Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" icon

Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Скачати 184.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Дата14.09.2012
Розмір184.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Юридичний факультет
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Програма і методичні вказівки


Для студентів 3 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.030401 “Правознавство”


Суми – 2012

Зміст

 1. Мета і завдання навчальної практики...........................

3


 1. База практики.................................................................
5


 1. Організація і керівництво практикою...........................
6


 1. Програма практики........................................................
7

 1. Підведення підсумків практики....................................
8

 1. Критерії оцінювання знань студентів………………
10

Додатки……………………………………………………

12


 1. ^ Мета і завдання навчальної практики


Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.

Навчальна практика є невіддільною складовою професійної підготовки фахівців і навчального процесу у вищому навчальному закладі. Навчальна практика орієнтована на самостійне пізнання студентом юридичних процесів і правових явищ. Вона забезпечує тісний зв’язок між теоретичною підготовкою майбутніх правознавців та їх практичним професійним становленням у плані формування вмінь і професійних навичок. Саме тому проходження навчальної практики кожним студентом обов’язкове, як і вивчення теоретичних дисциплін навчального плану.


Навчальна практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки юристів в Академії, метою якої є закріплення й апробація студентами навиків виконання посадових обов’язків державних службовців на основі всього отриманого навчального матеріалу протягом навчання і сприяє поглибленню і закріпленню знань, отриманих під час вивчення таких дисциплін:

 • «Конституційне право України»;

 • «Державне будівництво і місцеве самоврядування»;

 • «Адміністративне право»;

 • «Судові та правоохоронні органи»;

 • «Кримінальне право»;

 • «Цивільне право»;

 • «Цивільний процес».

Даний вид практики є компонентом навчального процесу в циклі професійної підготовки. Специфічна роль практики в органах державної влади й місцевого самоврядування полягає в тому, що студенти мають можливість безпосередньо контактувати з професіоналами у сфері державного управління, визначати мотиви у прийнятті управлінських рішень, визначити соціометричну структуру органів управління. Крім того, зазначена практика є засобом ознайомлення студентів з каналами проведення й реалізації їх власного управлінського потенціалу в майбутній професійній діяльності.


Завдання практики:

 1. закріплення і практичне використання здобутих теоретичних знань з фахових дисциплін;

 2. ознайомлення з функціонуванням органів державного управління;

 3. формування професійної ідентифікації майбутніх студентів та професійної самосвідомості;

 4. вивчення структури місцевого самоврядування та державних органів управління, особливостей їх функціонування;

 5. засвоєння технології прийняття й реалізації рішень в органі державної влади, отримання нової управлінської інформації;

 6. накопичення досвіду виконання професійних обов’язків, виховання почуття персональної відповідальності;

 7. розвиток аналітичних здібностей у студентів на прикладі безпосередньої апаратної роботи з метою формування ефективної стратегії досягнення життєвого успіху;

 8. встановлення особистих контактів з метою їх реалізації в ході становлення професійної кар’єри.


У результаті успішного проходження навчальної практики майбутні бакалаври за спеціальністю “Правознавство” мають поглибити, а також здобути нові знання з таких основних питань:

 • історія державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

 • теоретичні основи та правова база державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

 • місце органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що вивчаються, в системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • головні сучасні проблеми державної служби;

 • положення правових документів, що регламентують діяльність органів-баз практики та їх юридичних відділів;

 • правовий статус державного службовця та службовця органу місцевого самоврядування;

 • нормативні та індивідуальні акти, що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, порядок їх видання та обліку;

 • контрольно-наглядові функції органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • стан та перспективи реформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

Крім того студенти повинні вміти:

 • здійснювати загальний аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • допомагати організовувати планування діяльності юридичних відділів органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • вільно володіти державною мовою, риторикою, прийомами і методами публічного виступу, навичками спілкування в побутовій, професійній, суспільно-політичній, адміністративно-правовій сферах;

 • працювати в колективі, виконуючи різні функції при роботі над колективними завданнями;

 • володіти елементарними прийомами роботи з правовими джерелами;

 • організовувати самостійну роботу щодо розширення та поглиблення знань.

Передбачається, що студенти використовуватимуть можливості практики для збирання та опрацювання документального матеріалу для вивчення проблем функціонування органів державної влади різного рівня та органів місцевого самоврядування з метою підготовки курсових робіт або доповідей на студентські наукові конференції.


 1. ^ База практики


Відділ практики Академії укладає договори з базами проходження практики. Навчальна практика проводиться на базі центральних органів державної виконавчої влади, апарату обласних державних адміністрацій, управлінь, відділів, служб обласних державних адміністрацій, управлінь, відділів районних державних адміністрацій, відділів та управлінь органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та їх територіальних підрозділів.

Вибір державного органу чи органу місцевого самоврядування для проходження практики здійснюється з урахуванням:

 • можливості організувати робоче місце практиканта і забезпечити кваліфіковане керівництво практикою з боку спеціалістів з найбільшим досвідом;

 • науково-дослідницьких інтересів студентів.

Місце проходження практики визначається кафедрами юридичного факультету разом з відділом практики. Студенти можуть самостійно (за дозволом кафедри) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Розподіл студентів за об’єктами практики пропонується рішенням кафедри і затверджується наказом ректора.


^ 3. Організація і керівництво практикою


Навчальна практика проводяться згідно з графіком навчального процесу. Загальна тривалість навчальної практики для студентів спеціальності «Правознавство» складає 4 тижні.

Загальне керівництво виробничою практикою покладається на кафедри юридичного факультету ДВНЗ «УАБС НБУ». Безпосереднє керівництво навчальною практикою здійснюється в індивідуальному порядку призначеними викладачами кафедр юридичного факультету та керівником державного органу або органу місцевого самоврядування, на базі яких організовано проходження практики.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях повинно бути покладено на осіб, що здійснюють правову роботу у відповідній установі. Керівник від бази практики призначається наказом адміністрації установи і персонально відповідає за організацію і проведення практики відповідно до календарного графіка.

Керівник практикою від кафедри разом з відділом практики ДВНЗ «УАБС НБУ»проводить інструктаж і забезпечує студентів програмою практики та іншою необхідною методичною документацією; здійснює контроль за виконанням програми шляхом перевірки щоденників та звітів; у складі комісії приймає заліки; подає завідуючому кафедрою звіт про виконання програми практики.

^ Керівник практикою від бази практики:

 • забезпечує умови безпечної праці на робочому місці, проводить обов’язковий інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку;

 • створює необхідні умови для виконання студентами програми практики: організує робоче місце, вирішує питання дозволу на користування документами, надає необхідні консультації;

 • перевіряє хід виконання роботи відповідно до графіка, затвердженого кафедрою;

 • контролює виконання програми практики, дотримання студентами-практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

 • складає характеристику студентам, в якій підводить підсумок їх діяльності під час практики; підписує щоденник та звіт про проходження навчальної практики;

 • при наявності підстав може ставити питання про відлучення студента від практики. Повідомляє керівника практикою від кафедри про порушення практикантом трудової дисципліни, техніки безпеки, про систематичне невиконання програми практики та про інші об’єктивні причини.

^ Студенти під час проходження практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника, призначеного кафедрою, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки і правил пожежної безпеки;

 • своєчасно повідомляти керівника практикою від кафедри про виникнення труднощів з виконанням програми;

 • вести щоденник про проходження навчальної практики;

 • згідно з вимогами скласти звіт про виконання програми практики і захистити його перед комісією у складі викладачів кафедр юридичного факультету у визначений термін.


^ 4. Програма практики


Навчальна практика проводиться відповідно до програми та календарного графіку з метою поглиблення знань, отриманих в Академії, і придбання практичних навичок з організації та проведення правової та управлінської роботи у органах місцевого самоврядування.


^ Програма навчальної практики

для студентів 3 курсу, спеціальності 6.030401 «Правознавство» на базі державних органів та органів місцевого самоврядування
п/п

Тема

Зміст завдання

Кількість

робочих

днів

11.

Правовий статус державного органу або органу місцевого самоврядування.

Організаційна структура, функції та компетенція та їх правова регламентація (на підставі відповідного Положення). Місце у системі органів державної влади або місцевого самоврядування, регламент роботи.

3

2

22.

Правовий статус

службовців

Правова регламентація проходження державної служби або служби в органах місцевого самоврядування.

2

33.

Юридичний підрозділ державного органу або органу місцевого самоврядування.

Організація роботи юридичного підрозділу. Основні напрямки діяльності. Правове забезпечення роботи.

3

44.

Правозастосовча діяльність державного органу або органу місцевого самоврядування.

Характеристика правозастосовчої діяльності, форми цієї діяльності. Правові акти управління, що видаються державним органом або органом місцевого самоврядування.

2

55

Контрольна діяльність державного органу або органу місцевого самоврядування.

Форми і види контролю. Повноваження при здійснення контролю.

3


66.

Юрисдикційна діяльність державного органу або органу місцевого самоврядування.

Юрисдикційні повноваження державного органу або органу місцевого самоврядування.

2


77.

Провадження по справах про адміністративні правопорушення.

Державний орган або орган місцевого самоврядування як орган адміністративної юрисдикції. Справи про адміністративні правопорушення підвідомчі державному органу. Стадії та етапи провадження по справах про адміністративні правопорушення.

3

88.

Провадження по справах про правопорушення юридичних осіб.

Справи про правопорушення юридичних осіб. Стадії та етапи провадження по справах про правопорушення юридичних осіб.

2


^ 5. Підведення підсумків практики


Після проходження навчальної практики студент повинен здати керівнику практики від кафедри звіт про проходження практики, структура якого включає:

 1. Титульний аркуш (Додаток А) (з підписом та печаткою від бази практики і підписом керівника практики від навчального закладу).

 2. Нижня частина направлення на практику (з відмітками та печатками від бази практики).

 3. Щоденник проходження навчальної практики (з підписом та печаткою від бази практики).

 4. Рецензія на звіт від керівника практики від навчального закладу.

 5. Рецензія на звіт від керівника практики від виробництва (з підписом і печаткою).

 6. Характеристика на студента від керівника практики від виробництва (з підписом та печаткою від бази практики) (Додаток Б).

 7. Завдання на проходження практики.

 8. Зміст (вступ, основна частина, обґрунтовані висновки і пропозиції).

 9. Додатки.

Усі вищеперераховані документи від виробництва повинні бути підписані керівником практики від органу державної влади або органу місцевого самоврядування та завірені печаткою.

У вступі слід вказати мету і завдання навчальної практики, задачі і проблеми, які слід вирішити, а також базу проходження практики.

В основній частині наводяться відповіді на питання програми навчальної практики. Зміст основної частини відповідає структурі програми.

Висновки містять конкретні пропозиції щодо вдосконалення або підвищення якості правової та управлінської діяльності у відповідному державному органі або органі місцевого самоврядування..

У додатки виносяться всі документи, які вказані в програмі проходження навчальної практики та з якими працював студент-практикант в заповненому вигляді.

З метою обліку обсягів виконуваної роботи і накопичення матеріалів, необхідних для звіту, студент протягом періоду практики веде щоденник. Записи в ньому здійснюються окремо за кожен день. У щоденнику слід вказати дату і коротко викласти зміст проведеної за день роботи.

Звіт про виконання програми практики складається студентом у міру її виконання відповідно до затвердженого кафедрою календарного графіку. Завершується оформлення звіту в останні 2-3 дні практики.

Звіт є результатом самостійної роботи студента. Він повинен відповідати таким вимогам: чіткість, лаконічність, повнота висвітлення. Переказ у звіті матеріалів з інструкцій, навчальних посібників, лекцій не дозволяється.

Звіт повинен містити не більше 25-30 сторінок рукописного тексту або 20 сторінок друкованого (Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 інтервал). Текст роботи слід друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє та нижнє – не менше 20 мм.

Складений студентом звіт має наскрізну нумерацію сторінок, які повинні бути зшиті. Оформлений звіт разом з іншими документами студент у встановлений термін здає на кафедру для перевірки керівником практикою від Академії. Керівник практики від Академії у своєму висновку відображає рівень засвоєних студентом теоретичних знань та уміння застосовувати їх на практиці, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, якість оформлення звітної документації, висновки і пропозиції щодо оцінки проходження практики студентом.

У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог до змісту й оформлення, звіт повертається студенту на доопрацювання. Якщо звіт відповідає всім вимогам, він допускається до захисту. Захист звіту приймає комісія у складі викладачів, призначених завідуючим кафедрою. Кожен студент має усно захищати результати навчальної практики.

Під час захисту визначається якість виконання робочої програми, глибина знань з висвітлених питань, рівень оволодіння студентом практичними навичками самостійної роботи зі спеціальності. При оцінці враховується характеристика студента, надана керівником практикою від органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

За результатами захисту виставляється диференційована оцінка, яка фіксується на титульному аркуші, у відомості та індивідуальному навчальному плані студента.

У підсумках кафедра враховує побажання студентів щодо організації навчальної практики і пропозиції керівників практики від Академії.

Підсумки навчальної практики є предметом розгляду на засіданнях кафедри: керівники практики звітують про результати проходження студентами навчальної практики, обговорюються претензії та побажання студентів, висловлюються пропозиції щодо удосконалення організації навчальної практики, урізноманітнення засобів її проведення, використання сучасних методик, передового досвіду.


 1. ^ Критерії оцінювання знань студентів
За шкалою

ECTS

^ За шкалою Академії

За національною

шкалою

Диф. залік

A

90–100

(відмінно)

5 (відмінно)

B

80–89

(дуже добре)

4 (добре)

C

70–79

(добре)

D

60–69

(задовільно)

3 (задовільно)

E

50–59

(достатньо)

FX

25–49

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

F

1–24

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)


Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який в процесі практики та підготовки звіту виявив усебічне, систематичне та глибоке знання навчально-програмового матеріалу, успішно виконував практичні завдання, передбачені програмою, засвоїв нормативно-правові засади роботи того органу державної влади або місцевого самоврядування, який виступив базою практики. Підготував систематизований і повний звіт за результатами практики з аргументованими висновками.

На оцінку «добре» заслуговує студент, який у процесі практики та підготовки звіту виявив знання основного навчально-програмового матеріалу, виконував практичні завдання, передбачені програмою, засвоїв основні нормативно-правові засади роботи того органу державної влади або місцевого самоврядування, який виступив базою практики. В звіті за результатами практики були допущені незначні помилки, виклад недостатньо систематизований та послідовний, висновки доказові, але містять окремі неточності.

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який в процесі практики та підготовки звіту виявив знання основного навчально-програмового матеріалу у обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої роботи за професією, виконував завдання, передбачені програмою, ознайомлений з нормативно-правовими засадами роботи того органу державної влади або місцевого самоврядування, який виступив базою практики. В звіті за результатами практики були допущені істотні помилки, виклад недостатньо систематизований та послідовний, висновки недостатньо аргументовані.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який в процесі практики та підготовки звіту виявив прогалини у знаннях основного навчально-програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. У звіті за результатами практики не розкрив зміст виконуваних робіт та специфіки функціонування того органу державної влади або місцевого самоврядування, який виступив базою практики.

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша звіту про проходження практики


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»


Юридичний факультет


Кафедра державно-правових дисциплін


ЗВІТ


ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


Керівник від бази практики Виконав: студент(ка) групи (підпис) (прізвище, ініціали) (П.І.П.)


Печатка Перевірив: (П.І.П.)


Суми – 2012


Додаток Б
Зразок оформлення характеристики з бази практики


Характеристика-відгук

та оцінка роботи студента групи _____

^ ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ________________ 2012 р.


Посада керівника практики ______ _______________

від бази практики (підпис) (прізвище, ініціали)


Печатка


Необхідно зазначити про:

 • рівень теоретичних знань, отриманих в Академії;

 • наявність практичних навичок самостійного вирішення професійних завдань;

 • ступінь володіння й використання інформаційних систем;

 • вміння будувати стосунки з керівництвом і колегами;

 • вміння дотримуватись правил Поведінки державного службовця;

 • активність у вивченні завдань організації, набутті досвіду роботи;

 • повноту виконання програми та індивідуального завдання;

 • загальну оцінку проходження практики.


^ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


Рецензія на звіт

про проходження навчальної практики


Студента (ки) юридичного факультету, денної форми навчання _________________________________________________


Група________ курс ІІІ спеціальність 6.030401 «Правознавство»


База проходження практики______________________________________


_____________________________________________________________


з _______________ 2012 р. по ________________2012 р.


Керівник ________________

(наукове звання, прізвище, ім’я та по батькові рецензента)


Оцінка _____________________


Зміст рецензії:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» __________ 2012 р. ____________________


Схожі:

Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconПрограма з курсу "Адвокатура України" галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство" для студентів денної та заочної форми навчання
Робоча навчальна програма з курсу "Адвокатура України" галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство" для студентів...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до практичної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки до практичної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconГосподарства м. В. Євтушенко методичні вказівки
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" icon«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінансово-економічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconПерелік робочих навчальних програм
Робоча навчальна програма з курсу "Адвокатура України" галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство" для студентів...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconГосподарства м. В. Євтушенко методичні вказівки
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 \"Правознавство\" iconГрафік проведення іспитово-залікових сесій студентам заочної форми навчання галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р. 1 курс
Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи