Соціально-етичний маркетинг icon

Соціально-етичний маркетинг
Скачати 191.27 Kb.
НазваСоціально-етичний маркетинг
Дата18.09.2012
Розмір191.27 Kb.
ТипДокументи

Соціально-етичний маркетинг


Зміна соціально-економічних відносин впливає на подальший розвиток і впровадження концепцій маркетингу в діяльність підприємств усіх сфер діяльності.

За розробленою Н. С. Ілляшенко «чашою» задоволення потреб проведемо дослідження історичної зміни концепцій маркетингу залежно від зміни ринкового середовища та потреб споживачів, найбільш актуальних для певного періоду економічного розвитку суспільства. Відповідно до запропонованого підходу на різних етапах еволюції концепції маркетингу в суспільстві актуалізуються потреби певних груп ринкових контрагентів.Для перших маркетингових концепцій вдосконалення виробництва, удосконалення товару та інтенсифікації комерційних зусиль, акцент зміщено на задоволення лише потреб виробників. Це пов’язано з реаліями кінця епохи індустріалізації. У цей період відбувається формування фрагментарного маркетингу, де головні зусилля маркетингу спрямовані на задоволення існуючого попиту, вимагаючи збільшення виробництва та інтенсифікації розподілу товару. Пізніше поява товарної концепції маркетингу спрямувала зусилля маркетологів на поліпшення властивостей, якості, дизайну та інших характеристик товару. Починаючи з 30-х років ХХ ст. через загострення проблем зі збутом продукції виникла концепція розвитку бізнесу на основі інтенсифікації комерційних зусиль – збутовий маркетинг. Головні маркетингові зусилля, при цьому, були спрямовані на рекламу, цінові і нецінові

методи стимулювання збуту [2].

У царині розвитку постіндустріального суспільства починаючи з кінця 50-х років і до середини 90-х ХХ ст. домінуючою стає концепція маркетингу. Маркетинг розглядається, як концепція і філософія ринкової діяльності підприємства, у рамках якої підприємство має орієнтувати свою діяльність на

максимізацію використання наявних і перспективних ринкових можливостей та пошук шляхів протидії ринковим загрозам. Пріоритетними стають задоволення потреб виробників і споживачів. Маркетинг зорієнтовано не скільки на вирішення внутрішніх проблем підприємства, а більшою мірою на пошук шляхів адаптації бізнесу до зовнішніх умов господарювання. Сутність концепції маркетингу за Ф. Котлером: «Виробляти те, що купується, а не продавати те, що виробляється» [6].

Під інноваційним маркетингом розуміють концепцію ведення бізнесу, що передбачає створення вдосконаленої або принципово нової продукції – інновації, і використання в процесі її створення та поширення вдосконалених чи принципово нових інструментів, форм і методів маркетингу з метою більш

ефективного задоволення потреб споживачів і виробників [10].Таким чином, еволюція маркетингу привела до виникнення його новітньої концепції – соціально-етичного маркетингу. Соціально-етичний маркетинг логічно з’явився в ході розвитку маркетингу підприємства й є подальшим перспективним напрямом цього розвитку. Головною передумовою виокремлення цієї концепції стали зміни у світовій економіці та усвідомлення

спільноти в необхідності впровадження в життєдіяльність та виробництво принципів соціо-екологоекономічного або сталого розвитку.

При аналізі стадій розвитку маркетингу через проходження ним різних концепцій стає очевидним, що спочатку керівництво підприємств приймало рішення головним чином ґрунтуючись на питаннях максимізації прибутку, потім з посиленням конкурентної боротьби та насиченням ринку товарами виробничого та споживчого призначення вони стали усвідомлювати стратегічну значущість задоволення купівельних потреб споживачів, у результаті чого й з’явилася концепція маркетингу, а на сучасному етапі при прийнятті рішень ключовими стали інтереси суспільства, тобто концепція соціально-етичного маркетингу.

Поняття соціально-етичного маркетингу було запропоновано в 1971 р. Ф. Котлером і Дж. Залтманом у статті “Соціальний маркетинг: Підхід до запланованих соціальних змін” у журналі “Маркетинг”. Головна ідея соціально-етичного маркетингу полягає в досягненні балансу інтересів бізнесу, громадян і суспільства в цілому.

^ Розвиток економіки на основі соціально-етичного маркетингу передбачає врахування принципів, які відповідають даній концепції:

  • принцип соціальної справедливості;

  • принцип соціальної відповідальності: перед споживачем, перед співробітниками компанії ;

  • принцип екологічної безпеки виробництва;

  • принцип попередження соціальних конфліктів;

  • принцип участі бізнесу в соціально-економічному розвитку тієї чи іншої території.

Соціально-етичний маркетинг – це комплексна взаємодія організації, що заснована на визнанні вирішальної ролі соціальної відповідальності організації, метою якої є задоволення потреб цільових ринків за умови збереження людських, матеріальних, енергетичних та інших ресурсів, охорони навколишнього середовища в довгостроковій перспективі.

^ Соціальний маркетинг відрізняється від комерційного головним чином своїми цілями. Якщо мета комерційної організації – отримати прибуток, і цю мету допомагає досягти маркетингова стратегія, то соціальний маркетинг – це нова концепція соціальної відповідальності всіх членів суспільства, і він ставить за мету змінити поведінку великих груп людей на кращу для досягнення соціальної гармонії у суспільстві. Навіть для комерційних підприємств настала нова фаза маркетингу – соціально орієнтованого, мета якого не тільки задоволення потреб платоспроможного споживача, але і благо суспільства в цілому.


Таблиця - Еволюція соціально-етичного маркетингуВідповідно до класифікації Ф. Котлера, діяльність щодо соціально-етичного маркетингу компанії можна звести до шести основних ініціатив:

1. Благодійні справи – компанія надає кошти та інші корпоративні ресурси, для того щоб залучити увагу суспільства до певної соціальної проблеми або допомогти зібрати кошти, залучити учасників та волонтерів.

2. Соціальне партнерство – компанія зобов’язується робити внески або відраховувати відсотки від обсягів продажу на благодійну справу. У цьому сценарії компанія, як правило, об’єднується з неприбутковою організацією на взаємовигідних умовах з метою збільшення обсягів продажу певного товару та залучення фінансових ресурсів від благодійності.

3. Корпоративний соціальний маркетинг – компанія підтримує розробку та/або проведення кампанії за зміну певних типів поведінки для того, щоб покращити суспільне здоров’я або безпеку, сприяти захисту навколишнього середовища або розвитку суспільства.

4. Корпоративна філантропія – компанія робить пожертвування безпосередньо благодійній організації, як правило, у вигляді грошових грантів, подарунків та/або товарів і послуг.

5. Волонтерська робота в інтересах суспільства – компанія підтримує та заохочує працівників, роздрібних торговців допомагати місцевим громадським організаціям та ініціативам.

6. Соціально-етичні підходи до ведення бізнесу – компанія на власний розсуд впроваджує практику ведення бізнесу та інвестує ті напрями, що сприяють зростанню добробуту в суспільстві та збереженню навколишнього середовища.

Згідно із суспільними потребами, І.О. Шевчук пропонує таку класифікацію видів соціально-етичного маркетингу:

1. Екологічний – виявляється у створенні екологічно чистої упаковки, використанні ресурсоощадних технологій тощо.

2. Культурний напрям соціально-етичного маркетингу полягає в організації культурних заходів і впливає на розвиток освіти та мистецтва.

3. Медичний напрям соціально-етичного маркетингу виявляється в підтримці національної медицини, придбанні устаткування, створенні фондів допомоги хворим людям.

4. Поведінковий різновид соціально-етичного маркетингу – це боротьба з алкоголізмом, наркоманією, курінням, а також іншими соціально неприйнятними явищами в суспільстві.

Основний інструментарій соціально-етичного маркетингу більш широкий у порівнянні з класичним маркетингом:

  • комплекс маркетингу;

  • дослідження споживачів;

  • дослідження соціальних та екологічних наслідків від виробництва та споживання товарів та послуг, що виробляються.

Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від діячів ринку ув'язки в рамках політики маркетингу трьох чинників: прибутків, купівельних потреб і інтересів суспільства.Аргументи на користь соціально-етичного маркетингу:

1. Сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи. Підприємства, соціальні дії яких поліпшують життя місцевого населення і ліквідують необхідність державного регулювання, можуть мати власний інтерес через вигоди, які забезпечуються участю в житті суспільства.

2. Зміна потреб і надій широкої публіки.

3. Наявність ресурсів для надання допомоги у вирішенні соціальних проблем.

4. Моральні зобов´язання бути соціально відповідальними.

Аргументи проти соціально-етичного маркетингу:

1. Порушення принципу максимуму прибутку.

2. Витрати на соціальні потреби.

3. Недостатній рівень звітності широкій публіці.

4. Нестача вміння вирішувати соціальні проблеми, тобто невміння задовольнити соціальні потреби, непрофесіоналізм.

5. Застосування соціальної відповідальності тільки з рекламною метою.

Оцінювання потенціалу соціально-етичного маркетингу організації є складним завданням, адже це поняття складається з двох самостійних елементів – стану та перспектив розвитку бізнесу з урахуванням соціальної орієнтованості. Впровадження концепції соціально-етичного маркетингу підприємства малодосліджена. Можна запропонувати наступні стратегічні напрями розвитку управління потенціалом соціально-етичного маркетингу підприємства.

Матриця дає змогу розглянути чотири типи співвідношення між рівнем розвитку та рівнем застосування соціально-етичного маркетингу підприємства:

– стратегія реалізації програми розвитку соціально-етичного потенціалу;

– стратегія збереження темпів розвитку соціально-етичного потенціалу;

– стратегія реструктуризації діяльності;

– стратегія підвищення результативності управління соціально-етичним потенціалом.

Перший квадрант цієї матриці відображає стратегію запровадження та реалізації принципів соціально-етичного маркетингу підприємства, яка характерна для більшості підприємств, які розпочинають розробляти програми розвитку маркетингової діяльності на майбутній період з урахуванням потенціалу розвитку соціально-етичного маркетингу. Для них пріоритетними напрямами програм є збільшення обсягів продажу, підвищення рівня конкурентоспроможності, наявність соціальних програм для співробітників, підвищення рівня кадрового потенціалу підприємства, інноваційна діяльність, виконання договірних стандартів, підвищення лояльності цільових груп підприємства, прозорість фінансового стану, розвиток благодійної діяльності підприємства.

Другий квадрант наведеної матриці характеризує ситуацію, коли підприємство має високий рівень соціальної орієнтованості та відповідальності в бізнесі та застосовує стратегію збереження потенціалу розвитку соціально-етичного маркетингу підприємства. Ця стратегія характерна для підприємств із сильним менеджментом і спрямована на формування стандартів соціально-етичного маркетингу підприємства. Для них пріоритетними напрямами в розробці та реалізації маркетингових програм розвитку підприємства є відповідність діяльності міжнародним стандартам соціальної відповідальності бізнесу (стандарт SA 8000, стандарти серії АА 1000, стандарт GRI, проекту стандарту серії ISO 26000, стандарти Саншайн з надання корпоративних звітів для зацікавлених сторін), високий рівень фінансового, кадрового, виробничого, інноваційного, економічного потенціалів, відповідальна ділова практика, участь у програмах збереження навколишнього середовища, участь у суспільних програмах з державними, науково-дослідними, навчальними установами, високий рівень конкурентоспроможності підприємства.

Третій квадрант характеризує ситуацію, коли на підприємстві відсутня позитивна динаміка в розвитку всіх сфер управління, тому доцільне застосування стратегії реструктуризації управління діяльності підприємства, тобто зміна менеджменту і цільових установок розвитку маркетингу підприємства, кардинальна зміна пріоритетів при розробці на перспективу маркетингових програм розвитку та управління підприємством з урахуванням принципів соціально-етичного маркетингу (відповідність економічних, соціальних, екологічних показників діяльності підприємства вимогам чинного законодавства).

Четвертий квадрант цієї матриці відображає стратегію підвищення результативності управління соціально-етичним маркетингом підприємства, яка характерна для підприємств, які функціонують, дотримуючись чинного законодавства, норм і стандартів, розробляють та вдосконалюють соціально-етичний маркетинг (корпоративна філантропія, волонтерська робота в інтересах

суспільства, благодійність) програми соціальної відповідальності бізнесу.Ф. Котлер, стверджує, що що хоча концепція соціально-етичного маркетингу є найбільш перспективною для гармонійного розвитку суспільства і останнім часом отримала значне поширення, однак її час у країнах, що стали на шлях ринкових перетворень ще не настав. Це пов’язане з недостатнім задоволенням потреб виробників, які не отримують прибутків у необхідних розмірах. Тому виробляти продукцію чи послуги, які є необхідними для всього суспільства, але які не завжди дають очікуваний дохід, вони не мають змоги.


^ На сьогодні найбільш популярними в Україні інструментами соціально-

етичного маркетингу, як і раніше, залишається спонсорство, благодійність і патронаж. Однак у світовій практиці вже давно використовуються більш ефективні інструменти, які дозволяють забезпечити залучення кінцевих споживачів. Програми такого характеру одержали в науковій літературі назву «причинний маркетинг» чи "cause related marketing" (від англ. good cause – гар-

на справа) [2]. Іноді окрема програма або акція переростає у щось більше, стає

цілою філософією бізнесу та основоположною концепцією стратегії розвитку.

На сьогоднішній день далеко не всі банкіри правильно розуміють всі аспекти соціально-етичного маркетингу, проте ніхто не заперечує його необхідність для ефективної діяльності банків. Соціальна відповідальність для українських банків перестає бути принципово новим поняттям. Але слід зазначити, що вагома частка банків України не оприлюднює результати своєї соціальної відповідальності, а деякі навіть не наголошують на соціальній відповідальності свого бізнесу.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України одним з головних завдань є зміна соціальної активності бізнесу, обмеженої формулою: «Податки зарплата плюс благодійність», на повномасштабне економічне партнерство з громадськістю та владою, на відносини, на які прямо впливають показники соціальної відповідальності, що має певні економічні наслідки для комерційної організації.


Приклади по банках

^ БАНК УРАЛСИБ оголошує про старт федеральної телевізійної іміджевої рекламної кампанії, яка покликана підтримати соціально орієнтовану маркетингову ініціативу Банку "Гідний будинок дітям!". Серія рекламних роликів буде транслювалася на основних федеральних телеканалах - Першому, Росії, НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, СТС і Спорті з 11 грудня 2009 р. по 7 січня 2010

Ініціатива "Гідний будинок дітям!", Якій присвячена нова рекламна кампанія, - яскраве втілення однієї з ключових корпоративних цінностей УРАЛСИБ - ведення ефективного соціально відповідального бізнесу. Соціальну місію банк бачить, зокрема, в тому, щоб пропонувати актуальні та вигідні, але при цьому соціально орієнтовані продукти і послуги та сприяти зростанню благодійної активності в країні. Місія ця, що важливо, знаходить відображення в конкретних справах - так масштаби і напрямки благодійної діяльності УРАЛСИБ дозволяють йому, згідно з результатами дослідження газети "Ведомости" і Pricewaterhouse Coopers в 2008-2009 рр.., Незмінно бути в числі компаній - лідерів корпоративної благодійності в Росії.
"Гідний будинок дітям!" - Програма унікальна. Ця ініціатива Банку не тільки допомагає поліпшити якість життя дітей, які проживають в дитячих будинках та інтернатах, а й дає їм можливість знайти сім'ю, отримати освіту, знайти, одним словом, гідне місце в житті. В рамках проекту Банк пропонує своїм клієнтам стати власниками однойменної пластикової карти MasterCard. Щомісяця з власних коштів УРАЛСИБ направляє на реалізацію благодійних програм та проектів Дитячого фонду "Вікторія" 0,5% від грошового обороту з оплати товарів і послуг з використанням карт. Діє в УРАЛСИБ і спеціальний річний вклад "Гідний будинок дітям!" з підвищеною відсотковою ставкою - 14% річних.Із суми виплачуваних за вкладом відсотків БАНК УРАЛСИБ за дорученням клієнта відраховує 0,5% на фінансування проекту "Будинок для гідного життя" та інших благодійних програм Дитячого фонду "Вікторія". У підсумку - гідний наслідування приклад соціального підприємництва, коли клієнти отримують цікавий і об'єктивно вигідний продукт і послугу, бізнес не втрачає у своїй ефективності, а значні кошти йдуть на важливі і благі справи.

^ Соціальна відповідальність (Райфайзен банк аваль)

Материнська компанія банку в Австрії – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ – впроваджує свої стандарти ведення соціально відповідального бізнесу в усіх дочірніх банках у Центральній та Східній Європі, у тому числі й у Райффайзен Банку Аваль. Ділові стосунки та бізнес-етика регламентуються у банку власним Кодексом поведінки працівників.

У 2010 році банк продовжував займатися благодійною та спонсорською діяльністю на рівні і Центрального офісу, і регіонів.

Основний акцент у благодійній діяльності банку – це підтримка дитячих закладів для сиріт та дітей із проблемних сімей, а також дитячих лікувальних закладів. Крім того, банк активно підтримує проекти, спрямовані на розвиток культури та духовності українців.

Гарною традицією у фінансовій установі стало проведення благодійних толок до чергової річниці банку чи його обласних дирекцій у дитячих будинках, міських парках та на дитячих ігрових майданчиках. Вдалою стала також ініціатива Центрального офісу, підтримана й регіональними дирекціями, щодо проведення благодійних аукціонів, зібрані кошти від яких спрямовуються на лікування працівників банку, надання їм матеріальної допомоги чи на інші доброчинні цілі. Останнім часом у банку також поширюються такі форми благодійності, як придбання подарунків для вихованців дитячих будинків за власні кошти співробітників, волонтерство, донорство тощо.

У 2010 році банк продовжував підтримувати благодійні організації та фонди, а також громадські та гуманітарні організації. Так, було надано благодійну допомогу Міжнародному благодійному фонду «Україно! Я за тебе!» на підтримку доброчинного проекту «Подаруй дитині радість»; Київському міському благодійному фонду соціального захисту в’язнів – жертв нацистських переслідувань до 65-річчя великої Перемоги; Міжнародному благодійному фонду «Спорт і діти» для проведення благодійної акції «Планета бажань», а також Міжнародному благодійному фонду «Мистецька скарбниця» на підтримку доброчинного проекту «Книжковий кошик» із метою забезпечення книгами шкіл-інтернатів та бібліотек України. Підтримку банку отримали також громадські організації, що опікуються українською національною культурою: Шевченківський національний заповідник – на реконструкцію меморіалу Т.Г. Шевченка у м. Каневі; національна спілка театральних діячів України – на підтримку ветеранів сцени; громадська організація «Країна мрій» – на проведення однойменного етнофестивалю; Чернігівський академічний симфонічний оркестр «Філармонія» – на проведення міжнародного фестивалю класичної музики тощо. Крім того, банк долучився до благодійного аукціону для збору коштів на створення пам’ятника Олександру Вертинському в Києві та надав благодійну підтримку проекту з реставрації найстарішої будівлі Києво-Могилянської академії. Суттєву благодійну допомогу банк також надав на подолання наслідків літнього паводку в Чернівецькій області.

Протягом звітного року Райффайзен Банк Аваль реалізував і низку спонсорських проектів, спрямованих на підтримку національної культури, літератури, мистецтва. Приміром, банк продовжив підтримку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в якості титульного спонсора. Крім того, він підтримав етнічний фестиваль «Різдвяна країна мрій» у Києві, музичний рок-фестиваль «Славське – рок» у Львівській області, проведення Х Міжнародного економічного форуму «Міжнародна співпраця. Погляд у майбутнє» у Львові та інші спонсорські проекти.

Інвестуючи в соціальні проекти, Райффайзен Банк Аваль робить свій посильний внесок у підвищення добробуту українських громадян, впровадження новітніх технологій, розвиток освіти, культури, мистецтва. Розвиваючись сам, він розвиває середовище навколо себе.

Банк ВТБ

Одна зголовних задач благодійної діяльності ВТБпідтримка соціально незахищених верств населення, дітей-сиріт та дітей-інвалідів. Банк  надає регулярну допомогу дитячому охорони здоров'я, громадським організаціям, атакож виділяємо значні кошти на підтримку  освітніх програм. Головна мета благодійної політики - адресна допомога в рамках власних корпоративних програм. Так, з метою підтримки установ дитячої охорони здоров'я було створено власну благодійну програму «Світ без сліз».

Турбота про підростаюче покоління для банку ВТБ - одна з пріоритетних задач.Банк успішно співпрацюємо з Вищою школою економіки, Фінансової академієюпри Уряді РФ, ГОУ ВПО Військової академією ГШ НД РФ, МГИМО, МГУ ім. М.В.Ломоносова і поруч гімназій.

Банк ВТБ вже не перший рік регулярно надає фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів та інвалідів: при проведенні благодійних акцій, культурно-масових заходів для ветеранів, виданні брошури із спогадами учасників війни, наданні адресної матеріальної допомоги нужденним ветеранамта інвалідам.

Підтримка національної культури - найважливіший напрям соціальної політики банку та її комунікаційної стратегії. За останні роки ВТБ реалізував рядмасштабних проектів з найбільшими музеями і театрами країни. Ми беремо активну участь у культурному житті Москви і Санкт-Петербурга, сприяємопросуванню значущих проектів в російські регіони, допомагаємо розвиватикультурні зв'язки з іншими країнами. У березні 2011 року журнал «Профіль» склав рейтинг «Благодійники десятиліття». Банк ВТБ зайняв в ньому перший рядок в номінації «Меценат десятиліття».

Зокрема, протягом багатьох років ВТБ надає фінансову підтримку окремих проектів Маріїнського палацу, а з 2006 року є генеральним партнером театру. В рамках довгострокової співпраці з Маріїнським театром ВТБ підтримує Міжрегіональний громадський благодійний фонд розвитку Маріїнського театру, допомагає молодим виконавцям, сприяючи зростанню їх професійної майстерності.

Російський музей був заснований в 1895 році в Санкт-Петербурзі за указомімператора Миколи II. Урочисте відкриття першого в країні державного музею російського образотворчого мистецтва відбулося 19 березня (7 березня) 1898 року. Російський музей - це унікальне сховище художніх цінностей.
Протягом кількох років у банку ВТБ з Державним Російським музеєм (ГРМ) склалися добрі партнерські відносини. Співпраця з Російськиммузеєм сприяє заощадженню і популяризації історико-культурної національної спадщини, його збереження та примноження.


^ Сбербанк росии

В рамкахсвоєї основної діяльності та добровільних проектів банк  прагне сприятисталому розвитку та інформувати суспільство про наш прогрес у цій галузі. Банк приймає участь в соціально значущих проектах і займаємося спонсорської таблагодійної діяльністю, оскільки нам важливо розвиватися в гармонії із суспільством і робити внесок у поліпшення якості життя населення. Розвитокосвіти, науки, культури, спорту і допомогу людям, які опинилися у важкихситуаціях, - це підтримка наших клієнтів, співробітників і всіх тих, хто нас оточує.Це і інвестиції в майбутнє.

Банк реалізує масштабні проекти в галузі спонсорства та благодійності, спрямовані на підвищення якості життя населення, реалізацію людського потенціалу та поліпшення соціального та інвестиційного клімату в країні.
Діяльність в цій галузі здійснює Комісія з благодійної та спонсорської діяльності відповідно до спеціального регламенту. Комісію очолює Президент, Голова Правління ВАТ «СБЕРбанк Росії». Всі благодійні проекти затверджуються Правлінням Банку.

У 2010 році Банк здійснював спільні проекти з російськими навчальними закладами, надавав адресну допомогу дитячим будинкам та іншим організаціям. Також Банк брав участь в реалізації таких великих проектів, як «Подаруй життя», Олімпійські ігри в Сочі, «Золота маска».

Інвестиції в освіту та науку

Банком розроблена концепція стратегічного партнерства з провідними російськими вузами, спрямована на залучення в Банк талановитих молодих фахівців і підтримку майбутньої інтелектуальної еліти країни. Відповідно до неї на базі Проектно-навчального інституту СБЕРбанку та Національного дослідницького університету - Вищої школи економіки проводиться магістерська програма для випускників провідних технічних вузів, у тому числі Московського державного технічного університету ім. Н. Е. Баумана, Національного дослідницького ядерного університету «МИФИ», Московського фізико-технічного інституту (державного університету).
При підтримці даного банку проводяться ділові ігри, олімпіади і конкурси ідей.Приклад такого заходу - Міжнародна студентська Олімпіада по управлінню комерційним банком, в якій взяли участь понад 5000 студентів з 400 вузів і 150 міст Росії, Білорусі, Україні та Казахстану. Переможці Олімпіади взяли участь у корпоративних програмах розвитку персоналу, їм була запропонована робота в системі Ощадбанку. Ми підтримали Всеросійську олімпіаду з фінансового ринку для старшокласників та Міжнародну студентську олімпіаду «Битва банків», а також сприяли проведенню Всеросійської олімпіади з фінансового ринку і «Зимової школи-2010» Економіко-математичної школи МГУ.

Підтримка тих, кому складно

Велика кількість дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, є однією з найгостріших проблем російського суспільства. Сбербанк усвідомлює, що для вирішення цієї проблеми потрібні чималі зусилля держави і суспільства, в тому числі щодо забезпечення соціально-економічного розвитку та підвищення якості життя населення. Сприяючи виконання цієї довгострокової завдання через свою основну діяльність, ми також допомагаємо дитячим будинкам та інтернатам вирішувати їх нагальні проблеми вже сьогодні.

У кожного регіонального підрозділу та центрального апарату Банку існують підшефні дитячі установи (дитячі будинки, притулки, центри соціальної реабілітації дітей з неблагополучних сімей тощо), яким регулярно надається допомога. У 2010 році співробітники СБЕРбанку взяли участь у понад 100 благодійних акціях.

Однією з гострих соціальних проблем в Росії залишається створення рівних умов для людей з інвалідністю. СБЕРбанк посильно сприяє вирішенню цієї проблеми, розвиваючи віддалене обслуговування, яке підвищує доступність банківських послуг. Також Банк співпрацює з організаціями, що займаються питаннями створення інфраструктури для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Бібліотека для сліпих

Молодіжний рух одного з відділень Північно-Кавказького територіального банку прийняло активну участь в організації благодійного аукціону, зібрані кошти пішли на потреби Бібліотеки для сліпих в Черкеську. Зокрема, співробітники розробили план заходу, зібрали і описали лоти, виготовлені вихованцями дитячих будинків Карачаєво-Черкеської Республіки. Провідним аукціону був один із співробітників Сбербанку. В результаті заходу вдалося зібрати понад 130 000 руб.

«Подаруй життя»

Банк з особливою увагою ставимося до дітей, на долю яких випали важкі випробування - онкологічні та інші важкі захворювання. На жаль, недостатнє фінансування є причиною браку медичних препаратів та обладнання, необхідних для порятунку їхніх життів. Банк намагаємося сприяти вирішенню цієї проблеми через співпрацю з Благодійним фондом «Подаруй життя» ..
Спільна благодійна програма Банку та Фонду полягає у випуску міжнародних карт Visa «Подаруй життя». З будь-якого платежу по карті Банк перераховує до Фонду три карбованці, а ще три рубля перераховує держатель картки.Також клієнти банку можуть відкрити вклад «Подаруй життя», за яким 0,3% річних від суми відсотків за кожний минулий період перераховується на адресу Фонду.Схожі:

Соціально-етичний маркетинг iconКо-маркетинг ко-маркетинг
Ко-маркетинг (від англ. Co-marketing) або спільний маркетинг це спільне управління створенням послуг І товарів, а також механізмами...
Соціально-етичний маркетинг iconХарківська Національна Академія Міського Господарства Лисенко М. С. Програма І робоча програма навчальної дисципліни Етичний кодекс
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етичний кодекс» для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом...
Соціально-етичний маркетинг iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Соціально-етичний маркетинг iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Соціально-етичний маркетинг iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Соціально-етичний маркетинг iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Соціально-етичний маркетинг iconСтратегічний маркетинг
...
Соціально-етичний маркетинг iconТемы рефератов по курсу «маркетинг» Маркетинг и его роль в экономическом развитии страны. Маркетинга и его эволюция. Маркетинг как система хозяйствования

Соціально-етичний маркетинг iconПрограма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг»
Розробник – Жук А. В., ст викладач кафедри економічної теорії та соціально-економічної політики
Соціально-етичний маркетинг iconДокументи
1. /Економ_ка СГ виробництва, маркетинг/Економ_ка СГ виробництва маркетинг лекц_х.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи