Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків icon

Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків
Скачати 92.47 Kb.
НазваРабоча програма з інфекційних хвороб тропіків
Дата17.09.2012
Розмір92.47 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗатверджую

Директор медичного інституту

професор В.Е. Маркевич“29”__серпня_____2006 р.


РАБОЧА ПРОГРАМА

з інфекційних хвороб тропіківмедичний інститут

кафедра інфекційних хвороб

з курсом епідеміології
^ Форма

навча-

ння

Курс

Семе

стр

Аудиторні заняття

Инди-

від.

зан.

(год)

Са-

мост.

зан.

(год)

Всього

(год)

За-

лік

Іспит

лекц.

(час)

практ.

(час)

лабор.

(час)

Денна

VI

XI-XII

-

36

-

-

18

56

2

-
  1. ЦЕЛІ ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ. ЇЇ МІСЦЕ
^

В НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВ-


ЦІ СПЕЦІАЛІСТА


1.1 Цілі дисципліни, її місце в системі

підготовки спеціаліста


Курс інфекційних хвороб тропіків вводиться для іноземних студентів у зв’язку з тим, що їм доведеться працювати в регіонах, ендемічних з цих хвороб. Введення цього циклу має мету навчити студентів клініці, діагностиці та лікуванню тропічних захворювань, организації протиепідемічних и профілактичнихзаходів.

По закінченні вивчення курсу студент набуває теоретичні знання та практичні навички, необхідні лікарю в повсякденній работі.


^ 1.2 Задачі вивчення дисципліни,

формування знань та умінь

По закінченні вивчення дисципліни студент повинен знати:

- особливості епідемічного процесу при інфекційних хворобах тропіків;

- основні клінічні симптоми і синдроми окремих тропічних інфекційних захворювань;

- патогенез і клініку невідкладних станів: інфекційно-токсичний шок, малярійна кома, гостра ниркова недостатність;

- основні методи діагностики інфекційних захворювань, роль епіданамнезу;

- лабораторну діагностику інфекційних хвороб тропіків (вірусологічну, паразитологічну, серологічну). Інструментальні методи діагностики (ендоскопія, рентгенологічний, комп’ютерна томографія, УЗД, термографія);

-принципи лікування інфекційнних хвороб (етіотропна терапія; патогенетична терапія–дезінтоксікационная, регідратаційна, десенсибілізуюча, імунокорегуюча);

- профілактику інфекційних хвороб (загальні принципи, специфічні та неспецифічні методи профілактики).


По закінченні вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- зібрати анамнез захворювання;

- зібрати цілеспрямовано епідеміологічний анамнез и оцінити його;

- провести клінічне обстеження хворого;

- поставити та обгрунтувати попередній діагноз;

- скласти план обстеження та лікування хворого з урахуванням періоду хвороби;

- визначити необхідність госпіталізації та можливості лікування вдома;

- здійснити відповідні профілактичні заходи;

- провести санітарно-освітню роботу;

- оформити необхідну документацію, регламентовану відповідними положеннями;

- обгрунтувати та здійснити диспансерний нагляд.


  1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

З курсу інфекційних хвороб тропіків передбачені практичні заняття – 36 годин. Вони проводяться на базі обласної інфекційної лікарні.

Практичні заняття проводяться за такою методикою:

1. Курація хворих (2 години). Студенти разом з лікарями, за якими вони закріплені, проводять обхід хворих, обговорюють історії хвороби хворих.

2. Тематичні обходи та клінічні разбори хворих з викладачем (1 година).

Тематичні обходи хворих із слідуючими захворюваннями:
п/п

Тема обхода

Кількість

годин

1

Клінічні особливості інфекційних хвороб

тропіків з гарячковим і геморагічним син-

дромами

1

2

Клінічні особливості інфекційних хвороб

тропіків із синдромом діареї

1

3

Клінічні особливості та диференціальний

діагноз хвороб тропіків,

що супроводжуються жовтяницею

1

4

Клінічні особливості та диференціальний

діагноз хвороб тропіків,

що супроводжуються екзантемою

1


^ 3. Семінарські заняття (4 години).

До семінарських занять студенти готуються, використовуючи монографії.

Т е м и с е м і н а р і в:
п/п

Тема семінару

Кількість

Годин

1

Клініка, діагностика та лікування геморагічних гарячок, що передаються комарами (гарячка Денге, жовта гарячка, гарячка чикунгуння, гарячка Рифт-Валлі)4

2

Дифференціально-діагностичні ознаки різних клінічних форм малярії. Клінічні особливості тропічної малярії; геморагічна, алгідна форми малярії: лабораторна діагностика, зміни в периферичній крові при різних формах малярії. Дифференціальний діагноз із захворюваннями, що супроводжуються гарячкою. Ускладнення малярії та їх лікування. Лікування злоякісних форм тропічної малярії. Профілактика.

4

3

Клініка, діагностика та лікування контагіозних гарячок (гарячки Ласса, Марбурга, Ебола)

4

4

Амебіаз. Епідеміологічні особливості. Клініка кишкового, позакишкового і шкірного амебіазу. Клінічні особливості амебіазу печінки (амебний гепатит, амебний абсцес печінки). Диференціальний діагноз із гнійним ангіохолітом, пухлинами печінки, малярією, вісцеральнм лейшманіозом. Діагностика різних клінічних форм амебіазу, лікування, профілактика.

Холера. Етіологічна структура. Клінічні особливості класичної та холери Ель-Тор. Діагностика, диференціальний діагноз. Невідкладна допомога хворому холерою. Лікування гіповолемічного шока. Профілактичні та протиепідемічні заходи.

4

5

Клініка, діагностика та лікування бореліозів (тиф поворотний епідемічний, кліщовий бореліоз)

4

6

Лейшманіози (етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування)

4

7

Трипаносомози. Природні осередки на земній кулі. Клінічні особливості африканського та американського трипаносомозів. Діагноз і диференціальний діагноз. Етіотропна терапія. Профілактика.

2

8

Трепанематози. Клініко-епідеміологічні особливості фрамбезії, беджель, пінти. Діагноз, диференціальний діагноз. Лікування, профілактика.

2

9

Основні гельмінтози тропіків (філяріїдози: вухереріоз, лоаоз, дракункульоз; трематодози, шистомози). Лабораторна діагностика. Лікування

4


^ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ДИСЦИПЛІНИ


3.1 Основна література:

1. Інфекційні хвороби: Підручник / М.Б. Тітов, Б.А. Герасун, Л.Ю. Шевченко та ін. / За ред. М.Б. Тітова/ - К.: Вища шк., 1995.-567 с

2. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1995. – 565 с.

3. Діагностика, терапія та профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки / За ред. М.А. Андрейчина. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Л.: вид-во “Медична газета України”, 1996. – 352 с.

4. Инфекционные болезни тропиков (Под ред. А.С. Сокол, А.Ф. Киселевой. – К.: “Здоров’я”, 1992. – 278 с.

5. Руководство по инфекционным болезням (Под ред. Ю.В. Лобзина, А.П. Казанцева. – С. – Петербург, 1996.-720 с.


^ 3.2 Додаткова література

1. Бунин К.В., Соринсон С.Н. Неотложная терапия при инфекционных болезнях.- Л., 1983.

2. Грачева Н.М., Щетинина И.Н. Клиническая химиотерапия инфекционных болезней.- Л., 1985.

3. Лобан К.М., Полозок Е.М. Малярия.- М., 1983.

4. Подымова С.Д. Болезни печени.- М., 1984.

5. Прозоровский С.В., Покровский В.И., Тартаковский И.С. Болезнь легионеров.- М., 1984.

6. Сомов Г.П. Геморрагические лихорадки.- М., 1981


^ 3.3 Перелік навчально-методичних

рекомендацій

1. Методичні вказівки з засвоення практичних навичок з інфекційних хвороб для студентів V-VI курсів спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа”

2. Правила заповнення історії хвороби та схема обстеження інфекційного хворого. Методичні вказівки для студентів V-VI курсів медичного факультету спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа”.

  1. Методичні вказівки до практичних занять з інфекційних хвороб тропіків для студентов 6-го курсу спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа”.^ 4. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Поточний контроль проводиться методом опитування. На семінарах опитуються всі студенти. По закінченню циклу проводиться підсумкове заняття в письмовій формі.


Робоча програма складена на основі програми

з інфекційних хвороб


Укладачі: М.Д.Чемич

Н.І.Ільїна


Робоча програма розглянута і ухвалена

на засіданні кафедри


“29”____________08____________2006 р. Протокол № 1

Зав. кафедрою М.Д. Чемич


Робоча програма узгоджена та інтегрована з кафедрами:


терапії зав. кафедрою проф. В.Ф. Орловський

педіатрії зав. кафедрою проф. О.І. Сміян


Ухвалено цикловою методичною комісією інституту

“____”_______________________2006 р. Протокол № 1


Голова доктор мед. наук, проф. В.Ф. Орловський


Схожі:

Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconКалендарний план лекцій з інфекційних хвороб та епідеміології для студентів 5 курсу медичних факультетів №1, №2, №3 на перше півріччя 2007-2008 н р
Введення в спеціальність. Вчення про загаль­ну патологію. Діагностика інфекційних хво­роб. Методи лікування інфекційних хвороб
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 року робоча навчальна програма з інфекційних хвороб
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут кафедра інфекційних хвороб І епідеміології методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб /М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В. В....
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconКалендарний план лекцій з курсу інфекційних хвороб для студентів 5-го курсу медичних психологів на 9 семестр 2012-2013 навчального року
Введення в курс інсектології. Поняття про інфекційні хвороби. Особливості інфекційних хвороб. Класифікація. Принципи діагностики,...
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconМихайлів оксана богданівна старший викладач
Лісівничих Досліджень в Варшаві (Польща), співпрацювала в науковому проекті «Вплив опадів І температури повітря на поширення інфекційних...
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Медичний інститут Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconЯк убезпечити дитину від кишкових інфекцій під час повені професор Колоскова О. К., завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб бдму
Професор Колоскова О. К., завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб бдму
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconМетодичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб для лікарів, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб /М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В. В....
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconХвороби органів травлення
Знання сутності І морфологічних проявів хвороб печінки, підшлункової залози, тонкої та товстої кишки необхідні для вивчення їх на...
Рабоча програма з інфекційних хвороб тропіків iconМiнiстерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Державний випускний іспит з дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами – XII семестр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи