Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері icon

Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері
Скачати 205.03 Kb.
НазваТема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері
Дата17.09.2012
Розмір205.03 Kb.
ТипДокументи


Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері

 1. Походження та розвиток маркетингової діяльності в банку

 2. Зміст банківського маркетингу та його особливості (специфіка)

 3. Основні цілі, принципи, функції та завдання банківського маркетингу


1 Становлення та розвиток маркетингової діяльності в банку


Розвиток банківської системи відбувається постійно.

На сьогодні вона набула такого характеру, коли центральною ланкою в робо­ті фінансово-кредитних установ стали клієнти, їхні потреби, зумовлені різни­ми особистими смаками, культурними факторами, соціальним статусом, економічними показниками, психологічними особливостями, демографічни­ми характеристиками, формують вимоги до банківських продуктів, форм та методів обслуговування.

Банки змушені орієнтуватись на клієнтів, щоб отри­мати конкурентоспроможні місця на ринку. Тому сьогодні маркетингова діяльність стала популярним напрямом функціонування суб'єктів господар­ської діяльності.

Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) - оволодіння ринком.

Виникнення цієї науки пов'язане з тим, що пропозиція товарів почала випереджати попит. Наслідком такого явища стало загострення конкуренції. Тому актуальним питанням було не виробити товар, а його продати. Такі проблеми виникали в різні часи на різних ринках. Несвідомо люди почали здійснювати маркетингову діяльність уже в XVII ст. на початку XX ст. ця прикладна діяльність набуває наукових характеристик та принципів.

Як академічна дисципліна маркетинг виник 1905 року у США в Пенсильванському університеті. Уже 1908-го у США з'являється перша маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейме­новане 1973-го на Американську асоціацію маркетингу, а великі фірми ство­рюють відділи реклами та маркетингу.

Уперше концепцію банківського маркетингу почали розробляти у США в 50-ті роки XX століття.

У Західній Європі течія банківського маркетингу виникла в 1960-ті.

В Україні питання реалізації та втілення постулатів бан­ківського маркетингу вкрай актуальними стали у 90-х роках.

Найважливіші фактори, які зумовлюють виникнення та розвиток банківського маркетингу:

 • інтернаціоналізація банківської індустрії;

 • розвиток міжбанківського ринку;

 • виникнення фінансово-кредитних інститутів небанківського типу;

 • зміни в технології банківської справи;

 • розвиток конкуренції між банками і небанківськими кредитними інс­титутами;

 • збільшення значення якості банківського обслуговування;

 • персоніфікацією традиційних банківських продуктів під індивідуальні запити окремих клієнтів;

 • формуванням системи партнерських відносин між клієнтами і банком;

Для різних країн зміна одного етапу іншим відбувалась у різні часові проміжки. Банківська система Західної Європи, наприклад, увійшла в період активної конкурентної боротьби між банками в другій половині XX ст.

Наприклад, в Італії до 1960-х років банківська система і банківське законодавство були відносно статичні.

^ Банки працювали в режимі вільної монополії (конкуренції між ними практично не існувало і відносини між банком і клієнтом завжди розглядалися на користь банку).

У 1970-і роки ситуація змінилася. Технологічна революція привела до того, що банки стали шукати нових клієнтів. Підприємства стали віддавати перевагу розрахункам через банк (з постачальниками по виплаті заробітної плати), що наблизило банк до клієнтів. У свою чергу клієнти починають частіше звертатися в банк за новими послугами.

Тільки з 70-х років банки США, а потім і Західної Європи почали вво­дити у свою організаційну структуру відділи маркетингу і вико­ристовувати маркетингові ідеї в плануванні своєї діяльності.

На той час загострилася конкуренція у банківській сфері: амери­канські банки стали активно витискати європейські на їхніх тра­диційних ринках; у свою чергу європейські банки почали прони­кати на внутрішній ринок США.

Законодавчі обмеження змуси­ли банки розширити комплекс пропонованих послуг, причому в тих сферах, де вони відчували конкуренцію небанківських установ. Для цього банки стали активно використовувати спочатку окремі елементи маркетингу, а потім і концепції маркетингу і стратегічного планування.

^ Під впливом ринкових регуляторів функціонування у банків відбулася еволюція від операційної орієнтації (орієнтації на продукт) до орієнтації на потреби.

У 70-х роках акцент робився на пропоновані продукти, способи доставки послуг, технологічні нововведення, органі­зацію філіальної мережі, рекламу, ціни.

У 80-х рр. – банки стали активно впливати на державну економічну політику, домагаючись більшої свободи дій, почали встановлювати партнерські відноси­ни із страховими компаніями для розширення спектра послуг, вводити систему персонального обслуговування клієнтів, робля­чи ставку на його якість.

^ В історичному процесі (на прикладі європейської банківської системи) можуть бути виділені окремі фази розвитку банківського маркетингу:

Перший етап. (попередній ступінь, кінець 50-х - перша половина 60-х років):

   • початок цілеспрямованого застосування реклами, як інструменту маркетингу;

   • розширення факторингових і лізингових послуг.

Другий етап. (друга половина 60-х років):

- початок масового надання крупними банками послуг для приватних клієнтів, операцій по обслуговуванню малих фірм, комерційної діяльності приватних осіб;

- в широких масштабах почалася виплата заробітної плати та інших доходів через банки з допомогою спеціальних рахунків;

- спільна реклама по телебаченню і в кіно товарів сфери матеріального виробництва і банківських продуктів;

- покладено початок наданню колективних банківських або послуг по самообслуговуванню (впровадження першого покоління грошових автоматів);

- здійснення заходів по уніфікації банківських формулярів.

Третій етап. (етап вдосконалення і професіоналізації, перша половина 70-х років):

- розширення асортименту банківських послуг за рахунок ощадних книжках клієнтів, відкриття пенсійних вкладів, послуги у сфері фінансування житлового будівництва; розширення послуг у формі овердрафту і контокоренту;

- початок професійного застосування крупними банками маркетингу в своїй діяльності (створення спеціальних відділів маркетингу, які здійснювали аналіз і дослідження ринку банківських послуг і готували відповідні пропозиції керівництву);

- активне розширення діяльності банків на ринку масових операцій (розширення філіальної мережі з метою наближення банківських послуг до клієнтів.

Четвертий етап. (переважне застосування інструментів маркетингу в платіжно-розрахунковій сфері, друга половина 70-х років).

   • введення другого покоління банкоматів;

   • широке розповсюдження дорожніх чеків та єврочеків;

   • організація та будівництво перших відкритих операційних залів з централізованим грошовим постачанням, які полегшували контакти клієнтів з банком;

   • застосування особистих ідентифікаційних номерів і цифрових підписів;

   • навчання персоналу методам реалізації банківських послуг і відносин з клієнтами.

П’ятий етап. (перша половина 80-х років).

   • посилення роботи з ринком молоді;

   • розширення послуг і консультацій пов'язаних із страхуванням, пенсійним забезпеченням та іншими видами фінансових послуг;

   • форсування процесу створення і забезпечення системи самообслуговування у масових операціях (введення третього покоління банкоматів, введення системи "клієнт-банк" тощо);

   • розширення банківських послуг на ринку нерухомого майна;

   • розширення асортименту і покращення якості банківських послуг для малих і середніх фірм.

Шостий етап. (друга половина 80-х – початок 90-х років).

Банки починають здійснювати детальний аналіз доходів і витрат як по кожному клієнту, так і по кожному виду послуг, а інколи навіть по окремих послугах. Орієнтація на дохід передбачає концентрацію зусиль на розробці тих сегментів ринку, які дають прибуток, впровадження цін, які б покривали затрати і закриття нерентабельних філій.

Сьомий етап.

   • масове запровадження платіжних карток;

   • надання банківських послуг з використанням мережі Інтернет (включаючи створення віртуальних банків);

   • надання банківських послуг через системи електронного і мобільного зв’язку.

^ В Україні цей процес, розпочався лише в 1990-х. Саме для того, щоб успішно функціонувати за умови конкуренції на ринку банківських продуктів, банки почали реалізовувати принципи банківського маркетингу, які базуються на:

маркетинговій філософії (мається на увазі пріоритет інтересів та потреб клієнтів);

комплексі маркетингу (він передбачає аналіз ринку та застосування адекватного інструментарію для отримання конкурентних переваг);

маркетинговому управлінні (при цьому має місце цілеспрямована поведінка банків щодо реалізації своїх продуктів на ринку).

Щодо становлення банківського маркетингу в нашій державі, то науковий інтерес навколо цієї проблематики спостерігався вже на початку 1990-х років. Здебільшого теоретичні роботи в цій сфері були побудовані на основі представлення закордонного досвіду.

Проте вітчизняний ринок, а в основно­му самі банківські установи, не сприймали таких теорій через низку причин.

По-перше, сам маркетинг в Україні був ще на стадії зародження.

По-друге, низька економічна культура населення, негативне психологічне налаштування до банків та важка економічна ситуація в країні не створювали умов активної конкурентної боротьби між банками.

По-третє, психологічні та ментальні особливості українського ринку вимагали формування власних маркетингових підходів.

Починаючи з 1995-го, банки починають відкривати відділи маркетингу. Проте діяльність таких відділів на початку зводилась до примітивної рекламної діяльності.

Із розвитком та насиченням ринку сфера діяльності таких відділів розширюється, банки починають активніше залучати відділ маркетингу до реалізації інших тактичних заходів (розробки банківських продуктів, формування ефективної збутової мережі).Час

Період

Маркетингові функції

Специфіка періоду

Початок

1990-х

років

Підготовчий період

Маркетингові функції у банках не реалізовуються

Відсутність активної конкурентної боротьби між банками

1995- 1997 рр.

Період зародження маркетингу в банках

Стимулювання збуту банківських продуктів шляхом проведення рекламних заходів

Поміркована конку­рентна боротьба за потенційних клієнтів певних банківських


1997-2000 рр.

Період активізації операцій­ного

маркетингу

1.Стимулювання збуту банківських продуктів
шляхом проведення рекламних заходів

2.Формування ефективної дистрибуційної мережі

3. Розробка банківських продуктів

Виникнення нових потреб клієнтів, ширше та глибше охоплення споживчого ринку

2000-2003 рр.

Період активізації стратегіч­ного

маркетингу

1.Формування маркетингової стратегії банку

2. Стимулювання збуту банківських продуктів шляхом проведення рекламних заходів

3. Формування ефективної дистрибуційної мережі

4. Розробка банківських продуктів

Період активної конкурентної боротьби між банками, де вибір клієнтів здійснюється в основному не за продуктовою системою, а на основі іміджу банку

2003 р. – дотепер

Період активізації дослідного маркетингу

1. Аналіз ринку та маркетингового середовища

2. Формування маркетингової стратегії банку


Період активної конку­рентної боротьби між банками з метою за­лучення та пошуку нових цільових ринків та (або) розширення2 Зміст банківського маркетингу та його особливості (специфіка)


Економічний зміст і суть банківського маркетингу пов'язані з поняттями «продукт», «послуга» і «товар».

У теоретичному дослідженні банківських проблем і практичному використовуванні бан­ківського маркетингу, ці поняття часто застосовуються неадекватно.

Більшість вче­них-економістів вважає, що головним критерієм віднесення тієї або іншої діяльності до сфери послуг служить невідчутний, невидимий ха­рактер вироблюваного продукту у вигляді послуги.

В той же час, послуга завжди передається покупцю через безпосередню діяльність її виробника, причому ця діяльність повинна бути економічно корисною, а її результати (послуги) мати можливість виступати в якості товару.

^ Послуга, на відміну від упредметнених товарів, завжди є процесом, в ході якого відбувається взаємодія її виробника і споживача.

Будь-яка послуга є процесом, тоді як будь-який упредметнений товар таким не є. Звідси можна передбачити, що послуги і упредметнені товари є маркетинговими продуктами різних типів, тобто відмінності між ними набагато глибші, ніж родові і видові.

Основні специфічні риси, властиві банків­ській послузі які істотно відрізняють її від матеріальних благ.

1) Перш за все, покупцю банківської послуги важко розібратися і оцінити, що продається до її придбання, а іноді навіть після цього. Клієнт вимушений вірити банку, у нього обов’язково повинен бути приступнім елемент довіри до банку. Одночасно невідчутність бан­ківської послуги ускладнює управлінську діяльність банківського працівника. У нього виникають дві проблеми:

- важко показати свій «товар»;

- складно пояснити у всіх деталях клієнтам, за що вони платять гроші.

2) банківські послуги, на відміну від матеріальних товарів, не можна виробляти про запас і зберігати, вона може вироблятися тільки у момент її затребування. Ці два процеси не можуть бути відірвані один від одного. Крім того клієнт банку не може відразу оцінити якість пропонованої і надається йому послуги.

3) неминучим наслідком неспівпадання в часі виробництва і затребування банківської послуги є мінливість її надання – залежність від того, де, коли і ким вона надається. Мінливість банківської послуги іноді викликається і її покупцями, унікальність кожного з яких вимагає високого ступеня індивідуалізації відповідно до вимог клієнта, що робить неможливим масове виробництво багатьох видів банківських послуг.

  4) Невіддільність банківських послуг від джерела їхнього надання означає, що створення і збут банківської послуги відбуваються одночасно. Поза банком і окремо від нього послуги не існують.

  Схожість банківського продукту і банківської послуги у тому, що вони покликані задовольняти потреби клієнта і сприяти отриманню прибутку. Проте в більшості випадків банківська послуга но­сить первинний характер, банківський продукт вторинний.

Надання банківських послуг пов'язане з використанням грошей в різних формах (готівкові, безготівкові гроші і розрахунки).

Нематеріальні банківські послуги набувають зримих рис за допомогою майнових договірних відносин.

Прирівнювання банку до підприємства (відповідно до теорії фірми) вимагає ретельного визначення предмета його діяльності, тобто визначення понять "банківська операція", "банківська послуга" і "банківський продукт".

Нині економістами не вироблено єдиної думки з приводу цих понять і що зрештою задовольняє потреби клієнта: операція, послуга або продукт?

Існує чотири основні підходи до визначення цих понять:

1 Грошовий підхід (Лаврушин О. І., Бикова Н.И., Головин Ю.В.)

Основою цього підходу є «грошова» складова як ключова характеристика діяльності банку : гроші – це ресурс, який "виготовляється" банками відповідно до вимог об’єктивних економічних законів, тобто продукт банку, що включає:

- товар особливого роду у вигляді грошей, платіжних засобів;

- грошові засоби та цінні папери, що продаються або надаються банками на певний строк;

- різного роду послуги переважно грошового характеру;

- емісія грошей, включаючи їх електронну форму;

- конкретний банківський документ (наприклад, чек, вексель, сертифікат).

Відповідно до цієї теорії:

 1. не спостерігається чіткого розмежування між поняттями послуги і операції;

 2. у визначення "банківського продукту" не включаються такі сфери діяльності банку, як зберігання цінностей, інформаційне обслуговування та інші (тобто звужується сфера діяльності банку);

 3. ігноруються "негрошові" складові банківського продукту (оскільки, наприклад, надання кредиту полягає не лише в передачі грошей, але також включає моніторинг, оцінку, контроль за їх поверненням і цільовим використанням)

2 Лінгвістичний (маркетинговий) підхід (Уткин Э.А., Гурьяновий С. А., Максутов Ю.Г., Алехин Р. В., Іванов А.Н., Романів А.В., Марикова В. Д.).

У рамках цього підходу розглядаються дві концепції.

Згідно першої, поняття "банківський продукт" взагалі не розглядається, оскільки вважається некоректним перекладом поняття "banking product".

Банківська операція розглядається як визначена дія або елемент банківської послуги.

Згідно другої концепції, поняття "банківська послуга" і "банківський продукт" є синонімами: банківський продукт розглядається як комплекс послуг з активних і пасивних операцій; банківська послуга визначається як продукт, що задовольняє потреби клієнтів

3 "Правовий" підхід (основні положення цього підходу викладені в законодавстві і коментарях юристів).

У сучасному законодавстві доки не знайшло місце поняття "Банківський продукт", також немає однозначного підходу до визначення понять "послуга" і "операція".

ЗУ "Про банки і банківську діяльність" теж не визначає поняття послуги, а специфіка банківської діяльності визначається на основі переліку банківських операцій і угод, причому поняття "угода" і "операція" вживаються як тотожні.

Ця ситуація призводить до того, що при ліцензуванні діяльності банку НБУ вказує в ліцензії перелік банківських операцій, а банки при здійсненні діяльності рекламують і просувають банківські послуги).

4 Клієнтський" підхід (Коробів Ю.И., Масленченков Ю.С., Ми-рецкий А.П.).

У рамках цього підходу основний акцент робиться на клієнта.

^ Банківська операція визначається як впорядкована сукупність дій співробітників банку по задоволенню потреб клієнтів, тобто по їх обслуговуванню. При цьому банківська послуга це результат обслуговування клієнтів, тобто виконання банківських операцій.

Схема взаємовідносин між банком і клієнтом відповідно з цією концепцією представлена на рисунку 1.1


Рисунок 1.1 – Схема взаємовідносин банку та клієнта відповідно до «клієнтської» концепціїРезюмуючи вказані підходи, можна зробити загальний висновок.

Усі прибічники різних концепцій проте вбачають призначення банків в підвищенні рівня раціональної поведінки учасників економічних відносин в умовах ринкової невизначеності, в зниженні розмірів їх трансакційних витрат і мінімізації інформаційної асиметрії у відносинах між ними.

Таким чином, діючи на користь учасників економічних відносин, банк задовольняє їх основні потреби:

 • у збільшенні розміру (прирості) ресурсів;

 • у отриманні (мобілізації) додаткових ресурсів;

 • у здійсненні розрахунків і платежів;

 • у зберіганні грошових коштів і цінностей;

 • у отриманні інформації, консультації і сприянні.

Відповідно до цього банківський продукт можна вважати формою прояву банківської послуги, а елементами банківського продукту, в свою чергу, є:
- банківські послуги (розрахункові, депозитні, кредитні);

- банківські операції (продуктоутворюючі, продуктивні, управлінські, аналітичні);

- банківські технології (процеси) - тобто послідовність, порядок здійснення операцій

- банківські документи - тобто матеріальні носії, що підтверджують права і обов'язки банку і клієнта при наданні бан­ківського продукту.

Встановлення чіткого підходу до розмежування основних понять банківської діяльності спрямоване на впорядкування банківської термінології, що неабиякою мірою визначає діяльність маркетингових служб банку, чітко формуючи їх функції і визначаючи об’єкти функціонування.

При конструюванні визначення банківського маркетингу доцільно базуватися на наступних методологічних засадах:

- врахування сучасної концепції соціально-етичного маркетингу, як засобу досягнення рівноваги між основними цілями маркетингу: прибутком банку, запитами клієнтів та інтересами суспільства;

- чітке окреслення і повне охоплення основних інструментів маркетингової діяльності без їхньої надлишкової деталізації;

- розмежування інструментів маркетингу і менеджменту;

- необхідність вироблення єдиного універсального підходу до визначення сутності банківського маркетингу.

Врахування таких методологічних засад дозволяє запропонувати наступне визначення.

^ Банківський маркетинг – це філософія, стратегія і тактика банківського бізнесу, що базується на комплексному аналізі та сегментуванні ринку банківських послуг, здійсненні оптимальної продуктової, цінової, збутової і комунікаційної політики і спрямована на гармонійне балансування інтересів банку, існуючих і виникаючих потреб наявних і потенційних банківських клієнтів та суспільства в цілому.

^ Банківський маркетинг – це філософія, стратегія й тактика банку, що спрямовані на ефективне задоволення потреб, запитів і сподівань, вирішення проблем існуючих і потенцій­них банківських клієнтів шляхом успішної реалізації на ринки банківських продуктів, які враховують тенденції розвитку ринку та приносять користь суспільству завдяки управлінню активами і пасивами, прибутками і витратами, ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій.

Банківський маркетинг - це система виявлення потреб спо­живчого ринку та їх задоволення (у т. ч. перспективних потреб) шляхом пропонування продуктів, відповідних до психологічної індивідуальності кожної людини.

Найчастіше визначення поняття може бути представлене наступним чином:

Банківський маркетинг - вид людської діяльності, який спря­мований на виявлення нужд та потреб клієнтів банку, з метою їх задоволення завдяки банківським продуктам (основний постулат маркетингу - продавати не те, що можна виробити, а виробляти те, що можна продати).

Загалом, налічується чимало різноманітних визначень банківського маркетингу. Незважаючи на певні відмінності семантичних формулювань, їх­ній зміст зводиться ось до чого - банківський маркетинг розглядається як напрям діяльності банків з метою отримання конкурентних переваг.

Суб'єкти банківського маркетингу:

 1. Банківські установи;

 2. Маркетингові відділи;

 3. Професійні маркетологи.

Об'єкти банківського маркетингу - це споживачі банківських послуг, а також різноманітні фактори, які підлягають маркетинговим до­слідженням і здатні впливати на стратегічний, тактичний чи операційний маркетинг, який реалізують банківські установи.

Об'єкти банківського маркетингу:

 • споживачі банківських послуг;

 • банківські продукти;

 • конкуренти;

 • види комунікацій;

 • динаміка споживчого попиту;

 • динаміка рівня ринкового ризику;

 • фактори мікро- і макросередовища маркетингу.


3 Основні цілі, принципи, функції та завдання банківського маркетингу


Основними цілями маркетингу в банку є:

• формування і стимулювання попиту;

• забезпечення обґрунтованості схвалюваних управлінських рішень і планів роботи банку;

• розширення обсягів послуг, що надаються та їх ринкової частки;

• збільшення прибутку банку.

Основні задачі маркетингу в банку:

1 Забезпечення рентабельності роботи банку в постійно змінних умовах грошового ринку.

2 Гарантування (забезпечення) ліквідності банку в рамках дотримання інтересів кредиторів і вкладників, підтримка іміджу банку.

3 Максимальне задоволення запитів клієнтів за обсягом, в структурі і якості послуг, що надаються банком.

Виходячи із задач, банківський маркетинг оперує такими кількісними, якісними і соціальними показниками, як:

- кількість клієнтів;

 • обсяг депозитів;

 • обсяг кредитних вкладень;

 • обсяг інвестицій;

 • розміри здійснюваних банком операцій і послуг;

 • показники доходів і витрат банку;

 • дані про швидкість обороту засобів;

 • обсяг витрат на здійснення операцій;

 • строки обробки документів;

 • ступінь задоволення запитів клієнтів;

 • забезпечення збереження конфіденційної інформації;

 • розвиток професійної підготовки працівників банку.

Маркетингова діяльність має свого роду «ступінчастий» характер.

^ 1 ступінь (рівень) включає такі категорії як товар, ціна, ринок, прибуток.

2 ступінь (рівень) включає систему маркетингової інформації, планування і організацію маркетингової роботи, маркетинговий контроль.

^ 3 ступінь (рівень) включає посередників, конкурентів, клієнтів, контактні аудиторії (фінансові організації, засоби масової інформації, державні органи, громадськість, персонал банку).

В рамках маркетингу повинні реалізовуватися наступні основні принципи:

- спрямованість дій всіх банківських працівників на досягнення конкретних ринкових цілей;

- комплексність процесу функціонування маркетингу (планування, організація, мотивація і контроль);

- єдність перспективного і поточного планування маркетингу;

- контроль за реалізацією рішень;

- стимулювання творчої активності та ініціативи кожного працівника;

- забезпечення зацікавленості працівників в підвищенні кваліфікації;

- створення сприятливого психологічного клімату в колективі банку.

Розрізняють активний і пасивний маркетинг.

Активний маркетинг включає:

- прямий маркетинг (реклама, пошта, ТБ, телефон (надання перспективному клієнту повної інформації про послуги, а також спонукає його діяти без зволікань. при проведенні прямого маркетингу упор робиться на персональне обслуговування клієнта);

- опитування широких груп населення;

- особисте спілкування з потенційним клієнтом, вивчення його потреб (зокрема в процесі банківської роботи);

- створення "фокус-груп", тобто свого роду дискусійні клуби для обговорення окремих маркетингових проблем.

Головна мета прямого маркетингу - це не тільки інформування перспективного клієнта про послуги, але і спонукання його діяти без зволікання, створення нових потреб у існуючої клієнтури.

Пасивний маркетинг: публікації в пресі матеріалів про діяльність банку і його стан, вигоди від його послуг.

Функції банківського маркетингу можна об’єднати в чо­тири групи:

1 Аналітичні, спрямовані на вивчення ринку, клієнтів банківських продуктів (послуг), вивчення структури ринку й наявних конкурентів.

2 Виробничі, що пов'язані з організацією надання банківських продуктів, впровадженням нових технологій у банківській діяльності, забезпечення якості та конкурентоспроможності банківських продуктів.

3 Розподільно-збутові, пов'язані з розробкою та проведенням продук­тової (товарної), цінової, збутової і комунікаційної політики банків.

Ця функція пов'язана як із принципом спрямованості на досягнення кінцевих результатів, так і з принципом концентрації зусиль на задоволенні потреб споживача.

4 Управлінські, пов’язані з плануванням у банку на тактичному і стра­тегічному рівнях, інформаційному забезпеченні маркетинго­вої діяльності, маркетинговому контролі.

З управлін­ською функцією банківського маркетингу пов'язаний не ли­ше принцип спрямованості на досягнення кінцевих резуль­татів по плануванню на тактичному рівні, але й принципи спрямованості на довгостроковий результат.


Схожі:

Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconПрограма фахового вступного випробування «Маркетинг»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconКиєво-могилянська академія”
Тема Сутність та поняття товару в системі маркетингу. Типи ринків та типи попиту. (лекцій 2 години)
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconТема поняття І сутність менеджменту
Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони...
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconУдк 331. 101. 6 Внутрішній маркетинг: сутність, значення І роль в підвищенні продуктивності праці
Ченні у підвищенні продуктивності праці, визначенню особливостей застосування інструментів внутрішнього маркетингу на підприємстві....
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconТема Центральний банк у банківській системі Сутність, становлення І розвиток центральних банків
Виникнення центральних банків історично пов’язане із централізацією банкнотної емісії в небагатьох банках
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconТема управління маркетинговою діяльністю
Методологія маркетингового аналізу. Підприємство як об’єкт маркетингового аналізу. Сутність І фактори конкурентоспроможності. Моніторинг...
Тема 1 Поняття, сутність та особливості маркетингу в банківській сфері iconПлани семінарських занять змістовий модуль І сутність мистецтва. Характеристика його видів. Семінарське заняття Тема: Сутність поняття «мистецтво»
Особливі принципи поділу історії художнього процесу: художня епоха, художній напрям або течія, художній метод і художній стиль
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи