«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon

«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Скачати 182.86 Kb.
Назва«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Дата02.08.2012
Розмір182.86 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

______________________Г.В. Стадник

«______»____________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

за напрямом підготовки – «Менеджмент»


(напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент»

галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»)


для навчання за спеціальністю: 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


Харків – ХНАМГ-2012

ВСТУП


До вступу на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» допускаються абітурієнти, які завершили навчання у вищому закладі освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» за відповідною спеціалізацією. Екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з таких навчальних дисциплін напряму підготовки «Менеджмент» як:

1. Економічна теорія

2. Економіка підприємства

3. Підприємницьке право

4. Маркетинг

5. Основи менеджменту

6. Операційний менеджмент

7. Управління персоналом

8. Організація праці менеджера

9. Основи зовнішньоекономічної діяльності

10. Фінанси підприємств


Зміст екзаменаційних завдань по даним дисциплінам відповідає вимогам галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «бакалавр» професійного напряму «Менеджмент». Тематика, програмні питання та рекомендовані літературні джереда для підготовки по кожній з дисцплін наведені нижче.

^ Програма ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма дисципліни «Економічна теорія» розкривається в таких темах:


 1. Предмет і функції економічної теорії. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів

 2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

 3. Економічна система суспільства. Відносини власності.

 4. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція

 5. Теорія грошей

 6. Ринкова економіка: суть, функції і структура. Суб’єкти ринкової економіки

 7. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Оборот капіталу. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу

 8. Монополія та конкуренція в ринковій економіці. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

 9. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Підприємство (фірма) в перехідній економіці

 10. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України

 11. Економічна теорія – наукова основа економічної політики держави. Держава та її економічні функції в ринковій економіці

 12. Фінансово-кредитна система

 13. Економічне відтворення та економічне зростання. Циклічні коливання в економіці

 14. Доходи, їх джерела та розподіл. Зайнятість та відтворення робочої сили в перехідній економіці

 15. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства


Програма дисципліни «Економіка підприємства» розкривається в таких темах:


 1. Підприємство як відкрита система, суб’єкт та об’єкт ринкових відносин.

 2. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи.

 3. Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку.

 4. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення.

 5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 6. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

 7. Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства.

 8. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання.

 9. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування.

 10. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують.

 11. Форми та системи оплати праці.

 12. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення.

 13. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття.

 14. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

 15. Поточні витрати підприємства.

 16. Види собівартості.

 17. Класифікація витрат.

 18. Калькулювання собівартості.

 19. Обґрунтування кошторису витрат за елементами.

 20. Доходи підприємства та джерела їх формування.

 21. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності.

 22. Рентабельність.

 23. Механізм утворення та розподілу прибутку.

 24. Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентоспроможності, шляхи та резерви їх підвищення.Програма дисципліни «Підприємницьке право» розкривається в таких темах:


 1. Поняття та види підприємницької діяльності.

 2. Майнові права суб’єктів підприємницької діяльності.

 3. Правове регулювання підприємницької діяльності у комерційному обігу.

 4. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності.

 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва.

 6. Юридична відповідальність за правопорушення а сфері підприємницької діяльності.

 7. Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності


Програма дисципліни «Маркетинг» розкривається в таких темах:


 1. Концепції маркетингу.

 2. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб’єктів господарювання.

 3. Глобальний маркетинг.

 4. Цілі маркетингової діяльності.

 5. Структура системи маркетингу.

 6. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства.

 7. Консюмеризм.

 8. Оцінка кон’юнктури ринку.

 9. Отримання та аналіз маркетингової інформації.

 10. Маркетингові інформаційні системи.

 11. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупці, мотивації придбання товарів.

 12. Моделювання поведінки споживача.

 13. Оцінка місткості ринку.

 14. Сегментація ринків.

 15. Пошук нових та виборів цільових сегментів ринку.

 16. Класифікації товарів.

 17. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики.

 18. Створення та впровадження на ринок нових товарів.

 19. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів.

 20. Концепція життєвого циклу товарів.

 21. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу.

 22. Ціноутворення на різних типах ринків.

 23. Розроблення цінової політики підприємства.

 24. Система товароруху.

 25. Види посередників.

 26. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій.

 27. Етапи здійснення рекламної діяльності.

 28. Розроблення комунікаційної програми.

 29. Ефективність комунікаційних заходів.

 30. Ситуаційний аналіз.

 31. Аналіз конкурентоспроможності підприємства.

 32. Стратегічне та оперативне планування маркетингу.

 33. Бюджети маркетингу.

 34. Організація та контроль маркетингу підприємства.


Програма дисципліни «Основи менеджменту» розкривається в таких темах:


 1. Цілі спільної діяльності, суб’єкт та об’єкт управління, управлінські відносини.

 2. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми.

 3. Рівні та сфери менеджменту.

 4. Ознаки та загальні риси організації, їх різновиди.

 5. Закони організації, організаційні процеси.

 6. Організація як відкрита система.

 7. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.


Програма дисципліни «Операційний менеджмент» розкривається в таких темах:


 1. Типи операцій, операційний цикл, галузеві особливості операційних функцій.

 2. Операційна система та складові підсистеми.

 3. Виражена компетентність, конкурентні переваги.

 4. Формування операційної стратегії.

 5. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій.

 6. Оперативне управління та дисперетчування виробництва.

 7. Агрегативне планування.

 8. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності.

 9. Управління матеріально-технічним забезпеченням.

 10. Управління записами залежного та незалежного попиту.

 11. Принципи організації праці.

 12. Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць.

 13. Проектування робіт і нормування праці по операціях.

 14. Робоче середовище та умови праці, режим роботи.

 15. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій.

 16. Загальний менеджмент якості.

 17. Інструменти контролю якості.

 18. Управління продуктивністю організації.

 19. Менеджмент проекту.Програма дисципліни «Управління персоналом» розкривається в таких темах:


 1. Менеджмент персоналу як соціальна система.

 2. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації.

 3. Людина як об’єкт менеджменту персоналу.

 4. Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах.

 5. Формальні та неформальні групи.

 6. Різновиди колективів, їх структура та динаміка.

 7. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат.

 8. Громадські організації, стосунки з профспілками.

 9. Колективне управління та його форми.

 10. Методи збирання соціальної інформації у колективі.

 11. Соціальний розвиток колективу.

 12. Кадрова політика організації.

 13. Служби персоналу, їх різновиди та функції.

 14. Кадрове планування.

 15. Професія, спеціальність, посада.

 16. Профорієнтація.

 17. Добір кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація.

 18. Оцінювання та атестація персоналу.

 19. Психологічний аналіз особи працівника.

 20. Управління мобільністю кадрів, трудова кар’єра.

 21. Розвиток персоналу, формування резерву.

 22. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.Програма дисципліни «Організація праці менеджера» розкривається в таких темах:


 1. Особливості управлінської праці, її складові.

 2. Принципи та напрями наукової організації управлінської паці.

 3. Час як ресурс.

 4. Планування особистої праці, організація робочого місця менеджера.

 5. Робота з текстовими матеріалами.

 6. Організація та проведення нарад і зборів.

 7. Ділові зустрічі, переговори.

 8. Управління потоком відвідувачів.

 9. Раціоналізація телефонних контактів.

 10. Основи взаємодії керівника та секретаря.

 11. Використання технічних засобів управління.

 12. Документи, їх функції та різновиди, система документації.

 13. Вимоги до складання та оформлення документів, реквізити та бланки.

 14. Організаційно-розпорядчі документи.

 15. Документація з особового складу.

 16. Документи з господарської діяльності.

 17. Документування зовнішньоекономічної діяльності.

 18. Види потоків документів.

 19. Порядок проходження та виконання документів.

 20. Механізація процесів діловодства.

 21. Побудова служби діловодства.


Програма дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» розкривається в таких темах:


 1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин.

 2. Регулювання ЗЕД.

 3. Митне регулювання.

 4. Валютне регулювання.

 5. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок.

 6. Форми зустрічної торгівлі.

 7. Експортно-імпортні операції та порядок їх укладання.

 8. Посередницькі операції на зовнішніх ринках.

 9. Орендні операції, їх сутність.

 10. Організація та техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів.

 11. Структура та зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу.

 12. Ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови платежу, форми розрахунків.

 13. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом.

 14. Організація та технологія міжнародних перевезень.

 15. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій.

 16. Економічна ефективність ЗЕД підприємства.Програма дисципліни «Фінанси підприємств» розкривається в таких темах:


1. Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства.

2. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації.

3. Система оподаткування підприємств.

4. Активи підприємства.

5. Фінансові ресурси підприємства.

6. Кредитування підприємства.

7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства.

8. Грошовий оборот та система грошових розрахунків підприємства.

9. Фінансовий стан підприємства та його характеристика.

10. Фінансовий план підприємства.

11. Банкрутство та фінансова санація підприємства.


ОЦІнювання результатів ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Державна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає співпадання (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та проставляє оцінку за тестування.


^ Критерії оцінюванняЗа шкалою ECTS


За шкалою ВНЗ


За національною шкалою


Коментар

А

91-100 %

відмінно

Студент надав понад 91% правильних відповідей з тестових завдань.В

81-90 %

добре


Студент надав від 71 до 90 % правильних відповідей з тестових завдань.С

71-80 %

D

61-70 %

задовільноСтудент надав від 51 до 70 % правильних відповідей з тестових завдань.E

51-60 %

FX

25-50 %

незадовільно

Студент надав менше 50 % правильних відповідей з тестових завдань.F

0-25 %^ Рекомендована література


Рекомендована література з дисципліни «Економічна теорія»:


1.Бутук О.Г, Волкова Н.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навчальний посібник. – К.:Знання, 2007. – 209 с.

 1. Економічна теорія: політекономія / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання-Прес, 2007. – 581 с.

 2. Зазимко А.З. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 358 с.

 3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.1. – М.: Республика, 1992. – 399 с.

 4. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича . – К.: Знання, 2004. -851 с.

 5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 432 с.

 6. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 364 с.

 7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко та ін. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с.

 8. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М.Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

 9. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005. - 508 с.Рекомендована література з дисципліни «Економіка підприємства»:


 1. Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій. Х.: ХНАМГ, 2004.

 2. Господарський кодекс України.

 3. Маршал А. Принципы экономической науки. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993.

 4. Семернікова І.О. Економіка підприємства. Херсон, 2003.

 5. Шегда А.В. Економіка підприємства. Київ: Знання, 2006.

 6. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Изд. БЕК, 1999.

 7. Экономика предприятия. Учебник / Под ред. Волкова О.И. – М.: Инфра-М, 2000.

 8. Экономика предприятия / Под ред. В.П. Грузинова – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

 9. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К., 2003.

 10. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Хрипаг – Минск, 2000.

 11. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. Градова А.П. – СПб: Спец. литература, 1995.

 12. Юрьева Т.П. Економіка міського господарства. – Харьков: ХНАМГ, 2002.


Рекомендована література з дисципліни «Підприємницьке право»:


  1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

  2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

  3. Гайворонський В.М. Предмет і суб’єкти господарського права: конспект лекцій. – Х.: Из-во Укр. юрид. акад., 1994. – 29 с.

  4. Предпринимательское право. Курс лекций / под ред. Н.И. Клейн. – М.: Юрид. лит., 1993. – 480 с.

  5. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Харків: Право. – 2000. – 288с.

  6. Підприємницьке право України: Підручник / За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ: Еспада. – 2000. – 480 с.

  7. А.А. Попов. Лекции по правовым основам предпринимательской деятельности в Украине. – Харьков: Консум. – 1997. – 104 с.

  8. В.В. Луць. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. – К. Юрінком Інтер, 1999. – 560 с.

  9. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботор С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 280 с.

  10. В.И. Борисова. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Харьков: Интеграл, 1998. – 177 с.

  11. Е.В. Богданов. Договор в сфере предпринимательства. – Х.: Консум, 1997. – 112 с.

  12. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 475 с.

  13. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие. Издание 2-е, перераб. и доп. // Под общ. ред. Н.А. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2002. – 576 с.

  14. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 1999. – 848 с.

  15. Мілаш В.С. Захисні застереження у зовнішньоекономічному договорі. – Полтава: АСМІ. – 2004. – 179 с.

  16. Мілаш В.С. Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості. – Полтава: АСМІ, 2004. – 148 с.

  17. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Вентурі, 1996. – 288 с.

  18. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М.: Статут, 2002. – 511 с.

  19. О.М. Вінник. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с.

  20. Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. Р.Б. Шишки. – Харьков: Эспада, 2001. – 624 с.

  21. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 288 с.

  22. Спасобо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные отношения. – Х.: Право, 1998. – 256 с.

  23. Саніахметова Н.О. Підприємсницьке право: Субєкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник – К.: А.С.К., 2001. 704 с. (Економіка. Фінанси. Право.)Рекомендована література з дисципліни «Маркетинг»:


1. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вища шк.,1994. – 327 с.

 1. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. - М.: ВЛАДОС, 1994.

 2. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990

 3. Маркетинг / Под. ред. А.А. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 560 с.

 4. Мороз Л.А., Н.І. Чухрай Маркетинг: Навчал. посібник. Збірник вправ. – Львів: ДУ „Льве. політехніка”, 1999.

 5. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К., М.; СПб.: Видав. Дім „Вільямс”, 1998.Рекомендована література з дисципліни «Основи менеджменту»:


  1. Ансофф И. Стратегическое управление. –М. – 1991.

  2. Веснин В.Р. Основы менеджмента –М.:ИНФРА – 1996.

  3. Блейк Р. Моутон. Научные методы управления.. – К. – 1990.

  4. Гречикова Л.В. Менеджмент. – М. – 1996.

  5. Лафта Дж. Эффективность менеджмента организации. –М. 1999.

  6. Мескон, Хедоури Основиы менеджмента. М. – 1994.

  7. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. – К. 2003.

  8. Колпаков . Методы управления. – К. МАУП, 1997.

  9. Основы менеджмента: уч.пособие/ под ред. В.С. Верлоки - Х: Основа, 1996.

  10. Хеккхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.Педагогика, 1986.

  11. Шегда А.В. Менеджмент6 підручник. – К.:Знання. 2004.


Рекомендована література з дисципліни «Операційний менеджмент»:


    1. Мескон Х. Основы менеджмента –М., 1992.

    2. Гелловейл Операционный менеджмент – Питер, 2005.

    3. Лелюк В.О. Операционный менеджмент.- Конспект лекций. Х., ХНАМГ, 2004.Рекомендована література з дисципліни «Управління персоналом»:


 1. Кодекс законів України про працю. – Київ, 1998.

 2. Дреслер Гари. Управление персоналом. – М: Бином, 1997.

 3. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник.-3-е изд..- Новгород: НИМБ, 1997.

 4. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К: КНЕУ, 2000. Старобинский З. Е. Как управлять персоналом. – 4-е изд. перераб. и доп. – М: ЗАО „Бизнес-школа”: „Интел - Синтез”, 1998.

 5. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998.

 6. Управление персоналом: учеб – практ. пособие для студ. экон. вузов и фак. спец. «Менеджмент»/под. ред. Кибанова А. Я. и др. – М: ПРИОР, 1999.Рекомендована література з дисципліни «Організація праці менеджера»:


 1. Атаев А.А. Управленческая деятельность. Практика и резервы организации.- М.: Экономика,1988

 2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации: Уч пос М.,1996

 3. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления-К., Наукова думка,1990

 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс.-М.,1995

 5. Виханский О.С., Нумов А.И. Менеджмент М.,1998

 6. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепошение менеджера. Для руководителя-практика: Пер с англ-М.: Дело,1994-320с

 7. Джей Р. Как писать предложения и отчеты, которые приносят результаты / Пер с англ Т.А. Сиваковой-Минск: Амалфея,1996-192с

 8. Друкер П.Ф. Эффективный управляющий-М.,1994

 9. Ермошенко Н.Н., Бришченко Г.И. Управление производством и руководитель-Киев-Донецк: Вища школа,1989

 10. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках: Советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время: Пер с нем-М., Интерэкспорт, ИНФРА-М, 1995-267с

 11. Зайверт Л. Ваше время - в ваших руках-М: Экономика,1991

 12. Зотов В.В., Ленский Е.В. Задачи и организационные основы менеджмента-М.,1995

 13. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда-М.,1997

 14. Комлев Е.Н. Научные основы управления и организации труда-М., Высшая школа,1998

 15. Кричевский Р.Л. «Если Вы руководитель…»-М., Дело, 1996

 16. Ларин М. Документационное обеспечение и информационный менеджмент / Управление персоналом-1997-№11

 17. Ниссенен И., Воутилайнен Э. Время руководителя: эффективность использования: Пер с финского-М.: Экономика,1988-192с

 18. Платонов С.В., Третьяк В.И., Черкасов В.В. Искусство управленческой деятельности - К.: Либра,1996

 19. Управление-это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд-М.,1992

 20. Уткин Э.А. Профессия-менеджер-М.: Экономика,1992

 21. Якокка А. Карьера менеджера: Пер с англ-М.: Прогресс,1990Рекомендована література з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»:


 1. Митний кодекс України. – К., 2002.

 2. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.

 3. Дідьківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2006. – 462 с.

 4. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: Учебник для вузов / Под ред. Л.Е. Стровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ, 2003. – 847 с.

 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с. –

 6. Прокушев Е. ВЗД. – М.,2002..

 7. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0502 “Менеджмент”. /Укл. І. А. Островський,О.О. Чуприна

 8. Харків: ХНАМГ, 2006 – 64 с.

 9. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 10. Саллі В.І. , Трифонова О.В. , Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2003, -176 с.

 11. Управління ЗЕД / за ред. А. Кредісова. – К,2002.

 12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред. проф. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 1998. – 448 с.Рекомендована література з дисципліни «Фінанси підприємств»:


1. Україна. Цивільний кодекс України: Від 16 січня 2003р. № 435-IV. -

Харків: ТОВ «Одисей», 2003. – 408 с.

2. Україна. Господарський кодекс України: Від 16 січня 2003р. № 436 –

IV. – Харків: ТОВ «Одисей», 2003. – 248 с.

3. Україна. Закони. Про цінні папери й фондовий ринок. № 3480-ІV від

02.03.2006 р. // www.kiev.rada.ua

4. Україна. Закони. Про інвестиційну діяльність. Від 18 вересня 1991 р. № 1560. // www.kiev.rada.ua

5. Україна. Міністерство фінансів. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ від 30 листопада 1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua

6. Україна. Закони. Про оподаткування прибутку підприємств // Галицькі контракти. – 1998. - №47. – С .4. (із змінами і доповненнями)

7. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999.- № 9.

8. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси". Наказ від 20 жовтня 1999 р. №246. // www.kiev.rada.ua

9. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість". Наказ від 8 жовтня 1999 р. №237. // www.kiev.rada.ua

10. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 "Баланс". Наказ від 31 березня 1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua

11. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 "Звіт про фінансові результати". Наказ від 31 березня 1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua

12. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 "Звіт про рух грошових коштів". Наказ від 31 березня 1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua

13. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №5 "Звіт про власний капітал". Наказ від 31 березня 1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua

14. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №12 "Фінансові інвестиції". Наказ від 26 квітня 2000 р. № 91. // www.kiev.rada.ua

15. Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

16. Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 240 с.

17. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Цент учбової літератури, 2007. – 271 с.

18. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий. – М.: Эксмо, 2008. - 656 с.

19. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности. – М.: Дело и Сервис, 2008. - 368 с.

20. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Анализ финансовой отчетности. – М.: КноРус, 2008. - 304 с.

21. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. – М.: КноРус, 2008. - 264 с.

22. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения). – М.: Проспект, 2006. - 432 с.

23. Кононенко О., Маханько О. Анализ финансовой отчетности. – Харьков: ИД «Фактор», 2006. – 200 с.

24. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.

25. Фінанси підприємств: Підручник. – 5-те вид. доп. і перероб. / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004.

26. Хорн В Основы управления финансами. Пер. с англ. - М.: «Финансы и статистика, 1996.

27. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. - М: ИНФРА-М, 1997.


Схожі:

«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Система статистичних понять І визначень в організації туризму: «турист», «туризм», «екскурсант», «відвідувач», «внутрішній турист»,...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconЗатверджую: перший проректор Стадник Г. В
«Електротехніка та електротехнології», 0906 – «Електротехніка» спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Програма розроблена колективом кафедри "Електропостачання міст" у складі: д т н., к т н., доц. Абраменка І. Г., к т н., доц. Швеця...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Що таке функції менеджменту? Перерахувати та пояснити основні функції менеджменту. Хто першим сформулював функції менеджменту?
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconЗатверджую: перший проректор Стадник Г. В
Теоретичні основи електротехніки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 030601 – «Менеджмент» (0502 – «Менеджмент»)спеціальності...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Окр «спеціаліст» та «магістр» допускаються абітурієнти, які завершили навчання у вищому закладі освіти на освітньо-кваліфікаційному...
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconДо друку дозволяю Перший проректор Г. В. Стадник
Екологія та охорона навколишнього середовища”, 092600 ”Водопостачання та водовідведення”
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Світлотехніка І джерела світла у складі: проф., д т н. Назаренко Л. А., проф., д т н. Овчинников С. С., проф., к т н. Салтиков В....
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології
Зінчина О. Б., Клименко Г. Т., Кудрявцев О. Ю., Радіонова Л. О. перший проректор Стадник Г. В
«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconМ.І. Самойленко О. М. Штельма Затверджую: перший проректор Стадник Г. В. 2007р. Программа
Робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи