуміння;


2. Функція правової культури яка дозволяє особі на підставі набутих знань зорієнтуватися у правовому просторі з метою забезпечення безконфліктного існування з іншими суб’єктами має назву:

a) прогностична;

b) комунікативна;

c) регулятивна;

d) виховна;


3. Один з головних принципів законності який забезпечує рівність всіх суб’єктів суспільних відносин перед законом це принцип:


а) верховенства закону;

b) загальності законності;

с) гарантованості прав і свобод громадян;

d) невідворотності відповідальності;


4. Спеціальний принцип правопорядку, який зумовлює призначення законності як умови виникнення та функціонування правопорядку це:


а) принцип конституційності;

b) принцип системності;

с) принцип субординації;

d) принцип законності;


50. ……………………………………………………..................................................


Завідувач кафедрою

АГПФЕБ ________________ Куліш А.М.


Голова фахової

атестаційної комісії ________________ А.М.Куліш


Додаток Б

Зразок аркушу відповіді

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Шифр _______

АРКУШ ВІДПОВІДІ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності

^ 7.03040101 (8.03040101) «Правознавство»


Варіант № ____

питання

A

B

C

D

питання

A

B

C

D

питання

A

B

C

D

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи!

A

B

С

D

прямая соединительная линия 8прямая соединительная линия 2Кількість правильних відповідей –  ________; Кількість балів за них – _______;

Кількість виправлень – ________; Знято балів за виправлення – _______;

Всього балів

з врахуванням знятих – ________; Оцінка – _______________________ .

(числом та прописом)


Голова комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»,...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство
Теорія держави І права в системі юридичних наук та її співставлення з іншими гуманітарними дисциплінами
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр»...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconГрафік проведення іспитово-залікових сесій студентам заочної форми навчання галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р. 1 курс
Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності
Вимоги до вступного екзамену містяться у галузевому стандарті вищої освіти України підготовки спеціалістів зі спеціальності 05070103...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи