Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика icon

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
Скачати 88.76 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
Дата03.09.2013
Розмір88.76 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

__________________________

___________________20 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальностями 8.030301 і 7.030301 – журналістика

(теле- та онлайн-журналістика, радіо- та онлайн-журналістика, пресова та онлайн-журналістика)


1. Загальні положення

Програма вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з ОКР «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити навчання в Сумському державному університеті для отримання диплому спеціаліста чи магістра з журналістики.

Мета – виявити рівень розуміння абітурієнтами актуальних суспільно значущих процесів і проблем, пов’язаних із підготовкою фахівців у сфері журналістики.

Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» чи «магістр» відбувається у вигляді письмового тестового іспиту: абітурієнти виконують тестову контрольну роботу з «Теорії журналістики та масової комунікації, теорії і методики журналістської творчості». Теоретичні питання охоплюють дисципліни природничо-наукового циклу та професійної підготовки і засвідчують рівень теоретичної підготовки вступників.

Письмове тестування триває 2 академічні години.


^ 2. Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на іспит

Журналістська діяльність вивчається з різних точок зору як у теоретичному, так і практичному плані. Курс «Теорія журналістики та масової комунікації, теорія і методика журналістської творчості» орієнтований, щоб допомогти студентам засвоїти загальні закономірності журналістики як творчої діяльності у їх практично значимих виявленнях. Тому питання з цього курсу є обов’язковим елементом вступного випробування.

До програми включено теми з теорії журналістики, теорії та методики журналістської творчості, теорії масової комунікації, теорії твору і тексту, проблематики ЗМІ, теорії жанрів, історії української журналістики.

Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» чи «Магістр» вимагають від абітурієнта:

 • ґрунтовних знань з основних журналістикознавчих курсів;

 • виявлення обізнаності з проблемами розвитку масової комунікації на сучасному етапі, основними технологіями та методиками досліджень у галузі журналістики;

 • виявлення знань про види журналістської діяльності і формування інформаційної політики, форми реалізації інформаційної політики, про основи журналістської етики, правовий статус журналіста і правову компетентність журналіста, про основні етапи розвитку української журналістики, роль періодичних видань у житті нації;

 • розуміння особливостей становлення і розвитку журналістики у світі;

 • виявлення знань про сучасну жанрову систему ЗМІ, актуальні аспекти редагування, про основні принципи інформаційної діяльності;

 • характеризувати основні етапи розвитку української та світової журналістики; давати об’єктивну оцінку найвагомішим друкованим органам та редакторській і видавничій діяльності найвідоміших українських і світових діячів; характеризувати функції, структуру різних типів видань, робити жанрову диференціацію матеріалу; визначати чинники, що складають ефективність виступів ЗМІ;

У підготовці до екзамену випускник повинен вдумливо опрацювати значний за обсягом теоретичний матеріал, користуючись «Переліком програмних питань до вступного випробування».


Перелік програмних питань до вступного випробування:

 1. Журналістсько-видавнича діяльність І.Франка, М.Драгоманова, П. Куліша.

 2. Журнал “Житє і слово”, альманахи “Громада”, “Києвлянин”.

 3. Українська альманахова журналістика 30-40 років ХІХ століття.

 4. Правові основи функціонування ЗМІ.

 5. Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності

 6. Загальні та спеціальні функції журналістики. Проблеми класифікації сучасних груп функцій журналістики.

 7. Журналістика в системі соціальних інститутів.

 8. Змістове наповнення газети. Фотоілюстрація в друкованому виданні.

 9. Радіо в системі журналістики.

 10. Телебачення в системі журналістики.

 11. Інтернет-видання.

 12. Система методів журналістської творчості: типи джерел інформації; методи пізнавальної діяльності; методи подачі інформації.

 13. Фахові складники в журналістиці: авторський задум; факт, думка, слово; побудова журналістського твору; функції і види заголовків; лід та його різновиди.

 14. Журналістика як форма творчої діяльності.

 15. Процес журналістської творчості: способи й методи журналістської творчості; стадія отримання інформації; стадія творення тексту.

 16. Методи художньо-естетичного відображення в журналістиці.

 17. Загальне поняття про жанр у журналістиці. Умовність поділу творів журналістики на групи жанрів. Критерії поділу творів на жанри.

 18. Інформаційні жанри в журналістики.

 19. Аналітичні жанри в журналістиці.

 20. Художньо-публіцистичні жанри в журналістиці.

 21. Маси та ЗМК. Різновиди впливу. Ідеї-міфи. ЗМК як генератор міфів. Концепція «маси» в зарубіжній науці. Найважливіші ознаки «маси».

 22. Загальні принципи масифікації. Основні типи натовпу. Масова свідомість та індивідуальність. Ознаки індивіда в масі.

 23. Типи масових реакцій на журналістський твір. Конфлікти у сфері комунікативних процесів. Фази розв’язання конфлікту.

 24. Основні закони комунікації: дзеркального розвитку спілкування, залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль, зростання нетерпіння слухачів, зниження рівня інтелекту аудиторії зі збільшенням її чисельності тощо. Необхідність їх знання й розуміння для журналіста.

 25. Онтологічний аспект комунікативного процесу. Основні типи моделей. Модель всесильної пропаганди Чакотіна й сучасність. Інші моделі (за вибором).

 26. Складники моделі контактування (Р. Якобсона). Критика моделі Ю. Лотманом, його власна модель і шерег тез.

 27. Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення.

 28. Фактологічна структура твору. Об’єктивні та суб’єктивні чинники членування твору на факти. Вимоги до фактів, їх якісна характеристика та поділ за функціями.

 29. Текст як предмет перцепції. Правила допустимого синтетичного сприймання.

 30. Текст як цілісність, його окремі компоненти. Редакторський аналіз композиції матеріалу.

 31. Складники процесу сприймання журналістських творів. Причини неякісної перцепції та рецепції.

 32. Редагування; загальне редагування; нормативне редагування, едитологія; галузеве редагування.

 33. Мета редагування; предмет редагування; об’єкт редагування; завдання редагування, аспекти редагування. Методи й методики редагування. Галузі редагування.

 34. Оригінал, оригінал-макет, авторський оригінал; текстовий оригінал; авторський зображальний оригінал. Видавничий оригінал.

 35. Поняття редакційної норми. Норми редагування.

 36. Поняття помилки з погляду редагування. Значущість помилок. Вага помилок. Загальна класифікація помилок. Види помилок: значущі; незначущі; інформаційні; семіотичні; ситуативні; локальні; фактичні; темпоральні, модальні і фактичні помилки, кодувальні, відображувальні помилки, атенційні помилки.

 37. Методи редагування. Методи виправлення. Методи контролю. Інтерпретація повідомлень.

 38. Класифікація проблем ЗМІ. Внутрішні та зовнішні проблеми.

 39. Проблеми вітчизняної правової політики в інформаційній сфері.

 40. Висвітлення політичної, спортивної, молодіжної, дитячої, соціальної тематик у ЗМІ.

 41. Висвітлення корупційних дій на сторінках друкованих ЗМІ.

 42. Сутність, норми, основні різновиди етики. Моральна свідомість.

 43. Кодекси журналістської етики. Ради преси та їх функції. Омбудсмен. Плагіат у діяльності ЗМІ.


^ 3. Структура екзаменаційних завдань

Екзаменаційні білети зі спеціальності складаються із 50 тестових завдань із чотирма варіантами відповідей. Тестові завдання закритої форми, мають лише один правильний варіант.


^ 4. Критерії оцінювання

За кожну правильну відповідь у завданнях 1–50 абітурієнт набирає 1 бал. За кожні 5 виправлень знімається один бал. Бали сумуються і виставляється загальна оцінка: 50–45 правильних відповідей – 5 «відмінно»; 44–36 правильних відповідей – 4 «добре»; 30–35 правильних відповідей – 3 «задовільно», 29 правильних відповідей і менше – 2 «незадовільно».


5. Список рекомендованої літератури:

 1. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К. : Академія української преси, 2011. – 262 с. Режим доступу : http://www.aup.com.ua/uploads/news-demo.pdf

 2. Галич О. А. Теорія літератури : [підруч.] / Галич О. А., Назарець В. М., Васильєв Є. М. ; [за наук. ред. О. А. Галича]. – К. : Либідь, 2001. – 488 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/684495/

 3. Животко А. Історія української преси / А. Животко ; упоряд., автор історико-бібліограф. нарису та прим. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/240520/

 4. Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/301

 5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / Здоровега В. Й. – 2-е вид. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с. Режим доступу : http://wucheba.ru/v350/

 6. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібн. / Капелюшний А. О. – Львів : ПАІС, 2005. – 304 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/208041/

 7. Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації / В. О. Карпенко. – К. : Нора-принт, 2002. – 328 с.

 8. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці : навч. посіб. / Кузнецова О. Д. – Львів : Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2002. – 120 с.

 9. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: Посібник. – Вид. 2-ге, перероблене й доповнене. – Львів: ПАІС, 2005. – 200 с.

 10. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. Режим доступу : http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=41436

 11. Михайлин І. Л. Історія української журналістики : підруч. / Михайлин І. Л. – Харків : ХІФТ, 2000. – 279 с. – (Кн. 1). Режим доступу : http://ru.scribd.com/doc/84207176/

 12. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підруч. / Михайлин І. Л. – 3-є вид. – К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/files/journalism/basis/

 13. Москаленко А. З. Теорія журналістики : [навч. посібник.]. / Москаленко А. З. – К. : ЕксОб, 2002. – 336 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/981649/

 14. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Почепцов Г. Г. – [2-е вид., доп.]. – К. : Вид. центр «Київський ун-т», 1999. – 308 с. Режим доступу : http://vlasnasprava.pp.ua/management/3300-skachati-knigu-pochepcov-gg-teoriya-kommunikacii.html

 15. Публіцистика. Масова комунікація : [медіа-енциклопедія / За ред. В. Ф. Іванова]. – К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.

 16. Різун В. В. Літературне редагування : підруч. / Різун В. В. – К. : Либідь, 1996. – 240 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/155435/

 17. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посібник. / Різун В. В., Скотникова Т. В. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Преса України, 2008. – 144 с. Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/1105254/

 18. Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / [за заг. ред. Бідзілі Ю. М.]. – Ужгород : ВАТ «Вид-во «Закарпаття», 2007. – 224 с. Режим доступу : http://bookre.org/reader?file=1335887

 19. Чекмишев О. В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : [підручник-практикум] / О. В. Чекмишев. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2004. – 129 с.

 20. Шкляр В. Основи теорії міжнародної журналістики / О. Гриценко, В. Шкляр. К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. — 345 с.

 21. Яцимірська М. Г. Культура фахової мови журналіста: Навч. посібник. – Львів: ПАІС, 2004. – 332 с. Режим доступу : http://nashaucheba.ru/РОЗРОБЛЕНО:

Професор __________ О. Г. Ткаченко

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол №______від_____20____р.


Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії __________ М. М. Колесник

(підпис) (прізвище, ініціали)


Голова фахової

атестаційної комісії __________ В. М. Опанасюк

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр»...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма вступного випробування з журналістики
«магістр» зі спеціальності 18010019 «медіакомунікації», «спеціаліст» зі спеціальності 030301 «Журналістика»
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Журналістика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з напряму підготовки 030301 «Журналістика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи