Регіональна економіка icon

Регіональна економіка
Скачати 264.76 Kb.
НазваРегіональна економіка
Дата02.08.2012
Розмір264.76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра менеджменту


регіональна економіка


Методичні рекомендації
щодо виконання контрольної роботи 


Для студентів 1 курсу
економічних спеціальностей

заочної форми навчання


Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

2011

Зміст

ВСТУП ……………………………………………………………………3

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ ………………………………………………………………. 53. Вимоги до оформлення контрольної роботи ……….. 6


4. Індивідуальні контрольні завдання ……………………. 7


5. питання до іспиту ……………………………………………. 11


Список рекомендованої літератури …………………….. 14


Додатки ……………………………………………………………… 16

ВСТУП


В умовах становлення і розвитку ринкових відносин для наукового обґрунтування радикальних економічних реформ особливого значення набуває регіональна економіка – наука, що досліджує сукупність соціально-економічних факторів і явищ; закономірності та принципи продуктивних сил; економічні зв’язки в межах держави або конкретних її регіонів. Особливо важливу роль відіграє регіональна економіка в
забезпеченні економічних і соціальних перетворень, створенні єдиного соціального простору при раціоналізації міжрегіональних зв’язків, формуванні регіональних ринків.

Вивчення теоретичних основ регіональної економіки, територіальної і галузевої структур господарського комплексу, методів регіональних досліджень, наукових засад та інструментів реалізації регіональної економічної політики мають не лише теоретичне, а й практичне значення для майбутніх економістів. Значну допомогу в отриманні цих знань покликані надати методичні рекомендації, які містять індивідуальні контрольні завдання, методичні вказівки щодо написання та оформлення контрольної роботи, список рекомендованої літератури.
^

ПОГОДИННИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ЗА ТЕМАМИ

№ пор.

Назва теми

Кількість годин

лекцій

семінарських (практичних)
занять

Самостійної

роботи

усього

Модуль 1. Регіональна економіка

1

Предмет, методи та завдання
дисципліни

0,25

-

5

5,25

2

Закономірності, принципи і фактори
розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

0,5

1

15

16,5

3

Природний та трудоресурсний потенціал України

0,5

0,5

12

13

4

Господарський комплекс України, його структура і трансформація
в ринкових умовах

-

-

10

10,25

5

Міжгалузеві господарські комплекси
та регіональні особливості їх розвитку
і розміщення

0,75

0,5

18

19
Усього

2

2

60

64

Модуль 2 «Економічний розвиток регіонів»

6

Економічне районування
та територіальна організація господарства

0,5

-

10

10,5

7

Регіон у системі територіального
поділу праці

-

-

10

10

8

Економіка регіонів України:
стан та перспективи розвитку

1

1

15

17

9

Сутність, мета і завдання
регіональної економічної політики

0,25

0,25

10

10,5

10

Механізм реалізації регіональної
економічної політики

0,25

0,5

18

18,75

11

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські
та інші світові структури

-

0,25

13

13,25

Усього

2

2

76

80

УСЬОГО

4

4

136

144
^

2. Методичні вказівки
щодо написання контрольної роботи


Контрольна робота з дисципліни “Регіональна економіка” виконується після самостійного вивчення студентом дисципліни відповідно до навчального плану та робочої програми. Написання контрольної роботи має сприяти кращому засвоєнню даного навчального курсу студентами заочної форми навчання. У ході виконання запропонованих завдань передбачається самостійна робота студентів стосовно підбору необхідної інформації з різноманітних джерел, а також вивчення та узагальнення матеріалів, що підлягали вивченню та дослідженню.

Контрольна робота повинна показати розуміння студентами не лише теоретичних засад регіональної економіки, але й практичну спрямованість, що передбачає проведення аналізу структури та динаміки народногосподарського комплексу України, використання картосхем розміщення підприємств певної галузі, а також розробку пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення важелів державного регулювання та реалізації ключових засад політики регіонального розвитку в нашій країні.

Головною складовою контрольної роботи є збирання й обробка інформації. Серед періодичних видань, в яких містяться окремі статті, присвячені проблемам регіональної економіки, слід виділити журнали: “Економіка України”, “Регіональна економіка”, “Економіст”, “Зовнішня торгівля”, а також окремі спеціалізовані видання, наприклад: “Фондовий ринок праці”, “Легка промисловість”, “Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України” та ін. При написанні роботи можна використати статті з таких газет, як “Урядовий кур’єр”, “Бізнес”, “Дзеркало тижня”, “Посередник”, “Діловий вісник”, “Деловая Украина” тощо.

Додаткову інформацію про світові тенденції розвитку економіки, окремі теоретичні питання з регіональної економіки, досвід країн, економіка яких подібна до української, можна отримати з російських журналів “Мировая экономика и международные отношения”, “Вопросы экономики”, “Российский экономический журнал” та ін.

Важливою складовою контрольної роботи є статистична інформація. Основними її джерелами є щорічні статистичні довідники господарства України, зокрема “Україна у цифрах”. Студенти можуть використовувати для повного розкриття питань контрольної роботи матеріали Інтернету та інших електронних інформаційних джерел. Однак посилання на ці джерела мають бути наведені за текстом та в списку літературних джерел. Адреси сайтів, які можна використати, наведені в додатку В.

Важливою складовою роботи є виконання графічного матеріалу, який допомагає наочно відобразити статистичний матеріал, визначити особливості розподілу і розміщення окремих явищ, формує навички з технічної обробки матеріалу. Найпоширенішими є розробка графіків, діаграм, картограм, картодіаграм.

До кожного графічного матеріалу і таблиці треба дати письмове пояснення (аналіз) динамічних змін явища або змін його структури, зробити групування територіальних одиниць за рівнем розвитку і розміщення явища (для картограм і картодіаграм), визначити чинники усіх змін, зробити екстраполяцію (прогноз на майбутнє) існуючих тенденцій на перспективу. Таблиці, діаграми та схеми мають бути пронумерованими за текстом, за необхідності їх можна винести в окремі додатки.

Викладення змісту питань має бути логічним і послідовним. Необхідно починати розкривати питання розділів із основних теоретичних визначень з послідовним їх поясненням і підтвердженням на практиці.


^ 3. Вимоги до оформлення
контрольної роботи


Контрольна робота повинна мати титульний аркуш, зміст (перелік контрольних завдань), основну частину та список літератури (форма титульного аркуша наведена в додатку А).

Контрольна робота оформляється відповідно до загальних вимог діючих стандартів. Виконувати роботу рекомендується на аркушах формату А4 або в окремому зошиті з полями для зауважень викладача.

У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел, на який повинні бути посилання за текстом. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог бібліографічного опису (додаток Б).

Загальний обсяг контрольної роботи повинен становити не більше 25 сторінок друкованого або рукописного тексту.

Р


оботу слід виконувати шрифтом – Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги: зліва – 3 см, справа, зверху та знизу – 2 см. Нумерацію сторінок слід проставляти у верхньому правому куті, починаючи з третьої сторінки (з урахуванням титульного аркуша, змісту роботи, на яких номери сторінок не ставляться). У кінці роботи необхідно зазначити фактичну дату написання контрольної роботи і поставити підпис.

Контрольна робота повинна бути зброшурована і подана на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.

Незараховану контрольну роботу студент повинен переробити відповідно до зауважень викладача і повторно здати на кафедру для перевірки. Зарахована контрольна робота – необхідна умова для допуску до складання екзамену з дисципліни.


^ 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Індивідуальна контрольна робота складається з відповідей на три теоретичні питання, які визначаються за першою літерою прізвища студента та останньою цифрою номера залікової книжки згідно з таблицею, поданою нижче.
^

Розподіл завдань контрольної роботи
за варіантами


^ Перша літера прізвища

Остання цифра номера залікової книжки
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А, Б, В

1, 13, 38

2, 14, 39

3, 15, 40

4, 16, 41

5, 17, 42

6, 18, 43

7, 19, 44

8, 20, 45

9, 21, 46

10, 22, 47

Г,Д,Е,Є

11, 23, 48

12, 24 49

67, 25, 50

68, 26, 51

69, 27, 52

70, 28 53

71, 29, 54

72, 30, 55

73, 31, 56

74, 32, 57

Ж, 3, І, Ї

75, 33, 58

1, 34, 59

2, 35, 60

3, 36, 61

4, 37, 62

5, 13, 63

6, 14, 64

7, 15, 65

8, 16, 66

9, 17, 38

К, Л, М

10, 18, 39

11, 19, 40

12, 20, 41

67, 21, 42

68, 22, 43

69, 23, 44

70, 24, 45

71, 25, 46

72, 26, 47

73, 27, 48

Н, О, П

74, 28, 49

75, 29, 50

1, 30, 51

2, 31, 52

3, 32, 53

4, 33, 54

5, 34, 55

6, 35, 56

7, 36, 57

8, 37, 58

Р, С, Т

9, 13, 59

10, 14, 60

11, 15, 61

12, 16, 62

67, 17, 63

68, 18, 64

69, 19, 65

70, 20, 66

71, 21, 38

72, 22, 39

У, Ф, Х

73, 23, 40

74, 24, 41

75, 25, 42

1, 26, 43

2, 27, 44

3, 28 45

4, 29, 46

5, 30, 47

6, 31, 48

7, 32, 49

Ц, Ч, Ш

8, 33, 50

9, 34, 51

10, 35, 52

11, 36, 53

12, 37, 54

67, 13, 55

68, 14, 56

69, 15, 57

70, 16, 58

71, 17, 59

Щ, Ю, Я

72, 18, 60

73,19, 61

74, 20, 62

75, 21, 63

1, 22, 64

2, 23, 65

3, 24, 66

4, 25, 38

5, 26, 39

6, 27, 40
^

Теоретичні питання для контрольної роботи


 1. Предмет, завдання, основні поняття курсу “Регіональна економіка” та його зв‘язок з іншими дисциплінами. Характеристика методів, що використовуються для обґрунтування розміщення виробництва.

 2. Теорії та моделі розміщення продуктивних сил: модель “розміщення сільського господарства” І. Тюнена; теорія “центральних місць” В. Крісталлера; модель “штандорт промисловості” А.Вебера; “організація господарства” А. Льоша.

 3. Закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

 4. Принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

 5. Природні та соціально-демографічні фактори розміщення продуктивних сил.

 6. Економічні та технічні фактори розміщення продуктивних сил.

 7. Вплив природних передумов на територіальну організацію виробництва. Значення природно-ресурсного потенціалу в розвитку і розміщенні продуктивних сил.

 8. Особливості просторового розміщення мінеральних ресурсів в Україні та їх вплив на територіальну організацію виробництва.

 9. Роль демографічних передумов у розміщенні продуктивних сил. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості.

 10. Трудоресурсна ситуація та ринок праці в Україні. Регіональні особливості безробіття.

 11. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс. Характеристика складових народногосподарського комплексу.

 12. Промисловість України як найважливіша структурна ланка господарського комплексу. Форми організації промислового виробництва.

 13. Паливно-енергетичний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення.

 14. Паливна промисловість України. Основні проблеми і перспективи розвитку.

 15. Вугільна промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 16. Нафтова промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 17. Газова промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 18. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії. Передумови розміщення різних видів електростанцій.

 19. Розміщення атомної енергетики України: основні проблеми та перспективи розвитку.

 20. Альтернативні джерела енергії. Можливість їх використання в Україні.

 21. Глобальна енергетична проблема та шляхи її вирішення на сучасному етапі розвитку продуктивних сил.

 22. Металургійний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення.

 23. Чорна металургія України: її значення у розміщенні продуктивних сил, сучасний стан і проблеми розвитку.

 24. Кольорова металургія України: її значення, структура, принципи розміщення основних галузей та основні центри.

 25. Машинобудівний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення. Фактори впливу на розвиток і розміщення підприємств машинобудування.

 26. Особливості розміщення галузей важкого і загального машинобудування.

 27. Особливості розміщення галузей середнього і точного машинобудування.

 28. Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

 29. Оборонно-промисловий комплекс: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

 30. Роль хімічного комплексу в розміщенні продуктивних сил і розвитку регіонів. Фактори розміщення хімічної промисловості.

 31. Умови розміщення підприємств гірничо-хімічної промисловості, основної хімії, хімії органічного синтезу в Україні. Розміщення фармацевтичної промисловості.

 32. Лісопромисловий комплекс України: регіональні особливості розвитку та розміщення.

 33. Будівельний комплекс України: особливості розвитку та розміщення.

 34. Агропромисловий комплекс України: галузева структура і особливості розвитку в ринкових умовах. Форми територіальної організації АПК.

 35. Сільське господарство України: його структура та особливості розміщення.

 36. Транспортний комплекс України: його галузева структура, регіональні особливості розвитку та народногосподарське значення.

 37. Особливості розвитку і розміщення легкої промисловості України.

 38. Територіальний поділ праці: його роль у формуванні регіональних соціально-економічних систем. Система коефіцієнтів для визначення галузей спеціалізації.

 39. Фактори регіонального розвитку. Типологія економічних регіонів. Диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території України.

 40. Соціально-економічна сутність районування. Принципи і критерії виділення економічних районів. Значення економічного районування.

 41. Економічне районування як складова процесу розміщення продуктивних сил. Мережа економічних районів України.

 42. Автономна Республіка Крим: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 43. Вінницький регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 44. Волинський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 45. Дніпропетровський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 46. Донецький регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 47. Житомирський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 48. Закарпатський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 49. Запорізький регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 50. Івано-Франківський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 51. Київський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 52. Кіровоградський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 53. Луганський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 54. Львівський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 55. Миколаївський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 56. Одеський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 57. Полтавський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 58. Рівненський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 59. Сумський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 60. Тернопільський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 61. Харківський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 62. Херсонський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 63. Хмельницький регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 64. Черкаський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 65. Чернівецький регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 66. Чернігівський регіон: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил.

 67. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.

 68. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

 69. Бюджетно-фінансові важелі реалізації регіональної економічної політики.

 70. Вільні економічні зони: значення та принципи формування. Досвід створення ВЕЗ в Україні.

 71. Значення міжрегіонального та прикордонного співробітництва у розвитку регіонів. Досвід створення єврорегіонів в Україні.

 72. Значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків.

 73. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності України, їх суть.

 74. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами СНД і світу.

 75. Сталий розвиток суспільства: економічна, екологічна та соціальна складові.^ 5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Предмет, мета, основні поняття курсу «Регіональна економіка», та його зв‘язок з іншими дисциплінами.

 2. Проблеми та завдання регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Характеристика методів, що використовуються для обґрунтування розміщення виробництва.

 3. Теорії та моделі розміщення продуктивних сил: Й.Г. Тюнена, В. Кристаллера, Дж. Фрідмана.

 4. Теорії та моделі розміщення продуктивних сил: А. Вебера, А. Льоша, Ф. Перру.

 5. Закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів: соціальної спрямованості у розвитку регіонів і розміщенні продуктивних; економічно ефективного розміщення продуктивних сил; територіального поділу праці; планомірності і керованості.

 6. Закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів: сталого розвитку виробництва; комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил; забезпечення національної безпеки; глобалізації і регіоналізації.

 7. Принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

 8. Природні фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

 9. Соціально-демографічні фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

 10. Економічні та технічні фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

 11. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 12. Вплив природних передумов на територіальну організацію виробництва. Значення природно-ресурсного потенціалу у розвитку і розміщенні продуктивних сил.

 13. Роль демографічних передумов у розміщенні продуктивних сил. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості.

 14. Трудові ресурси Україна, їх структура. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості.

 15. Ринок праці та забезпечення ефективної зайнятості. Проблема безробіття в Україні.

 16. Фактори формування єдиного народногосподарського комплексу України та його основні риси.

 17. Структура єдиного народногосподарського комплексу України та характеристика його основних складових.

 18. Промисловість України як найважливіша структурна ланка господарського комплексу. Форми організації промислового виробництва.

 19. Структура паливно-енергетичного комплексу України та його значення у розвитку регіонів і країни в цілому. Регіональні особливості розвитку ПЕК.

 20. Вугільна промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 21. Нафтова промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 22. Газова промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 23. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії. Передумови розміщення різних видів електростанцій.

 24. Значення металургійного комплексу у розвитку України. Основні проблеми та перспективи розвитку галузей металургійного комплексу.

 25. Чорна металургія України: її значення у розміщенні продуктивних сил, структура, регіональні особливості, сучасний стан і проблеми розвитку.

 26. Кольорова металургія України: її значення, структура, принципи розміщення основних галузей та основні центри.

 27. Машинобудівний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення. Фактори впливу на розвиток і розміщення підприємств машинобудування.

 28. Фактори та регіональні особливості розміщення галузей важкого і загального машинобудування.

 29. Фактори та регіональні особливості розміщення галузей середнього і точного машинобудування.

 30. Роль хімічного комплексу у розміщенні продуктивних сил і розвитку регіонів. Загальні фактори розміщення підприємств хімічної промисловості.

 31. Фактори та регіональні особливості розміщення підприємств гірничо-хімічної та фармацевтичної промисловості України.

 32. Регіональні особливості розвитку і розміщення підприємств основної хімії.

 33. Лісопромисловий комплекс України: регіональні особливості розвитку та розміщення. Проблеми та перспективи розвитку.

 34. Будівельний комплекс України: регіональні особливості розвитку та розміщення, його роль у народному господарстві.

 35. Агропромисловий комплекс України: галузева структура і особливості розвитку в ринкових умовах.

 36. Територіальний поділ праці: його роль у формуванні регіональних соціально-економічних систем. Система коефіцієнтів для визначення галузей спеціалізації регіонів.

 37. Фактори регіонального розвитку. Типологія економічних регіонів.

 38. Диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території України.

 39. Соціально-економічна сутність районування. Фактори економічного районування. Значення економічного районування.

 40. Економічне районування, як складова процесу розміщення продуктивних сил. Мережа економічних районів України.

 41. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.

 42. Загальна характеристика механізму реалізації регіональної економічної політики.

 43. Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку.

 44. Мета, фактори створення та основні риси вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку.

 45. Класифікація вільних економічних зон за організаційно-функціональною ознакою.

 46. Досвід створення вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні.

 47. Значення міжрегіонального та прикордонного співробітництва у розвитку регіонів. Досвід створення єврорегіонів в Україні.

 48. Міжнародний поділ праці та його значення у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків.

 49. Участь України у міжнародному поділі праці. Характеристика основних форм зовнішньоекономічних зв’язків.

 50. Екологічна ситуація в Україні та її регіональні особливості.


^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Гладкий Ю. Н. Основы региональной политики [Текст] : учебник / Ю. Н. Гладкий. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 1998. – 659.

 2. Голиков А. П. Размещение производительных сил и регионалистика [Текст] : учебн. пособ. / А. П. Голиков, А. Г. Дейнека, Н. А. Казакова. – Харьков : Олант, 2002. – 320 с.

 3. Гранберг А. Г. Основы региональной зкономики [Текст] : учебник / А. Г. Гранберг. – М. : ГУ ВІТО, 2000. – 495 с.

 4. Єпіфанов А. О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посібн. / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – К. : Наукова думка, 1999. – 344 с.

 5. Заболоцький Б. Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посібн. / Б. Ф. Заболоцький. – Львів : Новий світ – 2000, 2007. – 548 с.

 6. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна [Текст] : навч. посібн. / С. М. Злупко. – К. : Знання, 2006. – 324 с.

 7. Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна
  економіка [Текст] : навч. посібн. для дистанційного навчання / Д. В. Клиновий. – К. : Україна, 2005. – 245 с.

 8. Коваль Я. В. Регіональна економіка [Текст] : навч. посібн. / Я. В. Коваль, І. Я. Антонечко. – К. : Професіонал, 2005. – 272 с.

 9. Регіональна економіка [Текст] : навч. посібн. / за ред. Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, 2007. – 444 с.

 10. Региональная зкономика [Текст] : учебник / Т. Г. Морозова [и др.]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 472 с.

 11. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посібн. / за ред. Є. П. Качана. – К. : Юридична книга, 2005. – 744 с.

 12. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2005. – 988 с.

 13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. В. В. Ковалевського. – 7-ме вид., стереотипне. – К. : Знання, 2005. – 350 с.

 14. Сонько С. П. Ринок і регіоналістика [Текст] : навч. посіб. / С. П. Сонько [та ін.]. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 380 с.

 15. Соціально-економічна географія України [Текст] : навч. посібн. / за ред. Шаблія. – Львів, 1994 с.

 16. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : навч. посібн. / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2002. – 374 с.

 17. Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку (теоретичні та прикладні основи геоекономіки) [Текст] : монографія / Б. І. Суховірський. – К. : КНЕУ, 2000. – 154 с.

 18. Шевчук Л. Т. Розміщення продуктивних сил [Текст] : навч. посібн. / Л. Т. Шевчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001.
^

Додаток А

Зразок оформлення
титульного аркуша контрольної роботи

Державний вищий навчальний заклад

Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра менеджменту


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

«Регіональна економіка»


Виконав: студент групи 3ОА-91

Іванов П.Р.
№ зал. кн. 234567

Перевірив: к.е.н., доцент

Гордієнко В.П.


Суми – 2011

^

Додаток Б

Приклади оформлення бібліографічного опису
в списку літератури


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Законодавчі / нормативні акти

Про державну підтримку малого підприємництва [Текст] : Закон України від 19.10.2000 № 2063-ІП // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 24. – С. 56.

Про валютне регулювання [Електронний ресурс] : проект Закону України від 23.05.97 № 21. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти [Текст] : Закон України від 22.02.2000 [зі змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 8(20). – С. 148.

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М. В. Теорія коливань [Текст] : навч. посібник / М. В. Василенко. – К. : Вища школа, 1992. – 430 с.

Коваленко В. В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 198 с.

Чотири автори (та більше)

Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи [Текст] : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, М. І. Макаренко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.

Багатотомні
видання

История русской литературы [Текст] : в 4-х т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. [Пушкин. Дом]. – М., 1982. – Т. 3 : Расцвет реализмa. – 876 с.

Стандарти

ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічнйй запис [Бібліографічний опис] [Текст]. Загальні вимоги та правила складання. – Уведено вперше; введ. 10.11.2006. – К. : ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2007. – 60 с.

Збірки наукових праць

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Вип. 22. – 380 с.

Складові
частини книги, збірника,
журналу,
енциклопедії

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева [Текст] : в 5-ти т. – М. : Терра, 2000. – Т. 4 : Русские народные легенды. – 2000. – 316 с.

Нєсвєтов О. О. Роль комерційних банків у сфері агролізингу [Текст] / О. О. Нєсвєтов, С. М. Лукаш // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Вип. 22. – С. 52 -57.

Добровольский А. В. Повышение эффективности деятельности банковского учреждения через изменение организационно-технологической модели [Текст] // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 11. – С. 173-176.

Долматовский Ю. А. Электромобиль [Текст] / Ю. А. Долматовский // БСЗ. - 3-е изд. – М., 1988. – Т. 30. – С. 72.
^

Додаток В

Адреси сайтів економічної інформації


 1. http://www.internetri.net – каталог українських ресурсів.

 2. http://www.meta.net – українська пошукова система “Мета”.

 3. http://sesna.hypermat.net – українська пошукова система “Сесна”.

 4. http://poshuk.dnepr.ua – пошуковий сервер “Пошук” (моніторинг соціально-економічного становища України).

 5. http://www.kmu.gov.ua.

 6. http://www.nature.org.ua.

 7. http://www.library.lg.ua.

 8. http://www.ukrstat.gov.ua.

 9. http://www.wto.org – Світова торговельна організація.

 10. http://www.europe.eu.int – Європейський Союз.

 11. http://www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.

 12. http://www.worldbank.org – Світовий банк.

 13. http://www.un/org – Організація Об’єднаних Націй.

 14. http://oecd.org – Організація економічного співробітництва і розвитку.

 15. http://www.ecoharmony.lvіv.ua.Схожі:

Регіональна економіка iconН. М. Сиренко регіональна економіка модуль 1 «регіональна економіка» Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічної роботи
«Економіка І підприємництво», напрямів підготовки 030504 – «Економіка підприємства» І 030509 – «Облік І аудит»
Регіональна економіка iconРегіональна економіка
Регіональна економіка: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання студентів економічних спеціальностей. Димченко О. В.,...
Регіональна економіка iconХарківська національна академія міського господарства журавель В. В., Поспелов О. В., Родченко В. Б. Регіональна економіка навчальний посібник
Регіональна економіка: Навчальний посібник (для студентів усіх форм навчання спеціальностей напрямків економіки та менеджменту) Автори:...
Регіональна економіка iconТ. А. Пушкар Н. М. Сиренко регіональна економіка методичні вказівки для проведення практичних занять І виконання контрольної роботи
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства»
Регіональна економіка icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
Регіональна економіка iconРегіональна інституція Регіональна університетська система освіти
Слід відрізняти невелику інституцію чи відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу (далі регіональна інституція)...
Регіональна економіка iconМіністерство освіти І науки україни
Рекомендовано кафедрою «Міська І регіональна економіка», протокол №10 від 20. 04. 2007р
Регіональна економіка iconН. М. Сиренко програма І робоча програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил І регіональна економіка» для слухачів другої вищої освіти факультету післядиплом
«Облік І аудит» І 050107 “Економіка підприємства”. / Укл.: Сиренко Н. М.; Харк нац акад міськ госп-ва.– Х.: Хнамг, 2010. – с
Регіональна економіка iconРозділ 2 Регіональна економіка
Аналіз взаємозв’язку показників фінансової стійкості місцевого бюджету та соціокультурного розвитку території
Регіональна економіка iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Регіональна економіка” (для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 030504 – “Економіка...
Регіональна економіка iconЕкзамен регіональна економіка Викл. Лепьохін Час. 9-35 Ауд а\з (5) екзамен

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи