Список наукових праць швачко світлани олексіївни icon

Список наукових праць швачко світлани олексіївни
Скачати 166.6 Kb.
НазваСписок наукових праць швачко світлани олексіївни
Дата17.09.2012
Розмір166.6 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ ШВАЧКО СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИНазви наукових праць

Друкований, рукописний

Видавництво, журнал /номер, рік

Кількість друк. арк..

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6Вербалізація гумору в текстах різних жанрів

Друкований

Наукові записки. – Київ: АН ВШ України – 2001 – Вип.. ІІІ

С. 56-63


Polyfunctionality of translation

Друкований

Pragmatics and Beyond / abstracts of the second USSЕ. Conference – Kharkiv, 2001

C. 78-79


Ненормативна англійська лексика у перекладі

Друкований

Мовні і концептуальні картини світу/ Збірник наукових праць Київ, 2001

С. 507-511


А.А.Калита Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання. – Київ – 2001 – 356 с.
^

Рецензія

Друкований


У зб.: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету

“Філологія, Педагогіка, Психологія”. - Київ: Видавничий центр КДЛУ. 2001- Випуск №5

С.440- 443


Переклад як навчальна дисципліна

Друкований


У зб.: Вісник Сумського державного університету: Філологічні науки - Суми: Видавництво СумДУ 2001 - № 5 (26)

С.190-195


Лингвистическая природа нумеральных знаков

Друкований


У зб.: Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Київ: Видавничий центр КНЛУ 2001р. - Випуск №7

С.286-291


Соціо-лінгвістичні аспекти вимірювальної лексики англійської мови

Друкований


У зб.: Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Київ: Видавничий центр КНЛУ 2001р. - Випуск №7.

С.291- 295


Substandard Ensglish Via Translation

Друкований


У зб.: Мови, культури та переклад у контексті Європейського співробітництва – Київ: Видавничий центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001 р.

С.507-511

Золотарьов И.И.Типология языковых средств выражения точного количества

Друкований

Мовні і концептуальні картини світу/ Збірник наукових праць – Київ, 2001 - №5

С. 249-253


Вербалізація гумору в текстах різних жанрів

Друкований

Наукові записки. – Київ: АН ВШ України, 2001. - Випуск ІІІ.

С. 56-63


Природа мовленнєвих курйозів

Друкований

У зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки.– Суми: Видавництво СумДУ 2001р. - Випуск №2(23)

С.64-69Языковые средства выражения количества (типологические аспекты)

Друкований

“Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть”. -Ялта, 2001.

С.298-300


Поліфункціональність перекладу

Друкований

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів.-Суми: СумДУ, 2001

С. 27-29


Комунікативно-прагматичні особливості паузи

Друкований

У зб.: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету

“Філологія, Педагогіка, Психологія”.– Київ: Видавничий центр КНЛУ 2002р.- Випуск №6.

С.53-58

Анохіна Т.О.Лінгвістичний статус числівника сучасної англійської мови

Друкований

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету

“Філологія, Педагогіка, Психологія”. - Київ: Видавничий центр КНЛУ 2002 р. - Випуск №6

С.349-356Семантичне навантаження денумеральних одиниць

Друкований

Зб.: ”Мовні і концептуальні картини світу”.- Київ: Видавничий центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2002 р. - №7

С.522-529Средства вербализации повтора в современном английском языке

Друкований

У зб.: “Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах”– Донецьк: Видавництво “Донеччина” 2002р. - Випуск №6

С.124-129


Кобякова И.И.Типологические аспекты выражения неточного числа в авторских и диалогических текстах

Друкований

Зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки– Суми: Видавництво СумДУ 2002 р. - Випуск №3(36)

С.110-116In search of translators’ efficiency

Друкований

У зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки Випуск №4(37) – Суми: Видавництво СумДУ 2002 р.

С.189-192Лінгвістичний статус паузи (на матеріалі англомовних художніх текстів)

Друкований


У зб.: Вісник Сумського державного університету Серія: Філологічні науки– Суми: Видавництво СумДУ 2002 р. - Випуск №3(36)

С.116-122

Анохіна Т.О.Рецензія на Англо- укр.навч.словник з мето-дичними коментарями та граматичними таблицями. Автори Перебийніс В.І., Рукіна Е.П., Хідекель С.С.

Друкований


Зб.: Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія - Київ: Видавничий центр КНЛУ2002 р. – Т. 6, №2

С.213-215

Вступ до мовознавства

Друкований


Конспект лекцій з курсу „Вступ до мовознавства” – Суми: Видавництво СумДУ 2003 р.

112с.

Кобякова І.К.Teaching pragmatic awareness of interpreting

Друкований


У зб.: Вісник українського товариства дослідження англійської мови. Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ – Харків: Вид. “Константа”2003 . - №2

С.168-171


Перекладацькі аспекти англійських словосполучень з нумеральнми компонетом

Друкований

Зб. наукових статей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 грудня 2003 року –Київ: Видавництво Європейського університету 2003 р.

С.196-203
Онтологические свойства слов-заместителей (на материале современного английского языка)

Друкований

Вісник СДУ, серія “Філологічні науки”- 2003 - №1 (47)`

С.136-141

Переверза Е.Б.Перекладацькі аспекти фразеологічних одиниць (на матеріалі англійських нумеральних словосполучень)


Друкований

Вісник СумДУ, серія “Філологічні науки”- 2003. - №4 (50)`

С.240-244


Засоби вербалізації неточної кількості у сучасній англійській мові (типологічні аспекти)


Друкований

Вісник СумДУ, серія “Філологічні науки”. – 2004.- №4 (63)`

С.214-220

Кобякова І.К.Семантичні тенденції квантитативних одиниць англійської мови

Друкований

Матеріали III Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми” 11-14 червня 2004 р. – Донецьк: ДонНУ.


С.67-75


Полиаспектность и полифункциональность английских числительных

Друкований

Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна– Харків: Константа, 2004. - №635


С. 198-201


Статус культурем в текстах малого жанру

Друкований

Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна– Харків: Константа, 2004 . - №636


С. 148-153

Кобякова И.К.Про деякі аспекти мовотворчої функції

Друкований

Науковий журнал: Studia Germanica et Romanica; іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання.Донецьк:ДонНУ, – 2004 – Т. I, №2.


С. 21-30

Кобякова И.К.Переводческие аспекты фразеологических единиц

Друкований

Материалы V Международной научной конференции по переводоведению «Федоровские чтения», 23-25 октября 2003 г. – Санкт-Петербург, 2004. – Вып. V.

С. 375-379


Типологія лексико-семантичних груп слів в англійській, українській та російській мовах

Друкований

У зб.: Проблеми семантики слова, речення та тексту.– Київ, 2004, Видавничий центр КНЛУ - Випуск 11.

С. 174-181


Some aspects of the Linguistic Creative Function

Друкований

Науковий журнал Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання / Ред. кол. В.Д. Каліущенко (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНУ, 2004. – Т. I, №2

С.21-31

Кобякова І.К.Еволюційні процеси номінативних одиниць (на матеріалі англійських числівників)

Друкований

У науковому часописі: Філологічні студії. - Волинь: Відруковано у Волинській обласній друкарні 2004р.- Видання №4 (28)

С.252-259


Вербалізація легалізованих гендерних відносин

Друкований

Матеріали шостої звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту національного університету внутрішніх справ.(14 травня2004) Сімферополь: “ДОЛЯ” 2004 р. – Ч. 1.


С.123-130

Кобякова І.К., Логвиненко А.М.

Про деякі особливості мови Техаса (із філологічних нотаток очевидця)

Друкований


У зб.: Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріал п’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія: Зернова В.К. та ін.) – Полтава, 2004.

С.205-207


Нові технології вивчення квантитативних одиниць англійської мови

Друкований


У зб.: Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). - Чернівці: “Рута” , 2004р.

С.297-298


Кобякова І.К.Семантичні тенденції квантитативних одиниць англійської мови

Друкований

У зб.: Матеріали третього Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобуття і проблеми” 11-14 червня 2004р./Ред.: В.Д. Каліущенко. – Донецьк: ДонНУ, 2004

С. 67-75


Проблеми синхронного

перекладу

Друкований

Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво “Фоліант”, 2004 р.

112 с.


Відображення гендерних відносин в англійських текстах малого жанру

Друкований

Зб.: Проблеми зіставної семантики.. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2005 р.

С.393-399

Кобякова І.К., Логвиненко А.М.Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру)

Друкований

Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2005 р.

С.399-402

Кобякова І.К.Лінгвокреативні здобутки перекладача

Друкований

У зб.: Актуальні проблеми філології та перекладознавства Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 12-13 травня 2005 р. – Хмельницький, 2005 р.

С.188-189


Рецензія на монографію В.М.Манакіна „Сопоставительная лексикология”. – К.: Знання, 2004. – 326 с.

Друкований

Науковий журнал: Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання.– Донецьк: ДонНУ, 2005. – Т. 2, №2(5).

С.140-143


Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру.

Друкований

У зб.: Лінгвістичні особливості англомовного дискурсу. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції 7-8 квітня 2005 р.- Горлівка: ГДПІІМ, 2005 р.

С.4-12


Перекладацькі трансформації у поетичному просторі

друкований

Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк – ДонНУ – т.2 №1(4) 2005.


С.90-95.


Вербалізація сіленціального ефекту в дистантних мовах.

друкований

Зб.: Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – 19-20 травня 2005.- Горлiвка: ГДПIІМ. т.1


С.6-9


Про деякі перкладацькі трансформації у поетичному тексті

друкований

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. –. – Житомир:ЖДУ. – 2005. Випуск 23.


С.22-23


Методичні вказівки з граматики англійської мови.


друкований

Суми: СумДУ – 2005.

40 с.
  1. Н

Навчити вчитися.

друкований

Навч.посібник. Рек.МОН.

Вінниця: Нова книга, 2005.

133 с.


Дискурсивні характеристики числівників сучасної англійської мови //

друкований

Монографія. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.Харків: Константа, 2005.

С.181-197


Семантична девіація числівників у дискурсі.

друкований

Зб.наук.праць. Текст – Текстологія – Дискурсо-знавство у світлі когнітології. – Львів, 2005.

С.9-15


Дискурсивные маркеры терминологичности (на материале английских слов меры и веса)

друкований

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 жовтня 2006 „Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної”- Полтава - 2006

с. 8-10


Экстериоризация когнитивного опыта на материале номинаций природных явлений

друкований

Научн. сборн. „Культура народов Причерноморья”.- Ялта, 2006

с.238-240


Контрастивні аспекти віршованих творів у мовах - кореляторах

друкований

Тези доповідей науково-методичної конференції „Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі” – Київ: КНЛУ-2006

с. 195-198
Схожі:

Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconСписок наукових праць швачко світлани олексіївни
У зб.: Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К. Київський пед. інститут іноз мов, 1969
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconСвітлана Олексіївна Швачко
У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність завідувача кафедри теорії та практики перекладу,...
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconЗаслужений професор Сумського державного університету
У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність завідувача кафедри теорії та практики перекладу,...
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconСписок наукових праць блакберна А. А
Список наукових праць, які були опубліковані до захисту Блакберном А. А. кандидатської дисертації
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconСписок наукових праць федорченко олесі ігорівни
Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб наук праць / гол ред. В. Олексенко]
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів
Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів
Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)
Список наукових праць швачко світлани олексіївни iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи