Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с icon

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с
Скачати 150.21 Kb.
НазваПроблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с
Дата17.09.2012
Розмір150.21 Kb.
ТипКнига

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 512 с.


Викладено методологічні та теоретико-методичні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Досліджено передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки, проблеми та перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва. Розроблено теоретико-методичні основи удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Поглиблено методологію формування стратегій розвитку інноваційних екологічно спрямованих підприємств. Досліджено прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.

Для фахівців з питань управління інноваційним підприємництвом, його екологічним спрямуванням, просуванням екологічних інновацій на ринок, а також викладачів, аспірантів, студентів екологічних і економічних спеціальностей.


Вступ


Як свідчить світовий досвід, рівень розвитку національних економік останніми десятиріччями значною мірою визначають інноваційні чинники, а їх частка постійно зростає. Країни, що зробили ставку на інноваційні чинники, все більше випереджають за темпами розвитку інші країни, і якщо втратити час, ліквідувати цей відрив буде практично неможливо через несумісність економік, соціальних інститутів, якості життя тощо. Для країни, де врівень із соціально-економічними проблемами стали екологічні, інноваційний розвиток повинен здійснюватися в екологічно сприятливому напрямку.

Розвиток екоспрямованого інноваційного підприємництва в Україні повинен відбуватися за тими напрямками, де країна має значні відносні переваги, з метою зайняття у світі провідних позицій у тих сферах діяльності, де для цього є можливості. Найчастіше ухвалення рішень з вибору напрямків інноваційного розвитку підприємницьких структур відбувається виключно за економічними показниками. Однак слід ураховувати також екологічні та соціальні результати їх впровадження. За дослідженнями вчених Сумського державного університету, обрання правильних напрямків інноваційного розвитку підприємств дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів майже у 5 разів, значно збільшити рівень конкурентоспроможності української продукції на світовому ринку та підвищити рівень економічної та екологічної безпеки країни. Однак відсутність на державному та регіональному рівнях затверджених нормативних документів з оцінки напрямків інноваційного розвитку підприємницьких структур, що ґрунтуються на результатах вітчизняних та зарубіжних досліджень, а також адекватного механізму управління інноваційним підприємництвом унеможливлює активізацію інноваційних перетворень в державі в руслі стійкого соціально-еколого-економічного розвитку. Недосконалість механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування є головною причиною гальмування цих процесів.

З цього погляду в монографії висвітлено цілу низку методологічних і теоретико-методичних проблем управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.

Авторами досліджено передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки. Зокрема, розглянуто методологічні передумови екологізації інноваційного розвитку, виконано системний аналіз факторів інноваційного розвитку екологічного спрямування, розглянуто можливості аналізу та оцінки потенціалу ринку для екологічно спрямованих інновацій, а також можливості інноваційного розвитку екологічного підприємництва в України та проблеми його стимулювання, запропоновано креативні інноваційні механізми екологічного розвитку.

Не залишилися поза увагою проблеми та перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки потенціалу екологізації інноваційного підприємництва, а також розглянуто можливості його підвищення, досліджено перспективи забезпечення економічної безпеки держави завдяки поширенню інноваційного підприємництва екологічного спрямування, проблеми та перспективи формування інноваційної політики щодо екологічного підприємництва та екологізації підприємницької діяльності в Україні, запропоновано методологічні основи оцінки екологічних витрат суспільного виробництва для забезпечення інноваційного екологічно спрямованого розвитку економіки, на прикладі Сумської області виконано регіональний соціально-еколого-економічний аналіз, у результаті якого визначено основні напрямки розвитку інноваційного підприємництва екологічного спрямування.

Значну увагу приділено теоретико-методичним основам удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Зокрема, запропоновано критерії удосконалення фінансового механізму управління інноваційним розвитком екологічного спрямування. Усебічно проаналізовано можливості застосування маркетингу екологічно спрямованої інноваційної діяльності, роль якого у сучасному механізмі управління невпинно зростає. Запропоновано державні та підприємницькі орієнтири ефективного природогосподарювання підприємницького типу. Визначено фактори екологічно спрямованого інноваційного розвитку в системі екологічного управління та менеджменту. Розглянуто якість системи та процесу управління соціально-економічним розвитком регіону як фактор забезпечення ефективності інноваційного підприємництва екологічного спрямування, у тому числі запропоновано методичні підходи до оцінки системи та процесів управління соціально-економічним розвитком регіону і організаційні засади вирішення задач забезпечення якості систем регіонального управління. На особливу увагу заслуговують методичні засади комплексної оцінки ефективності системи екологічного регулювання інноваційного підприємництва, що передбачає повне оцінювання всіх її аспектів.

Істотно поглиблено методологію формування стратегій розвитку інноваційних екологічно спрямованих підприємств. Розроблено теоретико-методологічні основи управління просуванням на ринку екологічно спрямованих інновацій. Удосконалено теоретико-методичну базу управління вибором напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування. Запропоновано теоретико-методологічні основи визначення стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій. Висвітлено особливості формування раціональної стратегії інноваційного екологічно спрямованого підприємства. Запропоновано новий методичний підхід до формування механізму управління вибором стратегій диверсифікації інноваційних екологічно спрямованих підприємств.

Досліджено прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Розглянуто місце та роль екологічно спрямованих інновацій як перспективного напрямку діяльності вітчизняних виробничо-комерційних підприємств, запропоновано теоретико-методичні підходи до вибору інноваційних екологічно спрямованих стратегій виробничо-комерційних підприємств. Розглянуто можливості та проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для цілей екологізації економіки. Розглянуто такі основні напрямки розвитку екологічно спрямованих інноваційних методів у будівництві. Розроблено економіко-організаційні основи формування та розвитку галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів.

Викладені в монографії результати досліджень колективу авторів у сукупності спрямовані на вдосконалення теоретико-методологічних і методичних основ управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.

Монографія написана колективом авторів у складі:

Прокопенко О.В., к.е.н., доцент, науковий і технічний редактор (вступ, розділ 6, підрозділи 17.1, 17.3, висновки);

Бистряков І.К., д.е.н., професор (розділ 1);

Галиця І.О., д.е.н., старший науковий співробітник (розділ 5);

Данилишин Б.М., д.е.н., професор, чл.-кор. НАНУ, заслужений діяч науки і техніки, Лауреат держаної премії України з галузі науки і техніки (передмова);

Ілляшенко С.М., д.е.н., професор (розділ 3);

Мельник Л.Г., д.е.н., професор (розділ 2);

Мішенін Є.В., д.е.н., професор (підрозділ 13.1);

Недін І.В., д.е.н., професор (розділ 7);

Садченко О.В., д.е.н., старший науковий співробітник (розділ 12);

Харічков С.К., д.е.н., професор (розділ 12);

Хлобистов Є.В., д.е.н., професор (розділ 4);

Біловодська О.А., к.е.н., доцент (розділ 18);

Божкова В.В., к.е.н., доцент (розділ 22);

Боронос В.Г., к.е.н., доцент (розділ 11);

Євдокимов А.В., к.е.н., доцент (розділ 20);

Жарова Л.В., к.е.н. (розділ 8);

Караєва Н.В., к.е.н. (розділ 16);

Карінцева О.І., к.е.н., доцент (розділ 10);

Касьяненко В.О., к.е.н., доцент (підрозділ 9.3);

Мельник О.І., к.е.н., доцент (розділ 2);

Мішеніна Н.В., к.е.н., доцент (підрозділ 14.1);

Петрушенко Ю.М., к.е.н., доцент (розділ 24);

Подоляка О.І., к.е.н., доцент (розділ 15);

Сотник І.М., к.е.н., доцент (підрозділи 23.1, 23.2);

Шипуліна Ю.С., к.е.н. (розділ 3);

Волк О.М. (підрозділи 23.3, 23.4);

Дегтярьова І.Б. (розділ 2);

Дериколенко О.М. (розділ 22);

Какутич Є.Ю. (розділ 4);

Мельник Ю.М. (розділ 19);

Мішеніна Г.А. (розділ 13);

Пересадько Г.О. (розділ 21);

Савченко К.В. (розділ 11);

Сорокопуд С.А. (розділ 7);

Старченко Л.В. (розділ 9);

Троян М.Ю. (підрозділ 17.2);

Харченко М.О. (розділ 10);

Ходун Т.В. (розділ 20);

Шишова Ю.Г. (розділ 24);

Школа В.Ю. (розділ 25);

Ярова І.Є. (розділ 14).

Науковий редактор висловлює вдячність всім авторам, що взяли участь у написанні монографії, а також рецензентам, думка яких була врахована при її удосконаленні.

Автори мають на меті ознайомити з результатами своїх досліджень всіх небайдужих до розглянутих у монографії проблем, а також надіються на подальший розвиток викладених у ній наукових ідей. Особливих сподівань автори чекають від впровадження результатів їх досліджень в практику діяльності вітчизняних підприємницьких структур, що уможливить отримання від наукових розробок соціально-еколого-економічного ефекту.

Монографія підготовлена в рамках гранта Президента України GP/F13/0108 "Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування".


Частина І

^ Передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки

1 Методологічні передумови екологізації інноваційного розвитку

1.1 Особливості траєкторії інноваційного розвитку сучасної економіки

1.2 Роль держави в системному забезпеченні екологізації інноваційного розвитку

1.3 Регіональний і територіальний рівні екологізації інноваційного розвитку

1.4 Моделювання екологізації інноваційного розвитку

1.5 Екологізація категоріального апарату інноваційного розвитку

2 Системний аналіз факторів інноваційного розвитку екологічного спрямування

2.1 Зміст інноваційного розвитку екологічного спрямування

2.2 Системна сутність інноваційних процесів

2.3 «Анатомія» фундаментальних основ реалізації інновацій екологічного спрямування

2.4 Врахування ефекту самоорганізації систем

2.5 Системна сутність інноваційних технологій

2.6 Системна сутність впровадження екологічно спрямованих інновацій

3 Аналіз і оцінка потенціалу ринку для екологічно спрямованих інновацій

3.1 Теоретико-методичні засади аналізу достатності потенціалу ринку для сприйняття екологічних інновацій

3.2 Інструменти і методи просування на ринок екологічно спрямованих інновацій різних типів

3.3 Ринкові бар’єри сприйняття радикальних екологічно спрямованих інновацій: формальні умови та шлях їх подолання

4 Екологічне підприємництво в Україні: можливості інноваційного розвитку та проблеми стимулювання

4.1 Рівні розвитку та формування екологічного підприємництва

4.2 Екологічне управління та його інноваційна складова

4.3 Механізми розвитку екологічного підприємництва

4.4 Економічні важелі розвитку: зарубіжний досвід та можливості його адаптації для України

5 Креативні інноваційні механізми та екологічний розвиток

5.1 Основні характеристики організаційно-економічних механізмів інноваційного процесу

5.2 Сутність креативних механізмів інноваційної діяльності

5.3 Креативні механізми інноваційної діяльності та екологічний розвиток


Частина ІІ

Проблеми та перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва

6 Потенціал екологізації інноваційного підприємництва: оцінка і можливості підвищення

6.1 Теоретико-методичний підхід до визначення мотиваційного потенціалу екологізації інноваційної діяльності галузі (8,5 с.)

6.2 Теоретичні аспекти збільшення потенціалу екологізації інноваційного підприємництва (7,5 с.)

6.3 Можливості мотиваційного спрямування споживчого вибору на екологічні інновації (9 с.)

7 Забезпечення економічної безпеки держави як пріоритетний напрямок інноваційного підприємництва екологічного спрямування

7.1 Сталий розвиток як кінцева мета інноваційної діяльності

7.2 Економічна безпека держави як об'єкт інноваційного підприємництва

7.3 Вплив стабілізаційних рішень на індикатори економічної безпеки

7.4 Особливості впливу на індикатори економічної безпеки вертикально інтегрованого паливно-енергетичного об'єднання

7.5 Принципи інформаційно-технологічного управління процесом реалізації інноваційного екологічно спрямованого підприємництва

8 Інноваційна політика щодо екологічного підприємництва та екологізації підприємницької діяльності в Україні: проблеми та перспективи

8.1 Екологізація підприємницької діяльності: поняття, основні напрями та стимули розвитку

8.2 Екологічне підприємництво: поняття, чинники та напрями стимулювання

8.3 Роль та місце екологічної політики у розвитку екологічного підприємництва та екологізації підприємницької діяльності

9 Регіональний соціально-еколого-економічний аналіз як передумова розвитку інноваційного підприємництва екологічного спрямування

9.1 Актуальність регіонального аналізу перспектив інноваційного підприємництва екологічного спрямування

9.2 Аналіз соціально-економічного та екологічного розвитку Сумської обл.

9.3 Основні напрямки розвитку інноваційного підприємництва екологічного спрямування в Сумській обл.

10 Оцінка екологічних витрат суспільного виробництва як засіб забезпечення інноваційного екологічно спрямованого розвитку економіки

10.1 Необхідність і проблеми здійснення еколого-економічної оцінки

10.2 Види екологодеструктивного впливу і оцінка екологічних витрат


Частина ІІІ

^ Теоретико-методичні основи удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування

11 Критерії удосконалення фінансового механізму управління інноваційним розвитком екологічного спрямування

11.1 Порівняльний аналіз застосування фінансових інструментів екологізації виробничої діяльності

11.2 Фінансове забезпечення інвестиційної складової інноваційного розвитку екологічного спрямування

12 Маркетинг екологічно спрямованої інноваційної діяльності

12.1 Основні види екологічно спрямованих інновацій

12.2 Поняття та умови реалізації маркетингу екологічно спрямованої інноваційної діяльності

12.3 Маркетинг екологічно спрямованої діяльності – інструмент механізму створення та поширення екологічно спрямованих інновацій

13 Державні та підприємницькі орієнтири ефективного природогосподарювання

13.1 Трансформація еколого-економічних основ лісогосподарювання

13.2 Державне регулювання та підприємництво у сфері природо господарювання

13.3 Лісогосподарське підприємництво: організаційно-економічні механізми реалізації

14 Система екологічного управління та менеджменту: фактори екологічно спрямованого інноваційного розвитку

14.1 Еволюція понять «управління», «менеджмент» та «регулювання» в екологічному розвитку

14.2 Теоретико-методологічні проблеми оцінки якості системи екологічного менеджменту

14.3 Умови забезпечення ефективного функціонування системи екоменеджменту: кадровий та мотиваційний аспект

15 Якість системи та процесу управління соціально-економічним розвитком регіону як фактор забезпечення ефективності інноваційного підприємництва екологічного спрямування

15.1 Роль системи регіонального управління в забезпеченні прискореного розвитку інноваційного та екологічного підприємництва

15.2 Напрями трансформації організаційно-економічного механізму регіонального управління як фактор забезпечення сталого розвитку регіону

15.3 Методичні підходи до оцінки системи та процесів управління соціально-економічним розвитком регіону

15.4 Впровадження схем аутсорсингу і реалізація схем та механізмів соціально-економічного партнерства як стратегічний напрямок розвитку інноваційного підприємництва екологічного спрямування

15.5 Організаційні засади вирішення задач забезпечення якості систем регіонального управління

16 Комплексна оцінка ефективності системи екологічного регулювання інноваційного підприємництва

16.1 Передумови переходу економіки України до екологічно безпечного інноваційного розвитку

16.2 Методичні засади комплексної оцінки ефективності заходів екологічного регулювання інноваційного підприємництва


Частина ІV

^ Методологія формування стратегій розвитку інноваційних екологічно спрямованих підприємств

17 Теоретико-методологічні основи управління просуванням на ринку екологічно спрямованих інновацій

17.1 Методологія визначення стратегічних напрямків інноваційного підприємництва за критерієм екологічності

17.2 Теоретичні основи просування інноваційних продуктів на ринку

17.3 Особливості просування на ринку екологічних інновацій

18 Удосконалення теоретико-методичної бази управління вибором напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування

18.1 Сутність і класифікація напрямків інноваційного екологічно спрямованого розвитку підприємств

18.2 Сутність і принципова схема вибору напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування

18.3 Особливості вибору напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування

18.4 Критерії та методичні основи вибору напрямків інноваційного екологічно спрямованого розвитку підприємств

19 Теоретико-методологічні основи визначення стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій

19.1 Екологічна продукція: сутність, класифікація

19.2 Визначення ступеня екологічності інноваційної продукції

19.3 Методика вибору маркетингових стратегій для екологічно спрямованих інновацій

20 Раціональна стратегія інноваційного екологічно спрямованого підприємства: особливості формування

20.1 Принципи формування ефективної стратегії управління інноваційною діяльністю екологічно спрямованих суб'єктів господарювання

20.2 Джерела формування фінансових ресурсів для здійснення ефективної інноваційної діяльності, що має екологічну спрямованість

20.3 Особливості формування раціональної стратегії управління інноваційною діяльністю на підприємствах різної організаційно-правової структури

21 Методичний підхід до формування механізму управління вибором стратегій диверсифікації інноваційних екологічно спрямованих підприємств

21.1 Загальні засади державної інноваційної політики

21.2 Управління диверсифікацією в системі стратегічного управління екологічного спрямованим підприємством

21.3 Аналіз альтернатив і оптимізація вибору стратегій диверсифікації інноваційними екологічно спрямованими підприємствами за критерієм ризик – результат


Частина V

^ Прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування

22 Екологічно спрямовані інновації – перспективний напрямок діяльності вітчизняних виробничо-комерційних підприємств

22.1 Еволюція концептуальних підходів до розвитку інноваційного менеджменту виробничо-комерційних підприємств

22.2 Місце і роль екологічно спрямованих інновацій у розвитку виробничо-комерційних підприємств України

22.3 Теоретико-методичні підходи до вибору інноваційних екологічно спрямованих стратегій виробничо-комерційних підприємств

23 Інформаційно-комунікаційні технології як напрямок інноваційного підприємництва екологічного спрямування

23.1 Умови формування інноваційного підприємництва екологічного спрямування

23.2 Особливості екологічно спрямованих інновацій у сучасній економіці

23.3 Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як напрямок інноваційного підприємництва екологічного спрямування

23.4 Проблеми та напрямки використання ІКТ в Україні для цілей екологізації економіки

24 Екологічно спрямовані інноваційні методи в будівництві

24.1 Екодизайн – перспективний напрямок розвитку будівничої галузі

24.2. Енергоефективність як основний принцип створення екобудівель

25 Економіко-організаційні основи формування і розвитку галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів

25.1 Еколого-економічні передумови активізації інноваційного процесу в нафтопереробній галузі

25.2 Історичний розвиток вітчизняної галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів

25.3 Проблеми та перспективи створення та розвитку галузі утилізації відпрацьованих нафтопродуктів в сучасній Україні

25.4 Прогнозування життєвого циклу регенерованих мастил на регіональному рівні (на прикладі Сумської обл.)

Схожі:

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с icon1. 1 Особливості розвитку вітчизняної економіки, необхідність інноваційних змін
Прокопенко О. В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. – Суми: втд “Університетська книга”, 2008....
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconВойцицький А. П., Дубровський В. П., Боголюбов В. М. Техноекологія: Підручник / За ред В. М. Боголюбова
Основи стійкого розвитку: Підручник / За заг ред проф. Л. Г. Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с. Боголюбов...
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconТема: Руховий режим в днз
Вільчковський Е. С., Курок О.І. Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч посіб. – 2-ге вид., перероб та...
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconГоловачук Валентина
Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Монографія: за матеріалами ІV міжнародної конференції (17-18 травня 2007 р.,...
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconВидання нау за 1997-20 1 2 рр. Монографії
Засади формування бюджетної політики держави: Наукова монографія / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, Ю. В. Чередніченко та ін.; за заг...
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconВидання нау за 1997-2012 рр. Монографії
Засади формування бюджетної політики держави: Наукова монографія / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, Ю. В. Чередніченко та ін.; за заг...
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком для студентів факультету економіки та менеджменту
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг"
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconОснови економіки
Г. Ю. Данопих та ін.; За заг ред. О. О. Мамалуя. — К.: Юрінком Інтер, 2003. 24. Основи економічної теорії. — Підручник / За ред....
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг ред. О. В. Прокопенко. Суми: втд «Університетська книга», 2007. 512 с iconКнига для родителей / ред. И. А. Колкер. Одесса : Моряк, 2007. 248 с ил. Кільк прим.: 1 (Читальний зал)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи