Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни icon

Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни
Скачати 205.23 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни
Дата17.09.2012
Розмір205.23 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Кобякової Ірини Карпівни


№ п/пНазва

Характер ро-боти


Вихідні дані


Обсяг


СпівавториНаукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1.

Лингвокреативная природа юмора ( стаття)

друк.

У зб.: Деп. в ДНТБ України 16.12.92 р. № 1495. - «Структурно-содержательные аспекты типичных и нетипичных текстов» Ук.92 Сумський пед. Інститут. - Суми, 1992.

3с.
2.

Лингвистический механизм юмора ( тези)

друк.

Науково-технічна конференція. Суми: СумДУ, 1993


3.

Евристичний характер гумористичних текстів (тези)

друк.

Міжнародна конференція «Семантика мови і тексту». Івано-Франківськ, 1993.

1с.
4.

Лінгвістична природа жарту та його використання на заняттях з англійської мови ( тези)

друк.

Міжнародна конференція «Традиційні та нетрадиційні технології навчання іноземним мовам у вищій школі». - Умань, 1993

2с.
5.

Реализация лингвокреативной функции в текстах малого жанра (стаття)

друк.

Деп. в ДНТБ України 08.07.94

№ 1295. - Ук.94. Сумський пед. інститут. - Суми, 1994

12 с.
6.

О некоторых категориях типичных и нетипичных текстов (стаття)

друк.

Ж. «Вісник Сумського університету». Суми №1, 1994

3 с.
7.

Категории нетипичных текстов (монографія)

друк.

Деп. в ДНТБ України 25.01.95 №175. - Ук.95 Сумський пед. інститут. Суми, 1995

110с./ 55с.

Журавльова С.І.

Швачко С.О.

8.

Робота над нетиповими англомовними текстами (тези)

друк.

1 міжнародна наукова конференція «Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов в вищому технічному навчальному закладі». Львів, 1996

1с.
9.

К вопросу о моделировании АЮИ (тези)

друк.

Науково-технічна конференція. Суми: СумГУ 1995

1 с.
10.

Linguistic Fundamentals of Humour (тези)

друк.

International Association of Teachers English Foreign Language, Ukraine Second Conference. - Lviv, 1995

1 с.
11.

К вопросу о природе лингвокреативной функции. (стаття)


друк.

Деп. в ДНТБ України 25.04.95 № 936. - Ук. 95 Сумський пед. інститут. - Суми, 1995

20 с.
12.

Самостійна робота студентів над типовими та нетиповими текстами (тези)

друк.

Міжнародна конференція «Досвід і проблеми організації самостійної роботи і контроля знань студентів». Суми, 1995

1с.
13.

Реалізація лінгвокреативної функції в авторських висловах

(тези)

друк.

1-а міжнародна наукова конференції пам’яті проф. Ю.О.Жлуктенка (1915-1990)»- «Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії» - Київ, 199514.

Реализация авторских интенций в художественных текстах малого жанра (тези)

друк.

3-ій українсько-німецький симпозіум „Види мовленнєвої діяльності: лінгвістичні та дидактичні аспекти”, - Харків, 1995

1 с.
^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

15.

Отличительные особенности авторских юмористических изречений (стаття)

друк.

Ж.»Вісник Сумського державного університету», № 3, Суми, 1995

4 с.
16.

Дієвість мовотворчої функції у гумористичних текстах

(тези)

друк.

Всеукраїнська наукова конференція «Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття».- Львів:Львівській державний університет ім. І.Франка, 1996.

1 с.
17.


О природе языкотворческой функции (стаття)

друк.

Зб.: Актуальні проблеми вивчення та мовлення, міжособової комунікації. -Харків:Константа, 1996

2 с.
18.

Місце нетипових текстів у самостійній роботі студентів (стаття)

друк.

У.зб.: Нові технології навчання. - К.: Інститут змісту і навчання, 1996


3 с.

Журавльова С.І.

19

О полифункциональности языка и речи (стаття)

друк.

Ж. «Вісник Сумського державного університету», № 2, Суми, 1997

4 с.
20.

Folklore Aspects in Teaching English (тези)

друк.

2nd National TESOL Ukraine Conference,Vinnytsia Pedagogical Institute,1997

1 с.
21.

The Nature of Linguocreative Function (тези)

друк.

Teaching English Language in the Ukraine of the 21-st Century

4-th IATEFL Ukraine Annual Conference, April 1997. - Kharkiv 1997.

2 с.
22.

Текстові реалізації мовотворчої функцій (тези)

друк.

Зб.: Мовна компетенція, креативність та актуальність проблеми викладання іноземних мов. - Харків, 1998

1 с.
23.О статусе художественных текстов малого жанра (стаття)

друк.Ж. «Вісник Сумського державного університету», № 1, Суми, 1998.


4 с.

24.

Реалізація гумору у текстах малого жанру (стаття)

друк.

Збірник наукових праць «Філологічні науки» - Суми,СДПІ,1998.

4 с.


25.

Humor and Translation (тези)

друк.


Cognitive/Communicative Aspects of English. Cherkasy State University/ Abstracts,- Cherkasy, 1999

1 с.

26.

Моделирование текстов малого жанра

Друк.

Зб.: Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть. – Ялта, 2001.

3 с.
27.

Реализация лингвокреативной функции в неавторских шутках.

друк.


Ж.. Вісник Запорізького державного університету (Серія філол.. науки), № 4, 2002

4 с.
28.

Средства вербализации повтора в современном английском языке

Друкований

У зб.: “Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах”– Донецьк: Видавництво “Донеччина” 2002р. - Випуск №6

с.124-129


Швачко С.О.

29.

Типологія мотивації мовних одиниць

друк.


Ж. Вісник Сумського державного університету (серія філол.. науки), № 4 (50), 2003

4 с.

Чуланова Г.В.

30.

Поверхнева та глибинна структура юридичних текстів.

друк.


Зб.: Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Право і лінгвістика», Сімферополь, ч. 1, 2003

6 с.

Швачко С.О.

31.

Distinctive Features of Simultaneous Interpreting (SI)

друк.

Ж. Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна, №611, 2003

С.30- 32

32.

Засоби вербалізації неточної кількості у сучасній англійській мові (типологічні аспекти)

друк.


Ж. Вісник Сумського державного університету (серія філол.. науки), № 4 (63), 2004

8 c.

Швачко С.О.

33.

Вербалізація легалізованих гендерних відносин

друк.


Зб.: Матеріали УІ Звітньої науково-практичній конференції Кримського юридичного університету НУВС, Сімферополь, ч. 1, 2004

8 с.

ШвачкоС.О.,

Логвиненко А.М

34.

Статус культурем в текстах малого жанру

Друк.

Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна– Харків: Константа, 2004 . - №636

С. 148-153

Швачко С.О.

35.

Про деякі аспекти мовотворчої функції

Друк.

Науковий журнал: Studia Germanica et Romanica; іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання.Донецьк:ДонНУ, – 2004 – Т. I, №2.

С. 21-30

Швачко С.О.

36.

Some aspects of the Linguistic Creative Function

Друк.

Науковий журнал Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання / Ред. кол. В.Д. Каліущенко (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНУ, 2004. – Т. I, №2

С.21-31

Швачко С.О.

37.

Вербалізація легалізованих гендерних відносин

Друк.

Матеріали шостої звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту національного університету внутрішніх справ.(14 травня2004) Сімферополь: “ДОЛЯ” 2004 р. – Ч. 1.

С.123-130

Швачко С.О,

Логвинен-ко А.М.38.

Нові технології вивчення квантитативних одиниць англійської мови

Друк.


У зб.: Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). - Чернівці: “Рута” , 2004р.

С.297-298


Швачко С.О.

39.

Відображення гендерних відносин в англійських текстах малого жанру

Друк.

Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2005 р.

С.393-399

Швачко С.О.,

Логвиненко А.М.

40.

Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру)

Друк.

Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2005 р.

С.399-402

Швачко С.О.41.

Навчити вчитися або: статус вправ на заняттях з перекладу.

друк.

Вісник Сумського державного університету. Серія „Філологічні науки”. №5(77)‘. - Суми:СумДУ, 2005 р.42.

О природе языкотворческих инноваций

друк.


Зб.: Матеріали VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної», Київ, 2006.

3 с.
43.

Статус упражнений на занятиях по переводу

друк.


Зб.: Материалы V международной научно-практической конференции «Проблемы обучения переводу в языковом ВУЗе», Москва, 2006.

2 с.
44

Соціолінгвістичні витоки мовотворчої функції

друк.


Вісник Сумського державного університету. Серія „Філологічні науки”. №3(87)‘. - Суми:СумДУ, 2006

С. 183-

188
45.

Концептуалізація і категоризація гумору

друк.


Вісник Сумського державного університету. Серія „Філологічні науки”. № ()‘. Суми:СумДУ, 2006р.46.

Семантичні тенденції номінації природних явищ: когнітивні аспекти

друк.


Одиниці та категорії сучасної лінгвістики / Збірник статей, присвячений ювілею В.Д.Каліущенка.- Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 492с.

С. 297- 307

Швачко С.О

47.

Омовлення базових питань Болонського процесу (тези)

друк.

Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес. // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції 20-21 квітня 2007 року. – Чернівці: "Книги ХХІ" – 2007

С.363-364

/ 2с.
48.

Роль лингво-креативной функции в сохдании вторичных текстов. (стаття)

друк.

Научный журнал: Культура народов Причерноморья. Симферополь. -2007. -№ 110. - Т.1

С.253-255

/ 3с.
49.

Лінгво-комунікативні аспекти тендерних конструкторів (стаття)

друк.

Вісник СумДУ //Серія Філологія, № 2’, 2007.

С.133-139

/ 6с.
50.

Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрактивні методи (стаття)

друк.

Вісник СумДУ //Серія Філологія, № 2’, 2007.

С.172-178

/6с.

Швачко С.О. Анохіна Т.О.^ Основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності)


№ п/пНазва

Харак-тер роботи


Вихідні дані

Обсяг

Співавтори^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

47.

Латинский язык. Методические указания по грамматике.

друк.

Суми: СумГУ, РИО ч.1, 1996, - 100 экз.

53с.

26с.

Кобяков А.Н.

48.

Латинский язык. Методические указания по грамматике

друк.

Суми: СумГУ, РИО ч.2, 1996, - 100 экз.

51с. 25 с.

Кобяков А.Н.

49.

Методичні вказівки з історії англійської мови для студентів II курсу спеціальності «Переклад»

друк.

Суми: СумДУ РВВ, 1997, - 100 прим..

30 с.
50.

Методичні вказівки. Історичні основи сучасної англійської вимови та написання.

друк.

Суми: СумДУ РВВ, 1998, - 100 прим..

46с. 23с.

Тишкова Р.Д

51.

Латинский язык. Методические указания и упражнения по синтаксису

друк.

Суми: СумГУ РИО, 1998, - 100 экз.

61с. 30 с.

Кобяков А.Н.

52.

Методические указания «Организация научно-исследовательской работи студентов»

друк.

Суми: СумГУ РИО, 1998, - 100 экз.

47 с.
53.

Методичні вказівки «Зошит перекладача №3 (для студентів ІУ курсу денної форми навчання)»

Друк.

Суми: СумДУ РВВ, 1999, - 100 прим..

44с.

22 с.

Козловська Г.Б.

54.

Методичні вказівки з практики англійської мови для самостійної роботи студентів 3-го та 4-го курсів спеціальності «Переклад»

друк.

Суми: СумДУ РВВ, 2001, - 100 прим..

61
55.

Методичні вказівки з практики англійської мови для самостійної роботи студентів 3-го та 4-го курсів спеціальності «Переклад»

Друк.

Суми: СумДУ РВВ, 2001, - 100 прим..

57 с.
56.

Навчальний посібник: Латинська мова

друк.

Суми: Собор,2001.

231 с.

Кобяков О.М.

57.

Конспект лекцій з курсу „Вступ до мовознавства”.

друк.

Суми: СумДУ, 2003

112 с.

Швачко С.О.

58.

Методичні вказівки до написання курсової та дипломної роботи для студентів 4 та 5 курсів спеціальності „Переклад”.друк.


Суми: СумДУ, 2004


28 с.
59.

Навчальний посібник „Вступ до мовознавства”

друк.

Вінниця: Нова книга, 2006.

221 с.

Швачко С.О.
Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі (монографія)

друк.

Вінниця: Нова книга, 2007

126 с.Квантитативні параметри поняття «гумор» // Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти (монографія)

друк.

Суми, вид-во СумДУ, 2007

203 с.

/ 10с.

Швачко С.О.

Баранова С.В.

Медвідь О.М.

Чернюк Н.І.
Методичні вказівки “Конструктивізм в перекладі” до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Практика перекладу” для студентів 4 курсу спеціальності “Переклад” денної форми навчання

друк.

Суми: СумДУ 2007

26 с.

Анохіна Т.О.
Методичні вказівки “Концептуальний переклад” до самостійної роботи з навчальних дисциплін: “Теорія перекладу”, 5 курс та “Синхронний переклад”, 3 курс для студентів спеціальності “Переклад” денної форми навчання

друк.

Суми: СумДУ 2007

48 с.

Анохіна Т.О.


СПИСОК

^ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Кобякової Ірини Карпівни


№ п/пНазва

Характер ро-боти


Вихідні дані


Обсяг


Спів-автори^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1.

Реализация лингвокреативной функции в неавторских шутках.

друк.


Ж.. Вісник Запорізького державного університету (Серія філол.. науки), № 4, 2002

с.65-68
2.

Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру)

друк.

Зб.: Проблеми зіставної семантики. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2005 р.

С.399-402

Швачко С.О.3.

Соціолінгвістичні витоки мовотворчої функції

друк.


Вісник Сумського державного університету. Серія „Філологічні науки”. №3(87)‘. - Суми:СумДУ, 2006

С. 183-

188
4.

Концептуалізація і категоризація гумору

друк.


Вісник Сумського державного університету. Серія „Філологічні науки”. № 11(95)‘. - Суми:СумДУ, 2006 р.

C.

35-40
Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни
У зб.: Деп в Днтб україни 16. 12. 92 р. №1495. «Структурно-содержательные аспекты типичных и нетипичных текстов» Ук. 92 Сумський...
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconПерелік наукових та навчально-методичних праць Бартєнєвої Ірини Олександрівни за 2010 рік
Творча активність школярів та шляхи її розвитку на уроках образотворчого мистецтва
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
К: Ін-т світової економіки І міжнародних відносин нан укр. 2000. Вип. 26. С. 144-147
Список наукових та навчально-методичних праць кобякової Ірини Карпівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць д-ра екон наук Дубницького Володимира Івановича
Маркетинговая концепция управления региональным развитием промышленного комплекса
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи