Державний вищий навчальний заклад icon

Державний вищий навчальний заклад
Скачати 310.18 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата02.08.2012
Розмір310.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи НБУ»
МЕНЕДЖМЕНТ


Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи


Для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

СУМИ


ДВНЗ «УАБС НБУ»

Укладач: к.е.н., доцент Гончарова М.Л.

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………….5


 1. Мета і задачі контрольної роботи………………………………………….…6

 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

  1. Вказівки до виконання теоретичного і практичного завдання………6

  2. Визначення номеру варіанту контрольної роботи……………………5

  3. Вимоги до оформлення контрольної роботи.....................................…7

 3. Варіанти завдань контрольної роботи………………………….……………8

 4. Перелік питань для складання іспиту............................................................21

Список рекомендованої літератури…………………………………………23

Додатки


ВступВивчення дисципліни “Менеджмент” заочного відділення спеціальності “Фінанси”, “Банківська справа” “Облік і аудит” передбачає забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів з менеджменту за наступними основними напрямками:

 • основні поняття і категорії науки управління, загальні закономірності формування, функціонування і розвитку систем управління;

 • зміст і процеси реалізації функцій управління;

 • управлінські рішення у системі менеджменту підприємства;

 • комунікаційні процеси в організації;

 • методи й моделі, що застосовуються в процесі розробки та ухвалення управлінського рішення;

 • соціально-психологічні аспекти менеджменту;

 • ефективність менеджменту.

Самостійна робота студентів заочного відділення з дисципліни “Менеджмент” включає вивчення програмних питань за допомогою основної навчальної та допоміжної літератури, вивчення та конспектування законодавчих та нормативних актів, вивчення і аналіз практики менеджменту, а також виконання контрольної роботи, яка повинна підтвердити опанування студентами теоретичних знань в обсязі навчальної програми та здатність використовувати одержані знання у практичній діяльності. 1. ^ Мета і завдання контрольної роботи.


Метою контрольної роботи є вивчення теоретичних основ менеджменту при підготовці студентів за спеціальністю “Фінанси”, “Банківська справа” “Облік і аудит” і формування вмінь використання теоретичних знань в рішенні практичних задач управління в організаціях та підприємствах.

Виходячи з цієї мети, завданнями виконання контрольної роботи є наступні:

 • вивчення навчальної та спеціальної літератури згідно з рекомендованим списком;

 • систематизація та узагальнення теоретичного матеріалу з питань завдання;

 • розробка управлінських рішень щодо вирішення проблемної ситуації в підприємстві.
 1. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
  1. Вказівки до виконання теоретичного та практичного завдання.


Контрольна робота складається з двох завдань: теоретичного та практичного. Для її виконання студенту необхідно вивчити підручники, навчальні посібники та іншу спеціальну літературу з менеджменту.

Виконання теоретичного завдання повинно охоплювати глибоке розкриття сутності питання, характеристику різних підходів та точок зору, а також позиції студента. Викладення теоретичного питання повинно супроводжуватися схемами, таблицями, які дозволяють наочно демонструвати матеріал, що розкривається. Також рекомендується наводити практичні приклади, які підтверджують ступінь оволодіння студентом теоретичним матеріалом та вміння використовувати його на практиці.

Виконання практичного завдання, поданого у контрольній роботі у виді ситуації, передбачає узагальнення відповідних теоретичних знань, які придбані студентом при вивченні дисципліни “Менеджмент”. Відповідь по практичному завданню повинна бути змістовною, аргументованою, розкривати всі аспекти питання та містити ілюстративний матеріал.

В кінці контрольної роботи наводиться список використаних джерел.

2.2. Визначення номеру варіанту контрольної роботи


Завдання по контрольній роботі встановлюється відповідно до таблиці 1 у залежності від початкової букви прізвища студента.

^
Таблиця 1.
Розподіл завдань контрольної роботи
Початкова буква прізвища

№ варіанту


Початкова буква прізвища

№ варіанту


А

1

О

16

Б

2

Па – Пл

17

В

3

Пм – Пя

18

Г

4

Ра – Рл

19

Д

5

Рм – Ря

20

Е

6

Са – Сл

21

Ж

7

См – Ся

22

З, И

8

Т

23

Ка – Кл

9

У,Ф

24

Км – Кя

10

Х, Ц

25

Л


11

Ч

26

Ма – Мл

12

Ш,Щ

27

Мл – Мя

13

Э, Ю

28

На – Нл

14

Я

29

Нм – Ня

15
Контрольна робота, що подана у письмовому виді і отримала позитивний відзив рецензента, може бути зарахована тільки після усної співбесіди студента з викладачем кафедри. Не зараховану роботу студенту варто переробити відповідно до зауважень рецензента. Студенти, які не захистили контрольну роботу, до екзамену з дисципліни “Менеджмент” не допускаються.  1. ^ Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш (додаток А), зміст основну частину та список літератури.

Контрольна робота оформляється відповідно до загальних вимог діючих стандартів.

Загальний обсяг контрольної роботи складає не менше 15 сторінок друкованого тексту з інтервалом 1,5 рядка, шрифт - Times New Roman, розмір – 14 pt при виконанні на комп‘ютері або аналогічний обсяг рукописного тексту. При написанні рекомендуються застосовувати таку береги: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та низу – 2 см.

Відповідно до встановленого порядку контрольна робота представляється студентом для перевірки на кафедру менеджменту не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.

Контрольна робота повинна бути зброшурована.

 1. Варіанти завдань контрольної роботи

Варіант 1.

Теоретичні питання.

 1. Менеджмент як різновид господарського управління. Основні елементи менеджменту та їх характеристика.

 2. Поняття кар‘єри та сфери її реалізації.

 3. Аналіз управлінських обмежень.

Ситуація.

ЗАТ “Група Норд” – однин із самих крупних вітчизняних виробників побутової техніки. Асортиментний перелік підприємства включає сучасні холодильники та морозильники, газові та електричні плити, кондиціонери, торговельне холодильне обладнання, комплектуючі вироби. У поточному році ЗАТ “Група Норд” виступила ініціатором створення фінансово-промислової групи «Домотех». За повідомленням інформагентства України очікується, що в її склад увійдуть: Дніпропетровський і Васильківський заводи побутових холодильників «Норд». За планами творців, «Домотех» буде спеціалізуватися на виробництві побутової техніки і комплектуючого обладнання.

Визначте місію ЗАТ “Група Норд”. Вкажіть стратегічну мету ЗАТ “Група Норд”, визначите яку стратегічну альтернативу має намір використовувати фірма?


Варіант 2.

Теоретичні питання.

 1. Організація як відкрита система. Види організацій. Ознаки організації.

 2. Сучасні методи та моделі прийняття раціональних та стратегічних управлінських рішень.

 3. Проблеми делегування повноважень.

Ситуація.

Найбільш гостро проблеми організації постають у воюючих арміях. Які види рішень приймаються головним командуванням, а які залишаються на розсуд польових командирів? Які принципи управління диктують необхідність такого розподілу? Чи можна відокремити питання координації та мотивації при вирішені проблем організації Збройних сил?


Варіант 3.

Теоретичні питання.

 1. Методологія планування. Організаційні рівні планування. Стратегічне планування, мети і принципи стратегічного планування.

 2. Поняття організаційної структури. Організаційні структури, принципи їхньої побудови.

 3. Структура конфлікту.Ситуація.

Ви працюєте менеджером торговельної фірми. Упродовж дня Вам доводиться передавати багато інформації підлеглим і вищому керівництву. Виберіть для кожної ситуації найефективніший метод комунікації, якщо Вам необхідно:

 • ознайомити свого начальника зі своєю ідеєю щодо поліпшення роботи дільниці, якою Ви керуєте;

 • вказати одному із працівників про істотні недоліки у його роботі;

 • привітати колишнього співробітника із 70-річчям;

 • повідомити постійних покупців про те, що фірма вимушена дещо підвищити ціни на свою продукцію;

 • поінформувати підлеглих про те, що обсяги замовлень знижуються і можливе їх скорочення;

 • попередити колег про перенесення часу проведення наради;

 • домовитися про ділову зустріч із шефом;

 • оголосити про структурні зміни у підрозділі, яким Ви керуєте;

 • повідомити постачальника про те, що Ваша фірма планує зменшити обсяги закупівель, бо інший постачальник знизив ціни і фірма укладає угоду про постачання з ним.Варіант 4.

Теоретичні питання.

 1. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

 2. Сутність і характеристика функції організації.

 3. Економічні методи управління.

Ситуація.

Корпорація "Техноком" - одна з найбільших у Східній Європі. Бізнес налаштований на виробництво продуктів швидкого приготування. За оцінками експертів корпорація контролює 60% українського ринку. До 20% продукції "Технокому" експортується в країни ближнього та детальнього зарубіжжя: Росію, Білорусь, Молдову, Румунію, Казахстан, Литву, Латвію, Естонію, Німечину, Польщу, Чехію, Ізраїль, Болгарію. Система менеджменту якості, яка впроваджена в компанії, сертифікована за міжнародним стандартом якості ІSO 9001: 2000. Корпорація неодноразово ставала лауреатом національних конкурсів і фестивалів "Європейська якість", "Вища проба". Торгова марка "Мівіна", "Лушеда" та "Бім-Бім" - переможці національному конкурсу "Золота торгова марка".

Додаткова інформація

^ Ситуація на ринку. Продукти швидкого харчування - один з на більш динамічних ринків, що розвивається. Зі зростанням добробуту все більше споживачів намагаються витрачати менше часу на приготування їжі.

Проте для виробників "швидкої їжі" така кон'юнктура ринку мім не тільки позитивні риси: чим привабливіше поле бізнесу, тим більше бажаючих у ньому працювати.

Тому в останні кілька років конкуренція поступово загострюється и ринок насичений як продуктами, до яких звик споживач, так і новими продуктами.

За оцінками аналітиків, при загальній стабільності ринку (темпи зростання в межах 10-15%) слід очікувати вибіркове збільшення продажу за новими товарними групами. Наприклад, можлива поява відносно дороговартісних вітчизняних "швидких" продуктів, тому що попит на них уже сформований.

Конкурентоспроможність. Основним способом захисту свої конкурентних переваг "Техніком" розглядає впровадження систем СКМ (маркетинг відносин зі споживачем). Наприклад, на основі аналізу переваг споживачів компанією була розроблена концепція нових продуктів: рисових чіпсів ТМ "Бім-Бім", рисової локшини та рисової вермішелі преміях-класу "Лушеда", до складу яких входять сублімовані овочеві компоненти.

Другим засобом збереження конкурентоспроможності є реінвестування виробництва та нарощування потужностей. У минулому році компанія ввела в експлуатацію дві великі фабрики - макаронну їй картонну, інвестувавши в цей проект $8 млн. В харчовій промисловості занадто виражений масштаб виробництва. Тому компанія, знижаючи умовно-постійні витрати на одиницю продукції, посилює свої конкурентні позиції.

Персонал. В компанії широко використовуються нематеріальні методи мотивації. Крім того, компанія забезпечує і грошову винагороду, а також безкоштовне харчування, літній відпочинок, можливість займатися спортом у власному спортивному комплексі, лікування у власному "Центрі східної медицини". Компанія негативно ставиться щодо понаднормової праці.

Оскільки попит на продукти швидкого приготування в Україні вже сформований виникає загроза: появи на ринку вітчизняною виробника з потужним виробництвом; виходу на український ринок зарубіжних компаній з аналогічними продуктами.

Завдання до ситуаційної вправи.

 1. Проаналізуйте зовнішнє бізнес-середовище для корпорації “Техноком”

 2. Проаналізуйте внутрішнє середовище корпорації "Техноком" на основі матеріалу, викладеного в постановці завдання.

 3. Побудуйте матрицю SWOT.

 4. Як саме корпорація “Техноком” иоже впливати на поведінку споживачів?

 5. Які основні джерела формування конкурентних переваг можна визначити для корпорації "Техноком"?

 6. Визначити, який тип стратегії слід обрати компанії "Техноком"?


Варіант 5.

Теоретичні питання.

 1. Предмет, мета і головна задача менеджменту. Об‘єкт та предмет вивчення науки менеджменту.

 2. Управлінське рішення. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень.

 3. Теорія очікувань Врума-Йеттона.

Ситуація.

Одним з найважливіших завдань менеджменту є створення механізму заохочення працівників до ефективного виконання заданих функцій згідно з визначеними функціями і завданнями. Таким механізмом є обґрунтована система мотивації, яка дає змогу цілеспрямовано впливати на поведінку людей відповідно до потреб організації. Які з відомих Вам прийомів мотивації найбільше підходять до умов сучасної України? А які найменш?


Варіант 6.

Теоретичні питання.

 1. Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту.

 2. Типи організаційних структур: лінійний, функціональний, змішаний, дивізіональний, матричний.

 3. Прогнозування в управлінні.

Ситуація. Менеджери, що працюють на міжнародному рівні повинні мати на увазі, що відносна значимість різних потреб людей може змінюватись в різних країнах, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Поясність це на прикладі України та однієї з країн Європейського Союзу.


Варіант 7.

Теоретичні питання.

 1. Сутність і функції цілей менеджменту. Вимоги, що подаються до цілей менеджменту. Класифікація цілей менеджменту

 2. Поняття і місце планування в системі менеджменту. Види планів і підходи до їх розробки.

 3. Умови ефективного контролю.

Ситуація.

У ході минулого десятиліття виробник папера і паперових виробів фірма «Скотт лейпер компані» зіштовхнулася зі зростаючою конкуренцією з боку виробників марочних і звичайних паперових товарів, утратила частину своєї колишньої частки ринку і вперше за час свого існування змушена була зайнятися розробкою стратегічного плану.

Обґрунтуйте, на яких етапах стратегічного планування варто сконцентрувати увагу фірми. Визначите стратегічну мету фірми.


Варіант 8.

Теоретичні питання.

 1. Оперативне планування, мети, задачі методи.

 2. Управління організаційними змінами. Причини опору організаційним змінам та методи їх подолання.

 3. Види контролю.

Ситуація.

Традиційно виділяють три рівні управління: нижчий, середній та вищий. Які ролі виконують в організації керівники нижчого, середнього та вищого рівнів (використовуйте класифікацію управлінських ролей за визначенням Мінцберга).


Варіант 9.

Теоретичні питання.

 1. Види планування та їх взаємозв‘язок. Складові процесу стратегічного планування.

 2. Змістовні теорії мотивації.

 3. Роль керівника у життєдіяльності організації.

Ситуація.

Заповніть таблицю з характеристики видів організаційної структури управління.

Організаційна структура

Сильні сторони

Слабкі сторони

Умови використання

 1. Лінійна


 1. Лінійно-функціональна


 1. Дивізіональна


 1. Матрична
Варіант 10.

Теоретичні питання.

 1. Підходи до оптимізації управлінських рішень.

 2. Прогнозування результатів прийняття рішень.

 3. Структура конфлікту.

Ситуація.

Найбільш гостро проблеми організації постають у воюючих арміях. Які види рішень приймаються головним командуванням, а які залишаються на розсуд польових командирів? Які принципи управління диктують необхідність такого розподілу? Чи можна відокремити питання координації та мотивації при вирішені проблем організації Збройних сил?


Варіант 11.

Теоретичні питання.

 1. Типи моделей: фізична, аналогова, математична. Основні моделі застосування в менеджменті: теорія ігор, теорія черг, модель керування запасами, моделі лінійного програмування, імітаційні моделі, економічний аналіз.

 2. Поняття балансу влади. Класифікація форм влади.

 3. Стрес та його ознаки.

Ситуація.

Якщо розглядати організацію як систему, то поряд з такими її властивостями, як відкритість, складність, цілісність, поліструктурність, мінливість, ієрархічність, можна сказати ще й організація “живуча” система. Поясність, як ви це розумієте?


Варіант 12.

Теоретичні питання.

 1. Поведінкові аспекти ухвалення рішення.
 2. ^
  Інформація та комунікації в організаціях.

 3. Значення новаторства, інноваційних процесів.

Ситуація.

Закінчується четвертий квартал, Юрій Єрмаков складає звіт по прибутках для регіонального менеджера свого підрозділу. Він неприємно здивований тим, що вперше за весь час його перебування на посаді менеджера збуту у компанії його група не попадає в групу регіональних лідерів. Єрмаков помічає, що у порівнянні із по­переднім роком рівень продажів дещо знизився, але він надіявся, що в останньому кварталі колектив надолужить упущене, тим бі­льше, що акціонери компанії вимагали підвисити інтенсивність збуту. Єрмаков побоювався, що в компанії почнеться скорочення торгових робітників, а це значить, що внутрішня культура, завдяки якій він проробив у фірмі більше 10 років, зміниться.

Проаналізувавши таблицю індивідуальних результатів, він дійшов висновку, що проблема полягає у співробітнику Андрію Іванову, який проробив у компанії понад 20 років. Колись він був лідером серед реалізаторів, але останні три роки він не досягає на­віть планових показників. На відміну від молодших робітників, Іванов погано розбирається у нових продуктах компанії, а його ме­тоди продажів скоріш схожі на методи продажу "по старинці", че­рез що вони стали абсолютно неефективними.

Єрмаков запропонував Іванову проконсультуватися з більш молодими та більш успішними працівниками, але той відмовився.

Менеджер розуміє, що цього достатньо, щоб Іванова звільни­ли, але тому 54 роки і він вже навряд чи знайде роботу з тією ж за­робітною платою. Іванов не тільки друг Єрмакова, але й улюбле­нець всього колективу. Його звільнення позначиться на настроях працівників. Ермаков не бажає звільняти його, однак не може ри­зикувати репутацією всього відділу та своєю власною.

Що потрібно зробити Ю. Єрмакову у даній ситуації? Запро­понуйте ряд дій, які потрібно здійснити менеджеру, щоб підвисити рівень продажів. Поясніть залежність ефективності роботи колек­тиву від стану внутрішнього середовища. Відповідь обгрунтуйте.


Варіант 13.

Теоретичні питання.

 1. Функція планування та її основні форми.

 2. У. Тейлор “Принципи наукового управління”.

 3. Управління в умовах різних культур.

Ситуація.

Для з'ясування причин зниження продуктивності відділу гарантій­них листів. Першого Національного Банку в м. Чикаго керівництво опитало своїх службовців із приводу ступеня задоволеності робо­тою. З'ясувалося, що причиною незадоволеності служить однома­нітність у роботі з паперами, що нагадує роботу на конвеєрі та роздрібненість завдань, що призводила до нерозуміння загального змісту роботи.

Протягом декількох наступних місяців при участі працівників були переглянуті всі завдання-операції і багато з тих операцій, ко­трі до того виконувалися роздільно, були об'єднані, що дозволило створити повний цикл із більш високим рівнем відповідальності. Службовці пройшли перепідготовку з метою удосконалення своїх навичок, була підвищена заробітна плата, впроваджено новий рі­вень відповідальності у роботі.

Рік по тому було відзначено значне підвищення прибутковості, ступеня задоволеності клієнтів і високої трудової моралі службовців.

Яке значення мають здібності та потреби службовців, які працюють у відділі гарантійних листів, в ефективності їхньої праці? Відповідь обґрунтуйте. Чи змінилися цілі та технологія відділу?


Варіант 14.

Теоретичні питання.

 1. Вчення М. Вебера про ідеальну бюрократичну організацію управління.

 2. Оцінка та аналіз організаційних структур управління.

 3. Бюрократія та корупція, як іманентні риси організації.

Ситуація.

Організації завжди знаходяться під впливом зовнішнього середо­вища. Це середовище не є стабільним і тому організаціям потрібно завжди пристосовуватись до його змін. Зміни середовища явища можуть нести в собі як загрози, так і можливості. Загрози - це не­гативні тенденції та явища, що можуть призвести, при відсутності відповідної реакції підприємства, до значних втрат обсягу продаж та прибутків. Можливості - це позитивні тенденції та явища зов­нішнього середовища, що можуть сприяти до збільшенню обсягів продажу та прибутків.

На прикладі конкретної організації (за приклад можна взяти будь-яку організацію, з діяльністю якої ви більш-менш знайомі) опишіть деякі фактори зовнішнього середовища та проаналізуйте чим вони є для організації погрозами чи можливостями. Чи мо­жуть одні й ті ж самі фактори нести в собі як загрози, так і можли­вості для організації. Відповідь обгрунтуйте.


Варіант 15.

Теоретичні питання.

 1. Наукові праці Ф. та Л. Гілберті, Г. Форда.

 2. Поняття і сутність методів управління організаціями.

 3. Поняття стресу. Причини стресу.

Ситуація.

В останні часи погляд західного менеджменту спрямований у бік інтелектуального капіталу. Сьогодні в структурі практично будь-якої західної, японської або східнокорейської компанії, яка хоч трохи думає про своє майбутнє, працюють менеджери з інтелектуального капіталу. інтелектуальний капітал - це "інтелектуальний матеріал, що є формалізованим, зафіксованим та використовується задля виробництва більш цінного майна". Вважається, що відношення інтелектуального капіталу у сукупності вартості матеріальних засобів виробництва та фінансового капіталу коливається між 5:1 та 6:1. Інтелектуальний капітал компанії відіграє величезну роль у її подальшому розвитку.

Дайте обгрунтовану відповідача питання: які заходи треба впроваджувати вітчизняному менеджеру (керівнику організації") щодо збереження інтелектуального майна та його зростання? Як стимулювати робітників до розвитку їх інтелектуального потенціалу?


Варіант 16.

Теоретичні питання.

 1. Сутність та значення інформації.

 2. Підходи до оптимізації управлінських рішень.

 3. Формальне і неформальне лідерство.

Ситуація.

Одним із ключових питань управління у бізнесі було і залишається питання “що таке ефективний менеджер”? протягом сторіч це питання хвилювало багатьох, тому що відповідь на нього, по суті, є відповіддю на питання: “як досягти успіху?”


Варіант 17.

Теоретичні питання.

 1. “Дерево цілей” і методика його побудови.

 2. Тактичне планування, основні задачі і прийоми.

 3. Організаційні структури, принципи їхньої побудови.

Ситуація.

Часто після робочого дня менеджер констатує: “Я цілий день напружено працював, однак багато чого з того, які я намічав зробити, залишилося невиконаним!” Назвіть причини, що наш ваш погляд призводять до невиконання менеджером своїх задач. Що необхідно зробити, щоб менеджер міг реалізувати свої плани без перенапруги?

Варіант 18.

Теоретичні питання.

 1. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

 2. Внутрішнє середовище підприємства.

 3. Комунікаційний процес.

Ситуація.

Якщо розглядати організацію як систему, то поряд з такими її властивостями, як відкритість, складність, цілісність, поліструктурність, мінливість, ієрархічність, можна сказати ще й те що організація це "живуча" система. Поясніть, як ви це розумієте.


Варіант 19.

Теоретичні питання.

 1. Матриця розподілу функцій і методика її побудови.

 2. Фактори, що визначають формування структур керування виробництвом.

 3. Адміністративна модель прийняття управлінських рішень

Ситуація.

Каноскє Мацусіта був одним з найвидатніших менеджерів сучасності. Він заснував електротехнічну фірму "Мацусіта Денкі", яка і зараз є однією з провідних корпорацій світу. Він вважав, що своїм успіхом завдячує тим принципам, які проповідував. Він сформував таку лінію поведінки менеджера: "коли у тебе в підпорядкуванні 100 чоловік, ти повинен завжди бути серед них, коли 1000 - можеш зайняти місце в центрі, якщо ж ти керуєш 10000, будь на де якому видаленні, але там, відкіля усіх видно". Як ви вважаєте ця лінія поведінки відповідає вимогам сучасності чи ні? Чи повинні вітчизняні менеджери застосовувати цю лінію поведінки?


Варіант 20.

Теоретичні питання.

 1. Місія організації. Цілі організації та їх класифікація.

 2. Cутність та значення менеджменту. Види менеджменту.

 3. Система стратегічних, тактичних і оперативних планів.

Ситуація.

К. Мацусіта у своїй практиці вважав за найнеобхідне дискусії серед менеджерів на предмет пошуку найкращого з можливих рішень. Укажіть на переваги та недоліки такої практики.


Варіант 21.

Теоретичні питання.

 1. Сутність, призначення і характеристика функцій менеджменту

 2. Використання інформаційних технологій в управлінні організацією

 3. Класифікація управлінських рішень.

Ситуація.

Один із засновників ІВМ, Томас Дж. Уотсон, якого справедливо признають генієм сучасного менеджменту, стверджував: " Кожна організація, щоб вижити та добитися успіху, повинна насаджувати розумні переконання, на яких потрібно засновувати усю її політику та дії". Ця теза стала головною ланкою усієї системи мотивації корпорації ІВМ. Прокоментуйте цю тезу базуючись на фундаментальних положеннях менеджменту. Як ви думаєте, яку роль грає корпоративна культура в процесі керування організацією? Обгрунтуйте необхідність формування корпоративної культури на вітчизняних підприємствах. Яка робота ведеться, і яку треба б провести вашій організації по формуванню або відновленню головних її цінностей?


Варіант 22.

Теоретичні питання.

 1. Сутність та значення інформації.

 2. Підходи до оптимізації управлінських рішень.

 3. Поняття стресу. Причини стресу.

Ситуація.

У фірмах, які володіють мережами закусочних, деякі рішення відносно стандартів роботи приймаються центральним керівництвом, а інші залишаються на розсуд менеджерів окремих закусочних. Чим це можна пояснити? Чи можна у цій сфері бізнесу відокремити питання координації та мотивації?


Варіант 23.

Теоретичні питання.

 1. Необхідність моделювання.

 2. Структурні методи вирішення конфліктів.

 3. Ситуаційна модель Фідлера.

Ситуація.

Одне з фундаментальних положень теорії мотивації полягає в тому, що людина діє на підставі власних корисливих інтересів. У такому випадку, навіщо відвідувачі ресторанів залишають чайові? Уявіть собі, що ви провели дослідження, у якому порівнювали розміри чайових, які отримують робітники придорожніх ресторанів та ресторанів, які відвідують у більшості місцеві жителі. Який результат має бути найбільш вірогідним? Чому?


Варіант 24.

Теоретичні питання.

 1. Комунікаційний процес.

 2. Поняття керівництва і лідерства в менеджменті: подібність і розбіжності.

 3. Типи моделей: фізична, аналогова, математична.

Ситуація.

У багатьох коледжах та університетах кімнати у гуртожитках та інших субсидируємих університетом приміщеннях розподіляються згідно зі складною системою, яка заснована на принципах старшинства та лотереї. Чому цінова система не використовується для розподілу місць, щоб надавати житло тим, хто готовий платити більше за інших? Які переваги та недоліки були б властиві такій системі?

Варіант 25.

Теоретичні питання.

 1. Життєвий цикл організацій.

 2. Поняття організаційної структури.

 3. 4 системи у стилі лідерства Лайнера.

Ситуація.

Авіакомпанії часто використовують практику під назвою "надлишкове бронювання" через пасажирів, що спізнюються на свій рейс. Суть його полягає в тому, що квитків продається більш ніж мається на рейс. У випадках коли усі пасажири з'являються вчасно, треба "перекинути" деяку частину пасажирів на пізніший рейс. Який критерій треба використовувати при цьому? Якою на вашу думку буде реакція пасажирів на запропонований вами критерій? В останні роки в США звичайним явищем стала пропозиція бонусу тим пасажирам, які добровільно погодяться з умовами авіакомпанії. Оцініть таку альтернативу з точки зору, справедливості та ефективності.


Варіант 26.

Теоретичні питання.

 1. Процес формування стратегічного плану. Основні етапи.

 2. Управління організаційними змінами. Причини опору організаційним змінам та методи їх подолання.

 3. Види контролю.

Ситуація.

У США, Великобританії, Німеччині, Японії та у деяких інших країнах, що приділяють особливу увагу проблемам керування, існують комерційні організації виявлення й усунення корпоративних проблем. Один із напрямків діяльності таких організацій - консультування керівників підприємств з проблем комунікацій. Чому ефективні комунікації важливі для керівників й організацій? Опишіть проблеми з якими можуть зіткнутися керівники організацій, і які з цих проблем вони не спроможні розв'язати самотужки? Спробуйте сформулювати місію, ціль та кредо організації, що допомагає іншим організаціям у розв'язанні проблем пов'язаних із комунікаціями.


Варіант 27.

Теоретичні питання.

 1. Процес обміну інформацією. Бар‘єри на шляху організаційних комунікацій.

 2. Групове ухвалення рішень в організаціях.

 3. Визначення стилю керівництва методом Блейка-Моутон (решітка ГРИД).

Ситуація.

Місією автомобілебудівної компанії "Дженерал моторе" є "надання такої якості продукції та послуг, при якому наші покупці будуть забезпечені чудовим товаром, наші працівники і ділові партнери упевнені у нашому успіху, а власники наших акцій одержать найкращу віддачу на свої капіталовкладення". Які зміни відбудуться у місії організації у випадку, якщо керівництво компанії вирішить переорієнтувати свій бізнес на виробництво швейних машин? Які фактори впливають на місію організації? Розкрийте вплив цих факторів на місію компанії "Дженерал моторc". Спробуйте сформулювати місію будь-якої вітчизняної компанії.


Варіант 28.

Теоретичні питання.

 1. Бюрократія та корупція, як іманентні риси організації.

 2. Внесок вчених України радянського періоду в науку управління.

 3. Світові тенденції глобалізації та їхній вплив на вітчизняні організації.

Ситуація.

Організаційна культура - це система загальноприйнятих цінностей, переконань, правил, норм поведінки, що поділяють працівники організації. Організації мають своє "обличчя", власну унікальну культуру, що визначають, насамперед, які в ній люди працюють, їхні пропозиції, цінності, переконання. Сформулюйте та опишіть етапи формування організаційної структури. Приведіть приклад організації, що вдало сформувала корпоративну культуру. У чому полягають переваги організації, яка сформувала корпоративну культуру, перед організацією, яка не має такої?


Варіант 29.

Теоретичні питання.

 1. Японський досвід стратегічних рішень методом “ринги се”.

 2. Шляхи подолання основних бар‘єрів моделювання.

 3. Сучасні підходи до управління конфліктними ситуаціями.

Ситуація.

Ефективна і стійка діяльність будь-якої організації безпосередньо залежить від того, як керівники і працівники розуміють, оцінюють і враховують у своїх діях її життєвий цикл та кожну стадію циклу. Організації створюються, розвиваються, домагаються успіхів, слабшають і зрештою припиняють своє існування. Керівник повинен знати, на якій стадії розвитку знаходиться організація, і оцінювати, наскільки здійснювана діяльність та прийнятий стиль управління відповідають цій стадії. Сформулюйте та опишіть на конкретному прикладі життєвий цикл організації і його основні стадії. Що характерно для кожної стадії? Зобразіть графічно життєвий цикл розглянутої вами організації.

Питання до складання іспиту


 1. Поняття та сутність менеджменту. Організація як об‘єкт управління.

 2. Основні підходи до прийняття управлінських рішень.

 3. Основні методи прогнозування.

 4. Бенчмаркетинг, як новітній метод управління організаційними процесами.

 5. Змістовні та процесуальні теорії мотивації.

 6. Сучасні тенденції управлінської науки.

 7. Стратегічне прогнозування та планування.

 8. Ситуаційний підхід до прийняття управлінських рішень.

 9. Виникнення науки менеджменту і напрями еволюції управлінської думки.

 10. Еволюція поглядів на сутність менеджменту.

 11. Життєвий цикл організацій.

 12. Загальна характеристика і класифікація функцій менеджменту.

 13. Планування як загальна функція менеджменту.

 14. Система менеджменту організацій.

 15. Поняття організаційної структури. Організаційні структури принципи їх побудови.

 16. Мотивація як загальна функція менеджменту.

 17. Науковий підхід до прийняття управлінських рішень.

 18. Поняття про моделі і методи прийняття управлінських рішень.

 19. Поняття керівництва та лідерства у менеджменті: подібність і розходження.

 20. Основні моделі, які застосовуються у менеджменті.

 21. Адміністративна модель прийняття управлінських рішень.

 22. Конфлікти у сучасному менеджменті: моделі та концепції.

 23. Структура управлінського рішення.

 24. Оперативне планування.

 25. Неформальні комунікації в організації.

 26. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень.

 27. Бар'єри на шляху планування. Плани, програми і прогнози в системі планування діяльності організації.

 28. Контроль як загальна функція менеджменту.

 29. Організації та їх признаки. Види організацій.

 30. Методологія планування. Організаційні рівні планування.

 31. Сутність та характеристика функції організації.

 32. Внутрішнє середовище підприємства.

 33. Тактичне планування.

 34. Сприймання конфлікту як прояву протиріччя та джерела розвитку.

 35. Етапи комунікаційного процесу.

 36. Лінійна та функціональна організаційна структури. Загальна характеристика. Графічна будова.

 37. Управління. Види управління. Різниця між управлінням та менеджментом. Зв‘язок науки управління з іншими науками.

 38. Моделювання, як складова частина наукового підходу до прийняття рішення.

 39. Адаптивні організаційні структури. Загальна характеристика.

 40. Графічна побудова матричної організаційної структури та структури проектного типу.

 41. Характеристика стилів управління.

 42. Процес обміну інформацією. Бар‘єри на шляху організаційних комунікацій.

 43. Принципи управління. Теорія «Х» та теорія «Y» Д.Макгрегора.

 44. Проблеми делегування повноважень.

 45. Модель мотивації Портера-Лоулера.

 46. Основні елементи комунікаційного процесу в організаціях.

 47. Лідерство. Умови ефективного лідерства та керування.

 48. Конфлікти. Типи й види конфліктів та їх особливості.

 49. Проблеми делегування повноважень.

 50. Бюрократія та корупція, як іманентні риси організації.

 51. Місія, ціль, організаційна культура. Їх роль та значення у розвитку організації.

 52. Влада в системі відношень керівництва. Типи влади.

 53. Стратегічне планування в менеджменті. Мета та загальна характеристика.

 54. Теорія мотивацій у працях Д. МакГрегора, А. Маслоу, Ф. Герцберга.

 55. Контроль, як процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей. Види контролю.

 56. Механізм виробітку та методи прийняття управлінських рішень.

 57. Зовнішнє середовище організації прямого впливу. Можливості та погрози, що несе в собі зовнішнє середовище стосовно діяльності підприємства.

 58. Функції, принципи та методи менеджменту, їх реалізація в організації.

 59. Лідерство. Загальні характеристики. Основні моделі лідерства.

 60. Класифікаційні ознаки інформації, що існує в організаціях.

 61. Поняття і сутність методів управління організаціями. Класифікація методів управління.

 62. Сучасне поняття менеджменту. Предмет, мета і головна задача менеджменту. Об‘єкт та предмет вивчення науки менеджменту.

 63. Теорія очікувань Врумма-Йеттона.

 64. Класифікація конфліктів. Причини виникнення конфліктів.^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

 1. Амстронг Майкл. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов – на –Дону: «Феникс», 1998. – 512 с.

 2. Андрушків Б.М., Кузьмін O.Є. Основи менеджменту. - Львів: Cbіt, 1995. -296 с.

 3. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. СПб.: «Питер», 2000. - 384 стр.

 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: 2-е изд. учебник. – М.: «ФирмаГардарика», 1996. – 416 с.

 5. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е исправленное - М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. - 480 с.

 6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Г. : Банки и биржи , ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

 7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум.: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. –К.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ – 2000”, 2003.

 8. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 9. Громов А., Каменнова М., Старыгин А. Управление бизнес-процессами на основе технологии Workflow // Открытые системы. - 1997. - № 1.

 10. Завадський Й.С. Менеджмент: підручник для студентів економ. спец. вищих закладів.: У 2т. Т2. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 640 с.

 11. Как работают японские предприятия /Сокр. пер. с англ. /По ред. Мондена Я. и др. - М.: Экономика, 1989.

 12. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 556 с.

 13. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-е вид. доп. і перероб. – Львів Національний університет “Львівська політехніка”, 2003. –352 с.

 14. Лэйхифф Дж. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки. Питер, 2001. - 688 с.

 15. Менеджмент для руководителя / Кредисов А.И., Панченко Е.Г., Кредисов В.А. – К.: Знания, 1999. - 556 с.

 16. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: Дело, 1997.-704 с.

 17. Модульная программа для менеджеров. В 17 т. Т. 2: Организация и ее деловая среда / Национальный фонд подготовки кадров; Смирнова В.Г., Мильнер Б.З. – М.: Инфра-М, 1999. -328 с.

 18. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник для вузів. Житомир, 1999.

 19. Палеха Ю.И. Организация современной деловой коммуникации. К.: МАУП, 1996,- 164 с.

 20. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Учебное пособие.-СПб.: Знание, ИВЄСЄП, 2001. 496 с.

 21. Смирнов Э. А. Управленческие решения. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 264 с.

 22. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации, Питер, 2001, - 448 с.

 23. Управление это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, г. Форд. – Г.: Республика, 1992, - 351 с.

 24. Фрэнсис Дж, Роджерс. IBM: Взгляд изнутри: человек, фирма, маркетинг.-М.: Наука, 1991.

 25. Хміль Ф.І Практикум з менеджменту організацій: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 333 с.

 26. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 27. Черкасов В. В., Платонов СВ., Третяк В. И. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента. К.: Ваклер, Атлант, 1998 - 470 с.

 28. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.- 583 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 29. Якокка Л. Карьера менеджера. Тольятти: изд. дом «Довгань», 1997. – 350 с.

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКОВА

 1. Веснин В.Р. Основи менеджмента. М.: “ГНОМ-пресс” при сод. Т.Д. “Єлит-2000”,1999. – 440 с.

 2. Лозниця в.С. Психологія менеджменту: Навч. Посібник. – К: КНЕУ. 1997.-248с.

 3. Льюнс Д. Стресс-менеджер Перевод с англ. Серия “Технологии управления и менеджмента” М.: Из-во “Реол-бук”. ООО “Фирма”, Издательство АСТ 2000-266 с.

 4. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения /Под общей редакцией О.А. Страховой. – СПб: Издательство “Питер” , 2000. – 144с.

 5. Удальцова М.В., Аверченко Л.К. Социология и психология управления: практикум. – М. ИНФРА – М. : Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 180с.Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”


Кафедра менеджменту


Контрольна робота


з дисципліни_____________№ варіанту


Студента ___курсу


____________групи

Заочної форми навчання

____________________

П.І.Б.

Перевірив викладач_____________
Суми – 200__Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи