Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» icon

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
Скачати 229.62 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
Дата03.09.2013
Розмір229.62 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

__________________

_____ __________________20___ р


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр»
спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»


1  Загальні положення


Фахівці з цієї спеціальності планують рівень якості продукції/послуг, що виготовляються/надаються організаціями усіх галузей економіки; здійснюють контроль за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки й техніки, потребам ринку, експортним вимогам. Запобігають випуску виробів та наданню послуг, які не відповідають потребам споживачів. Вивчають причини невідповідностей, розробляють корегуючі та попереджувальні заходи. Беруть участь у створенні стандартів підприємств (установ) з усіх видів діяльності та систем менеджменту (систем управління якістю ISO 9001, систем екологічного управління ISO 14001, систем управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001, систем управління соціальної відповідальності SA 8000, систем управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000). Беруть участь в процедурах відбору та сертифікації персоналу.

Випускники можуть виконувати діяльність з організації нормативного та метрологічного забезпечення усіх видів робіт з виробництва продукції та/або надання послуг у відділах технічного контролю; стандартизації; управління якістю та/або підтвердження відповідності (сертифікації); випробувальних або вимірювальних лабораторіях усіх галузей економіки:

‑  на будівництві та хімічному виробництві;

‑  в туристичному, ресторанному та готельному бізнесі;

‑  в машинобудуванні та в металургійній галузі;

‑  в закладах освіти та медицини;

‑  в держаних установах та в установах місцевого самоврядування тощо.

Займати посаду менеджера з реалізації тощо.

На навчання приймаються фахівці, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста чи магістра будь-якої кваліфікації.

За результатами фахового вступного випробування здійснюється прийом студентів на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація».

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» проводяться письмово в тестовій формі. Структура білету передбачає 40 питань однакового рівня складності. Час відведений на виконання тесту – 90 хвилин.

Вступні випробування базуються на виявленні знань з таких загальних дисциплін, як «Математика», «Хімія», «Фізика», «Безпека життєдіяльності» та «Метрологія»
^

2  Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на іспит

2.1  Дисципліна «Математика»


Розділи:

1  Алгебра.

2  Тригонометрія.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Алгебраїчні рівняння.

2  Логарифми.

3  Прогресії.

4  Визначення основних тригонометричних функцій кута.

5  Рішення прямокутних трикутників.

^ Приклад тестового питання:

Катет дорівнює: ; гіпотенуза: 6. Знайти кут між ними

a)

15º

b)

30º

c)

60º
^

2.2  Дисципліна «Хімія»


Розділи:

1  Будова атома.

2  Хімічні реакції.

Типові питання, що можуть бути:

1  Атомні спектри.

2  Хвильова функція.

3  Енергетичний стан електрона в атомі.

4  Головне квантове число.

5  Періодичний закон Менделєєва.

6  Окислювально-відновні реакції.

7  Електронна будова металів.

^ Приклад тестового питання:

Кількість електронів, що переходять від одного атома при окислювальній реакції, називається

a)

ступенем окислювання

b)

числом окислювання

c)

валентністю
^

2.3  Дисципліна «Фізика»


Розділи:

1  Характеристики руху.

2  Робота.

Типові питання, що можуть бути:

1  Нерівномірний рух.

2  Тертя.

3  Робота й потужність.

^ Приклад тестового питання:

Сила тертя 100 Н, а сила нормального тиску 1000 Н. Визначити коефіцієнт тертя

a)

0,9

b)

0,1

c)

10
^

2.4  Дисципліна «Безпека життєдіяльності»


Розділи:

1  Документація з оформлення нещасного випадку

2  Небезпечні чинники на виробництві.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Як оформляються результати розслідування нещасного випадку на виробництві, що викликав втрату працездатності не менше одного робочого дня?

2  У скількох екземплярах оформляється акт за формою Н-1?

3  Яку відповідальність несуть посадовці, винні в порушенні законодавства про працю і правил з охорони праці.

4  Якими параметрами характеризуються метеорологічні умови (мікроклімат) у виробничих умовах.

5  В яких одиницях вимірюється величина рівня звукового тиску?

6  Які лампи застосовуються для освітлення промислових підприємств.

7  У яких одиницях вимірюється світловий потік лампи?

^ Приклад тестового питання:

Основними завданнями безпеки життєдіяльності є

a)

забезпечення єдності вимірювань

b)

економія всіх видів ресурсів

c)

захист прав споживачів

d)

розробка та систематизація правил життя та діяльності
^

2.5  Дисципліна «Метрологія»


Розділи:

1  Визначення теоретичної, законодавчої та прикладної метрології.

2  Розділи метрології та класи вимірювань.

2  Вимірювання та контроль.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Похибки вимірювання.

2  Ціна поділки шкали приладу.

3  Еталони одиниць фізичної величини.

4  Діапазон вимірювання приладу.

5  Довжина поділки шкали.

6  Що таке контроль.

7  Визначення кваліметрії.

^ Приклад тестового питання:

Вираз, який відображає зв’язок фізичної величини з основними величинами системи фізичних величин

a)

рівняння

b)

точність

c)

розмірність
^

3  Структура екзаменаційних завдань


Варіант тестового завдання для проведення фахового вступного випробування при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» 40 питань однакового рівня складності по 8 питань з кожної дисципліни, що виноситься на фахове вступне випробування. Кількість варіантів відповідей – від 3 до 6. Правильних відповідей – одна або декілька.

У додатку А цієї програми наведено зразок аркушу відповіді.

У додатку Б цієї програми наведено зразок типового варіанту екзаменаційного завдання фахового вступного випробування.
^

4  Критерії оцінювання


За кожну правильну відповідь на тестове питання нараховується 2,5 бали. Правильною відповіддю на тестове питання вважається відповідь на всі правильні варіанти питання. Наприклад, якщо правильна відповідь на тестове питання є: а); b); c); а відповідь містить лише а) і b) – вважається, що ця відповідь є неправильною та 2,5 бали не нараховуються. Максимальна кількість балів за тест – 100. За кожне виправлення знімається 0,25 балу. Сумарна кількість балів за тестове завдання розраховується шляхом додавання балів за кожне питання та округлюється до цілих значень (за математичними правилами округлення).

Набрані за виконання тестового завдання бали переводяться в оцінку згідно з наведеною нижче шкалою:


^ Шкала балів кредитно-модульної системи оцінювання знань

Національна шкала оцінювання

100

Відмінно

89

Добре

74

64

Задовільно

60

менше 60

Незадовільно
^

5  Список рекомендованої літератури

5.1  Дисципліна «Математика»


1 Математика [Текст] : посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. В 2-х ч. Ч.2 : Завдання та тести (відповіді). ‑ К. : Генеза, 1993. ‑ 126 с.

2 Математика (опыт вступительных экзаменов) [Текст] / Сост. В.А. Ячменев. — Суми : СумГУ, 2002. ‑ 28 с.

3 Математика для вступників до вузів [Текст] : навч. посiб. / М.Ф. Бондаренко, В.А. Дікарєв, О.Ф. Мельников, В.В.Семенець, Л.Й. Шкляров; За ред В.В. Семенця. ‑ Х. : "Компанія СМІТ", 2002. ‑ 1120 с.

4 Математика для инженеров [Текст] : Рекомендательный указатель литературы. ‑ М. : Книга, 1965. ‑ 158 с.

5 Математика для поступающих в вузы [Текст] : Решения сборника задач по математике под ред. М.И,Сканави. "Варианты заданий для самопроверки". ‑ К. : Эридан, 1992. ‑ 92 с.

6 Математика: Пособие для подготовительных отделений [Текст] : уч. пос. / Под ред. А.И. Бородина. ‑ К. : Вища школа, 1980. ‑ 280 с.

7 Інші.
^

5.2  Дисципліна «Хімія»


1 Загальна та неорганічна хімія. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М.С. Слободяник, Н.В. Улько, К.М. Бойко, В.М. Самойленко; За ред. М.С. Слободяника. — К. : Либідь, 2004. — 336 с.

2 Дмитрів, Г.С.  Загальна та неорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Дмитрів, В. В. Павлюк. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 300 с.

3 Кириченко, В.І. Загальна хімія (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Кириченко. — К. : Вища школа, 2005. — 639 с.

4 Левітін, Є.Я. Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підручник / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва. — Вінниця, 2003. — 468 с.

5 Романова, Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Романова. — К. : Либідь, 2003. — 208 с.

6 Сейфулліна, І.Й. Загальна хімія [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Сейфулліна, Т. В. Кокшарова. — Одеса : Астропринт, 2000. — 176 с.

7 Цветкова, Л.Б. Загальна хімія: теорія і задачі [Текст] : навч. посіб. Ч.І / Л. Б. Цветкова. — Львів : Магнолія-2006, 2007. — 398 с.

8 Інші.
^

5.3  Дисципліна «Фізика»


1 Антоняк, О.Т. Загальна фізика: основи електрики і магнетизму [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Антоняк. — Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 240 с.

2 Дущенко, В.П. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Дущенко, І. М. Кучерук. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Вища школа, 1993. — 432 с.

3^ Кучерук, І.М. Горбачук І.Т. Загальна фізика [Текст] : Електрика і магнетизм. Підручник / І.М. Горбачук І.Т. Кучерук ; За заг. ред. В.Й. Сугакова. — К. : Вища школа, 1990. — 367 с.

4 Кучерук, І.М. Загальна фізика: Електрика і магнетизм [Текст] : підручник / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Вища школа, 1995. — 392 с.

5 Общая физика [Текст] : Пособие для проведения колоквиумов с применением контролирующих машин. — К. : Высш. шк., 1975. — 120 с.

6 Ахиезер, А.И. Общая физика. Электрические и магнитные явления [Текст] : справочное пособие / А. И. Ахиезер. — К. : Наукова думка, 1981. — 472 с.

7 Інші.
^

5.4  Дисципліна «Безпека життєдіяльності»


1 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. — 3-є вид., стереотип. — К. : Знання, 2004. — 397 с.

2 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 397 с.

3 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко та ін. — К. : Кондор, 2006. — 422 с.

4 Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / За ред. М.М. Радька. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 360 с.

5 Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, Н.П. Вершиніна та ін. — Х. : Факт, 2007. — 384 с.

6 Дуднікова, І.І. Екологія і безпека життєдіяльності [Текст] : Термінологічний словник-довідник / І. І. Дуднікова. — К. : Вища школа, 2005. — 247 с.

7 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; За ред.: Є.П. Желібо, В.М. Пічі. — К., Львів : Каравела, "Новий Світ-2000", 2001. — 320 с.

8 Інші.
^

5.5  Дисципліна «Метрологія»


1 Метрологія та вимірювальна техніка (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук та ін.; За ред. Є.С. Поліщука. — Львів : Бескид Біт, 2003. — 544 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=46272

2^ Бичківський, Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. (Авторизований доступ) [Текст] : Підручник / Р.В. та ін. Бичківський ; Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. — Львів : Львівська політехніка, 2004. — 560 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=154564

3 Боженко, Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Боженко. — Львів : Світ, 2003. — 328 с.

4^ Клименко, М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. — К. : Академія, 2006. — 368 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=100586

^ 5 Саранча, Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю [Текст] : підручник / Г. А. Саранча. — К. : ЦНЛ, 2006. — 672 с.

6 Тарасова, В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; За заг. ред. В.В. Тарасової. — К. : ЦНЛ, 2006. — 264 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=118067

7 Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. — Львів : Магнолія 2006, 2009. – 212 с.

8 Інші.


РОЗРОБЛЕНО:

Заступник завідувача

кафедри «Технологія машинобудування,
верстати та інструменти», доцент ________________ О. В. Івченко


Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол №  7  від « 11 »  02   2013 р.


Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії ________________ М. М. Колесник


Голова фахової

атестаційної комісії ________________ Є. М. Савченко
^

ДОДАТОК А


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Шифр _______

АРКУШ ВІДПОВІДІ НА ДЕРЖАВНОМУ ЕКЗАМЕНІ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Варіант № _____

питання

a

b

c

d

e

f

питання

a

b

c

d

e

f

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40


^ Продовження додатку АУВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких може бути один або декілька правильних. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи!

a

b

c

d

e

f
Кількість правильних відповідей

Кількість балів за них


Кількість виправлень

Знято балів за виправлення

^ Всього балів
з врахуванням знятих


Оцінка

(числом та прописом)
Голова комісії(підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени комісії(підпис)
(прізвище, ініціали)


(підпис)
(прізвище, ініціали)
^ДОДАТОК Б


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник організаційно-методичного управління

__________________ В. Б. Юскаєв

____ _____________ 2013 р.

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8).18010010
«Якість, стандартизація та сертифікація»Варіант № ___

^ 1  Який розділ метрології встановлює обов'язкові технічні та юридичні вимоги щодо застосування одиниць фізичної величини, методів і засобів вимірювань

a)

законодавча

b)

теоретична

c)

прикладна

^ 2  Який клас вимірювання характеризує наступний вислів:

отримання виміру коли фізична величина безпосередньо пов'язується з її мірою

a)

непрямі

b)

сукупні

c)

прямі

d)

спільні
^ 9  Безпека життєдіяльності це наука про

a)

технічні пристрої

b)

навколишнє середовище

c)

комфортну й безпечну взаємодію людини й навколишнього середовища

d)

надзвичайні ситуації

e)

охорону праці

^ 10  Шкідливий фактор призводить до

a)

смерті

b)

захворювання чи зниження працездатності

c)

травми або різкого погіршення здоров'я

d)

до ризику
^ 17  Рівняння Шредінгера має вирішення

a)

тільки для одновимірної моделі атома

b)

при будь-яких значеннях енергії електрона

c)

при деяких значеннях енергії електрона

^ 18  Визначте формулу складної речовини

a)

Al

b)

N2

c)

О3

d)

SO3
25  У прямокутнику ^ ABCD прямі m і n проходять через точку перетину діагоналей. Площа фігури, що складається з трьох зафарбованих трикутників, дорівнює 12 см2. Обчисліть площу прямокутника ABCDa)

24 см2

b)

48 см2

c)

36 см2

d)

42 см2

e)

30 см2

^ 26  Знайти суму перших трьох членів геометричної прогресії, у якої А1=2, q=3

a)

108

b)

26

c)

16459
^ 33  Кінь із зусиллям у 600 Н потягнув воза за 300 с на відстань 100 м.
Визначити потужність


a)

50 Вт

b)

200 Вт

c)

1800 Вт

^ 34  Правильно продовжте твердження: заряджена частинка НЕ випромінює електромагнітних хвиль у вакуумі, якщо вона

a)

рухається прямолінійно рівномірно

b)

рухається прямолінійно з від’ємним прискоренням

c)

здійснює коливальний рух

d)

рухається прямолінійно з додатним прискоренням
Завідувач кафедри
«Технологія машинобудування,
верстати та інструменти»


Залога В. О.(підпис)


Голова фахової

атестаційної комісії


Савченко Є. М.(підпис)

Схожі:

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр»...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності
Вимоги до вступного екзамену містяться у галузевому стандарті вищої освіти України підготовки спеціалістів зі спеціальності 05070103...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи