Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" icon

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Скачати 214.43 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Дата22.02.2014
Розмір214.43 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую:

Голова приймальної комісії

_______________

2013 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання за ОКР «магістр»

спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

галузі знань "Специфічні категорії" 1. Загальні положення

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за ОКР «магістр» зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоїти навчальну програму підготовки магістра.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.18010016 ‑ "Бізнес-адміністрування" галузі знань "Специфічні категорії", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування передбачають оцінку рівня професійних знань, умінь та навичок вступників з таких дисциплін:

 1. Мікроекономіка і макроекономіка.

 2. Економіка підприємства.

 3. Прикладна статистика.

 4. Менеджмент.

 5. Маркетинг.

 6. Фінанси підприємств.

Фахові вступні випробування полягають у письмовій відповіді абітурієнта на 50 тестових питань, які дозволяють перевірити сформованість у нього відповідних умінь та навичок, необхідних керівнику будь-якого рівня управління. Обсяг часу, відведений на виконання завдань - 2 астрономічні години.


 1. ^ Анотації та типові питання з дисциплін, що виносяться на фахові вступні випробування


2.1 Дисципліна «Мікроекономіка і макроекономіка»

Теорія поведінки споживача. Аналіз попиту, пропозиції та ринкової рівноваги. Мікроекономічна модель підприємства. Витрати і результати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Макроекономічні показники в системі національних розрахунків. Макроекономічна нестабільність. Безробіття та інфляція. Сукупний попит і сукупне пропонування. Споживання, заощадження та інвестиції. Моделі макроекономічної рівноваги. Монетарна та фіскальна макроекономічна політика. Зовнішньоекономічна політика. Економічне зростання. Глобальні проблеми сучасності. Підприємство в умовах ринку: сутність та фактори, які обумовлюють діяльність. Види економічних ресурсів та їх обмеженість.

Типові питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Типи економічних систем.

 2. Структура і види ринку.

 3. Поняття конкуренції. Види конкуренції, їх особливості.

 4. Чинники конкуренції.

 5. Попит і пропозиція грошей.

 6. Поняття інфляції. Види інфляції.

 7. Економічна сутність інвестицій. Класифікація форм і видів інвестицій.

 8. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат держави.

 9. Оцінка інвестиційного ринку. Суб'єкти інвестиційної діяльності.

 10. Реальні інвестиції в основний і оборотний капітал.


2.2 Дисципліна «Економіка підприємства»

Підприємство і підприємництво. Особливості функціонування підприємств промислового комплексу. Управління підприємствами. Персонал, продуктивність, мотивація та оплата праці. Необоротні та оборотні активи підприємств. Інвестиційні ресурси. Інноваційні процеси на підприємстві. Техніко-технологічна база виробництва та інфраструктура підприємств. Організація виробництва. Управління виробництвом товарів, у тому числі екологічного призначення. Регулювання, прогнозування і планування діяльності підприємства. Попит, виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Валові витрати і ціни на продукцію. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства. Еколого-економічна безпека та антикризова діяльність підприємств. Реструктуризація і санація підприємств. Банкрутство і ліквідація підприємств. Управління фінансами підприємства.

^ Типові питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Підприємництво як особлива сфера діяльності. Основні риси підприємництва в ринковій економіці.

 2. Особливості ведення підприємницької діяльності в ринковій економіці. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

 3. Види підприємств в ринковій економіці.

 4. Господарські товариства та особливості їх створення і функціонування.

 5. Механізм ціноутворення на підприємстві.

 6. Заробітна плата, її функції та принципи встановлення.

 7. Системи та форми заробітної плати.

 8. Склад персоналу підприємства та особливості його формування.

 9. Визначення чисельності окремих категорій персоналу.

 10. Витрати підприємства. Напрямки здійснення витрат. Зовнішні та внутрішні витрати підприємства.


^ 2.3 Дисципліна «Прикладна статистика»

Сутність управління. Методологічні засади статистичного забезпечення управління. Інформаційна база статистичного забезпечення управління. Система показників статистичного забезпечення управління. Принципи побудови методичного забезпечення статистичного аналізу. Аналіз пропорційності сталого соціально-економічного розвитку. Балансовий метод статистичного вивчення взаємозв'язків елементів відтворення. Аналіз зміни соціально-економічних явищ у часі. Аналіз взаємозв'язків між соціально-економічними явищами. Аналіз функціональних взаємозв'язків складних соціально-економічних явищ. Статистичне оцінювання ризику інноваційної економічної діяльності. Комплексний аналіз ефективності сталого еколого-економічного розвитку на базі інновацій. Результати статистичного аналізу як база розроблення управлінських рішень.

^ Типові питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення. Форми, види та способи спостереження.

 2. Суть, основні завдання та види статистичних групувань. Принципи та правила формування груп. Ряди розподілу та їх графічне зображення.

 3. Абсолютні та відносні величини, їх види, форми вираження та способи об числення.

 4. Середні величини в статистико-економічному аналізі. їх види та техніка обчислення.

 5. Види і форми взаємозв'язків між явищами та основні методи вивчення зв'язків.

 6. Основні показники динаміки соціально-економічних явищ та способи їх обчислення. Характеристика основної тенденції розвитку.

 7. Суть і функції індексів. Види індексів і правила побудови агрегатних індексів кількісних та якісних показників.

 8. Сутність та мета економічного аналізу.

 9. Кількісні та якісні показники економічного аналізу.

 10. Фактори, які впливають на показники оцінки діяльності підприємства.


^ 2.4 Дисципліна «Менеджмент»

Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки менеджменту. Прийняття управлінських рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. Організаційне проектування. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в системі менеджменту організації. Ефективність управління організацією в умовах інноваційного розвитку.

^ Типові питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Керівник та його функції в управлінні виробництвом. Особисті риси керівника.

 2. Типи керівників. Класифікація керівників за рівнями управління.

 3. Функції керівника на виробництві.

 4. Стилі керівництва. Недоліки та переваги використання кожного зі стилів керівництва.

 5. Теорії мотивації.

 6. Організація мотивації праці на підприємстві.

 7. Методи мотивації трудової та управлінської діяльності.

 8. Економічна ефективність мотивації трудової діяльності.

 9. Планування кадрового забезпечення.

 10. Здійснення підбору та відбору кадрів.


2.5 Дисципліна «Маркетинг»

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система і характеристики сучасного маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика (інноваційні аспекти). Планування та виведення на ринок нових товарів, у т.ч. екологічного призначення. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу. Організація та контроль маркетингової діяльності. сутність та основні розділи бізнес-плану.

Типові питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Концепції та види маркетингу. Цілі маркетингової діяльності.

 2. Організація маркетингових служб компанії.

 3. Маркетингове планування.

 4. Комплекс маркетингу.

 5. Складові комплексу маркетингу.

 6. Ємкість споживчого ринку.

 7. Основні принципи сегментування ринку.

 8. Система товароруху. Види посередників.

 9. Реклама. Сильні та слабкі сторони рекламної діяльності. Характеристика реклами.

 10. Види реклами, їх переваги та недоліки, особливості використання.


^ 2.6 Дисципліна «Фінанси підприємств»

Основи фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств. Обігові кошти. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінювання фінансового стану підприємств. Фінансове планування на підприємствах. Фінансування інноваційної діяльності. Фінансова санація підприємств.

^ Типові питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Фінансовий механізм підприємства. Поняття фінансових ресурсів та важелів.

 2. Фінансові потоки на підприємстві та особливості управління ними.

 3. Прибуток підприємства: механізм формування та його види.

 4. Рентабельність та її показники.

 5. Система оподаткування підприємств в Україні.

 6. Державні податки. Місцеві податки.

 7. Характеристика основних державних податків: ПДВ, податку на прибуток, акцизу тощо.

 8. Функції податкових органів України.

 9. Організація збору та розподілу податків в Україні.

 10. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні.


^ 3.Структура екзаменаційних завдань


Екзаменаційне завдання складається з 50 тестових завдань за тематикою питань, наведених у п. 2. Кожне питання має кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Кожне екзаменаційне завдання містить по одному питанню з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка підприємства», «Прикладна статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінанси підприємств».

У додатках 1 та 2 до програми наводяться зразки екзаменаційного завдання та аркушу відповіді.


^ 4 Критерії оцінювання

Оцінка здійснюється за бальною системою. Вірна відповідь на кожний тест оцінюється у 2 бали. (0 - невірна відповідь). За кожні три виправлення знімається 1 бал.

Максимально можлива кількість балів при правильній відповіді на всі завдання – 100. Оцінювання проводиться за наступною шкалою:

«5» – 90-100 балів;

«4» – 74-89 балів;

«3» – 40-73 балів;

«2» – 0-39 балів.

  1. ^

   Список літературиДисципліна «Мікроекономіка і макроекономіка»

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн.2 : Мікроекономіка / За ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — К. : Знання, 2010. — 437 с. – електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=278590.

 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка (+Авторизований доступ) [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн.1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.М. Панчишина, П.І Островерха. — К. : Знання, 2009. — 723 с. – електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=278586.

 3. Пилипенко, В. В.  Мікроекономіка. Практикум (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. — К. : ЦУЛ, 2009. — 298 с.  – 3 прим. + електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=187463.


Дисципліна «Економіка підприємства»
 1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс [Текст] : підручник / Ред.: Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. — Суми : Університетська книга, 2009. — 896 с.  – 91 прим.


 2. Економіка підприємства [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закладів / за ред. Л.Г. Мельника. — Суми : Університетська книга, 2004. — 628 с. – 285 прим.

 3. Економіка підприємства [Текст] : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда та ін. — К. : ЦУЛ, 2010. — 390 с. – електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=234503.


Дисципліна «Прикладна статистика»

 1. Статистика [Текст] : навч.- метод. посіб. / Н.Б. Кушнір, Т.В. Кузнєцова, Ю.В. Красовська та ін. — К. : ЦУЛ, 2009. — 208 с. – 9 прим.

 2. Статистика [Текст] : учеб. пос. / Е.А. Андреева, Н.Ю. Вилло, О.А. Зайцева и др. — Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2011. — 276 с. – електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=336573.

 3. Моторин Р. М. Статистика для економістів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2011. — 429 с. – електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=296069.


Дисципліна «Менеджмент»
 1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс [Текст] : підручник / Ред.: Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. — Суми : Університетська книга, 2009. — 896 с.  – 91 прим.

 2. Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 / За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка.  Суми : Університетська книга, 2011.  662 с. – 60 прим.

 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту [Текст] : Підручник/ О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник.  2-ге вид., випр., доп. . – К.: „Академвидав”, 2007. – 464 с. – 34 прим.Дисципліна «Маркетинг»

 1. Маркетинг для магістрів [Текст] : навч. посіб. / За ред. С.М. Ілляшенко. — Суми : Університетська книга, 2008. — 928 с. – 186 прим.

 2. Маркетинг: бакалаврський курс [Текст] : підручник / За ред. С.М. Ілляшенко. — Суми : Університетська книга, 2009. — 1134 с. – 112 прим.

 3. Зозулёв А. В. Маркетинг [Текст] : учеб. пос. / А. В. Зозулёв, Н. С. Кубышина. — К.-М. : Знання; Рыбари, 2011. — 421 с. – 2 прим.Дисципліна «Фінанси підприємств»

 1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс [Текст] : підручник / Ред.: Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. — Суми : Університетська книга, 2009. — 896 с.  – 91 прим.

 2. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко ; 3-тє вид., випр. та доп. — К. : Знання-Прес, 2009. — 299 с. – електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=336668.

 3. Бердар М. М. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. / М. М. Бердар. — К. : ЦУЛ, 2010. — 352 с. – 1 прим. + електронна версія: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=270409.РОЗРОБЛЕНО:


Професор кафедри економіки

та бізнес-адміністрування ________________ Сотник І.М.


Старший викладач кафедри економіки

та бізнес-адміністрування ________________ Чорток Ю.В.


Завідувач кафедри

економіки та бізнес-адміністрування ______________ Мельник Л.Г.

Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол № _____ від ___  20__ р.

Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова фахової

атестаційної комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


ДОДАТОК 1

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

________________

2013 р.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «магістр» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»


Варіант № 1

 1. Який з чинників не впливає на зниження норми виробничих запасів:

  1. використання відходів;

  2. ріст продуктивності праці;

  3. підвищення якості матеріалу.

 2. Ціноутворення з орієнтацією на витрати враховує наступні фактори:

  1. витрати основного виробництва, маркетингові витрати, витрати супутнього виробництва, фіксована націнка на прибуток;

  2. доходи клієнтів, смаки та звички, наявність товарів аналогів та ціни на них, умови входження на ринок;

  3. кількість фірм в галузі, аналогічні імпортні товари, ціни на товари конкурентів.

 1. Чистий дохід підприємства визначається як:

  1. сума загального доходу та податку на додану вартість;

  2. різниця між виручкою від реалізації продукції і податком на додану вартість, акцизом та інших вирахувань з доходу;

  3. різниця між загальним доходом та витратами на виробництво та реалізацію продукції.

 1. Причинами дії фактору часу можуть бути:

  1. зміна техніко-економічних умов виробництва;

  2. зміна технологічного процесу;

  3. зміна прибутковості одиниці капіталу.

 1. На основі чого здійснюють вибір базових показників, коли визначають рівень інфляції:

  1. на основі урахування зміни цін на певний вид товару;

  2. урахування зміни банківського відсотку;

  3. на основі урахування зміни курсів іноземних валют.

Завідувач кафедри

економіки та бізнес-адміністрування __________________ Мельник Л.Г.

(підпис)


Голова фахової

атестаційної комісії ________________ Божкова В.В.

(підпис)


ДОДАТОК 2

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Шифр _______

АРКУШ ВІДПОВІДІ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «магістр» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Варіант № 1

№ питання

A

B

C

№ питання

A

B

C

№ питання

A

B

C

№ питання

A

B

C

1142739215284031629414173042518314361932447203345821344692235471023364811243749122538501326

УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи!

A

B

С

прямая соединительная линия 8прямая соединительная линия 2

Кількість правильних відповідей –  ; Кількість балів за них – ;

Кількість виправлень – ; Знято балів за виправлення – ;

Всього балів

з врахуванням знятих – ________; Оцінка – _______________________ .

(числом та прописом)

Голова комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії ________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 18010016 «Бізнес-адміністрування», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вступний іспит до магістратури за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» проходитиме у вигляді співбесіди по підготовленому есе
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахове вступне випробування зі спеціальності за окр «спеціаліст» та «магістр» з напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводиться...
Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань \"Специфічні категорії\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи