Зміст дисципліни за темами icon

Зміст дисципліни за темами
Скачати 60.82 Kb.
НазваЗміст дисципліни за темами
Дата21.11.2012
Розмір60.82 Kb.
ТипКонцепція

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ


Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Історія виникнення екологічної науки. Поняття “екології” як міждисциплінарної комплексної науки, її предмет, обсяг та завдання. Поняття раціонального природокористування, економіки природокористування. Взаємозв’язок екології та економіки. Економічні складові екологічної науки. Загальна характеристика основних компонентів навколишнього середовища. Концепція біосфери В.І. Вернадського. Функції природи в системі “суспільство–природа”. Основні закони екології. Глобальний характер проблем природокористування.


Тема 2.^ ЕКОСИСТЕМИ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЗАКОНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем. Класифікація екосистем. Компоненти екосистеми, закони формування її структури. Екологічні фактори. Біогеоценоз. Лімітуючи екологічні фактори, принцип Лібіха. Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах. Концентрація речовини у трофічних ланцюгах. Розвиток та еволюція екосистем. Стійкість і саморегуляція екосистем. Енергія в екосистемах і її продуктивність.


Тема 3^ . ВИДИ І НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДУ

Поняття антропогенного впливу на природу. Нейтральний, негативний та позитивний різновиди впливу. Компонентно-функціональна класифікація процесів антропогенного впливу на природу: використання природних ресурсів, забруднення, порушення ґрунтів, порушення режиму водних систем, трансформація рельєфу, вплив на біоту та людину, вплив на глобальну екосистему Землі. Характеристика різних видів негативного техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

Поняття “забруднення”, “забруднююча речовина” та “забруднювач”. Класифікація і характеристики забруднювачів. Найбільш розповсюджені забруднювачі. Поведінка забруднювачів в навколишньому середовищі. Явище синергізму та антагонізму. Нормативи обмеження рівня забруднення навколишнього середовища.

Антропогенний ресурсний цикл: поняття, етапи, основні характеристики. Категорії і класифікація відходів. Переробка твердих відходів. Утилізація і ліквідація викидів стічних вод.

Поняття маловідходних та безвідходних технологій. Стан, перспективи розвитку, економічна доцільність маловідходних і безвідходних технологій. Технологічні засоби попередження та ліквідації забруднення природного середовища.

Глобальне забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Проблема атмосферного озону. Озонові дірки: причини виникнення та їх вплив на людину й біосферу. Проблема забезпечення людства прісною водою. Охорона Світового океану. Екологічні наслідки забруднення Світового океану. Охорона і раціональне використання ґрунтів та надр. Ліси, деградація лісів і екологічні наслідки цього процесу. Рекреаційні території.


Тема 4.^ Екологічний моніторинг і система екологічної інформаці

Формування інформаційного механізму у природокористуванні. Поняття ”екологічний моніторинг”. Принципи державного моніторингу навколишнього середовища. Актуальність проблем моніторингу. Основні завдання екологічного моніторингу. Види моніторингу залежно від призначення: загальний (стандартний), оперативний (кризовий), фоновий (науковий). Підсистеми екологічного моніторингу. Рівні моніторингу (локальний, регіональний, національний, глобальний). Організаційна структура державного екологічного моніторингу в Україні.

Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища. Гранично допустимі концентрації. Визначення гранично допустимих викидів та скидів у навколишнє природне середовище. Екологічний контроль стану довкілля. Нормування споживання природних ресурсів галузями народного споживання. Ліміти споживання. Роль екологічної паспортизації підприємств у визначенні їхнього впливу на навколишнє середовище і в контролі за дотриманням природоохоронних норм і правил у процесі господарської діяльності. Зміст і структура екологічного паспорта підприємств.


Тема 5.^ Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовищ

Загальна характеристика економічного механізму природокористування. Поняття природоохоронних витрат, їх класифікація і структура (витрати на запобігання забруднення, на зменшення шкідливого впливу, на ліквідацію наслідків забруднення). Еколого-економічні збитки (фактичні, можливі, відверненені, ліквідовані, потенційні). Виникнення еколого-економічних збитків. Фактори, що визначають величину еколого-економічних збитків. Підходи та методи визначення еколого-економічних збитків.

Еколого-економічні інструменти та їх класифікація. Системи еколого-економічних інструментів та фактори їх формування (механізм реалізації, природа впливу, встановлення ставок, вихідні принципи впливу тощо).

Загальна характеристика основних форм еколого-економічних інструментів. Податкові інструменти. Мита. Штрафи. Субсидії та дотації. Кредити. Відшкодування витрат. Цінові інструменти. Сприяння та обмеження на ринку.

Екологічне страхування. Екологічні платежі та збори.

Платежі за ресурси, їх види нормативи: платежі за використання водних ресурсів, платежі за лісокористування, плата за використання земельних ресурсів. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування: платежі за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти (обчислення штрафів за скидання стічних вод у водне середовище); платежі за викиди в атмосферу; платежі за розміщення відходів.


Тема 6.^ Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльност

Природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи. Економічне обґрунтування природоохоронних заходів. Економічна ефективність природоохоронних заходів. Абсолютні та відносні показники ефективності природоохоронної діяльності. Чистий і повний економічний ефект природоохоронних заходів. Визначення економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів

Складові впливу науково-технічного прогресу на довкілля. Поняття маловідходних та безвідходних технологій. Стан, перспективи розвитку, економічна доцільність маловідходних і безвідходних технологій. Технологічні засоби попередження та ліквідації забруднення природного середовища. Ресурсозбереження – один з основних напрямів інтенсифікації виробництва. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.

Тема 7. ^ Управління в сфері охорони природного середовища та природокористування

Поняття управління природокористуванням. Екологізація економіки як найважливіша мета управління природокористуванням. Організація системи управління природокористуванням.

Поняття екологічної політики. Об’єкти державної екологічної політики (середовище мешкання людей, природні об’єкти, що особливо охороняються, повітряний басейн, природні води тощо). Загальна характеристика основних механізмів реалізації екологічної політики (правовий, адміністративний, економічний, інформаційний).

Поняття природоохоронного законодавства. Характеристика систем природоохоронних законів України. Найважливіші положення Закону України “Про охорону навколишнього середовища”.

Організація екологічного планування (основні принципи, етапи процесу планування, загальна характеристика основних видів екологічних програм як результат екологічного планування).

Загальна характеристика адміністративних методів управління в природокористуванні. Стандартизація і нормування. Ліцензування природокористування. Прямі заборони і лімітування. Державний і відомчий контроль. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення (кримінальна, адміністративна, дисциплінарна).

Система органів усіх гілок влади (законодавчої, виконавчої, судової), що регулюють та контролюють природокористування.


ТЕМА 8. ^ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Україна в планетарній екосистемі. Розташування України по відношенню до водних і повітряних потоків забруднення. Особливості еколого-економічного становища України. Територіальні відмінності екологічних проблем в регіонах України. Регіони підвищеної екологічної напруги. Основні напрямки розв’язання просторових екологічних проблем.


Тема 9. ^ Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Фактори, що обумовлюють необхідність міжнародного співробітництва у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища. Напрямки та форми міжнародного співробітництва. Загальна характеристика основних форм міжнародного співробітництва (парламентське співробітництво, взаємодія виконавчих структур, співробітництво конвенційного типу, науково-технічне співробітництво). Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля. Специфіка зарубіжного екологічного законодавства та механізм його чинності. Основні міжнародні конвенції з природокористування та охорони навколишнього середовища.

Екологічна політика розвинених зарубіжних країн. Структура управління природокористуванням в окремих країнах. Економічні важелі управління природокористуванням. Діяльність ООН, її структурних підрозділів та інших міжнародних організацій (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВМО, ВООЗ, ММО, МАГАТЕ, МСОП, ЄЕК, Грінпіс тощо) в сфері міжнародного співробітництва з питань природокористування та охорони природи. Концепція сталого розвитку. Діяльність міжнародних фінансових інститутів (МБРР, ЄБРР, ВБ) в сфері охорони навколишнього середовища.

Схожі:

Зміст дисципліни за темами iconЗміст дисципліни за темами
move to 0-16381020
Зміст дисципліни за темами iconЗміст дисципліни за темами
Тема Міжнародні організації в інституціональному середовищі міжнародного бізнесу
Зміст дисципліни за темами iconФеноменологія релігії: її зміст,можливі форми функціонування та особливості вивчення. (2 год.)
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними темами важливої дисципліни релігієзнавчого циклу. При цьому подається не лише виклад...
Зміст дисципліни за темами iconПоложення про самостійну роботу студентів хду фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч посіб. К.: «Академвидав», 2006. 352 с. Виконати завдання за планом
Структура І зміст модулів самостійної роботи студентів з “Фізіології людини І тварин”, “Фізіології внд”. Взаємозв’язок між темами...
Зміст дисципліни за темами iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст дисципліни за темами iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст дисципліни за темами iconЗміст програми маркшейдерські дисципліни
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін,...
Зміст дисципліни за темами iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами „Постійний струм”
Постійний струм” І „Синусоїдний струм” з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки
Зміст дисципліни за темами iconНавчальне видання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" за темами „Постійний струм” І...
Зміст дисципліни за темами iconФеноменологія релігії
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними темами важливої дисципліни релігієзнавчого циклу. При цьому подається не лише виклад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи