Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 317.45 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата15.09.2012
Розмір317.45 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за листопад 2006 р.


1. Інформаційні технології. Комп’ютерні технології.


1.

004(075.8) І-74

Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посіб./ За ред. М.Є. Рогози.- К.: Академія, 2006.- 368 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 20 (НОхт - 6, Прил - 8, Трос - 3, УчбЗ - 3)

2.

004.71(075.8) З-68

Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. посіб./ Г.Г.Злобін, Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (НРом - 3, НБіл - 3, Прил - 8, УчбЗ - 3, Абон - 33)

3.

004.422.6(075.8) Л84

Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз даних: Посібник.- К.: Академія, 2003.- 344 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 11 (НОхт - 4, НРом - 3, УчбЗ - 1, Абон - 3)

4.

004.43(075.8) П84

Проценко О.Б. Програмування мовою Perl: Навч. посіб.- Суми: СумДУ, 2006.- 149 с.

Кільк. прим.: 23 (Шост - 2, НОхт - 2, НРом - 2, Прил - 2, КІнф - 11, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

5.

004.7(075.8) Ч-49

Чернега В.С. Сжатие информации в компьютерных сетях.- Севастополь: СевГТУ", 1997.- 214 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

6.

004.451(075.8) Ш45

Шеховцов В.А. Операційні системи.- К.: Видавнича група BHV, 2005.- 576 с.+Гриф МОН.- ("Інформатика")

Кільк. прим.: 20 (КІнф - 6, Прил - 2, НОхт - 2, УчбЗ - 2, Абон - 8)
2. Проблеми організації.


7.

005.25 Б24

Баранова С.В. Професійна відповідальність в управлінській діяльності (соціально-психологічний аспект): Монографія.- Луганськ: Світлиця, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (КПтС - 1)

^ 3. Метрологія. Стандартизація.


8.

006:504(075.8) К49

Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник/ М.О.Клименко, П.М.Скрипчук.- К.: Академія, 2006.- 368 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 16 (НОхт - 5, УчбЗ - 3, Абон - 8)

4. Інформація.


9.

007 Б82

Борисенко А.А. Природа информации: Монография.- Сумы: СумГУ, 2006.- 212 с.

Кільк. прим.: 10 (Схов - 9, ДБВі - 1)

10.

007:530.12 Т36

Тесля Ю. Несиловое взаимодействие: Монография.- К.: Кондор, 2005.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

5.Бібліографія.


11.

008(477):016 З-41

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства: Бібліографічний покажчик. Тт. І-Х/ Упоряд. О.Б. Ярошинський.- К.: Фоліант, 2006.- 64 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)^ 6. Газети. Преса. Журналістика.


12.

07(100) З-36

Засоби масової інформації зарубіжних країн: Ретроспективний бібліографічний посібник.- К.: Київський університет, 2004.- 253 с.

Кільк. прим.: 3 (КЖФ - 3)

13.

070(09) М69

Михайлин І.Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики.- Вид. 3-тє, доповн. і поліпшене.- Х.: Прапор, 2004.- 320 с.

^ Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

14.

070(63) Н34

Наукові читання інституту журналістики: Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І. Чернякова. Вип.6/ За ред. проф. В.В. Різуна.- К., 2006.- 88 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

15.

070(477):016 У45

Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982-2000 рр.: Бібліографічний покажчик/ Укладач Б.І. Черняков.- К., 2000.- 63 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

16.

070(477) Ш24

Шаповал Ю.Г. Національна журналістика: Наукові праці. В 2-х т. Т.1.- Львів, 2006.- 688 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

17.

070(477) Ш24

Шаповал Ю.Г. Національна журналістика: Наукові праці. В 2-х т. Т.2.- Львів, 2006.- 488 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

7.Філософія.


18.

1(075.8) П77

Причепій Є.М. Філософія: Підручник/ Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль.- Вид. 2-ге, виправл., доповн.- К.: Академвидав, 2006.- 592 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Трос - 2, УчбЗ - 3, Абон - 5)

8. Психологія.


19.

159.9:331-057.17 З-63

Зинкевич-Евстигнеева Т. Технология создания команды/ Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов, Т. Грабенко.- Санкт-Петербург: Речь, 2004.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

20.

159.9(075.8) С79

Степанов О.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб./ О.М.Степанов, М.М.Фіцула.- К.: Академвидав, 2006.- 520 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 36 (НОхт - 4, НРом - 13, Прил - 16, УчбЗ - 3)

9. Логіка.


21.

16(075.8) Т63

Тофтул М.Г. Логіка: Підручник.- Вид. 2-ге, переробл., доп.- К.: Академія, 2006.- 400 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 90 (НРом - 3, НОхт - 16, Прил - 10, Крол - 4, НЛеб - 7, Трос - 9, Абон - 40, УчбЗ - 1)

10. Етика.


22.

17:316.454.52(075.8) Е88

Етика та психологія ділових відносин: Навч. посібник/ За ред. Андрєєвої Т.Є.- Х.: БурунКнига, 2004.- 144 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

11. Естетика.


23.

18(075.8) Е86

Естетика: Підручник/ Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк.- 2-ге вид., допов. і переробл.- К.: Вища школа, 2006.- 431 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (УчбЗ - 3, НРом - 1, НОхт - 1)
^ 12. Релігія. Теологія.


24.

2(075.8) Л82

Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник/ В.І.Лубський, В.І.Теремко, М.В.Лубська.- К.: Академвидав, 2006.- 432 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 150 (НРом - 10, НОхт - 34, Прил - 16, Крас - 3, Свес - 4, НЛеб - 5, Трос - 4, Абон - 74)

^ 13. Соціальні питання.


25.

304.2 М33

Матвієнко В.П. Планета життя.- К.: Наукова думка, 2006.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 14. Статистика та демографія.


26.

311.314(477.52)(058) С78

Статистичний щорічник Сумської області за 2005 рік.- Суми, 2006.- 653 с.

Кільк. прим.: 2 (КЕТе - 1, ДБВі - 1)

27.

314.18:316.42(477) Л93

Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій/ За ред. Е.М. Лібанової.- К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН Укр., 2006.- 355 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28.

314(477)(063) Ф79

Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць: Спец. випуск. Т.1. Відтворення населення та його природний рух/ Ред.кол.: О.О. Бєляєв, В.М. Данюк, О.А. Пєтухова та ін.- К.: КНЕУ, 2006.- 392 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

29.

314(477)(063) Ф79

Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць: Спец. випуск. Т.2. Демографічні аспекти регулювання та відтворення трудового потенціалу/ Ред.кол.: О.О. Бєляєв, В.М. Данюк, О.А. Пєтухова та ін.- К.: КНЕУ, 2006.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

15. Соціологія.


30.

316.6:32 Д67

Донченко О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення)/ О.Донченко, Ю.Романенко.- К.: Либідь, 2001.- 334 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31.

316(075.8) С69

Соціологія:Підручник/ За ред. В.Г. Городяненка.- 3-тє вид., переробл., доп.- К.: Академія, 2006.- 544 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 50 (Прил - 10, НБар - 2, НОхт - 14, Абон

16. Політика.


32.

323.1(477) Д43

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація?.- К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

33.

323.1(063) Д44

Діалог цивілізацій: сіонізм - найбільша загроза сучасній цивілізації: Матеріали Четвертої Всесвіт. наук. конф.Київ, 3 черв. 2005 р.- К.: МАУП, 2006.- 212 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

34

324(477)"2006" Д53

Дмитренко О. Вибори-2006: майбутнє в твоїх руках.- К., 2005.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

35.

32-055.2 Ж72

Жінки в політиці: міжнародний досвід для України/ За заг. ред. Я. Свердлюк, С. Оксамитної.- К.: Атіка, 2006.- 272 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

36.

323.272(477+4) П41

По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: Збірник наукових статей/ За ред. Г. Флікке, С. Кисельова.- К.: Атіка, 2006.- 228 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

37.

32.001:1(075.8) П50

Політична філософія: Підручник/ Є.М. Суліма, М.А. Шепєлєв, В.В. Кривошеїн, В.Ю. Полянська.- К.: Знання, 2006.- 799 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 2, УчбЗ - 3)

38.

324(477) П50

Політичний консалтинг в Україні. Вип.1. Усі секрети політичної кухні.- К.: Martin group, 2005.- 175 c.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

39.

327(03) П50

Політологічний енциклопедичний словник/ Упорядн. В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенко.- Вид. 2-ге, доповн. і переробл.- К.: Генеза, 2004.- 736 с.

Кільк. прим.: 1 (КПтС - 1)

40.

32(075.8) П50

Політологія: Підручник/ За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка.- 3-тє вид., перерб., доп.- К.: Академія, 2006.- 568 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 5 (Абон - 5)

41.

323(477) Т46

Тихонов В.Н. Выбираем Отечество.- Луганск: ОАО "ЛОТ", 2006.- 136 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

42.

327:061.1ЄС(091) Т50

Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу/ Пер. з англ. Марченко М.- К.: К.І.С., 2001.- 142 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)

43.

325.8(477)"1991/2001" У45

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)/ За ред. В.М. Литвина.- К.: Альтернативи, 2001.- 704 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


44.


^ 17. Економіка. Економічна наука.

330.4 Б33

Башнянин Г.І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів.- Львів: Новий Світ, 2000, 2005.- 1083 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

45.

33:016 Д64

Мар'ян Іванович Долішній: Бібліографічний покажчик/ Упоряд.: С.М. Злупко, В.В. Демченко.- К.: Наукова думка, 2006.- 286 с.- (Бібліографія вчених України)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

46.

33(092) З-68

Злупко С.М. Шлях до великої науки (про наукову діяльність академіка НАН України М.І. Долішнього).- Львів, 2005.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

47.

330.101(075.8) П50

Політична економія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова.- К.: Академія, 2004.- 672 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 11 (НОхт - 9, НауЗ - 2)

48.

330.342:001.53(075.8) Р79

Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи: Культура, багатство та влада в ХХІ столітті.- К.: К.І.С., 2005.- 370 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

49.

330.101.541(075.8) Х21

Харкянен Л.В. Макроекономіка: Навч. посібн.- К.: Каравела, 2006.- 176 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 30 (НовС - 15, Трос - 2, НОхт - 3, КЕТе - 1, УчбЗ - 3, Абон - 6)

50.

330.362 Ш37

Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку.- К.: Геопринт, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 (КЕТе - 1, Схов - 1)
18. Праця.


51.

331.105.44(477) В12

Важкі кроки соціального діалогу: Документи і матеріали про конфлікт уряду і профспілок в Україні (лютий-вересень 2006 р.).- 2006.- 48 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

52.

331.45(075.8) Г19

Гандзюк М.П. Основи охорони праці/ М.П.Гандзюк, Є.П.Желібо, М.О.Халімовський.- 3-е вид.- К.: Каравела, 2006.- 392 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 20 (НБіл - 2, НЛеб - 1, Свес - 3, Прил - 5, Абон - 6, УчбЗ - 3)

53.

331.1(075.8) Г85

Грішанова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.- К.: Знання, 2006.- 559 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 95 (МогП - 7, Крас - 2, Глух - 2, НБіл - 5, Трос - 2, НЛеб - 2, Крол - 2, НЛох - 2, НБар - 2, НовС - 3, Свес - 2, ІКон - 3, Шост - 3, НОхт - 15, НРом - 25, Абон - 15, НауЗ - 3)

54.

331.45(094.9) О-92

Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання/ За ред. С.О. Борисенка.- Х.: Бурун Книга, 2006.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

55.

331.108.2(075.8) Х64

Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Академвидав, 2006.- 488 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 21 (НОхт - 5, НРом - 1, НЛох - 9, Крас - 2, НауЗ - 4)

^ 19. Регіональна економіка. Підприємництво.


56.

332.1:338.2"19/20"

Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети.- К.: Наукова думка, 2006.- 510 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

57.

334.72:004(075.8) М15

Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник.- К.: Академія, 2002.- 272 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

58.

334.72(075.8) М74

Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності: Посібник/ С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І.Чеботар.- К.: Академія, 2005.- 280 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 151 (НРом - 9, НЛох - 10, Абон - 129, НауЗ - 3)

59.

332.72(477) Ф79

Формування ринку землі в Україні/ В.П. Галушко, Ю.Д. Білик, А.С. Даниленко та ін.- 2-ге вид., переробл. та доповн.- К.: Урожай, 2006.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

60.

334.72(075.8) Ш33

Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібн.- К.: Каравела, 2006.- 344 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 11 (НБар - 2, Крас - 2, МогП - 1, НЛох - 2, УчбЗ - 3, Абон - 1)

^ 20. Фінанси. Банківська справа.


61.

336.722.8(075.8) В20

Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник.- К.: Академія, 2001.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (НОхт - 20, НРом - 23, Крол - 4, НауЗ - 3)

62.

336(075.8) В60

Внукова Н.М. Фінанси: вступ до фаху: Навч. посіб./ Н.М.Внукова, В.І.Успаленко.- Х.: Бурун і К, 2005.- 352 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 41 (НЛох - 5, Глух - 2, МогП - 5, НБар - 5, Абон - 21, НауЗ - 3)

63.

336.008.6(477) С37

Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект)/ В.К.Симоненко, О.І.Барановський, П.С.Петренко.- К.: Знання України, 2006.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

64.

336.1 Д36

Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах: Збірка есеїв на честь Ричарда Берда/ Ред. Х. Мартинес-Васкес, Д. Алм.- К.: К.І.С., 2006.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 21. Економічна політика. Послуги.


65.

338.2:35.077.7 Е45

Економічна безпека України.- К.: Апарат Ради нац. безпеки і оборони України, 2006.- 271 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

66.

338.46 (075.8) О-64

Організація і технологія надання послуг: Навч. посібник/ За ред. В.В. Апопія, І.І. Шутовська, Н.О. Шутовська, Т.В. Футало.- К.: Академія, 2006.- 312 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)

^ 22. Міжнародні економічні відносини.


67.

339.92:061.1ЄС(091) Д14

Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції.- К.: К.І.С., 2006.- 696 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

68.

339.5 Ж83

Жуано Д. Світова організація торгівлі.- К.: К.І.С., 2006.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

69.

339.13(477)(061) К64

Конкуренция в Украине: Аналитический доклад о состоянии, тенденциях и проблемах развития экономической конкуренции в Украине в 2000-2005 годах.- К., 2006.- 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

70.

339.92(477)(063) П76

Пріоритетні питання плану дій Україна - ЄС: Матеріали міжнородної науково-практичної конференції.- К., 2006.- 98 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

71.

339.92:327.39(477)(430) С72

Співробітництво України та Німеччини: Матеріали парламентських слухань.- К., 2006.- 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

72.

339.9(091)(075.8) Ф53

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підручник.- К.: Либідь, 2006.- 392 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 25 (НЛох - 5, НРом - 5, НКон - 1, Шост - 1, НауЗ - 2, КЕТе - 1, Абон - 10)

^ 23. Право. Юридичні науки.


73.

341.1:061.1ЄС Г85

Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Монографія.- К.: К.І.С., 2006.- 398 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

74.

341.1:061.1ЕС(075) Г85

Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. пос.- Вид. 2-е, доп.- К.: К.І.С., 2006.- 300 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

75.

340.141"8/18" П68

Правовий звичай як джерело українського права ІХ - ХІХ ст./ За ред. І.Б. Усенка.- К.: Наукова думка, 2006.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

76.

341.21(477+061.1ЄС) Р98

Рябчук М. "Четверта свобода": вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом - проблеми і перспективи.- К.: К.І.С., 2006.- 83 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

77.

341.456(100) С77

Старжинський В.С. Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції: Навчальний посібник/ В.С.Старжинський, С.В.Старжинський, П.В.Хотенець.- Х.: Бурун Книга, 2006.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

78.

341.9 С79

Степанюк А.А. Правова політика у міжнародному приватному праві.- Х.: Права людини, 2006.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

79.

340.11(075) Ц97

Циппеліус Р. (Циппеліус, Райнгольд) Юридична методологія: Переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів.- К.: Реферат, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

^ 24. Законодавчі зібрання.


80.

342.3(477)(035) В36

Верховна Рада України: Інформаційний довідник/ М.Ярош, А.Пивовар, А.Погорєлова.- Вип.2.- К.: Парламетське видавництво, 2002.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

81.

342.3(477)(035) В36

Верховна Рада України: Інформаційний довідник/ В.О. Зайчук, Ю.В. Ясенчук, А.В. Пивовар та ін.- Вип.3.- К.: Парламетське видавництво, 2006.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

82.

342.8(477)(094.58) Н34

Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори Президента України"/ За ред. Ю.Б. Ключковського.- К.: Парлам. вид-во, 2004.- 408 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

83.

342.53(477) О-55

Олуйко В. Парламентське право України: Проблеми теорії та практики.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 215 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 25. Кримінальне право. Інвестиційне право.


84.

343.148:657.1(075.8) Б61

Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник.- К.: Воля, 2004.- 656 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

85.

343.2/7 Г67

Горбачов О.В. Кримінальний кодекс України. Структурно-логічні схеми.- К.: Воля, 2004.- 508 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

86.

343.26 Л84

Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: Монографія.- Х., 2006.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

87.

346.543(477)(075.8) Ч-49

Чернадчук В.Д. Інвестиційне право України: Навчальний посібник/ В.Д.Чернадчук, В.В.Сухонос, Т.О.Чернадчук.- Суми; К.: Університетська книга; Княгиня Ольга, 2005.- 384 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 51 (СПра - 3, НОхт - 5, НРом - 5, Абон - 35, УчбЗ - 3)

^ 26. Цивільне право.


88.

347.77/78(477)(094.58) И74

Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар/ За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.- К.: Юридична думка, 2006.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

89.

347.734(075.8) О-66

Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посіб.- 2-е вид., переробл. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 392 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 152 (Глух - 5, НБар - 5, МогП - 5, НовС - 10, НОхт - 17, НРом - 19, Шост - 3, Свес - 10, Крол - 5, Абон - 68, УчбЗ - 3, НауЗ - 2)

90.

347(477) Ц58

Цивільний кодекс України: Офіційний текст/ Міністерство юстиції України.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

91.

349.6(477) Ш37

Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні.- К.: Геопринт, 2006.- 132 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

^ 27. Державно-адміністративне управліня.


92.

355.02(477)(058) Б61

Біла книга 2005. Оборонна політика України/ М. Сунгуровський, А. Чернова, Л. Шангіна.- К.: Заповіт, 2006.- 134 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

93.

351.743:343.85 М29

Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины: Монография.- Х.: Изд-во ХНУВС, 2005.- 468 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28. Страхування.


94.

368(075.8) В60

Внукова Н.М. Страхування: теорія та практика: Навч.-метод. посіб./ Н.М.Внукова, В.І.Успаленко, Л.В.Временко.- Х.: Бурун Книга, 2004.- 376 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 31 (НЛеб - 3, Крол - 3, НБіл - 3, НРом - 3, Трос - 3, НЛох - 2, НовС - 2, НБар - 1, Крас - 3, Глух - 2, МогП - 3, НауЗ - 3)

95.

368(075.8) П38

Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібник.- К.: Каравела, 2006.- 392 с.

Кільк. прим.: 64 (НРом - 3, Крол - 2, Крас - 5, НБар - 3, НБіл - 5, Глух - 3, Трос - 7, НовС - 10, МогП - 18, НауЗ - 3, Абон - 5)

29. Освіта.


96.

37.03(072) Б55

Бех І.Д. Виховання особистості: Навч.-метод. посібник: У двох книгах. Кн.1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади.- К.: Либідь, 2003.- 280 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

97.

37.03(072) Б55

Бех І.Д. Виховання особистості: Навч.-метод. посібник: У двох книгах. Кн.2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади.- К.: Либідь, 2003.- 344 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

98.

371.13(076) Б77

Бойц Р. Поради викладачам початківцям.- К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

99.

37.013.74(075.8) Г16

Галус О.М. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник/ О.М.Галус, Л.М.Шапошнікова.- К.: Вища школа, 2006.- 215 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

100.

37.041(075) Л37

Левитес Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования собственных технологий обучения.- М.: Моск. психол. - социальный ин-т, 2003.- 320 с.- (Библиотека педагога-практика)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

101.

37(477)(091)(075.8) Л93

Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: Навчальний посібник/ О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко.- К.: Знання, 2006.- 447 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 4 (КПтС - 1, УчбЗ - 3)

102.

371.3(075.8) П24

Педагогічна майстерність: Хрестоматія/ За ред. І.А. Зязюна.- К.: Вища школа, 2006.- 606 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (КПтС - 4, УчбЗ - 1)

103.

378.6:336(477) С16

Сало І.В. Розвиток науки і освіти в Українській академії банківської справи Національного банку України: Монографія/ І.В.Сало, І.І.Д'яконова.- Суми: Університетська книга, 2006.- 300 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

104.

378(075.8) Ф66

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник.- Вид. 2-ге, переробл., доп.- К.: Академвидав, 2006.- 560 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, УчбЗ - 1)

30. Етнографія.


105.

39(477.85/87) Л13

Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етнографічне дослідження): Монографія.- Львів: Вид. центр. ЛНУ ім. І.Франка, 2005.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31. Мовознавство.


106.

4У (075.8) Б31

Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології: Навч. посібник.- К.: Академія, 2006.- 248 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, НауЗ - 1)

107.

4У(075.8) Б33

Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства: Короткий нарис: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 2006.- 143 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 47, УчбЗ - 3)

108.

4У(075.8) Б81

Бондар О.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: Навч. посібник/ О.І.Бондар, Ю.О.Карпенко, М.Л.Микитин-Дружинець.- К.: Академія, 2006.- 368 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 51 (КЖФ - 1, Абон - 47, УчбЗ - 3)

109.

4У(075.8) К26

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник.- К.: Академія, 2006.- 336 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ - 3)

110.

4У(075.8) К75

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник.- 2-ге вид.- К.: Академія, 2006.- 368 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 53 (КЖФ - 2, Абон - 47, УчбЗ - 4)

111.

4У(075.8) К75

Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник.- Вид. 2-ге, випр. і доп.- К.: Академія, 2006.- 464 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 3 (КЖФ - 1, УчбЗ - 2)

112.

4У(075.8) К75

Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Підручник.- Вид. 2-ге, випр. і доп.- К.: Академія, 2006.- 424 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

113.

4:0.16 К75

Григорій Кочур: Біобібліогр. покажчик:У 2 ч. Ч.1/ Уклад.Г. Домбровська, З. Домбровська;Наук. ред., авт.передм. Р.Зорівчак; Редкол. Б.Якимович та ін.- 2-ге вид., доопрац. і доповн.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006.- 264 с.- (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 21, ч.1)

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

114.

4:0.16 К75

Григорій Кочур: Біобібліогр. покажчик:У 2 ч. Ч.2/ Уклад.Г. Домбровська, З. Домбровська;Наук. ред., авт.передм. Р.Зорівчак; Редкол. Б.Якимович та ін.- 2-ге вид., доопрац. і доповн.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006.- 496 с.- (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 21, ч.2)

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

115.

4И(Пол):621.22(038) Л54

Лещій Н. Російсько-українсько-польський словник з гідравлики, сантехніки та механіки рідин і газів/ Н.Лещій, С.Шнерх.- Львів: ЕКОінформ, 2002.- 326 с.

Кільк. прим.: 2 (КГід - 1, Схов - 1)

116.

4У Т48

Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу.- К.: Спалах, 2004.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

117.

4(Мак)(038) У45

Українсько-македонський розмовник. Македонсько-український розмовник/ О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Русанівський та ін.- К.: Довіра, 2005.- 287 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

118.

4И(Англ):4У:33(038) Ш61

Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики.- К.: Києво-Могилянська академія, 2004.- 429 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
32. Екологія.


119.

502.13:502.51ЄС В62

Водна рамкова директива ЄС 2000/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення/ К. Алієв, Ю. Відєніна, Н. Закорчевна та ін.- К., 2006.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

120.

504.75(075.8)+614(075.8) Ж51

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник/ Є.П.Желібо, В.В.Зацарний.- К.: Каравела, 2007.- 288 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 46 (Трос - 5, НБіл - 4, Свес - 5, НБар - 7, Крас - 2, Прил - 15, Абон - 5, УчбЗ - 3)

121.

502.175(075.8) К49

Клименко М.О. Моніторинг довкілля: Підручник/ М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк.- К.: Академія, 2006.- 360 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 16 (НОхт - 8, Абон - 5, НауЗ - 3)

122.

502.21:620.9(075.8) Е45

Екологізація енергетики: Навчальний посібник/ В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький.- К.: Вища освіта, 2002.- 111 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

33. Математика.123.

517(075.8) Б90

Бугір М.К. Математика для економістів: Посібник.- К.: Академія, 2003.- 520 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 51 (НовС - 5, НБар - 4, Свес - 4, Абон - 35, УчбЗ - 3)

124.

517.958(075.8) В52

Вірченко Н.О. Основні методи розв'язання задач математичної фізики: Навч. посіб.- Київ: Інрес: Воля, 2006.- 332 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

125.

517(075.8) В95

Вища математика: Навч. посібник: У 2 ч./ Ф.М. Лиман, В.Ф. Власенко, С.В. Петренко та ін.; За заг. ред. Ф.М. Лимана.- Суми: Університетська книга, 2006.- 614 с.+Гиф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

126.

519.8(075.8) Р48

Ржевський С.В. Дослідження операцій: Підручник/ С.В.Ржевський, В.М.Александрова.- К.: Академія, 2006.- 560 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 11 (МогП - 2, Глух - 2, НБар - 2, НовС - 2, Свес - 1, УчбЗ - 2)

127.

51:371.31(075.8) С47

Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник.- 2-ге вид., доп. і переробл.- К.: Вища школа, 2006.- 582 с.+Гриф МОН


128.

528(066) С91

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК/ І.С. Тревого.- Вип. ІІ (12).- Львів: Львівська політехніка, 2006.- 243 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

34. Фізика.


129.

530.12:531.51:524.8 З-14

Загальна теорія відносності: випробування часом/ Я.С. Яцків, О.М. Александров, І.Б. Вавилова та ін.- К.: ГАО НАН України, 2005.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

130.

536(075.8) К60

Колієнко А.Г. Термодинаміка.- Львів: ЕКОінформ, 2006.- 130 с.- (Екологія. Економія. Комфорт)

Кільк. прим.: 51 (Трос - 10, НОхт - 9, Прил - 10, УчбЗ - 3, Абон - 19)

131.

536.2(075.8) К65

Константінов С.М. Теплообмін.- К.: Політехніка; Інрес, 2005.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 100 (Трос - 3, НЛох - 3, Прил - 5, НОхт - 5, Абон - 74, Глух - 7, УчбЗ - 3)

132.

537.8 К93

Куриляк Д.Б. Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на конічних і клиноподібних поверхнях/ Д.Б.Куриляк, З.Т.Назарчук.- К.: Наукова думка, 2006.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

133.

539.3 О-76

Острик В.И. Метод Винера-Хопфа в контактных задачах теории упругости/ В.И.Острик, А.Ф.Улитко.- К.: Наукова думка, 2006.- 328 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

134.

53(092) С73

Спогади про Антоніну Федорівну Приходько: До 100-річчя від дня народження.- К.: Академперіодика, 2006.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

35. Хімія.


135.

54-051 К56

Ковтун Г.О. Про хіміків.- К.: Академперіодика, 2006.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

136.

544(075.8) М80

Мороз О.С. Фізична хімія поверхні напівпровідників. The physical chemistry of semiconductor surfaces.- 2-ге вид., виправл. та доповн.- К.: НТУУ "КПІ", 2006.- 276 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

137.

581.5(075.8) М91

Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник.- К.: Либідь, 2006.- 432 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (Абон - 17, НауЗ - 3)

138.

544(477+438)(063)

Proceedings of X Ukrainian-Polish Symposium on theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and tehnological applications. Ч.1.- Львів, 2006.- 270 с.

Кільк. прим.: 1 (КПер - 1)

139.

544(477+438)(063)

Proceedings of X Ukrainian-Polish Symposium on theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and tehnological applications. Ч.2.- Львів, 2006.- 266 с.

Кільк. прим.: 1 (КПер - 1)

36. Техніка.


140.

629.7(09)(084.12) К13

Леонід Каденюк: Я твій син, Україно!: Фотоальбом/ Ред.кол.:Л. Кравчук, Б.Патон, О.Негода та ін.- К., 1999.- 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

141.

621.38(075.8) К45

Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроника та мікросхемотехніка: теорія і практикум/ Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков; За ред. А.Г. Соскова.- 2-ге вид., виправл.- К.: Каравела, 2004.- 432 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (НРом - 4, Абон - 8)

142.

613.81/83:159.913:178(075.8) М17

Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2006.- 328 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 6 (Мед. - 5, УчбЗ - 1)

143.

621.763:678(075.8) П21

Пахаренко В.А. Переработка полимерных композиционных материалов/ В.А.Пахаренко, Р.А.Яковлева, А.В.Пахаренко.- К.: Воля, 2006.- 552 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

144.

621.382(075.8) П77

Прищепа М.М. Мікроелектроніка: У 3 ч. Ч.2. Елементи мікросхемотехніки/ М.М.Прищепа, В.П.Погребняк.- К.: Вища школа, 2006.- 503 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (НОхт - 3, Прил - 2, НКон - 2, Шост - 2, Абон - 8, УчбЗ - 3)

145.

631.2(075.8) Х15

Хазін В.Й. Будівлі і споруди агропромислового комплексу: Навч. посіб.- 2-ге вид., доп. і переробл.- К.: Вища школа, 2006.- 255 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)
^ 37. Організація виробництва.


146.

658.012.32:620.9(075.8) Б19

Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: Навч. посіб.- 3-тє вид., переробл. і доп.- Х.: Бурун і К, 2006.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 91 (НЛох - 9, НРом - 5, Прил - 15, Абон - 58, НауЗ - 4)

147.

65.014(075.8) С32

Сєріков А.В. Метод аналізу ієрархій у прийнятті рішень: Навчальний посібник/ А.В.Сєріков, О.В.Білоцерківський.- Х.: БУРУН КНИГА, 2006.- 144 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

148.

658.012.4.001.76(075.8) С76

Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник/ В.В.Стадник, М.А.Йохна.- К.: Академвидав, 2006.- 464 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 51 (Крас - 4, НРом - 8, НЛох - 3, НОхт - 12, Абон - 21, НауЗ - 3)

149.

65.012.2(075.8) Т19

Тарасюк Г.М. Бізнес-план: Розробка, обгрунтування та аналіз: Навч. посібник.- К.: Каравела, 2006.- 280 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 21 (НБар - 7, Прил - 8, НауЗ - 3, Абон - 3)

38. Металознавство.


150.

669(075.8) О-75

Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник/ За ред. Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; За ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського.- К.: Вища школа, 2006.- 503 с.+Гриф МОН

^ Кільк. прим.: 19 (ІКон - 1, Шост - 1, Прил - 2, НЛох - 2, НРом - 2, НОхт - 2, УчбЗ - 3, Абон - 6)
39. Інженерна графіка.


151.

744:004.92(075.8) В17

Ванін В.В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посібник/ В.В.Ванін, В.В.Перевертун, Т.О.Надкернична.- К.: Каравела, 2005.- 336 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 8 (Абон - 5, УчбЗ - 3)

152.

72.012.22(075.8) С45

Скриль І.Н. Основи архітектурної світлології (розрахунок і пректування природного, штучного й суміщеного освітлення та інсоляції): Навч. посіб./ І.Н.Скриль, С.І.Скриль.- К.: Вища школа, 2006.- 214 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 3, УчбЗ - 2)

^ 40. Філологія. Літературознавство.


153.

808.56 Г99

Гюрс М. Умение договариваться: руководство для тренеров/ М.Гюрс, К.Новак.- М.: Вершина, 2006.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

154.

8И(075.8) Д13

Давиденко Г.Й. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя: Навчальний посібник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 261 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 11 (Абон - 8, УчбЗ - 3)

155.

8У2 З-41

Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія.- 2-е вид., зі змін., доп.- К.: Академвидав, 2006.- 504 с.- (Монограф)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

156.

8 М66

Мітосек З. Теорії літературних досліджень.- Сімферополь: Таврія, 2005.- 408 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

157.

8У2 С60

Соловей Е. Невпізнаний гість: Доля і спадщина Володимира Свідзінського.- К.: Наукова думка, 2006.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

158.

8У2 С91

Сучасники про Миколу Лукаша: Дайджест прижиттєвих публікацій/ Упорядник інаук. ред. Б.Черняков.- К., 2005.- 87 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41. Історія.


159.

94(477)(075.8) Б77

Бойко О.Д. Історія України: Навч. посібник.- 3-тє вид., виправл. і доповн.- К.: Академвидав, 2006.- 688 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 30 (НОхт - 10, НЛеб - 3, Прил - 4, Абон - 10, УчбЗ - 3)

160.

930.85 Д75

Дрогобыч Ю. Годы и пророчества.- Х.: Факт, 2002.- 287 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

161.

94(364) К14

Казакевич Г. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути.- К.: Фітосоціоцентр, 2006.- 260 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

162.

94(477.75)"652" Х39

Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине І вв. до н.э.: Очерки истории и культуры/ В.М. Зубар, А.В. Буйских, Э.А. Кравченко, М.В. Русяева.- К.: Академпериодика, 2005.- 626 с.

^ Кільк. прим.: 1 (КІст - 1)Місця збереження докуметів:

НОхт -Охтирка

Прил -Прилуки

Трос -Тростянець

УчбЗ - Учбовий зал

Шост -Шостка

НРом -Ромни

КІнф -К-ра. Інформатики

ДБВі

НауЗ -Науковий зал

НБіл - Білопілля

Абон - Абонемент

КПтС -К-ра. Політол. та Соц.

Схов - Книгосховище

КЖФ - Каф. журнал. та філології

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Крол -Кролевець

НЛеб -Лебедин

Крас -Краснопілля

Свес -Свеса

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

НБар

НовС -Новгород-Сіверський

ІКон - Конотоп - Інститут

НЛох -Лохвиця

МогП -Могильов-Подільский

Глух - Глухів

НКон - Конотоп

СПрав -Секція правознавства

МетК

КГід - К-ра. Гідравлики

ПОтд -ПО

КПер -К-ра. Перекладу

КІст -К-ра. Історії

ХФ - Художній фонд

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886957
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16240785
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886945
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи