Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 icon

Робоча програма з навчальної дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності "Лікувальна справа" 110101
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності "Лікувальна справа" 110101
Сторінка1/4
Дата17.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров‘я України

Сумський державний університет

Медичний інститутКафедра інфекційних хвороб з курсом мікробіології, вірусології та імунології


"Затверджую"

Директор Медичного інституту СумДУ

______________________ (Маркевич В.Е.)

"_____" _____________ 2008р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

"МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ"


для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності "Лікувальна справа" 7.110101
^

Структура навчальної дисципліниСеместр

викладанняЗагальний обсяг,

годин / кредит.

Аудиторна робота, години


Самостійна

робота студента,

години


Форма

контролю

Всього

Лекції

Практичні

заняття

ІІІ

90 / 3

70

30

40

20

диф. залік.

IV

90 / 3

70

18

54

18

диф. залік.

V

60 / 2

40

10

30

20

диф. залік.Робоча програма укладена на основі типової програми "Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Програма навчальної дисципліни" для студентів медичного факультету вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Київ, 2008р. Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров‘я України.


Укладач, завідувач курсу мікробіології, вірусології

та імунології ________________ д.мед.н., проф. Каплін М.М.

Укладач, доцент курсу мікробіології, вірусології

та імунології ________________ к.б.н., доц. Липовська В.В.


Рецензент, завідувач кафедри інфекційних хвороб ________________ д.мед.н., проф. Чемич М.Д.


Розглянута на засіданні кафедри інфекційних хвороб з курсом мікробіології, вірусології та імінології

Протокол № 1 від 28.09.2008р.


ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-методичного відділу

Сумського державного університету


Суми 2008

ОПИС СТРУКТУРОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
^

з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія”

для студентів медичних факультетів

за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа”, кваліфікація – лікар


^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

ОПП*

ОКХ*Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
240

58

124

58

ІІ-ІІІ


^ Кредитів ЕСТS

8


Заліковий кредит: Модуль І

90 год. – 3,0 кредити

30

40

20

ІІ

ПН.016

ПН.018

ПН.024

ПН.044

ПН.052

З. 01

З. 03

З. 05

З. 06

З. 09

З.11

З. 13

Підсумковий контроль

Змістових модулів 9

Контроль практичних навичок, тестові завдання, контрольні роботи

Заліковий кредит: Модуль ІІ

90 год. – 3,0 кредити

18

54

18

ІІ

ПН.016

ПН.018

ПН.024

ПН.052

З. 01

З. 03

З. 05

З. 06

З. 09

З.11

З. 13

Підсумковий контроль

Змістових модулів 7

Контроль практичних навичок, тестові завдання, контрольні роботи

Заліковий кредит: Модуль ІІІ

60 год. – 2,0 кредити

10

30

20

ІІІ

ПН.016

ПН.018

ПН.024

ПН.052

З. 01

З. 03

З. 05

З. 06

З. 09

З.11

З. 13

Підсумковий контроль

Змістових модулів 4


Контроль практичних навичок, тестові завдання, контрольні роботи

^ Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулів6
Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 70,8%, СРС – 29,2%

*Додаток 1

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ ”МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”
Тема

Загальнийобсяг

голин


Кількість годинІндивідуальна робота студента


Лекції

Практичні заняття


СРС

Заліковий кредит І ( модуль І ) – 3,0 кредити

Змістовий модуль І ”Морфологія та фізіологія мікроорганізмів”

Предмет та задачі медичної мікробіології. Методи мікробіологічного дослідження. Принципові риси сучасної медичної мікробіології. Тенденції розвитку медичної мікробіології


0,5


½

Підготовка огляду наукової літератури

^ Етапи розвитку мікробіології

2,5

½2

Еволюція мікроорганізмів. Систематика та номенклатура мікроорганізмів

0,5

½

Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Морфологія та структура прокаріот

7,5

½

6

1

Підготовка огляду наукової літератури

Основи асептики та антисептики. Стерилізація. Дезинфекція

4,0

1

2

1
Фізіологія бактерій

4,0

1

2

1

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження

^ Ріст та розмноження мікроорганізмів

3,0

1

1

1

Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики

3,0

1

1

1

Генетика мікроорганізмів. Бактеріофаги, їх практичне значення

7,0

2

2

3

Практичні навички з морфології та фізіології бактерій

2,02


Змістовий модуль ІІ ”Вчення про інфекцію. Імунітет”

^ Нормальна мікрофлора організму людини. Дисбактеріоз

4,0

2

1

1
Інфекційний процес, його види та умови виникнення

4,0

2

1

1
Основні етапи розвитку імунології
^ Органи імунної системи. Фактори неспецифічного захисту від інфекційних агентів

6,0

4

2


Антигени. Роль антигенів у інфекційному процесі та розвитку імунної відповіді. Практичне використання антигенів

7,0

4

2

1
Реакції імунної відповіді. Імуноглобуліни. Використання антитіл як діагностичних препаратів

13,0

4

8

1
Імунопатологія

5,0

2

2

1

Підготовка огляду наукової літератури

Оцінка імунного статусу організму людини. Принципи функціонування імунної системи

5,0

2

2

1
Принципи використання мікробних антигенів як лікувально-профілактичних препаратів

6,0

2

2

2
Практичні навички з теми ”Вчення про інфекцію. Імунітет”

2,02


Підсумковий контроль засвоєння модуля І ”Морфологія та фізіологія мікрооорганізмів. Інфекція. Імунітет”

4,02

2
Всього по заліковому кредиту

90

30

40

20
Заліковий кредит ( модуль ІІ ) – 3 кредити

Змістовий модуль 3 ”Мікробіологія кишкових інфекцій”

^ Мікробіологія ешерихіозів26,0


1

2

Підготовка огляду наукової літератури

^ Мікробіологія шигельозів

1

2Мікробіологія черевного тифу, паратифів А та В

2

2Мікробіологія холери

1

2

1

Мікробіологія псевдотуберкульозу та кишкового ешерихіозу2Патогенні спірили

1

2

1

Інші патогенні ентеробактерії

1

Мікробіологія харчових токсикоінфекцій та харчових інтоксикацій

2

2

1

Практичні навички з мікробіології кишкових інфекцій

4,02

2
Змістовий модуль 4 ”Мікробіологія кокових, анаеробних інфекцій, збудників дифтерії, туберкульозу, зоонозів”

^ Стафілококи та стрептококи ( родини Micrococcaceae та Streptococcaceae)26,0


2

4

1Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження

^ Менінгококи та гонококи (родина Neisseriaceae)

2Збудники анаеробних інфекцій (родина Bacillaceae)


2

2Анаеробні неклостридіальні бактерії1

Коринебактерії (родина Corynebacteriaceae)


2

1Збудники бордетеліозів

1Мікобактерії (родина Mycobacteriaceae)

2Збудники зоонозних інфекцій

2

4Практичні навички з мікробіології відповідних мікроорганізмів

4,02

2
Змістовий модуль 5 ”Мікробіологія спірохетозів, рикетсиозів, хламідіозів, мікоплазмозів та мікозів. Основи санітарної мікробіології”

Спірохети22,02

2

1Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження

Рикетсії

2Хламідії

1

1

Мікоплазми

1

1

Збудники поверхневих та глибоких мікозів

1Збудники кандидозів

1Основи санітарної мікробіології

2Санітарна мікробіологія води, ґрунту та повітря^ Основи клінічної мікробіології

6

1
Практичні навички з мікробіології відповідних мікроорганізмів

4,02

2
Контроль засвоєння матеріалу модулю ІІ ”Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія”

4,02

2
Всього годин по заліковому кредиту

90

18

54

18
Заліковий кредит ІІІ ( модуль ІІІ ) – 2 кредити

Заліковий модуль 6 ”Загальна вірусологія. РНК-геномні віруси”

^ Морфологія та ультраструктура вірусів. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій

6

2

2

2
Ортоміксовіруси. Параміксовіруси. Тогавіруси. Аденовіруси. Лабораторна діагностика респіраторних інфекцій

8

2

4

2

Підготовка огляду наукової літератури

Пікорнавіруси. Ротавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій

6

2

2

2

Підготовка огляду наукової літератури

Збудники вірусних гепатитів

6

2

2

2
Ретровіруси. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та Т-клітинного лейкозу

6

2

2

2
Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”Загальна вірусологія. РНК-геномні віруси”

22


Заліковий модуль7 ”ДНК-геномні віруси Пріонові хвороби”

^ Екологічна група арбовірусів. Буньявіруси.

32

1
Поксвіруси. Рабдовіруси

32

2
Герпесвіруси

42

2
Онкогенні віруси. Поліомавіруси. Папіломавіруси

32

1
Збудники повільних інфекцій. Пріонові хвороби

42

2

Підготовка огляду наукової літератури

Загальна характеристика клінічної мікробіології та вірусології

32

1
Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”ДНК-геномні віруси. Пріонові хвороби”

22


Підсумковий контроль засвоєння модуля ІІІ ”Загальна та спеціальна вірусологія”

32

1
Всього по заліковому кредиту

60

10

30

20
Всього з навчальної дисципліни

240

58

124

58

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


з/п

Тема


Кількість годин

Модуль І. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Вчення про інфекцію. Імунітет

1

Медична мікробіологія: предмет, задачі, історія розвитку. Морфологія та структура бактерій.

2

2

Фізіологія бактерій

2

3

Генетика бактерій. Бактеріофаги. Основи генної інженерії та біотехнології.

2

4.

Мікробіологічні основи антимікробної терапії. Антисептика та асептика.

2

5

Екологія мікроорганізмів. Мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз.

2

6

Вчення про інфекцію.

2

7

Вчення про імунітет. Клітинні та гуморальні фактори вродженого імунітету.

2

8

Цитокіни.

2

9

Адаптивний імунітет. Антигени.

2

10

Гуморальна імунна відповідь. Антитіла.

2

11

Мукозальний (секреторний) імунітет. Реакції імунітету.

2

12

Клітинна імунна відповідь. Імунологічна толерантність. Генетичний контроль імунної відповіді.

2

13

Протиінфекційний імунітет: визначення, види, типи, механізми.

2

14

Основи імунодіагностики, імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб.

2

15

Імунопатологія.

2

^ Модуль ІІ. Спеціальна, клінічна, екологічна мікробіологія

16

Загальна характеристика збудників гострих кишкових інфекцій. Мікробіологія ешерихіозів та кампілобактеріозів.

2

17

Мікробіологія дизентерії. Мікробіологія холери.

2

18

Мікробіологія черевного тифу та паратифів А та В. Мікробіологія сальмонельозної інфекції.

2

19

Мікробіологія харчових токсікоінфекцій та інтоксікацій. Умовно-патогенні мікроорганізми – збудники кишкових інфекцій.

2

20

Мікробіологія кокових інфекцій (стафілококових, стрептококових, менінгококових, гонококових).

2

21

Мікробіологія анаеробних інфекцій.

2

22

Мікробіологія дифтерії та туберкульозу.

2

23

Мікробіологія зоонозних інфекцій (чуми, туляремії, бруцельозу, сибірки).

2

24

Мікробіологія спірохетозів, рикетсиозів, хламідіозів та мікоплазмозів та мікозів. Основи санітарної та клінічної мікробіології.

2

^ Модуль ІІІ. Загальна та спеціальна вірусологія

25

Історія вірусології. Роль вірусів в патології людини. Класифікація вірусів. Морфологія та ультраструктура вірусів. Фізіологія вірусів. особливості противірусного імунітету

2

26

Збудники респіраторних вірусних інфекцій. Орто-та параміксовіруси. Аденовіруси

2

27

Збудники кишкових вірусних інфекцій. пікорнавіруси. Ротавіруси

2

28

Збудники вірусних гепатитів

2

29

Ретровіруси. ВІЛ-інфекція. Філовіруси. Коронавіруси

2

Всього – 58


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль І ”Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Вчення про інфекцію. Імунітет”

1.

Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Морфологія бактерій. Світлова мікроскопія з використанням імерсійного об‘єктиву. Прості методи фарбування.

2

2.

Будова бактеріальної клітини: клітинна стінка, цитоплазматична мембрана, цитоплазма, нуклеоїд, рибосоми, мезосоми, включення. Складні методи фарбування: фарбування за методом Грама. Мікроскопічний метод діагностики збудників інфекційних захворювань.

2

3.

Будова бактеріальної клітини: капсули та спори. Спороутворення. Методи виявлення капсул та спор. Джгутики бактерій. Особливості ультраструктури спірохет, рикетсій, хламідій, мікоплазм. Вивчення рухливості бактерій. Сучасні методи мікроскопічного дослідження.

2

4.

Основи асептики та антисептики. Стерилізація. Дезинфекція.

2

5.

Фізіологія мікроорганізмів. Живлення та дихання мікроорганізмів. Поживні середовища. Виділення чистої культури аеробних бактерій (І етап). Біологічний метод дослідження.

2

6.

Ріст та розмноження бактерій. Культуральні властивості бактерій. Виділення чистої культури аеробних бактерій (ІІ етап). Виділення чистої культури аеробних бактерій (ІІІ етап). Ферменти бактерій. Антибіотики.

2

7.

Анаероби. Виділення чистої культури анаеробних бактерій.

2

8.

Генетика мікроорганізмів. Плазміди, транспозони, ІS-послідовності. Полімеразно-ланцюгова реакція. Бактеріофаги, їх біологічне значення. Використання бактеріофагів в мікробіології та медицині.

2

9.

Практичні навички з морфології та фізіології бактерій

2

10.

Нормальна мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз. Вчення про інфекцію.

2

11.

Імунітет. Механізми та фактори неспецифічної резистентності організму.

2

12

Антигени. Роль антигенів у інфекційному процесі та розвитку імунної відповіді. Практичне використання антигенів.

2

13.

Гуморальна імунна відповідь. Імуноглобуліни (антитіла): визначення, класи, властивості, структура, практичне використання. Серологічні реакції: мета та принцип постановки. Реакція аглютинації та її різновиди. Реакції преципітації: різновиди, мета постановки.

2

14.

Серологічні реакції: реакція зв‘язування комплементу (РЗК), реакції з використанням мічених антитіл та антигенів – РІФ, ІФА, РІА.

2

15.

Клітинна імунна відповідь. Типи клітинної імунної відповіді. Імунологічна толерантність. Регуляція імунної відповіді. Головний комплекс гістосумісності.

2

16.

Протиінфекційний імунітет. Імунопатологія.

2

17.

Оцінка імунного статусу організму людини: мета, принципи, методи. Принципи функціонування імунної системи.

2

18

Специфічна профілактика та терапія інфекційних захворювань. Профілактичні, лікувальні та діагностичні імунологічні препарати.

2

19.

Практичні навички з теми ”Вчення про інфекцію. Імунітет”

2

20.

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу модулю І ”Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Вчення про інфекцію. Імунітет”

2

Модуль ІІ. Спеціальна, клінічна, екологічна мікробіологія

21

Мікробіологія ешерихіозів

2

22

Мікробіологія шигельозів

2

23

Мікробіологія черевного тифу, паратифів А та В

2

24

Мікробіологія холери

2

25

Мікробіологія псевдотуберкульозу та кишкового ієрсініозу

2

26

Мікробіологія кампілобактеріозу та хелікобактеріозу

2

27

Мікробіологія харчових токсікоінфекцій. Кишкові інфекції, які викликаються умовно-патогенними мікроорганізмами. Збудники харчових інтоксикацій. Мікробіологія ботулізму.

2

28

Практичні навички мікробіології кишкових інфекцій

2

29

Мікробіологія стафілококових інфекцій

2

30

Мікробіологія стрептококових інфекцій

2

31

Мікробіологія менінгококової та гонококової інфекцій

2

32

Мікробіологія анаеробних інфекцій

2

33

Мікробіологія дифтерії та бордетеліозів

2

34

Мікробіологія туберкульозу та лепри

2

35

Мікробіологія чуми, туляремії, бруцельозу та сибірки.

2

36

Практичні навички мікробіології стафілококових, стрептококових, менінгококової, гонококової, анаеробних інфекцій, дифтерії, бордетеліозів, мікобактеріозів та зоонозних інфекцій

2

37

Мікробіологія спірохетозів

2

38

Мікробіологія рикетсіозів

2

39

Мікробіологія хламідіозів та мікоплазмозів

2

40

Мікробіологія кандидозів та дерматомікозів

2

41

Санітарно-бактеріологічне дослідження води, повітря, молочних продуктів та ґрунту

2

42

Загальна характеристика клінічної мікробіології

2

43

Опортуністичні інфекції. Внутрішньолікарняні інфекції.

2

44-45

Практичні навички мікробіології спірохетозів, рикетсіозів, хламідіозів, мікоплазмозів, кандидозів та дерматомікозів. Санітарно-бактеріологічні дослідження. Основи клінічної мікробіології

4

46-47

Підсумковий контроль засвоєння модулю ІІ ”Спеціальна, клінічна та екологічна

мікробіологія”

4

Модуль ІІІ. Загальна та спеціальна вірусологія

48

Структура, класифікація та особливості вірусів. Лабораторна діагностика вірусних інфекцій. Особливості імунітету при вірусних інфекціях.

2

49/50

Ортоміксовіруси. Параміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу, парагрипу, РС-інфекції, кору та паротитної інфекції. Тогавіруси, збудник черевної висипки. Лабораторна діагностика краснухи. Респіраторні аденовіруси

4

51

Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій:поліомієліту, Коксакі, ЕСНО. Ротавіруси.

2

52

Збудники гепатитів А, В, D,С Е. Лабораторна діагностика.

2

53

Ретровіруси. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та Т-клітинного лейкозу.

2

54

Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”Загальна вірусологія” та ”РНК – геномні віруси”.

2

55

Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Флавівіруси. Лабораторна діагностика європейського кліщового енцефаліту, жовтої гарячки, гарячки денге, омської геморагічної гарячки. Буньявіруси. Лабораторна діагностика кримської геморагічної гарячки та гарячки з нирковим синдромом.

2

56

Поксвіруси. Лабораторна діагностика натуральної віспи. вірус вісповакцини: походження, антигени, використання у генній інженерії. Рабдовіруси. Лабораторна діагностика сказу.

2

57

Герпесвіруси. Лабораторна діагностика: α-герпесвірусних інфекцій (ВПГ-1, ВПГ-2), вітряної віспи та оперізуючого лишаю (герпес-зостер), β-герпесвірусної інфекції – цитомегалії, γ-герпесвірусної інфекції – інфекційного мононуклеозу (вірус Епштейна-Барр).

2

58

Онкогенні віруси. Поліомавіруси. Папіломавіруси. Збудники повільних інфекцій. Пріонні хвороби.

2

59

Збудники госпітальних інфекцій.

2

60

Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”ДНК-геномні віруси. Пріонні хвороби”.

2

61/62

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу модулю ІІІ ”Загальна та спеціальна вірусологія”

4

^ Всього – 124
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconДовідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconЛьвівський національний університет
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –біологія, спеціальності 030101 мікробіологія...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconМетодичні вказівки до практичних занять «Створення медичної документації у Excel» з дисципліни «Медична інформатика» для студентів спеціальності 110101 «Лікувальна справа»
Методичні вказівки до практичних занять «Створення медичної документації у Excel» з дисципліни «Медична інформатика» для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Робоча навчальна програма розроблена доц. Зорій Н.І., викл. Осипенко В. А. на основі програми з дисципліни «Психології спілкування»...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconМетодичні вказівки до практичних занять «Статистична обробка даних медичних досліджень» з дисципліни «Медична інформатика» для студентів спеціальності 110101 «Лікувальна справа»
Методичні вказівки до практичних занять «Статистична обробка даних медичних досліджень» з дисципліни «Медична інформатика» для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconМетодичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» денної форми навчання
Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» / Укладач...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconМіського господарства о. Г. Шатровський програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"мікробіологія, вірусологія та імунологія\" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності \"Лікувальна справа\" 110101 iconМіністерство освіти І науки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації за спеціальністю 110....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи