Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № icon

Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Скачати 156.68 Kb.
НазваПоложення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Дата08.10.2012
Розмір156.68 Kb.
ТипПоложення

Методичні рекомендації розроблені відповідно до "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", "Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича", "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" й призначені керівникам та викладацькому складу кафедр університету.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практик від університету та бази практики.

Програми практики (наскрізна та робоча) розробляються кафедрами університету на основі "Положення про проведення практики студентів у вищкх навчальних закладах України", затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 8 квітня 1993 року і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за 35У 30 квітня 1993 року. У цих програмах визначаються зміст і послідовність практик, характер баз практики, даються рекомендації щодо видів, форм і методів контролю рівня знань, умінь та навичок, які повинні отримати студенти під час проходження практики для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

У навчальних планах напряму підготовки (спеціальності) повинен бути наведений перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість та терміни проведення.

При складанні програм практики студентів потрібно керуватися:

 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;

 • Положенням про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

 • навчальним планом напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації);

 • освітньо-кваліфікаційною характеристиою випускника;

 • освітньо-професійною програмою підготовки фахівців;

— наказами та рішеннями Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів.

Під базою практики слід розуміти усі підприємства, організації та установи різних галузей та форм власності, на яких студенти університету можуть проходити практику.

Основне призначення програм практики полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність студентів і викладачів у цей період навчального процесу, який проводиться на базі практики.

Програма практики розробляється на весь період підготовки фахівця (наскрізна програма практики) та для кожної окремої практики (робоча програма). При цьому слід пам'ятати, що наскрізна програма — це не формальне об'єднання в одну програму декількох програм окремих практик. Загальні питання повинні бути об'єднані в наскрізній програмі, яка є короткою, конкретною за змістом, не містить дублювання і повторів у загальних положеннях. Наскрізна програма дає повну уяву про всю систему практичної підготовки з напряму підготовки (спеціальності) й за своїм обсягом, як правило, менша, ніж сумарний обсяг програм окремих практик. На базі наскрізної програми практики розробляються робочі програми практик, кожна з яких є логічним продовженням попередньої, що підтримує цілісний характер практичної підготовки майбутнього фахівця та принцип наступності. Робоча програма практики деталізує й конкретизує загальні принципи наскрізної програми.

Програма практики може мати таку структуру:

1. Вступ.

 1. Мета і завдання практики.

 2. Зміст практики

 1. Завдання для всіх студентів даного напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації).

 2. Індивідуальні завдання.

 3. Навчальні посібники.

 4. Методичні рекомендації.

 1. Форми і методи контролю.

 2. Вимоги до звіту. Підведення підсумків пактики.

 3. Критерії оцінювання (система оцінювання проходження практики за кредитно-модульною системою).

Змістовно-діяльнісна структура програми практики включає в себе не менше 2-х модулів, (кількість модулів і навчальних елементів визначається кафедрою в залежності від виду практики (навчальна чи виробнича), мети практики, її змісту, специфіки напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації).

Кількість балів, яку максимально може набрати студент за кожен навчальний елемент і відповідно за модуль, визначає кафедра. Завершує практику модуль-контроль (захист практики). Максимальна кількість балів за модуль-контроль – 30. Загальна кількість балів за практику – 100.

Організаційні заходи (настановчі збори студентів-практикантів, інструктаж, постановка задач та ін.) не входять до змістовно-діяльнісної структури, а передбачаються у вступі (загальних положеннях).

Оскільки значною частиною змісту навчальних практик є спостереження, під час проходження практики та її захисту оцінюються глибина спостережень, висновки студента за результатами спостереження, інші моменти, що визначаються програмою практики.

На відміну від робочих програм навчальних дисциплін завдання кожного модуля не обов’язково виконуються студентом-практикантом після завершення попереднього модуля. Модулі можуть виконуватись студентом паралельно і завершуватись одночасно (навчальна та виховна робота під час педагогічної практики). Послідовність виконання завдань, обумовлених модулями, визначається змістом даної конкретної практики.

^

ЗРАЗКИ ЗМІСТОВНО-ДІЯЛЬНІСНОЇ СТРУКТУРИ


ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ*


Програма навчальної

(діалектологічної, фольклорної, археологічної тощо) практики**


Модуль І. Збір матеріалу (оцінюється керівником практики)

Модуль ІІ. Обробка матеріалу (оцінюється керівником практики)

Модуль-контоль (оцінюється комісією)


Програма педагогічної практики


Модуль І. Навчальна робота (оцінюється керівником практики)

Модуль ІІ. Методична робота (оцінюється керівником практики)

Модуль IІІ. Виховна робота (оцінюється керівником практики від кафедри та керівниками практики від кафедри загальної та соціальної педагогіки та кафедри психології)

Модуль-контроль (оцінюється комісією)


Підсумкова оцінка за результатами практики формується з суми балів, отриманих студентом-практикантом за кожен модуль, + оцінка за модуль-контроль за шкалою КМСОНП відповідно до вимог ECTS, а також – за традиційною шкалою.

Рейтингова оцінка КМСОНП

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою90-100

А

5 (відмінно)

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)***

0-34

F

2 (незадовільно)***


________________________________________________________________

* Зразки, що наводяться, не є обов’язковими для наслідування і лише показують, яким чином може бути структурована програма практики

** Дана схема може бути використана й при складанні програм виробничих практик

***Згідно з п. 3.5. Положення про проведення навчальних, виробничих і педагогічних практик студентів Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, затвердженого ректором ЧНУ 19.12.2003р., “Студент, який не виконав програму практики без поважних причин і отримав негативну оцінку з практики в комісії (FX, F за шкалою ECTS), відраховується з університету.


Розроблена програма практики повинна мати наскрізну нумерацію сторінок і заголовків. Ці програми повинні бути надруковані, підписані виконавцем та завідуючим кафедрою , а також розглянуті методичною радою факультету, затверджені першим проректором (наскрізна програма) або деканом факультету (робочі програми) і розтиражовані в необхідній кількості. До початку практики університет, згідно з Положенням, в особі факультетського (групового) керівника практики узгоджує з базами практики програму практики.


ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ


Розробка програми практики студентів є великим і відповідальним творчим процесом викладацького складу кафедри, який обмежити якимись рамками та схемами було б недоцільно. Але є загальні принципи розробки програми, які з успіхом можуть бути використані всіма кафедрами університету незалежно від специфіки напряму підготовки(спеціальності, спеціалізації). До цих загальних принципів відносяться: максимальне використання досвіду організації в проведенні практики, накопиченого кафедрою у попередні роки; відображення сучасного економічного і структурного стану баз практик; ринкові відносини виробників і споживачів; особливості умов майбутньої роботи випускників та ін. Виходячи з цього, у програмі доцільно висвітити концептуальні засади, що далі наводяться.

У "Вступі" необхідно вказати курс, напрям підготовки (спеціальність), тривалість практики за навчальним планом, можливі бази практики та їх особливості та інші питання загального характеру.

Розділ "^ Мета і завдання практики" визначає напрямки діяльності студентів та викладачів під час практики. Таким чином, формулювання у програмі мети і завдань практики повинно базуватися на змістовному аналізі дисциплін навчального плану і визначенню його переліку знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти студенти на практиці, як на відповідному етапі навчання, так і в процесі всього навчання в університеті.

Чітко і обгрунтовано визначені у програмі мета та завдання практики дозволяють легко контролювати хід виконання практики та оперативно вносити необхідні зміни.

У цьому розділі необхідно перерахувати всі цілі, яких повинен досягнути студент шд час практики та задачі, що стоять перед ним.

На старших курсах цілями і завданнями практики є здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності з напряму своєї майбутньої професії, підготовка студентів до державних іспитів та зібранні матеріалів до виконання дипломного проекту (роботи).

Основною частиною програми є розділ "^ Зміст практики". У ньому необхідно докладно і конкретно викласти всі необхідні заходи по досягненню поставленої мети та завдань практики для цієї спеціальності і цього етапу навчання. Виходячи з особливостей і можливостей баз практики доцільно навести приблизний перелік місць (посад), на яких можуть проходити практику студенти. Доцільно вказати приблизний бюджет часу для виконання окремих завдань, передбачених програмою.

Під час практики студенти отримують уміння і навички, в основному при виконанні конкретних практичних завдань, тому праця студентів на штатних посадах (з оплатою або без оплати) є найбільш доцільною.

У цьому розділі програми необхідно чітко вказати на необхідність суворого виконання студентами прийнятих на базі практики правил охорони праці і протипожежної безпеки з обов'язковим проходженням ними інструктажів (вступного і на кожному конкретному місці праці).

Підрозділ "Індивідуальні завдання" включається в програму з метою формування у студентів під час практики умінь та навичок самостійного розв'язання виробничих, наукових або організаційних завдань. Виконання одного або декількох індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, наповнює практику більш конкретним і цілеспрямованим змістом.

У цьому підрозділі доцільно навести перелік індивідуальних завдань, зміст яких конкретизується і уточнюється під час проходження практики керівниками від кафедри і бази практики. Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, можуть в подальшому бути використані для виконання курсової або дипломної роботи (проекту), для підготовки доповіді, статті або для інших цілей за узгодженням з кафедрою та базою практики.

У підрозділі "^ Заняття та екскурсії під час практики" наводиться приблизна тематика цих заходів. Планування й проведення їх здійснюється спільно з керівниками практики від університету та бази практики. Заняття під час практики можуть проводитися у вигляді лекцій, семінарів, практичних і лабораторних робіт, які сприятимуть поглибленню теоретичного навчання з використанням матеріальних можливостей і готової продукції бази практики. Заняття повинні розкривати студентам перспективи розвитку спеціальності і готувати їх до наступного вивчення в університеті дисциплін навчального плану. Для проведення таких занять необхідно залучати найбільш кваліфікованих учених і співробітників бази практики.

Екскурсії під час практики проводяться з метою надбання студентами більш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію окремих підрозділів, діючу систему управління. Для розширення світогляду і ерудиції студентів екскурсії доцільно проводити не тільки на базі, де вони проходять практику, але й на інших підприємствах, організаціях і закладах суміжних галузей.

Кількість годин, що відводиться на заняття та екскурсії для студента, не повинна перевищувати шести годин на тиждень.

Підрозділ програми "^ Навчальні посібники" повинен містити список літератури, яку необхідно опрацювати студенту для того, щоб виконати програму практики. В основному це повинна бути література, яка відсутня у вищому наьчальному закладі, і є на базі практики: нормативні матеріали, описи, наочні посібники тощо. Перелік навчальних посібників повинен бути мінімальним за номенклатурою і обсягом, строго необхідним і реально врахувати резерв часу, який можуть виділити студенти для їх вивчення за час проходження практики.

У підрозділі "Методичні рекомендації" повинна бути викладена специфіка практики зі спеціальності, показана різниця між навчальною і фактичною діяльністю студентів на базі практики. Студент повинні отримати чіткі і конкретні рекомендації про те, що і як вони повинні зробити для виконання програми з практики.

Розділ "^ Форми та методи контролю" включений в програму для того, щоб студенти знали про прийняту в навчальному закладі та на базі практики систему поточного й підсумкового контролю виконання окремих розділів і всієї програми практики. Студенти повинні знати про встановлений на базі практик режим праці, контроль часу початку тa закінчення роботи (табелювання), правила ведення поточних записів і складання підсумкового звіту з практики. Крім цього, університетом встановлено необхідність ведення щоденника з практики. У цьому розділі програми висвітлюються всі питання щодо контролю діяльності студентів керівниками практики від вищого навчального закладу і бази практики.

Розділ "Вимоги до звіту" повинен містити інформацію про обсяг звіту, наявність у ньому основних розділів, послідовність висвітлення матеріалу, правила оформлення.

У звітах повинна бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана студентом. У звітах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії бази, технічних описів тощо), а також цитування літературних джерел.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики, і підготовки звіту, студентам в кінці практики відводиться 2-3 дні.

Складений звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті.

У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством, яке є замовником на підготовку фахівця, зміст практики може складатись індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практик від бази і навчального закладу.

У заключному розділі програми "^ Підведення підсумків практики" вказується, що підсумки підводяться у процесі складання студентом заліку перед комісією, яка призначається завідуючим кафедрою. Оцінка з практики враховується при визначені рейтингу студента, в т.ч. для призначення стипендії.

Результати складання заліків з практики заносяться у відомість обліку успішності, проставляються в індивідуальному плані студента (заліковій книжці) та в журналі обліку результатів заліків і екзаменів.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті практики, відраховується з університету.


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

^ Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

__________________ Р.І. Петришин

"_____"_______________ 2007 р.


^ Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціальності 7.070301

"Хімія”


Затверджено на засіданні

Вченої ради ________ факультету

протокол №______

від "_____"___________ 2007 р.

Голова Вченої ради_________________ _________.


Чернівці, 2007


Міністерство освіти і науки України


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Методичні рекомендації

до складання програм практики студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Чернівці 2008

Схожі:

Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconРобоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803
На підставі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconМета педагогічної практики
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173)

Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № iconПрограма навчально-виховної педагогічної практики для бакалаврів
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи