Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 155.15 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата02.08.2012
Розмір155.15 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»


Харків -ХНАМГ-2012


ВСТУП


Освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» передбачається екзамен для випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» з напрямів 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Перелік питань для проведення екзамену базується на навчальних матеріалах дисциплін


^ 1.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


1. Менеджмент готельно-ресторанного господарства


1.1. Теоретичні засади менеджменту готельно-ресторанного господарства.

Сутність управління та менеджменту. Суб'єкт та об'єкт управління, їх характеристика, взаємозв'язок та взаємодія. Менеджмент, як вид професійної управлінської діяльності в умовах ринкових відносин. Характеристика і аналіз різних визначень менеджменту. Управлінські відносини, як предмет вивчення дисципліни. Менеджмент, як наукова дисципліна. Еволюція наукових шкіл менеджменту. Наукові підходи до менеджменту. Принципи менеджменту. Рівні менеджменту. Цілі менеджменту, їх характеристика, значення і класифікація. Функції менеджменту. Задачі менеджменту. Менеджмент в готельно-ресторанному господарстві, як наукова і практична діяльність та навчальна дисципліна, її зміст, структура, взаємозв'язок з суспільними та спеціальними дисциплінами. Заклад готельного (ресторанного) господарства та готельно-ресторанний комплекс, як об'єкти управління. Особливості та проблеми управління закладами готельно-ресторанного господарства.

1.2. Функції менеджменту

Функціональна спеціалізація управління в закладах готельно-ресторанного господарства. Класифікація функцій менеджменту. Основні (загальні) та спеціальні. функції менеджменту, їх взаємозв'язок. Сутність та зміст функції планування і прогнозування. Характеристика факторів, що впливають на процес планування. Принципи планування. Рівні планування діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. Функція організації, як базисна функція менеджменту, її зміст та напрями реалізації в закладах готельно-ресторанного господарства.. Координування, як функція забезпечення ритмічної роботи закладу, умови її виконання. Функція мотивації (стимулювання) її сутність і значення, порядок і напрями реалізації в закладах готельно-ресторанного господарства. Характеристика теорій мотивації. Функція контролю, як форма зворотного зв'язку від підрозділів закладу до органів управління. Види контролю в готельно-ресторанному господарстві. Органи зовнішнього і внутрішнього контролю за діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства. Попередній, поточний і заключний контроль Регулювання процесу виробництва і обслуговування на основі контролю за діяльністю підрозділів закладів готельно-ресторанного господарства. Характеристика та класифікація спеціальних (конкретних) функцій менеджменту в закладах готельно-ресторанного господарства. Співвідношення і взаємозв'язок функцій менеджменту в управлінських системах різних рівнів.

1.3. Методи менеджменту

Сутність методів менеджменту, їх зміст і зв'язок з функціями управління.

Значення системи методів менеджменту в роботі закладів готельно-ресторанного господарства. Мотиваційна природа методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту, їх взаємозв'язок. Економічні методи менеджменту, їх значення та напрямки використання в закладах готельно-ресторанного господарства. Зміст економічних методів менеджменту, комерційний розрахунок, ціноутворення, прибуток, матеріальне стимулювання.

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи менеджменту. Характеристика методів організаційного впливу: організаційне регламентування – закони, статути, положення, організаційне нормування, інструктування. Особливості регламентування в закладах готельно-ресторанного господарства. Розпорядчий вплив і форми його застосування: накази, розпорядження, вказівки. Значення людського фактору в управлінні закладами готельно-ресторанного господарства. Цілі, задачі та форми використання соціально-психологічних методів менеджменту: підвищення соціальної активності членів колективу, соціальне нормування та регулювання, методи пропаганди та агітації, формування оптимального психологічного клімату в колективі та ін.

1.4. Прийняття управлінських рішень

Сутність управлінських рішень, їх значення для ефективності роботи готельно-ресторанних комплексів. Класифікація управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень: наукова обґрунтованість, реальність, цільова спрямованість, кількісна та якісна визначеність. Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень. Аналіз і класифікація проблем в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства. Етапи прийняття управлінських рішень. Методи розробки варіантів управлінських рішень: експертної оцінки, моделювання, «мозкового штурму», порівняння. Критерії вибору варіантів рішення. Вимоги до прийняття отриманого рішення керівником підприємства. Характеристика факторів, що впливають на ефективність управлінських рішень.

1.5. Етапи реалізації управлінських рішень.

Проектування робіт в закладах готельно-ресторанного господарства. Концепції «організації праці» та «проектування робіт» у закладах готельно-ресторанного господарства, їх загальні риси та відмінності. Загальна характеристика основних елементів організації праці. Поняття «роботи». Аналіз роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв'язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт в закладах готельно-ресторанного господарства. Особливості проектування робіт окремих категорій працівників готельного та ресторанного господарства.

1.6. Функціональна структура сучасних готельних комплексів

Поняття та різновиди комплексних підприємств в готельно-ресторанному господарстві. Організаційно-функціональна структура готельних комплексів різних типів та місткості. Класифікація служб, підрозділів та посад в готельному комплексі за характером отримання доходу (прямий та непрямий дохід) та наявності контакту з гостями. Зміст управління основними службами готелю та ресторану при готелі. Завдання управління підрозділами, що надають додаткові сервісні послуги. Структура та завдання підрозділів виробничої інфраструктури готельного комплексу. Інженерно-технічна служба підприємства, її функції та принципи управління. Зміст і завдання управління транспортним та складським господарством в готельному комплексі. Служба комп'ютерного управління готельного комплексу. Управління безпекою готельного комплексу. Організація вищої управлінської ланки готельного комплексу та особливості управління його функціональними підрозділами.

1.7. Управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства

Роль персоналу в досягненні ефективності та підвищення конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного господарства. Фактори, що визначають підвищену увагу менеджменту до персоналу в індустрії гостинності. Особливості та проблеми управління персоналом в готельному та ресторанному господарстві. Визначення і класифікація персоналу закладів го­тельно-ресторанного господарства. Кількісні та якісні характеристики персоналу. Організаційна поведінка як об'єкт управління, та фактори що визначають її якість в підприємствах готельного та ресторанного господарства. Зміст та завдання управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства. Кваліфікаційна структура персоналу закладів готельного та ресторанного господарства. Професії та, посади, основних підрозділів закладів готельного та ресторанного господарства. Кваліфікаційні вимоги до професій та посад основних підрозділів закладів готельного, ресторанного господарства. Особливості професійного розвитку та зміст, навчальних тренінгів персоналу в готельно-ресторанному комплексі. Критерії ділової оцінки персоналу. Проблеми мотивації та компенсації праці персоналу готельного комплексу. Корпоративна культура та її елементи в управлінні персоналом закладів готельно-ресторанного господарства.


2. Управління якістю готельних та ресторанних послуг


2.1. Якість як об'єкт управління

Проблема якості продукції та послуг на сучасному етапі. Якість і розвиток науково-технічного і соціального прогресу. Основні терміни та визначення в галузі управління якістю. Поняття якості. Властивість, показник,, параметр, показник якості продукції, процесу, послуги. Фактори, що впливають на якість. Формування якості продукції та послуг. Механізм управління якістю. Етапи розвитку управління якістю в XX столітті. Сучасна філософія управління якістю. Системний підхід до управління якістю. Правові аспекти забезпечення якості продукції, послуг. Державний захист прав споживачів продукції та послуг в Україні.

2.2. Розвиток систем управління якістю

Вітчизняні системи управління якістю радянського періоду: бездефектного виготовлення продукції (БВП), бездефектної праці (СБП), система ЯНАРЗПВ (якість, надійність, ресурс з перших виробів), наукової організації праці, виробництва і управління (НОПВУ), наукової організації робіт по забезпеченню моторесурсу (НОРМ), комплексна система управління якістю продукції (КС УЯП), комплексна система управління якістю продукції і ефективним використанням ресурсів (КС УЯП і ЕВР), комплексна система підвищення ефективності виробництва і якості роботи (КС ПЕВ і ЯР), система управління виробничим об'єднанням і промисловим підприємством на базі стандартів (СУ ВО і ПП). Управління якістю в незалежній Україні. Використання сучасних методів менеджменту якості. Концепція Загального (всеохоплюючого) управління якістю (ТQМ). Принципи ТQМ. Створення вітчизняних систем управління якістю на основі міжнародних стандартів 180 серії 9000. Державне регулювання і діяльність громадських організацій України в сфері якості. Національні стандарти ДСТУ 180 9001-2001, ДСТУ 180 9004-2001, Указ Президента «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції», Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг). Основні напрямки діяльності Українського інституту якості (УІЯ), Української асоціації якості (УАЯ), Українського товариства якості (УТЯ), Українського Міжнародного фонду якості, Академії якості, приватної організації «СЕРТИКОМ». Динаміка впровадження і сертифікація систем управління якістю відповідно до 180 9000 в Україні. Досвід управління якістю в різних країнах світу: СІЛА, Японії, країнах Західної Європи, Азії та Африки. Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Загальні відомості.

2.3. Загальна характеристика системи управління якістю (СУЯ) продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

СУЯ як механізм діяльності закладу готельно-ресторанного господарства в сфері управління якістю. Складові СУЯ (організаційна структура, методики процеси, ресурси). Документація СУЯ, її рівень. Настанови з якості. Політика закладу готельно-ресторанного господарства в області якості. Структура виробничо-торгових процесів закладів ресторанного господарства. Структура процесів діяльності готелів з розміщування та надавання тимчасового проживання. Структурно-функціональна схема процесів, необхідних для управління якістю продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві. Процеси СУЯ на стадії маркетингових досліджень ринку готельних послуг і послуг харчування. Аналіз даних кон'юнктури й оцінювання якості своїх послуг у порівнянні з послугами конкурентів, визначення постійних і потенційних споживачів, попиту на отельно-ресторанні послуги, уточнення потреб і вимог споживачів до готельних послуг і послуг харчування. Рекламна діяльність.

2.4. Процеси СУЯ продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві

Процеси СУЯ на стадії проектування і розробки продукції та послуг готельно-ресторанного господарства. Аналіз вимог ринку і споживачів до продукції та послуг готельно-ресторанного господарства, їх перетворення в показники якості, по можливості в кількісну форму, чіткий опис технології виготовлення продукції та надання послуги, розробка технічних умов на продукцію та послуги тощо. Процеси СУЯ на стадії розробки виробничих процесів та процесів обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства та мешканців у готелі. Аналіз існуючого рівня організації робіт із забезпечення якості продукції та послуг, впровадження прогресивних виробничих процесів та процесів обслуговування, перевірка підготовленості та знань персоналу, встановлення критеріїв оцінки виконання та якості робіт, розробка робочих інструкцій для виробничих операцій та процесу обслуговування. Процеси СУЯ на стадії матеріально-технічного забезпечення діяльності закладу готельно-ресторанного господарства (визначення вимог документації і замовлень на по­стачання матеріально-технічних ресурсів, вибір постачальників, аналіз даних щодо претензій до постачальників стосовно виконання договірних зобов'язань тощо). Процеси СУЯ на стадії виробництва кулінарної продукції та надання го­тельних послуг і послуг харчування. Контроль за діяльністю виробничого і об­слуговуючого персоналу, стану дотримання вимог нормативної документації до виготовлення кулінарної продукції та обслуговування, планування та організація робіт із управління процесами технічного контролю, впровадження і аналіз ефективності функціонування економічних і неекономічних методів управління якістю послуг харчування і готельних послуг, здійснення заходів щодо стимулювання персоналу в забезпеченні належної якості продукції та послуг). Процеси СУЯ на стадії контролю якості продукції та послуг. Особливості контролю якості та послуг в закладах готельно-ресторанного господарства. Оформлення протоколів, аналіз даних вхідного контролю якості матеріально-технічних ресурсів закладу, аналіз контролю дотримання технологічної дисципліни, контролю та нагляду ;за виробництвом та процесом обслуговування, систематичний аналіз рекламацій зовнішніх і між різними службами готельно-ресторанного комплексу, розробка пропозицій із забезпечення і підвищення якості роботи закладу готельно-ресторанного господарства. Організаційна структура та особливості функціонування харчових лабораторій в системі ресторанного господарства за ринкових умов. Роль і участь працівників лабораторій у заходах з підвищення якості продукції. Конференції споживачів, конкурси і майстер-класи виробників продукції та послуг готельно-ресторанного господарства.

2.5. Основні методи визначення якості продукції та послуг

Номенклатура і класифікація показників якості кулінарної продукції, готельних послуг та послуг харчування. Рекомендації щодо формування системи показників якості продукції та послуг. Статистичні методи управління якістю продукції та послуг. Контрольні листки дефектів, діаграма Парето, причино-наслідкова діаграма Ісікави, метод контрольних карток, діаграма розподілу параметрів, діаграма розсіювання, графіки, лінійні, стовбчасті, кругові діаграми, метод шести сігм. Кваліметричні методи оцінювання якості продукції та послуг. Диференційний і комплексний методи оцінювання. Принципи кваліметрії. Етапи алгоритму кількісної комплексної оцінки якості продукції та послуг.

2.6. Методика комплексної оцінки якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства

Розробка ієрархічної структури комплексного показника якості кулінарної продукції, послуг харчування і готельних послуг. Методи визначення значень показників властивостей продукції та послуг (хімічні, фізичні, фізико-хімічні, мікробіологічні). Органолептичні (дегустаційні) методи визначення показників якості кулінарної продукції. Соціологічні та експертні методи визначення показників якості. Розрахункові методи. Експрес-методи, арбітражні та методи визначення фальсифікації продукції ресторанного госпо­дарства. Оцінювання абсолютних значень показників. Використання функції бажаності Харрингтона для оцінювання абсолютних значень показників якості. Значущість показників якості. Методи визначення коефіцієнтів вагомості показників якості. Математичні моделі об'єднання одиничних показників у комплексний показник якості. Особливості використання адитивного і мультиплікативного методу узагальнення одиничних оцінок якості продукції і послуг готельно-ресторанного господарства.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Менеджмент готельно-ресторанного господарства


 1. Проблеми розвитку менеджменту вітчизняних підприємств готельного та ресторанного господарства.

 2. Особливості управління підприємствами готельного та ресторанного господарства.

 3. Форми управління господарською діяльністю в підприємствах готельного господарства.

 4. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємств готельного господарства.

 5. Організаційний менеджмент. Проектування та вдосконалення організа­ійних структур управління підприємств готельного господарства.

 6. Організація управління операційною системою на підприємствах готельного господарства.

 7. Управління виробничою інфраструктурою підприємств готельного господарства.

 8. Управління інноваційними процесами на підприємствах готельного господарства.

 9. Інвестиції в інноваційному менеджменті підприємств готельного господарства.

 10. Технологія процесу приймання управлінських рішень.

 11. Основні принципи проектування роботи і організації в закладах ресторанного господарства.

 12. Розробка документації, що регламентує діяльність підприємства.

 13. Управління виробничою підсистемою в закладах (підприємствах) ресторанного господарства.

 14. Прийняття управлінського рішення щодо вибору процесу виробництва, його раціоналізації та визначення потужності виробничої підсистеми закладу(підприємства) ресторанного господарства.

 15. Менеджмент системи забезпечення, її складові.

 16. Інформаційне забезпечення у ресторанному господарстві.

 17. Управління організаційно-обслуговуючою системою в закладах ресторанного господарства.

 18. Проектування роботи на підприємствах готельного та ресторанного господарства.

 19. Системні основи менеджменту обслуговування.

 20. Характеристика та моделювання виробничих процесів.

 21. Розробка концепції та формату закладу (підприємства) ресторанного господарства.

 22. Підприємство як соціально-економічна система.

 23. Технологія процесу приймання управлінських рішень.

 24. Лідерство і стиль керівництва.

 25. Організація праці керівника підприємства.

Маркетинг готельного і ресторанного господарства

 1. Особливості застосування маркетингу в готельному та ресторанному господарстві.

 2. Маркетингові дослідження: методологія і практика проведення у готельному та ресторанному господарстві.

 3. Маркетингові дослідження: аналіз кон'юнктури ринку й можливостей підприємств готельного та ресторанного господарства.

 4. Товарна політика підприємств готельного та ресторанного господарства.

 5. Цінова політика підприємств готельного та ресторанного господарства.

 6. Політика розповсюдження продукції (послуг) підприємств готельного та ресторанного господарства.

 7. Комунікаційна політика підприємств готельного та ресторанного господарства.

 8. Стратегія маркетингу підприємств готельного та ресторанного господарства: роль, зміст, етапи планування.

 9. Стратегія маркетингу підприємств готельного та ресторанного господарства: розробка програми.


Управління якістю продукції та послуг

в готельно-ресторанному господарстві

 1. Загальні положення в галузі управління якістю продукції, процесу надання послуг.

 2. Системний підхід до управління якістю – міжнародні і вітчизняні системи управління якістю.

 3. Системи управління безпекою харчових продуктів.

 4. Управління якістю послуг ресторанного та готельного господарства.

 5. Державне регулювання якості продукції і послуг ресторанного та готельного господарства.

 6. Управління якістю на рівні підприємства.

 7. Методи оцінювання якості продукції і послуг ресторанного та готельного господарства.

 8. Методи аналізу безпеки продовольчої сировини.

 9. Екологія харчових продуктів.

 10. Методи визначення основного хімічного складу та біологічно активних речовин.

 11. Органолептична та сенсорна оцінка якості харчових продуктів.

 12. Фальсифікація харчових продуктів.

 13. Механізм та процес управління якістю на підприємствах готельного та ресторанного господарства.

 14. Система управління якістю послуг підприємств готельного та ресторанного господарства.

 15. Практична кваліметрія в ресторанному та готельному господарстві.

 16. Сертифікація послуг в готельно-ресторанному господарстві.

 17. Контроль якості послуг в готельно-ресторанному господарстві.

 18. Державна система стандартизації.

 19. Ліцензування підприємств готельного та ресторанного бізнесу.

 20. Лабораторний контроль якості продукції ресторанного господарства.

Система оцінювання результатів складання

фахових вступних випробувань


Екзаменаційне завдання складається з чотирьох питань, кожне з яких оцінюється за 4 бальною системою за такими критеріями:

 • оцінка 5 балів ставиться за глибоке і повне викладення програмного матеріалу, чітке володіння понятійним апаратом, повну відповідь на кожне запитання. Оформлення відповіді повинне бути акуратним, логічним і послідовним;

 • оцінка 4 бали ставиться за вимогами до відмінної оцінки: повне засвоєння програмного матеріалу та вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань. Але при цьому припускаються незначні погрішності, або не зовсім вдало розкрито суть питань, порушена послідовність та логіка відповідей, недостатньо добре обґрунтовані зроблені висновки, які суттєво не впливають на повноту та змістовність відповіді;

 • оцінка 3 бали ставиться за невикладення значної частини програмного матеріалу, при умовах, що суть питання розкрита дуже поверхово, без належних висновків, або ці висновки носять лише узагальнюючий характер;

 • оцінка 2 бали ставиться якщо програмний матеріал не розкритий, подані відповіді на запитання неправильні, а також за невірні висновки або за їх відсутність.

За результатами всіх оцінок виводиться середня оцінка за відповідь в цілому.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи