Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
Скачати 236.93 Kb.
НазваРобоча навчальна програма
Дата27.09.2012
Розмір236.93 Kb.
ТипДокументи

Робоча НАВЧАЛЬНА програма


з меліорації ґрунтів


за вимогами кредитно-модульної системи

напряму підготовки 0709 – геодезія, картографія і землевпорядкування

для спеціальності 6.070900 “Землевпорядкування та кадастр”

спеціалізації оцінка землі та нерухомого майна, управління територіями

факультет біологічний, географічнийФорма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг год./ кредитів

Всього аудит. год.

У тому числі (год.):

Самостійна робота, год.

Контрольні модульні роботи

Розрахунково-графічні роботи, шт.

Курсові проекти (роботи), шт.

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

лекції

лабораторні

практичні

Денна

3

6

54/1,5

30

16

-

14

22

26
Заочна

3

6

54/1,5

10

6

-

4

44


6


.

^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності поточного контролю

Кількість балів

індз за вибором

К-сть балів за ІндЗ

Всього балів за НЕ

Лек.

Сем./ Інд.

Пр.

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Модуль 1. Зрошувальні меліорації

НЕ 1.1

Загальне поняття про меліорацію

Предмет і поняття дисципліни, система меліорацій, коротка історія розвитку меліорацій ґрунтів, проблеми меліорації.

2

НЕ 1.2

Вода в ґрунті

Якісна оцінка різних форм води, вологоємність ґрунту, розрахунок запасів вологи в ґрунті, водний режим ґрунту, транспіраційний коефіцієнт і коефіцієнт водоспоживання, деякі поняття метеорології в меліоративних розрахунках.
2


НЕ 1.3

Водозабезпеченість території та її характеристики

Водозабезпеченість території та її характеристики: меліоративні зони України, оцінка доцільності меліорацій.2
Здача роботи

Тестування1

2

35

НЕ 1.4

Режим зрошення сільськогосподарських культур

Завдання зрошення, класифікація зрошувальних меліорацій, елементи режиму зрошення, розрахунок зрошувальної норми (визначення сумарного водоспоживання, визначення суми опадів, визначення притоку води від РГВ), розрахунок поливних норм, визначення строків поливів, розрахунок зрошувального гідромодуля, режим зрошення рису.

2
6
Здача роботи

Тестування

Здача роботи

Тестування

Здача роботи

Тестування

2

3

2

3

2

315

НЕ 1.5

Будова зрошувальних систем

Зрошувальна система та її елементи, конструкція каналів та елементи їх поперечного профілю, гідравлічні характеристики каналів, витрати та швидкість води в каналах, фільтрація води з каналу.

2
2
Здача роботи

Тестування

2

35

НЕ 1.6

Способи зрошення й техніка поливу сільськогосподарських культур

Підготовка поля до поливу, поверхневе зрошення (полив напуском по смугах, полив по борознах, полив затопленням, рисова система, лиманне зрошення), спосіб поливу дощуванням (види дощування й дощувальних зрошувальних систем, імпульсне дощування, аерозольне дощування), крапельний метод зрошення, внутрішньоґрунтове зрошення, зрошення стічними водами.

2Заохочувальні бали
55
Модульна контрольна робота
1


- фронтальне тестування

3030

Всього за модулем 1

602

Модуль 2. Осушувальні меліорації

НЕ 1.7

Загальне поняття про осушення

Осушувані землі як об’єкт меліорації, причини заболочення земель, режим осушення земель..

2
2
Здача роботи

Тестування

2

35

НЕ 1.8

Методи і способи осушення заболочених і болотних ґрунтів

Загальне поняття про методи і способи осушення, осушувальна система та її елементи, види осушувальних систем, види дренажу (осушувальної мережі, осушувачів).

2
2
Здача роботи

Тестування

2

35Заохочувальні бали
55

НЕ 2.7

Модульна контрольна робота
1


- фронтальне тестування

25


Всього за модулем 2

40


^ Плани практичних занять3Тема

Кількість годин

Рекомендована літератураВизначення необхідності проведення зрошувальних меліорацій

2

 1. Польчина С.М. Меліорація ґрунтів: Навчальний посібник. – Частина 1.- Чернівці: Рута, 2002. – 75 с.

 2. Польчина С.М. Меліорація ґрунтів: Навчальний посібник. – Частина 2.- Чернівці: Рута, 2003. – 76 с.

 3. Меліорація ґрунтів: методичні рекомендації до практичних робіт/ Укл. Польчина С.М. – Чернівці: Рута, 2004. – 36 с.


Визначення величини сумарного водоспоживання і зрошувальної норми

2/0,5Визначення строків поливів і поливних норм

2/0,5Побудова графіка гідромодуля та його укомплектування

2/1Гідравлічний розрахунок каналів

2Розрахунок водного балансу кореневмісного шару осушуваного ґрунту

2Вибір методу і способу осушення

2/1

Теми для самостійної роботи студентів стаціонарної форми навчання (форма контролю – контрольні роботи, залік) – 18 год.

 1. Вплив зрошення на зовнішнє середовище, ґрунт і врожай

 2. Імовірнісна характеристика природних факторів при меліоративних розрахунках

 3. Види дощування й дощувальних зрошувальних систем, дощувальні пристрої, коротко струменеві, середньоструменеві, далекоструменеві дощувальні апарати, імпульсне дощування, аерозольне дощування, будова дощувальних машин і технологія дощування

 4. Осушувані землі як об’єкт меліорації, причини заболочення земель, режим осушення земель, ґрунтоутворюючі процеси гумідних ландшафтів

 5. Охорона природи при осушувальній меліорації земель: охорона земель, охорона вод, охорона повітряного середовища, охорона флори, охорона фауни, охорона ландшафтів


Список питань до 5-хвилинки 1 (до завдання 1 – природнокліматичні умови, що визначають необхідність зрошення, розділи 2.6, 3.1, 3.2. 4.4 – посібник; розділи 11.4, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6, 10 – книга)

 1. За якою формулою можна розрахувати забезпеченість метеорологічних факторів?

 2. В яких меліоративних зонах суббореального поясу необхідно проводити вибіркове зрошення?

 3. В яких меліоративних зонах суббореального поясу необхідно проводити суцільне зрошення?

 4. Що таке гідротермічний коефіцієнт? Формула для розрахунку.

 5. Що таке коефіцієнт зволоження? Формула.

 6. Що таке показник атмосферного зволоження? Формула..

 7. Чому розрахунок меліоративних систем за середньобагаторічними характеристиками недостатній?

 8. Що таке верховодка?

 9. Що таке випаровуваність?

 10. Що таке вільна вода?

 11. Що таке водний режим ґрунту? Перечисліть.

 12. Що таке вологість ґрунту?

 13. Що таке вологоємність ґрунту?

 14. Що таке гігроскопічність ґрунту? Від чого залежить?

 15. Що таке дефіцит вологості повітря?

 16. Що таке забезпеченість метеорологічних факторів?

 17. Що таке категорії (форми) води? Перечисліть.

 18. Що таке міжпластова вода? Охарактеризуйте.

 19. Що таке сумарне водоспоживання?

 20. Що таке коефіцієнт водозабезпеченості території?

 21. Що значить вираз „забезпеченість опадів 400 мм складає 50%”?


Питання до 5-хвилинки 2 „Установлення величини сумарного водоспоживання” (розділи 4.3; 4.5 – посібник; 11.3, 11.5 – підручник))

 1. В чому полягає різниця між коефіцієнтами Ко та Кб?

 2. Для якого за забезпеченістю опадами року ведуть розрахунок проектного режиму зрошення?

 3. За якою формулою розраховується випаровування вологи до появи сходів?

 4. За якою формулою розраховується водоспоживання з моменту сходів?

 5. Із рівняння водного балансу виведіть формулу для розрахунку зрошувальної норми.

 6. Суть біокліматичного методу Алпатьєва визначення сумарного водоспоживання?

 7. Що таке зрошувальна норма?

 8. Що таке по суті (з точки зору водного балансу) є зрошувальна норма?

 9. Що таке сумарне водоспоживання?

 10. Як враховується приток води від ґрунтових вод у покритті величини водоспоживання?


Питання до 5-хвилинки 3 „Визначення строків поливів і поливних норм” (розділи 4.6, 4.7; книга – 11.6;.11.7)

 1. Що таке поливна норма?

 2. Яку криву будуємо на графіку для визначення строків поливів водно-балансовим методом?

 3. Формула для розрахунку поливної норми?

 4. Чим повинна бути покрита крива дефіцитів водоспоживання культури?

 5. Що таке активний шар ґрунту, його величина в період слаборозвиненої кореневої системи?

 6. Чому дорівнюють вихідні запаси вологи в ґрунті Wпоч.?

 7. Які є способи визначення строків поливів в експлуатаційному режимі?

 8. Як визначити середній день поливу по графіку?

 9. Які є способи визначення строків поливів в проектному режимі?

 10. Що таке передполивні пороги вологості (β)?


Питання до 5-хвилинки 4 „Побудова графіка гідромодуля і його укомплектування” (розділ 4.8)

 1. Як відображається режим зрошення в сівозміні?

 2. Що являє собою по суті площа кожного прямокутника на графіку гідромодуля?

 3. Чому по не укомплектованому графіку гідромодуля рослини не поливають?

 4. Що таке гідромодуль?

 5. Що відкладається по осі абсцис та по осі ординат на графіку гідромодуля?

 6. Що являє собою по суті процес укомплектування графіку гідромодуля?

 7. Напишіть формулу для розрахунку гідромодуля.

 8. З якої культури починають побудову графіка гідромодуля?

 9. Що роблять з прямокутниками на графіку гідромодуля, якщо полив культур співпадає в часі?

 10. Для чого потрібно укомплектовувати графік гідромодуля?


Питання до 5-хвилинки 5 „Гідравлічний розрахунок каналів внутрішньогосподарської зрошувальної мережі” (розділи 5.2, 5.3, 5.4)

 1. В яких межах повинна бути швидкість води в каналах?

 2. Перерахуйте можливі форми поперечного перерізу каналів.

 3. Перечисліть методи експериментального визначення швидкості води в каналі?

 4. Що таке витрати води в каналі?

 5. Що таке гідравлічний радіус каналу?

 6. Що таке гідравлічний розрахунок каналу?

 7. Що таке живий переріз каналу?

 8. Що таке змочений периметр каналу?

 9. Що таке лоткові канали? Охарактеризуйте.

 10. Якими характеристиками володіють відкоси каналів?

 11. Які елементи поперечного профілю каналів ви знаєте?

 12. Які за конструкцією бувають відкриті земляні канали?


Список питань до контрольної роботи 1 “Зрошення

 1. Визначте предмет і завдання меліорації ґрунтів. Обґрунтуйте класифікацію меліорацій.

 2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку меліорації ґрунтів.

 3. Дайте якісну й кількісну характеристику транспірації й водоспоживанню води рослинами.

 4. Охарактеризуйте основні метеорологічні показники, що використовуються в меліорації.

 5. Порівняйте різні типи водного режиму ґрунту.

 6. Дайте коротку характеристику природно–меліоративних зон України.

 7. Оцініть доцільність проведення меліорацій на території України за Костяковим, Селяниновим, Івановим.

 8. Визначте основні завдання зрошення, згрупуйте зрошувальні заходи за призначенням, характером подачі води, об’ємом, видом та строками поливу.

 9. Визначте поняття “режим зрошення”, охарактеризуйте його основні елементи.

 10. Визначте поняття “забезпеченість природних факторів”, вкажіть, коли вони використовуються при меліоративних розрахунках.

 11. Що таке зрошувальна норма, як її можна визначити?

 12. Що таке поливна норма? Розрахуйте норму поливу для 50 – см шару ґрунту при вологості 20%, щільності 1.2 г/см3, НВ – 30%.

 13. Порівняйте різні способи призначення строків поливів.

 14. Вкажіть основні типи зрошувальних систем та їх складові елементи.

 15. Порівняйте різні за конструкцією канали зрошувальної мережі, вкажіть елементи їх поперечного профілю.

 16. Поясніть причини фільтрації води з каналів, способи боротьби з нею.

 17. Поясніть суть поливу смугами й борознами.

 18. Поясніть суть поливу затопленням.

 19. Поясніть суть поливу дощуванням.

 20. Поясніть суть поливу імпульсного й дрібнодисперсного.

 21. Проаналізуйте суть і переваги крапельного й внутрішньо ґрунтового поливу.


Питання до 5-хвилинки 6 „Розрахунок водного балансу кореневмісного шару осушуваного ґрунту” (розділ 3.9 – посібник, розділ 17.9 - книга)

 1. Для чого будують системи двосторонньої дії?

 2. Для чого виконується розрахунок водного балансу осушуваного поля?

 3. Для яких років за забезпеченістю опадами виконується розрахунок водного балансу?

 4. За якою формулою виконується розрахунок водного балансу?

 5. За якою формулою розраховуються ефективні опади за вегетаційний період?

 6. Про що свідчать показники +М та –М?

 7. Формула Янголя для розрахунку сумарного водоспоживання?

 8. Що таке дощування осушуваних земель?

 9. Що таке шлюзування?

 10. Як порахувати опади для сухого і гостро посушливого вегетаційного періодів, якщо відомі опади для середнього року?

 11. Як розрахувати суму середньодобових дефіцитів вологості повітря для сухого і гостро засушливого вегетаційних періодів, якщо відома величина тільки для середнього року?

 12. Які способи двостороннього регулювання водного режиму перезволожених ґрунтів ви знаєте?


Питання до 5-хвилинки 7 „Вибір методу й способу осушення” (розділ 2.1, 2.4, 3.1-3.7)

 1. Від яких факторів залежить метод осушення?

 2. На що впливає метод осушення?

 3. Опишіть вертикальний дренаж і мету його застосування.

 4. Опишіть відкритий осушувач і мету його використання.

 5. Опишіть відкриті збирачі і мету їх застосування

 6. Опишіть глибокий дренаж і мету його застосування.

 7. Опишіть закриті збирачі і мету їх застосування.

 8. Опишіть земляний (кротовий) дренаж і мету його використання.

 9. Опишіть ловчі канали і мету їх застосування.

 10. Опишіть нагірні канали і мету їх застосування.

 11. Опишіть нагірно-ловчі канали і мету їх застосування.

 12. Опишіть пластмасовий дренаж.

 13. Опишіть розвантажувальні свердловини і мету їх застосування.

 14. Опишіть розріджену мережу глибоких каналів і мету її використання.

 15. Опишіть способи регулювання водоприймачів при алювіальному ТВЖ.

 16. Основні способи осушення при атмосферному ТВЖ.

 17. Основні способи осушення при ґрунтовому й грунтово-напірному ТВЖ.

 18. Основні способи осушення при намивному ТВЖ.

 19. Основні способи осушення при схиловому ТВЖ.

 20. Перечисліть агромеліоративні методи регулювання перезволоження при атмосферному ТВЖ.

 21. Перечисліть п’ять основних методів осушення?

 22. Чим відрізняється матеріальний дренаж від земляного (кротового)?

 23. Чим відрізняються канали від балок?

 24. Що таке відкритий дренаж?

 25. Що таке гончарний дренаж?

 26. Що таке закритий дренаж?

 27. Що таке метод осушення?

 28. Що таке обвалування заплав – характеристика і мета застосування?

 29. Що таке спосіб осушення?

 30. Які типи матеріального дренажу виділяють за видом матеріалу?


Список питань до контрольної роботи 2 “Осушення”

 1. Що таке ґрунт: заболочений, болотний, гідроморфний?

 2. До яких зон приурочені гідроморфні ґрунти, чому?

 3. Назвіть основні причини заболочення земель.

 4. Які ви знаєте типи водного живлення територій?

 5. Що потрібно знати, щоб визначити ТВЖ?

 6. Визначте поняття “режим осушення”. З чого він складається?

 7. Які оптимальні параметри вологості й аерації ґрунту?

 8. Охарактеризуйте поняття “норма осушення”, чим визначається?

 9. Чим визначається тривалість затоплення ґрунту?

 10. Перечисліть ґрунтотворні процеси, що приймають участь у формуванні ґрунтів гумідних ландшафтів.

 11. Охарактеризуйте суть оглеєння й торфонакопичення.

 12. Що таке спосіб осушення, від чого залежить? Приклади.

 13. Що таке метод осушення, від чого залежить? Приклади.

 14. Перечисліть елементи осушувальної мережі.

 15. Охарактеризуйте принципи класифікацій осушувальних систем.

 16. Порівняйте види дренажу, які ви знаєте.

 17. Як визначити прогнозну стійкість кротових дрен?

 18. Порівняйте методи визначення відстані між дренами.

 19. Від чого залежить глибина закладки дрен?

 20. Вкажіть ознаки заболочення при ґрунтовому ТВЖ.

 21. Вкажіть ознаки заболочення атмосферному ТВЖ.

 22. Вкажіть ознаки заболочення при грунтово–напірному ТВЖ.

 23. Вкажіть ознаки заболочення при алювіальному ТВЖ.

 24. Вкажіть ознаки заболочення при делювіальному ТВЖ.

 25. Перечисліть проблеми, що існують при меліорації торф’яних ґрунтів.

 26. Порівняйте способи використання торф’яних ґрунтів.

 27. Що таке “спрацьовані” торф’яники?

 28. Як визначити необхідність двостороннього регулювання водного режиму ґрунту?

 29. Порівняйте різні принципи роботи осушувально–зволожувальної системи.

 30. Охарактеризуйте суть гідравлічного розрахунку осушувачів.

 31. Що таке розрахункові періоди, якими вони бувають?

 32. Що таке розрахунковий розхід води?

 33. Перечисліть складові частини осушувальної мережі при ґрунтовому ТВЖ.

 34. Перечисліть складові частини осушувальної мережі при ґрунтово–напірному ТВЖ.

 35. Перечисліть складові частини осушувальної мережі при алювіальному ТВЖ.

 36. Перечисліть складові частини осушувальної мережі при делювіальному ТВЖ.

 37. Перечисліть заходи з профілактики закупорки дрен.


Список залікових питань з меліорації для землевпорядників

1. Визначте предмет і завдання меліорації ґрунтів. Обґрунтуйте класифікацію меліорацій.

2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку меліорацій в країні і за кордоном.

3. Дайте якісну характеристику форм і станів води в ґрунті. Розрахуйте запаси доступної рослинам води (м3/га, т/га, мм) у шарі 30 см при вмісті вологи 25%, МГ - 15% і щільності 1, 5г/см3.

4. Дайте кількісну характеристику форм і станів води в ґрунті (МГ, ВВ, висота і швидкість капілярного підняття, вологоємність , вологовіддача).

5. Порівняйте різні типи водного режиму ґрунтів.

6. Дайте якісну і кількісну характеристику транспірації і водоспоживанню води рослинами.

7. Охарактеризуйте основні метеорологічні показники, що використовуються в меліорації.

8. Дайте коротку характеристику природно-меліоративних зон світу.

9. Оцініть доцільність проведення меліорацій на території України (за Костяковим, Селяниновим, Шашко, Івановим) та доцільність осушувальних меліорацій ґрунтів північно-тайгової зони.

10. Визначте основні завдання зрошення, згрупуйте зрошувальні заходи за призначенням, характером подачі води, об'ємом, видом та строками поливу.

11. Оцініть вплив зрошення на зовнішнє середовище, врожай і властивості ґрунтів, порекомендуйте грунтоохоронні заходи при зрошенні.

12. Визначте поняття "режим зрошення", охарактеризуйте його основні елементи, порівняйте типи режимів зрошення.

13. Визначте поняття "забезпеченість природних факторів" вкажіть, коли вони використовуються при меліоративних розрахунках.

14. Що таке зрошувальна норма? Як її можна визначити?

15. Що таке поливна норма, порівняйте метод її розрахунку для різних режимів зрошення і типів поливу. Розрахуйте норму поливу для 50-см шару ґрунту при вологості 20%, щільності 1,2 г/см3, НВ = 30%.

16. Порівняйте способи призначення строків поливів при проектуванні та експлуатації меліоративних систем.

17. Визначте поняття "зрошувальний гідромодуль", вкажіть формулу для його розрахунку та принцип і мету побудови графіка.

18. Визначте мету, завдання та порядок укомплектування графіку гідромодуля.

19. Порівняйте відомі режими зрошення рису.

20. Вкажіть основні типи зрошувальних систем та їх складові елементи.

21. Охарактеризуйте призначення і будову водозабірних споруд, провідної та регулюючої зрошувальної мережі.

22. Поясніть доцільність та принцип побудови водоскидної, дренажної і дорожньої мережі на зрошувальних системах.

23. Для чого і як служать допоміжні споруди і лісосмуги на зрошувальній сітці.

24. Порівняйте різні за конструкцією канали зрошувальної мережі, вкажіть елементи поперечного профілю.

25. Сформулюйте означення і суть основних гідравлічних характеристик каналу.

26. Сформулюйте суть, необхідність і методику експериментального визначення і розрахунку витрат і швидкості води в каналах.

27. Як і з якою метою проводиться гідравлічний розрахунок каналів?

28. Поясніть причини фільтрації води з каналів, способи їх експериментального визначення, розрахунок ККД каналу і зрошувальної системи.

29. Обґрунтуйте заходи боротьби з фільтрацією води з каналів.

30. Поясніть суть, переваги і недоліки поливу смугами.

31. Поясніть суть, переваги і недоліки поливу борознами.

32. Поясніть суть, переваги і недоліки поливу затопленням.

33. Як правильно підготувати поле до поливу?

34. Поясніть суть, переваги і недоліки поливу лиманного.

35. Охарактеризуйте суть дощування, назвіть вимоги до структури і якості дощу.

36. Порівняйте різні види дощування, дощувальних систем і обладнання.

37. Проаналізуйте переваги, суть і можливість використання імпульсного і дрібнодисперсного дощування.

38. Проаналізуйте переваги, суть і можливість використання крапельного методу зрошення.

39. Проаналізуйте переваги, суть і можливість використання внутрішньогрунтового методу зрошення.

41. Охарактеризуйте розповсюджені у виробництві короткоструменеві і далекоструменеві дощувальні системи.

42. Охарактеризуйте розповсюджені у виробництві середньоструменеві дощувальні системи.

58. Визначте поняття "гідроморфні", "заболочені", "болотні ґрунти", вкажіть їх географію, принципи класифікації.

59. Назвіть причини заболочення земель, типи водного живлення ґрунтів і принципи їх діагностики.

60. Визначте поняття "режим осушення", охарактеризуйте вологість і аерацію ґрунту як показник режиму осушення.

61. Які ґрунтотворні процеси формують ґрунти гумідних ландшафтів - вкажіть їх суть і результат.

64. Обґрунтуйте основні завдання, задля яких проводиться осушення, вкажіть відмінності в поняттях "метод" і "спосіб" осушення.

65. Оцініть різноманітність осушувальних систем. Вкажіть особливості спеціальних систем - кольматажу, регулювання, польдеру.

66. Поясніть випадки і діагностику можливості використання земляного дренажу, його особливості.

67. Назвіть ознаки заболочення і структуру регулюючої мережі при ґрунтовому ТВЖ.

68. Назвіть ознаки заболочення і структуру регулюючої мережі при грунтово-напірному ТВЖ.

69. Назвіть ознаки заболочення і структуру регулюючої мережі при атмосферному ТВЖ.

70. Назвіть ознаки заболочення і структуру регулюючої мережі при алювіальному ТВЖ.

71. Назвіть ознаки заболочення і структуру регулюючої мережі при делювіальному ТВЖ.

72. Проаналізуйте доцільність і способи використання агромеліоративних заходів щодо прискорення поверхневого стоку при атмосферному ТВЖ.

73. Обґрунтуйте особливості осушення і використання торф'яних ґрунтів.

74. Як визначити необхідність двостороннього регулювання водного режиму ґрунтів?

75. Назвіть елементи і охарактеризуйте принципи роботи осушувально-зрошувальної системи.

76. Як використовуються поняття "розрахункові період і розхід" при гідрологічному розрахунку осушувачів?

77. Охарактеризуйте мету і методику гідравлічного розрахунку осушувачів.

78. Дайте рекомендації щодо охорони навколишнього середовища при осушенні.

79. Поясніть суть розрахунків параметрів дренажу.

80. Як відбувається закупорка дренажу гідроксидом заліза і як з цим боротись?
^

Список рекомендованої літератури

Основна


 1. Меліорація ґрунтів: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл. Польчина С.М. – Чернівці: Рута, 2004. – 36 с.

 2. Назаренко І.І., Смага І.С., Польчина С.М., Черлінка В.Р. Землеробство та меліорація. Підручник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 543 с.

 3. Польчина С.М. Меліорація ґрунтів: Навчальний посібник. – Частина 1.- Чернівці: Рута, 2002. – 75 с.

 4. Польчина С.М. Меліорація ґрунтів: Навчальний посібник. – Частина 2.- Чернівці: Рута, 2003. – 79 с.

Додаткова

 1. Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв. - М.: МГУ, 1987. – 304 с.

 2. Маслов Б.С., Минаев И.В., Губер К.В. Справочник по мелиорации. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 384 с.

 3. Мелиорация / Под ред. Ерхова Н.С.. – М.: Агропромиздат, 1988. – 239 с.

 4. Сельскохозяйственные мелиорации / Под ред Б.С.Маслова. – М.: Колос, 1984. – 511 с.
^

Система оцінки знань


 1. Принципи оцінювання окремих складових НЕ наведена в примітках до змістово-діяльнісної структури навчальної дисципліни.

 2. Максимальна оцінка: 100 балів

 3. Оцінка за навчальну дисципліну виводиться як сума модульних оцінок:

 4. Студенти, які протягом семестру набрали в сумарному рейтингу не менше 60 балів, можуть одержати залікову оцінку відповідно рейтингу автоматично, або перездати на вищу.

Система оцінок (в балах):

Сума балів від максимально можливих

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка

Примітка

90-100

A

5 (відмінно)

зараховано 

82-89

B

4 (добре)

зараховано  

75-81

С

4 (добре)

зараховано 

69-74

D

3 (задовільно)

зараховано  

60-68

E

3 (задовільно)

зараховано 

35-59

FX

2 (не зараховано)

не зараховано з можливістю повторного складання

Менше 35

F

2 (не зараховано)

не зараховано з обов’язковим повторним курсом


1Письмові п'ятихвилинки не переписуються. В рейтинг йде фактично одержана оцінка (аналогічно - оцінка за розрахункову роботу).

2 При виведенні загального балу за модуль враховуються штрафні санкції: необґрунтований пропуск лекції – 0,5 бала; необґрунтований пропуск лабораторного заняття -1 бал; несвоєчасна здача завдання – 0,5 бала.

3 Виконуються в робочих зошитах з меліорації


Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи