Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються icon

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
НазваПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ЗАРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


18.03.2005 N 164


Про затвердження Умов прийому до вищих

навчальних закладів України


На виконання Закону України "Про вищу освіту"Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2003 N 212 ( z0325-03 ) "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.04.2003 за N 325/7646, із змінами і доповненнями.


2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.


Міністр С.М.Ніколаєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

18.03.2005 N 164


УМОВИ

прийому до вищих навчальних закладів України


Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за I - IV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.97 N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

1. До вищих навчальних закладів України приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які виявили бажання здобути вищу освіту.

2. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

3. Прийом до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (університетів, академій, консерваторій, інститутів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

Прийом до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (коледжів, технікумів, училищ та прирівняних до них закладів) на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається стандартами вищої освіти.

Особи з базовою загальною середньою освітою можуть бути зараховані на перший курс вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

На перший і наступні курси можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

Вищі навчальні заклади мають право зараховувати на перший курс осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації мають право зараховувати на перший курс осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", на місця державного замовлення, а також для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами .

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, мають право зараховувати тільки на перший курс осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та Указу Президента України від 07.11.2001 N 1053/2001 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців".

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" та від 05.08.98 N 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", Указом Президента України від 25.03.94 N 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки "педагогічна освіта" - спеціальність "педагогіка і методика середньої освіти" ("українська мова і література", "історія", "образотворче мистецтво", "музична педагогіка і виховання"), "філологія" - спеціальності "українська мова і література", "філологія" та напрямами підготовки (спеціальностями) "мистецтво", "історія", "журналістика", "соціальні науки" користуються такими самими правами, що й громадяни України.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

5. Відповідно до Закону України "Про освіту" громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові та посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 N 588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 925/5146, на базі вищих навчальних закладів може проводитись державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти за курсом повної загальної середньої освіти, результати якої за бажанням вступника можуть бути зараховані як вступні випробування до вищого навчального закладу.

6. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах проводиться:

- за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету

Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів юридичних , фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс, а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр за рахунок коштів державного бюджету визначаються щорічно міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади, з урахуванням видатків Державного бюджету.

Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за результатами вступних випробувань відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти за заявою вступника, що подається до приймальної комісії.


7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних закладів. Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% від державного замовлення (75% - у сільськогосподарських) з кожного напряму підготовки (спеціальності), 50 відсотків - у вищих педагогічних навчальних закладах.

8. Організацію прийому до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

Для організації вступних випробувань на перший курс створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу. Для проведення вступних випробувань на наступні курси (для підготовки спеціалістів та магістрів) - атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником вищого навчального закладу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів вищого навчального закладу з питань організації прийому визначаються керівником вищого навчального закладу відповідно до Положення про приймальну комісію.

Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями.

Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

Вищий навчальний заклад зобов'язаний забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об'єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

9. Кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за два місяці до початку прийому документів розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються головою приймальної комісії, після чого примірник Правил у триденний термін надсилається до Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади за підпорядкуванням.

Правила прийому до вищих військових навчальних закладів та (або) розділи Правил прийому до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом розробляються приймальною комісією, узгоджуються з начальником Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України.

Розділи правил прийому, що стосуються іноземців, розробляються відповідно до Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 N 1238.

У правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюються :

- перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до ліцензії;

у тому числі:

а) кількість місць для прийому на перший курс відповідно до затверджених обсягів підготовки за державним замовленням та кількість місць, що виділені для цільового прийому, які фінансуються з державного бюджету за напрямами підготовки (спеціальностями);

б) кількість місць для прийому на перший і старші курси за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з оплатою вартості навчання на договірній основі;

- перелік вступних випробувань за напрямами підготовки (спеціальностями), форми їх проведення, система оцінювання знань, у тому числі форма проведення вступних випробувань вступників, які мають право на зарахування до вищого навчального закладу за результатами особливих умов конкурсу;

- порядок організації конкурсу на місця державного замовлення (за спеціальностями або групами спеціальностей, за напрямами підготовки, на факультетах або у вищому навчальному закладу в цілому за умови відповідності вступних випробувань) на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок зарахування вступників на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр";

- порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих іноземцями;

- правила проведення вступних випробувань для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що працюють з вищими навчальними закладами у складі навчальних, навчально-науково-виробничих комплексів або на підставі угод з ними;

- порядок зарахування результатів державної підсумкової атестації у загальноосвітньому навчальному закладі, яку приймальна комісія має право зарахувати як вступні випробування до вищого навчального закладу;

- порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань;

- порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

- порядок проходження обов'язкового випробування з іноземної мови, психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної підготовки вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;

- порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти) за відповідним напрямом підготовки в поточному навчальному році в даному вищому навчальному закладі (вищі навчальні заклади мають право організовувати конкурс на підставі оцінок із додатка до диплома бакалавра).

З метою поліпшення підготовки науково-педагогічних кадрів вищі навчальні заклади, яким надано статус національного, можуть здійснювати прийом на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем - магістр за державним замовленням осіб, які здобули базову вищу освіту відповідного напряму підготовки в іншому вищому навчальному закладі. Такий прийом здійснюється за направленнями вищих навчальних закладів, у якому особа здобула базову вищу освіту, відповідно до виділених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади місць.

10. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань, що проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію вищого навчального закладу за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

11. Строки прийому документів, проведення вступних випробувань та зарахування визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням нижче зазначеного.

Прийняття документів на перший курс денної форми навчання закінчується:

20 червня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян як курсантів на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;

8 липня - у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних;

15 липня - в інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації;

22 липня - у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Вступні випробування на перший курс денної форми навчання проводяться:

з 1 липня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян як курсантів на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;

з 9 липня - у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних;

з 16 липня - в інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації;

з 23 липня - у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Зарахування на перший курс денної форми навчання проводиться:

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян як курсантів на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом - не пізніше 16 липня;

до вищих навчальних закладів, яким надано статус національних, - не пізніше 1 серпня;

до інших вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації - не пізніше 5 серпня;

до вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації - не пізніше 10 серпня.

Строки прийняття документів та проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, дистанційне, екстернат), а також на напрями підготовки (спеціальності) "мистецтво", "архітектура" встановлює вищий навчальний заклад. Зарахування проводиться не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань.

Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, може проводитись до 30 серпня.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 N 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за N 1/1026.

12. Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність - у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста), форму та джерела фінансування навчання.

Вступники з числа цивільної молоді, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в період з 1 січня до 1 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців - подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вона подається, або у встановленому порядку);

- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3x4 см;

- відповідний документ (документи) Українського центру оцінювання якості освіти, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією вищого навчального закладу, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, установлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

13. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п'ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освіту, медичної довідки та документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах) оригінали документа про освіту державного зразка, медичної довідки та документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Під час зарахування на навчання за іншою програмою підготовки за кошти фізичних або юридичних осіб вступник подає за призначенням завірені ксерокопії документа про освіту державного зразка, медичної довідки, документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти а також довідку вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали. Копії документа про освіту, медичної довідки, документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі, у якому студент навчається за кошти фізичних або юридичних осіб протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали оригіналів документа про освіту, медичної довідки та документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії, утрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

14. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для закладів I-II рівнів акредитації - відповідними органами управління районних державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

15. Вступники, які атестовані з української мови, складають обов'язкове вступне випробування з цієї дисципліни. Форму випробування визначає вищий навчальний заклад. За власним вибором вступник може подати відповідний документ Українського центру оцінювання якості освіти з української мови.

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів установлює конкурсне вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту.

Вступники до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, обов'язково складають вступне випробування з іноземної мови, проходять психологічне обстеження та оцінку рівня їх фізичної підготовки.

16. У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови конкурсу та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у навчанні:

- випускників старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджених золотою (срібною) медаллю;

- випускників старшої школи, нагороджених похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;

- випускників основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

- випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

- призерів III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів;

- переможців II туру Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання" при вступі на спеціальності напряму "педагогічна освіта";

- випускників коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди, якщо в документі про освіту випускників - оцінки тільки "добре" та "відмінно" (7 - 12 балів для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти).

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу.

17. Кількість, перелік і форма вступних випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу (вступне випробування з української мови обов'язкове).

Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів. Програми творчих конкурсів та випробувань, з яких відсутні загальноосвітні шкільні програми, розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади), у підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніш як за 3 місяці до початку прийому документів. Забороняється вводити до вступних випробувань питання, що виходять за рамки зазначених програм.

При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр", а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки (за скороченими програмами навчання) програми вступних випробувань визначає вищий навчальний заклад.

Вступні випробування проводяться у формі тестування. Для вступу на окремі напрями підготовки або спеціальності ("мистецтво", "архітектура", "фізичне виховання" тощо) можуть проводитись специфічні форми вступних випробувань - прослуховування, перегляд або інші, обумовлені вищим навчальним закладом .

Не допускається встановлення різних форм вступних випробувань на один і той самий напрям підготовки (спеціальність) залежно від джерел фінансування навчання.

Як результати вступних випробувань зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, підтверджені відповідними документами (документом) Українського центру оцінювання якості освіти (щодо вступного випробування з дисципліни, визначеної вищим навчальним закладом профільною для вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність), рішення приймає вищий навчальний заклад).

Вищий навчальний заклад має право встановити мінімальну кількість балів, зазначену у документі Українського центру оцінювання якості освіти , що дає право вступнику на участь у конкурсі щодо вступу на напрям підготовки (спеціальність). Така мінімальна кількість балів, встановлена вищим навчальним закладом, не може перевищувати 50% від максимально можливої кількості балів.

Допуск до участі у конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою абітурієнта за умови відповідності вступних випробувань.

18. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами нижче середнього рівня (1 - 3 бали за 12-бальною шкалою), та ті, які забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

19. Зараховуються до вищого навчального закладу без вступних випробувань:

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад. Якщо число поданих заяв від призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до пункту 16 цих Умов;

переможці Всеукраїнської універсіади "Інтелектуал - XXI століття", яким Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" буде надавати стипендії;

призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-II рівнів акредитації при вступі до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації.

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профільні такі навчальні предмети:

інформатика та обчислювальна техніка - при вступі на напрями "прикладна математика", "комп'ютерні науки", "комп'ютерна інженерія", "педагогічна освіта" (спеціальність - "педагогіка і методика середньої освіти", предмет "математика");

трудове навчання - при вступі на напрям "педагогічна освіта" (спеціальність "трудове навчання"); основи економіки - при вступі на напрям підготовки "економіка"; екологія - при вступі на напрями підготовки "екологія", "біологія", "хімія".

Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони визначені вищими навчальними закладами як профільні.

20. Перелік вступних випробувань, які є профілюючими для вступу на напрями підготовки і спеціальності вищого навчального закладу, затверджує приймальна комісія. Профільні випробування встановлюються з числа загальноосвітніх предметів, крім випробувань за фахом у вищих навчальних закладах, що готують спеціалістів з мистецтва, культури і фізичної культури.

21. За наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

22. Дія пунктів 16, 19 стосовно учасників, призерів та переможців олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів - при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах - при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти (крім переможців Всеукраїнської універсіади "Інтелектуал - XXI століття").

23. Особи, які вступають на навчання на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти) відповідного напряму для навчання за скороченими програмами підготовки, приймаються на перший або старші курси, при цьому вищий навчальний заклад має право зменшувати кількість і змінювати форму випробувань.


24. Поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок /при поданні документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти - мінімальної кількості балів, зазначених у документах (документі) Українського центру оцінювання якості освіти з кожного предмета, яку встановлено вищим навчальним закладом за нижню межу для допуску до участі в конкурсі щодо вступу на напрям підготовки (спеціальність)/:

особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надане таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

25. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.

26. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до вищого навчального закладу за конкурсом відповідно до кількості набраних балів, якщо інше не передбачене законодавством України. При цьому особи, які подали до приймальної комісії документ (документи) Українського центру оцінювання якості освіти, беруть участь у конкурсі з оцінками (кількістю балів), зазначеними в документах (документі) Українського центру оцінювання якості освіти з кожного предмета, визначеного приймальною комісією, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають :

особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157/2002 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

27. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на перший курс:

на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості";

на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Особи, які не зараховані за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

28. За наявності вакантних місць приймальна комісія вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування осіб, які пройшли вступні випробування з оцінками не нижче середнього рівня в іншому вищому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних випробувань.

29. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

30. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які проходили вступні випробування в цьому чи іншому вищому навчальному закладі відповідного рівня акредитації.

31. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються один рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

32. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу, розв'язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників.


Директор департаменту

вищої освіти Я.Я.Болюбаш

  1   2   3

Схожі:

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
З питань зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів та організації навчального процесу
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 03. 2005 n 164 ( z0321-05 ) Про
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" наказу ю
Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від...
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України \"Про вищу освіту\"наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, що додаються
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи