Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» icon

Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація»
Скачати 205.05 Kb.
НазваКласифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація»
Дата17.09.2012
Розмір205.05 Kb.
ТипДокументи

Тема: Інновації в банках

  1. Сутність поняття «банківська інновація»

  2. Класифікація банківських інновацій

  3. Інноваційна діяльність банків
  1. Сутність поняття «банківська інновація»

Вперше визначення терміну «інновації» будо зроблено австрійським економістом Й.Шумпетер в 1939 р. в роботі «Кон’юнктурні цикли». Але раніше, в 1911 р., ним було сформульовано п’ять типічних змін, що містять зміст інновацій [12, с. 7]:

а) використання нової техніки, нових технологічних процесів, або нового ринкового забезпечення виробництва (купівля-продаж);

б) впровадження продукції з новими якостями;

в) використання нової сировини;

г) використання в організації виробництва і його матеріально-технічне забезпечення;

д) поява нових ринків збуту.

Поняття «інновації» в залежності від об’єкта і предмета дослідження. Специфічним змістом інновації складають зміни, а головною функцією інноваційної діяльності є функція змін.

Важливо відзначити, що на сьогоднішній день в економічній літературі не існує єдиного підходу до розуміння сутності інновацій.

Згідно з Законом України “Про інноваційну діяльність” інновації запропоновано розуміти як результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у виді нового чи удосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або нової чи удосконаленої організаційно-економічної форми, що забезпечує необхідну економічну і (чи) суспільну вигоду [1].

У вітчизняній практиці інновацію традиційно розглядають як кінцевий результат (чи просто результат) інноваційної діяльності, у закордонній – переважно як діяльність, процес змін.

Огляд економічної літератури показав, що на сьогоднішній день у залежно-сті від об'єкта і предмета дослідження різні економісти розглядають інновацію по-різному, а саме як:

– зміну (Валент Ф., Волдачек Л., Яковець Ю. і ін.);

– кінцевий результат (Молчанов Н., Гохберг Л., Уткін Л., Глазьєв С і ін.);

– прогрес (Лапін В., Твіст Б., Санто Б., Валдайцев С., Бездудний Ф.і ін.);

– сукупність заходів (Ніксон Ф.).

Варто визнати, що, незважаючи на виділені вище науково-методичні підхо-ди до розгляду інновації, на сьогоднішній день наукова дискусія між вченими й економістами відбувається, у більшому ступені, тільки між прихильниками другого та третього підходів. Так, сьогодні в багатьох вітчизняних, перекладних і оригінальних наукових працях терміном «інновація» позначається одночасно і процес створення та впровадження чогось нового, і його конкретний результат. Природно, що таке різноманіття визначень тільки створює плутанину в поняттях, проблемою стає відсутність єдиної прийнятої позиції, єдиної точки зору. Крім того, на сьогоднішній день продовжує існувати проблема відсутності офіційної загальноприйнятої термінології в області інноваційної діяльності.

Нашому розумінню сутності інновації в найбільшій мірі відповідає її трактовка як результату попередньо проведеної науково-дослідної, практичної і організаційної роботи. Тому ми пропонуємо розуміти інновацію як результат діяльності підприємства, яка направлена на створення нового продукту (послуги), а також на внесення змін у технічні характеристики товару, та охоплює всі сфери діяльності підприємства і сприяє підвищенню його ефективного функціонування.

Щодо банківської справи, то під терміном «інновація» традиційно розуміють ті нові процеси і моделі, за допомогою яких кредитно-фінансові інститути мають намір вивести свої відділення на відносно новий рівень функціонування, підвищити якість управління персоналом, а також покращити свої позиції на ринку банківських послуг за рахунок розробки нових спеціальних інноваційних фінансових продуктів. У роботі [3] банківські інновації запропоновано розуміти як результат діяльності банку, направлений на отримання додаткових доходів у процесі створення сприятливих умов формування і розміщення ресурсного потенціалу за допомогою нововведень, що сприяючє клієнтам у отриманні прибутку, а в роботі [4] – як реалізований у формі нового продукту чи операції кінцевий результат інноваційної діяльності банку.

Виходячи із запропонованого вище авторського визначення сутності економічної категорії «інновація», доцільним буде дещо скорегувати також і розуміння банківських інновацій та викласти його в наступній редакції: «банківська інновація – це результат діяльності банку, направлений на створення нового продукту (технології), а також нових інноваційних методів управління банківською установою з метою отримання додаткових доходів та конкурентних переваг».

^ Характеристики, що притаманні інноваціям:

– задоволення нової потреби;

– високий ризик і високий ступінь невизначеності;

– гнучкість форм;

– загострення протиріч і конфліктів;

– наявність побічного, важко передбачуваного результату;

– перехід на новий рівень розвитку системи.

 Банківська інновація є функцією часу. Вона діє тільки в рамках часу, які встановлені початковою і кінцевою точками життєвого циклу даної інновації. А це значить, що банківською інновацією не можуть вважатися банківський продукт або операція, які є новими тільки для даного банку, але які вже давно реалізовані в інших банках

До банківських інновацій не можуть ставитися також незначні зміни, які носять приватний порядок і не міняють змісту і суті банківського продукту або операції.

З урахуванням цього банківська інновація за змістом включає:

 • новий банківський продукт, що вперше з'явився на українському фінансовому ринку, тобто тільки в одному банку;

 • новий для України закордонний банківський продукт, тобто новий банківський продукт, що з'явився на українському фінансовому ринку, але вже давно реалізований за кордоном на фінансових ринках інших країн відповідно до їх конкретних умов і юрисдикції; 

• нові фінансові операції.


  1. Класифікація банківських інновацій

Інноваційні зміни у банківській сфері умовно можна поділити на дві групи:

1) внутрішньобанківські інновації – інноваційний менеджмент у банку, інноваційні стратегії банку, нові банківські продукти та технології, нові можливості внутрішнього контролю та аудиту, комплексне використання нових інформаційних та комунікаційних технологій для електронного та змішаного (традиційного і нового) маркетингу;

2) позабанківські, зовнішні інновації (по відношенню до банка), при здійсненні яких банк, виступає як джерело фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання – банківське інноваційне кредитування, участь банків у функціонуванні венчурних фондів, банківське проектне фінансування інновацій.

Критерій класифікації

Вид

Приклад

За причинами виникненнями

реактивні

Мультивалютні депозитні програми

стратегічні

Вступ банків до міжнародних ПС Visa Inernational, MasterCard

Залежно від цілей

оперативні

Програми кредитування

перспективні

PravatAssistance (інформаційна підтримка, консультаційна та технічна допомога, конс`єрж – сервіс)

За функціональним змістом

управлінські

Двобічні інтерактивні відео системи, за допомогою яких можна проводити практично будь-які банківські операції

виробничі

Створення віртуальних цілодобових банків (Huntington National Bank, Chase Manhatton Bank)

інтелектуальні

Використання мережевого маркетингу в діяльності банку (ПАТ «Приватбанк»)

структурні

Зміна структури банку

фінансові

Операції СВОП

За змістом

Продуктові

Впровадження нового банківського продукту

процесні

Удосконалення банківських технологій

За якісними ми характеристиками

радикальні

Виникнення пластикових карток

модифіковані

Удосконалення програми кредитування

комбіновані

Банківський термінал

Залежно від темпів запровадження

швидкі

Intermet-banking

уповільнені

Автоматизація банківських послуг

рівномірні

Пластикові картки

стрибкоподібні

Депозитні програми

За рівнем витрат

низьковитратні

Нові банківські послуги

високовитратні

Нові банківські технології

Залежно від об’єкта інновації

внутрішньобанківські

Власне банківські продукти

позабанківські

Банкомат, пластикові картки

За новизною

Нові для БД у світі

Перший банкомат у світі

Нові для БД в країні

Перший банкомат в Україні

За характером потреб

Спрямовані на задоволення існуючих потреб

Мікрокредитування пенсіонерів

Спрямовані на задоволення нових потреб

андеррайтинг


Реактивні інновації направлені на виживання кредитної організації на ринку, вони є своєрідною реакцією на нововведення банка-конкурента. Тобто банк, як і будь-який діючий господарюючий суб’єкт, для утримання своїх конкурентних позицій на ринку змушений здійснювати інноваційну діяльність.

Основна мета стратегічних нововведень – отримання певних конкурентних переваг в перспективі. Прикладом таких інновацій в свій час був вступ банків в міжнародні платіжні системи Visa International, MasterCard International і т.д., для імітування власних пластикових карток, які на даний момент є достатньо поширеним засобом платежу і, швидше за все, в перспективі зазнають ще більшого розповсюдження.

Продуктові інновації складають переважну більшість банківських інновацій, оскільки успіх банківської установи на ринку прямо залежить від запропонованого нею спектру продуктів та послуг.

Процесні інновації відіграють другорядну роль, оскільки вони напряму не пов’язані з основними функціями кредитної організації. Ця група інновацій носить технологічний характер і включає інноваційні зміни в інноваційній структурі, методи організації основного виробничого процесу (процесу надання послуг), методи реалізації банківських продуктів, удосконалення банківських технологій.

Радикальні інновації в банках передбачають запровадження принципово нових видів банківських продуктів і послуг, застосування якісно нових технологій їх реалізації і представлення, використання абсолютно нових методів управління.

Комбінаторні інновації припускають використання великої кількості сполучення різних елементів інноваційної діяльності, тобто об’єднання різних технологій представлення послуг в один комплексний пакет, пропонований на ринку як один продукт.

Модифікаційні інновації передбачають зміни в давно існуючих банківських продуктах для продовження їх життєвого циклу.Зауважимо, що основна маса нововведень в банківських установах спрямована на задоволення вже існуючих потреб (наприклад, розробка банками різних

схем кредитування). Інновації, що орієнтовані на задоволення нових потреб, по-требують наявності у банку достатнього творчого та інвестиційного потенціалу, підкріпленого результатами детального маркетингового і соціального дослідження. Крім того, дана підгрупа інновацій відзначається значними ризиками провалу проведених заходів у випадку неповноти даних, отриманих в результаті дослідження ринку, і помилковості прийняття управлінського рішення.  1. Інноваційна діяльність банків

. Інноваційна діяльність є досить складною, комплексною проблемою, що пронизує всі функціональні сфери – планування, наукові дослідження, розроблення проектів, виробництво, маркетинг.

Постійне дотримання принципів інноваційної політики є головним чинником успіху будь-якого банку. На сучасному етапі розвитку фінансового ринку під впливом НТП швидко скорочується життєвий цикл послуги, різко загострюється конкуренція, підвищуються вимоги споживача до банківської продукції. Щоб вижити в таких умовах банк змушений постійно поліпшувати свої продукти, шукати нові сфери діяльності, удосконалювати виробничій управлінські процеси. Сфера інновацій для банків є досить великою.

Стратегія банку як програма дій, що спрямована на формуван-ня та утримання довгострокових конкурентних переваг на цільових рин-ках, відображає кількісні цілі розвитку банка та ті його внутрішні зміни, які повинні відбуватися для збільшення конкурентоспроможності.

Необхідно розрізняти загальну корпоративну стратегію банка та її окремі складові – функціональні стратегії: фінансову, маркетинго-ву, інформаційну, у тому числі і інноваційну. Інноваційна стратегія у динамічному зв’язку поглиблює, уточнює і сприяє реалізації корпоративної стратегії, створюючи з неї інтегроване ціле.

^ У економічній літературі існують різні класифікації інноваційних стратегій компаній, що можна застосувати і до діяльності комерційних банків.

Одним з перших свій погляд на цю проблему висловив вже зга-дуваний нами угорський вчений Б. Санто, який зазначав, що корпора-тивні інноваційні стратегії можна класифікувати за предметним зміс-том та за «менеджерською поведінкою», тобто за характером.

^ За предметним змістом вони розрізняються у залежності від видів інновацій, що планується впроваджувати, – продуктові, сервісні, технологічні, бізнес-процесні, організаційні тощо. Також виділяється стратегія в області досліджень та розробок (R&D), якщо така ді-яльність присутня у банку.

^ За характером, інноваційні стратегії поділяються на:

- традиційну, коли банк не прагне ні до чого іншого, ніж підтри-мання якості надання існуючих послуг. У сучасних умовах, коли банківські ринки є ринками покупця, а не продавця, така пове-дінка є гарантією того, що через деякий час банк опиниться на узбіччі економічного життя. Фактично, це є варіантом практич-ної відсутності інноваційної стратегії;

- «опортуністську», в іншому варіанті – сегментну, коли банк шукає ідеї таких продуктів, впровадження яких не потребує зна-чних витрат і дозволить певний час домінувати на максимальній частці невеликого ринку. Застосування цієї стратегії зумовлено бажанням уникнути прямої конкуренції з провідними фінансо-вими інститутами у сфері стандартних послуг. У той же час у врахуванні спеціальних запитів споживача перевага знаходить-ся на боці того банку, який займається їх вивченням і задово-ленням. Пошук та використання таких «ніш» надання послуг вимагає глибокого знання ринкової ситуації, високого техноло-гічного розвитку та адаптаційних властивостей. Прикладом за-стосування сегментної стратегії може служити діяльність бага-тьох невеликих американських банків, які стабільно утримують регіональні ринки, надаючи своїм послугам відтінок задоволен-ня потреб саме місцевих громад;

- імітаційну, коли запозичується оригінальний досвід лідерів або купуються ліцензії на використання певних технологій. Достат-ньо широко комерційні банки застосовують таку стратегію при вдосконаленні депозитного або розрахункового обслуговування клієнтів;

- оборонну стратегію, що орієнтована на утримання конкурентних позицій на вже існуючих ринках, коли компанія не відчуває про-блем збуту внаслідок відсутності конкуренції. Головна функція такої стратегії – підтримувати норму прибутку шляхом низьких витрат, зосереджуючи зусилля на забезпеченні максимально-го обсягу надання послуг для отримання економії на масштабі. Прикладом реалізації такої стратегії може бути запровадження карткових зарплатних проектів у невеликих населених пунктах, при наявності у них підрозділів потужного комерційного банку;

- залежну стратегію, що у сфері банківського бізнесу характерна для філій банків, яким головні офіси передають інноваційні про-дукти з метою розширення сфери реалізації останніх;

- наступальну, яка, як правило, поділяється на активну та помірну.

Активна наступальна стратегія означає намагання стати першим, провідним, з інноваційної точки зору, кредитним інститутом на певному сегменті ринку або у певному регіоні. Метою цієї стратегії є максимальний прибуток, а характерною рисою – високий ризик.

Для проведення активної наступальної стратегії необхідні: ефективно організований інноваційний процес, творчий потенціал працівників банку, керівництво, що мислить нетрадиційно і схильно до нових ідей, ґрунтовні маркетингові дослідження і гарне знання ринку, мож-ливість розподілу ризиків. Уточнюючи ці умови, Білл Гейтс у своєї книзі «Бізнес зі швидкістю думки» зазначив: «Щоб випередити конкурентів, банк повинен мати інтелект. Я маю на увазі не тільки і не стільки високі розумові здібності співробітників банку. Мова йде про спроможність банка у цілому як організації ефективно використову-вати кращі з ідей, що генеруються його співробітниками».

^ З точки зору орієнтації на потреби клієнтів, у банківському менеджменті виділяються стратегії розробки інновацій, що можуть бути орієнтовані на попит (стратегія швидкого реагування) або на пропозицію нових продуктів (стратегія пропозиції).

Аналіз ринку банківських послуг промислово розвинених країн свідчить, що вони накопичили величезний досвід впровадження інновацій, у тому числі й у банківській сфері (табл. 2).

Таблиця 2 – Хронологія розвитку найсуттєвіших банківських інновацій

Рік

Суть інновації

1661

Створений перший державний центральний банк у світі – Банк Швеції

1824

У США вперше у світі створена система банківського клірингу – система безготівкових

1937

розрахунків за товари, коштовні папери і надані послуги, що базується на обліку взаємних

1939

фінансових вимог і зобов'язань

1949

Створено перше кредитне бюро

1950

Винайдено прототип першого банкомату

1961

Випущено прототип сучасної кредитної картки

1974

Банки створюють мережу передачі фінансової інформації за допомогою телексного зв'язку

1972

Введено оборотні депозитні сертифікати

1973

Винайдено смартFкарту

1984

Створена централізована електронна мережа обліку банківських чеків

1993

Створена система SWIFT

1996

Французькі банкіри починають спілкуватися з клієнтами електронною поштою

1997

Запроваджено цифрові гроші – DigiCash

2000

Міжнародна платіжна система Visa International

2008

Термінали швидких розрахунків ibox

Сучасні тенденції на світовому ринку банківських послуг свідчать, що головна увага провідних західних банків сфокусована, у першу чергу, на зміні структури та іміджу банку. Так з’являються нові організаційні структури, змінюється методологія взаємовідношень з клієнтами та принципи управління офісами, менеджерам відділень надаються окремі додаткові повноваження і права.

Американський фінансовий інститут Washington Mutual з метою докорінної зміни свого вигляду створює собі імідж «антибанківського банку». Філософія діяльності Washington Mutual – відступ від загальних тенденцій, коли стратегія зростання банківської установи базується на зменшенні витрат, і реалізація бізнес концепції, за якою теж зростання забезпечується за рахунок залучення нових клієнтів, розчарованих у звичайних фінансових послугах та продуктах.

У сучасному банківському обслуговуванні також отримали велике поширення бізнес моделі, орієнтовані, перш за все, на покращення якості обслуговування та підвищення на цій основі доходів банків. Так, наприклад, американський Commerce Bancorp, наслідуючи проголошений ним девіз «Найзручніший банк Америки»[2], не лише продовжив і без того довгий робочий день, а і ввів практику роботи семи днів на тиждень. Аналогічну практику провадить і український банк «Хрещатик» [3].

Аналіз інноваційних змін у зарубіжних банках свідчить про зростаючу інтенсивність використання зон самообслуговування клієнтів, що дозволяє суттєво знизити навантаження на фахівців операційно касового залу банку і відповідно скоротити кількість операціоністів і касирів, які виконують рутинні операції, та збільшити кількість менеджерів, які займаються обліково позиковими, консалтинговими та іншими видами послуг. Велику роль при цьому виконують банкомати (Automated Teller Machine, ATM) – багатофункціональні автомати (автобанки), керовані останнім поколінням магнітних пластикових карток.

Однією з інноваційних тенденцій у банківському обслуговуванні є поява нових функцій у банкоматів. Так, австрійський Bank of Queensland перевів свої банкомати на систему,що ґрунтується на операційній системі Windows, яка дає можливість кредитній установі використовувати банкомат як маркетинговий інструмент.

У той самий час у Сингапурі стандартний банкомат пропонує споживачу близько 35 видів послуг, серед яких такі нетрадиційні послуги для інших країн, як придбання автомобілів та поновлення посвідчень водія.

Онлайновий банківський бізнес також не відчуває дефіциту інноваційних рішень та технологічних розробок. Так, зокрема, останньою технологічною новинкою від компанії Yodlee є електронний операційний центр Yodlee Moneycenter, який містить декілька програмних додатків, у тому числі з онлайнової оплати рахунків та з управління особистими фінансами. Функції Yodlee Moneycenter також передбачають: агрегацію рахунків (клієнт може переглядати всі свої рахунки, а не лише ті, які знаходяться в основному банку); сервіс з онлайнової оплати рахунків за допомогою кредитних карток; пакет послуг з переказу коштів з одних рахунків на інші та навпаки; інструменти з управління фінансовими портфелями, а також інші зручні набори електронних банківських продуктів та послуг [2].

Дослідження світової практики з впровадження банківських інновацій підтверджує, що переважна кількість вітчизняних банків застосовує стратегію запозичення банківських інновацій, а не розроблення власних. Це пов’язано, у першу чергу, з тим, що банківські установи України порівняно з банками промислово розвинених країн мають відносно невеликий термін існування. Застосовуючи таку стратегію, вітчизняні банки страхують себе від ризиків, пов’язаних з веденням інноваційної діяльності. Крім того, такий підхід дозволяє їм значно скоротити витрати на розроблення та впровадження інновацій, обмежуючись при цьому лише витратами на проведення досліджень щодо адаптації новинки на внутрішньому ринку.

В 2010 році кращою інновацією в сфері технологій роботи з готівкою і казначейських технологій (Innovation in Cash and Treasury Technology) була визнана система електронної здачі Liqpay.

Одна з останніх розробок ПриватБанку – система миттєвих платежівLiqPay, яка сьогодні впроваджується в партнерстві з Visa і дозволяєдержателям банківських карток здійснювати платежі та грошовіперекази за допомогою мобільного телефону. Унікальний платіжнийonline-сервіс LiqPay – це інновація ПриватБанку, яка об’єднала в собітехнологію Visa Money Transfer та переваги Інтернету й мобільних каналів.Сервіс доступний для абонентів будь-якого оператора мобільного зв’язкуі власників будь-яких банківських карток.За допомогою сервісу LiqPay можна здійснювати платежі та грошовіперекази як у межах країни, так і за її кордони: з одного рахунку на іншийта від клієнта до клієнта. На його базі банк може створювати необмеженукількість нових сервісів – як, наприклад, «віртуальний» POS-термінал, колипродавець виставляє SMS-рахунок на телефон покупця, покупець у відповідьпише № своєї картки, банк авторизує платіж і зараховує продавцеві гроші.LiqPay досить простий у використанні, що забезпечило йому всього за рік приріст понад 900 тисяч користувачів.

2011 «Он-лайн инкассация»

Як пише червневий номер журналу, технологія Приватбанку дозволяє найпростішими методами вирішити одну з фундаментальних проблем операцій з готівкою – обліку виручки до її доставки і перерахунку у банку.

Суть технології полягає в зарахуванні виручки на розрахунковий рахунок клієнта в режимі online – відразу після фактичної інкасації торгової точки бригадою інкасації. Таким чином, клієнт отримує можливість користуватись своїми коштами за 10 хвилин після інкасації

Среди инновационных продуктов и инициатив, которые Universal Bank представил своим клиентам в 2011 году, – экспертные центры для представителей корпоративного бизнеса, которые были открыты в ключевых городах Украины. Их главным отличием от обычных отделений является предоставление полного спектра услуг и консультаций как представителям бизнеса, так и физическим лицам.


OTPdirekt – це унікальна послуга, що поєднує у собі всі переваги можливостей звичайних систем інтернет банкінгу, телефонного банкінгу та SMS-банкінгу.

Після підключення до послуги, Ви зможете контролювати рух коштів та керувати Вашими фінансами з будь-якої точки світу, маючи під рукою телефон або доступ до мережі інтернет.

Рішення, що реалізовані у системі по забезпеченню безпеки дозволяють Вам бути впевненими у повній конфіденційності Ваших взаємовідношень з банком. Надійні та сертифіковані технології для забезпечення безпеки, що використовуються банком для захисту кожного клієнта, гарантують максимальний захист Ваших коштів від шахраїв.


Наявність підключеної послуги SMS-банкінгу надає повний цілодобовий контроль над операціями по платіжним карткам. Також у послузі передбачений повний контроль руху коштів по поточним рахункам.

^ Телефонний банкінг – самий доступний спосіб контролю та управління Вашими коштами. Все що Вам необхідно – мобільний або стаціонарний телефон з тональним набором. Здійснюйте будь-які види грошових переказів звідки Вам це зручно!

Інтернет банкінг – самий швидкий та вигідний спосіб роботи з банком. Всі Ваші кошти під Вашим контролем. Також в системі доступні розширені сервіси управління налаштуваннями послуги та додаткові сервіси.

^ Детальний перелік можливостей послуги

Сутність концепції творчого банкінгу ВАТ «Сведбанк» полягає в розподілі відповідальності за розвиток бізнесу корпоративного клієнта між банком і підприємством та в їх творчій спільній роботі зі створення взаємних цінностей. На практиці реалізація такої концепції полягає в детальному аналізі діяльності підприємства спеціалістами банку, дослідженні його проблем, конкурентного середовища, перспектив розвитку. На основі глибокого розуміння цих процесів банк пропонує клієнту найбільш прийнятну комбінацію послуг, яка оптимально відповідає особливостям його бізнесу. Слід наголосити, що основною метою роботи банку в результаті стає не досягнення короткострокових цілей підвищення прибутковості своєї діяльності, а тривале партнерство між банком і клієнтом з огляду на перспективи розвитку його бізнесу.

Досить великого поширення сьогодні набувають інновації у Private Banking. Елементи Private Banking вже впроваджує ряд українських банків, зокрема, ВАТ КБ «ПриватБанк», ВАТ «БГ Банк», ВАТ «ОТП Банк», ВАТ «Укрсоцбанк» та інші. Традиційно під Private Banking розуміють відносини між банком та клієнтом, характерними відмінностями яких є персональний підхід до клієнта, комплексність послуг, що надаються, і висококласне обслуговування. Слід зазначити, що одні вітчизняні банки акцентують увагу більше на послугах з консультування, а інші – на

додаткових послугах для VIP клієнтів.

Щодо надання нестандартних фінансових послуг VIP клієнтам, слід відмітити такі:

  1. довірче управління активами клієнта та членів його родини,

  2. формування банками індивідуальних інвестиційних портфелів VIP осіб і управління ними,

  3. забезпечення фінансового управління на підприємствах, якими володіють такі особи,

  4. податкове планування та розроблення індивідуальних фінансових схем для оптимізації грошових потоків і т.д.

«Депозитный конструктор» с возможностью доступа к нему через Интернет является инновацией на банковском рынке – ни один украинский банк на данный момент не предоставляет аналогичного продукта, – рассказывает о новом предложении Банка для частных клиентов Роберт Дзялак, Заместитель Председателя Правления ПУМБ. – В основу продукта мы заложили принципы маркетинга отношений,  предоставляющие клиентам максимум свободы в выборе формата вклада. Каждый из наших клиентов может создать депозит по своим индивидуальным условиям».Так, используя данную депозитную программу, клиент может самостоятельно создать свой депозит и выбрать основные параметры вклада: валюту (гривна, доллар США, евро), сумму (от 0,01 грн.) и срок вклада (от 1 до 390 дней). Среди дополнительных моделируемых характеристик депозита – доля пополнения средств (от 0% до 100%), доля снятия (от 0% до 100%), периодичность выплаты процентов (каждые 7 дней, ежемесячно, в конце срока).

Схожі:

Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconМісце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconДля спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconДіяльність комерційних банків
Київський національний економічний університет, завідуючий кафедрою банківських інвестицій
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconІнформації про стан ринку та його учасників; необмежена кількість учасників ринку; широкий асортимент І диверсифікація банківських продуктів
Становлення та розвиток ринкових відносин визначає ряд першочергових стра­тегічних завдань діяльності банків, оскільки ефективно...
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconПерелік екзаменаційних питань з курсу “Банківські операції”
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconПерелік питань до заліку з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconРозділ 9 внутрішній аудит у банках
Визначити сутність поняття, "аудит", "аудитор", згідно з міжнарод­ними та національними Стандартами внутрішнього аудиту в банків­ській...
Класифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація» iconТема Розвиток ринку банківських електронних послуг
Система банківських електронних послуг, їх суть та різновиди. Етапи розвитку ринку банківських електронних послуг. Автоматизація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи