Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата02.08.2012
Розмір63.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан ф-ту Економіки і підприємництва

(за належності напрямку, спеціальності)


________________________(Соловйов О.В.)

«___» ________________2012 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНА

МОЛОДШИХ СПЕЦАЛІСТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Облік і аудит»


за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр____________

галузь знань Економіка і підприємництво ___ 0501

напрям підготовки Облік і аудит 6.030509


Робочу програму в обсязі 7 сторінок розробив (склав)

ас. Каф. Обліку і аудиту Новицька Н.В._________________

(прізвище викладача)

Програма схвалена на засіданні кафедри ОіА Протокол № від

«___» _______ 2012 року/ Зав. кафедрою ____ Момот Т.В.


Тематичний планз/п

Теми програми

1.

Бухгалтерський облік, його сутність та значення

2.

Предмет і метод бухгалтерського обліку

3.

Бухгалтерський баланс

4.

Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

5.

Первинне спостереження. Документація та інвентаризація

6.

Класифікація та план рахунків бухгалтерського обліку

7.

Регістри та форми бухгалтерського обліку

8.

Облік господарських процесів

9.

Основи бухгалтерської звітності

10.

Основи організації бухгалтерського облікуТема № 1. Бухгалтерський облік, його сутність та значення

Бухгалтерський облік як наука, його зв'язок з іншими науками. Історія виникнення та роль господарського обліку в суспільстві. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Мета та основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку. Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні. Державне управління обліком і звітністю в країні.


Тема № 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Поняття господарської діяльності підприємств. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів за їх складом і використанням. Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства. Поняття методу та характеристика основних прийомів бухгалтерського обліку.


Тема № 3. Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс, його значення, зміст і будова. Форма, структура балансу. Зміст активу балансу. Зміст пасиву балансу. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». Складання балансу з використанням засобів підприємства за складом та джерелам їх утворення.


Тема № 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Бухгалтерські рахунки, їх призначення та побудова. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо на рахунках. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Подвійний запис на рахунках, його сутність і призначення. Кореспонденція рахунків Бухгалтерські проводки та їх види. Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Синтетичний та аналітичний облік. Зв'язок показників синтетичного та аналітичного обліку. Поняття субрахунку. Оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками.

Тема № 5. Первинне спостереження. Документація та інвентаризація

Документація, її суть і значення. Вимоги щодо змісту і оформлення документів. Класифікація та види документів. Бухгалтерська обробка первинних документів та їх збереження. Документообіг та його організація. Знайомство з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №6, постановою №88, від 24.05.95 “Положення про документаційне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”. Поняття інвентаризації майна і коштів підприємства. Оцінка майна господарських засобів, її значення та види. Порядок проведення інвентаризації і відображення результатів у бухгалтерському обліку.


Тема № 6. Класифікація та план рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків, його побудова та призначення. Основи класифікації рахунків та її значення. Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням і структурою. Побудова “Плану рахунків” бухгалтерського обліку. Інструкція по застосуванню “Плану рахунків”.


Тема № 7. Регістри та форми бухгалтерського обліку

Поняття регістрів бухгалтерського обліку. Види, форми і класифікація регістрів. Техніка облікової реєстрації. Збереження облікових регістрів. Способи виправлення помилок в облікових регістрах. Облікові системи-форми обліку. Традиційні та комп'ютерні системи бухгалтерського обліку. Їх різновиди та основні принципи побудови. Характеристика меморіально-ордерної, журнально-ордерної форм. Спрощена форма бухгалтерського обліку, її різновиди.


Тема № 8. Облік господарських процесів

Основні показники господарської діяльності. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція. Поняття господарських процесів та операцій. Облік процесу постачання виробничих запасів. Облік процесу виробництва готової продукції. Облік процесу реалізації; визначення фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг.


Тема № 9. Основи бухгалтерської звітності

Види звітності, її призначення та організація. Склад бухгалтерської звітності та вимоги до її якості. Порядок складання, строки подання, затвердження та оприлюднення звітності. Структура і зміст, балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал.


Тема № 10. Основи організації бухгалтерського обліку

Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку. План організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерія підприємства, її структура та основні функції. Права та обов’язки головного бухгалтера.


^ Критерії оцінювання результатів іспиту

Результати вступного іспиту за фахом визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

„Відмінно” – виставляється за наступних умов:

 1. творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота і правильність виконання завдань.

 2. Вміння застосувати різні принципи і методи в конкретних ситуаціях.

 3. Глибокий аналіз фактів та подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень.

 4. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

 5. Вміння пов’язати теорію і практику.

„Добре” виставляється за наступних умов:

 1. Мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

 2. Переважання логічних підході перед творчими у відповідях на питання.

 3. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 4. Вміння пов’язати теорію з практикою

„Задовільно” виставляється за таких умов:

 1. Репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу.

 2. Неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

 3. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 4. Нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладенні матеріалу.

 5. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рушень.

„Незадовільно” виставляється за таких умов:

 1. Відсутність знань по більшій частині матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 2. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

 3. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 4. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

Література

1. Закон України від 16.07.99. № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами і доповненнями).

2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 27.

3. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування від 30.11.99, № 291.

4. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік : теорія та практика : [Навчально-практичний посібник] / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

5. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Г.В. Нашкерська. – К. : Ц.Н.Л., 2004. – 464 с.

6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : Підручник. – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – К. : Алерта, 2008. – 926с.

8. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. — К. : Знання, 2004. — 447 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи