Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system




НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Сторінка1/29
Дата28.07.2012
Розмір4.28 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО


ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


EСTS - інформаційний пакет


Напрям підготовки - 0501 "Економіка і підприємництво"

Спеціальність - 6.050100 "Міжнародна економіка"


Донецьк – 2008

ЗМІСТ


Вступ

3

І

Навчальний заклад

5

ІІ

Загальна практична інформація

8

ІІІ

Інститут

14

А.

Загальний опис інституту




1.

Координатор ЕСТS від інституту

14

2.

Стислий опис структури й організації інституту

15

3.

Стислий опис умов для навчання в інституті

16

4.

Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них

18

5.

Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів

19

6.

Шкала виставлення оцінок

22

Б.

Ступенева структура




1.

Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

24

2.

Діаграма структури програми навчання

29

В.

Індивідуальні розділи програми навчання

38

ІV

Словник

310



ВСТУП



Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ECTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ECTS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ECTS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ECTS, національною системою і 100-баловою шкалою ДонНУЕТ.


Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS

до національної системи оцінювання в Україні та ДонНУЕТ


Оцінка по шкалі ECTS
Визначення

Національна система

За системою ECTS

(ДонНУЕТ)
А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

90-100

В

Дуже добре – вище за середній рівень з декількома помилками

4

(добре)

82-89

С

Добре – у цілому правильна робота з визначеною кількістю значних помилок

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)

69-74

Е

Досить – виконання задовольняє мінімальним критеріям

60-68

FX

Незадовільно – потрібно повчити перед тим, як перездати

2

(незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота (обов'язковий повторний курс)|

1-34



^

І - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД




А. Назва й адреса





Повна назва:

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса:

вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон:

(062)337-90-40

Факс:

(062)304-83-16

E-mail

info@donduet.edu.ua

Карта міста:

http://donduet.edu.ua/uk/map/map.shtml додається (додаток2).
^

Б. Академічний календар



Початок занять – з 1 вересня. Кінець занять – 1 липня. Навчання проводиться за семестрами та триместрами. Екзаменаційні сесії: січень; червень. Організований наскрізний контроль знань.


В. ^ Координатор ECTS від університету


Омелянович Лідія Олександрівна

- перший проректор ДонНУЕТ,

доктор економічних наук, професор,

тел.: 337-79-94, 305-45-38;

факс: 304-83-16;

E-mail: prorect@donduet.edu.ua

^ Даниленко Євген Дмитрович

- начальник навчального відділу,

тел.: 337-95-45;

факс: 304-83-16;

E-mail: navchvid@donduet.edu.ua

^ Орлова Валентина Олександрівна

- директор інституту обліку і фінансів,

тел.: 305-13-21;

факс: 304-83-16;

E-mail: off@dek.donduet.edu.ua

^ Фролова Лариса Володимирівна

- директор інститут економіки і управління,

тел.: (0622) 95-34-81;

факс: 304-83-16;

E-mail: dek feumev@dsuet.donetsk.ua

^ Баширов Іслам

Халідович

- декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи,

тел.: (0622) 95-34-84;

факс: 304-83-16;

E-mail: dek fmtms@dsuet.donetsk.ua

^ Сукманов Валерій Олександрович

- директор інституту харчових виробництв,

тел.: 304-50-89;

факс: 304-83-16;

e-mail: fob@dek.donduet.edu.ua

^ Нужна Тетяна

Валеріївна

- декан факультету харчування,

тел.: 304-50-89;

факс: 304-83-16;

E-mail: fh@dek.donduet.ua


Г. ^ Загальний опис закладу


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) є одним із провідних наукових та освітніх центрів, створений за Постановою Ради Народних Комісарів (№19/672) у 1920 році, підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності. Рішенням Державної акредитаційної комісії № 15 від 7 липня 1998р. університет віднесено до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серії СД-IV № 051165).

Місце знаходження ДонНУЕТ змінювалося на протязі 85-річного його існування. Так, з 1920 р. до 1934 р. він знаходився в м. Києві як кооперативний інститут, у 1934 р. був переведений до м. Харкова, а з 1959 р. інститут переведено в Донецьк (Сталіно) під назвою Донецький (Сталінський) інститут радянської торгівлі. З 1992 року – Донецький державний комерційний інститут. А вже з 1998 року, за Постановою Кабінету Міністрів України (№1890 від 30.11.98 p.), він існує як Донецький державний університет економіки і торгівлі (далі Університет). У 2000 році університету присвоєно ім'я вченого, громадсько-політичного діяча, засновника університету Михайла Івановича Туган-Барановського.

Університет за 85 років підготував численну кількість висококваліфікованих фахівців для підприємств і установ торгівлі, ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв, фінансових і банківських структур, податкових і митних служб а також фахівців для країн близького і далекого зарубіжжя. Університет готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія харчування", "Організація та управління якістю ресторанного господарства" та бакалавр, спеціаліст за спеціальностями: "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі".

З окремих спеціальностей розроблені та втілюються в навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців

(3 роки) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Про належний рівень підготовки фахівців свідчить те, що випускники університету очолюють значну кількість підприємницьких, фінансових структур, а також державних установ в Україні та понад 70% підприємств торгівлі й ресторанного господарства у Донецькому регіоні. За значні досягнення у цій сфері і у зв'язку з 50-річчям з дня заснування в 1970 році університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 2002 році він став переможцем у міжнародному академічному рейтингу популярності і якості «Золота фортуна» і нагороджений срібною медаллю «10 років незалежності України». У цьому ж році університет нагороджено знаком Ордена "Святий Дмитро Салунський" за заслуги перед українським народом та "Орденом пошани" Міжнародної кадрової академії за вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти незалежної України.

За часи свого існування університет зробив вагомий внесок в розвиток Мережі освітніх закладів України. На базі колишніх філій університету було створено Київський національний торговельно-економічний університет, Криворізький інститут народного господарства, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Керченський морський технологічний інститут.

Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є потужним центром економічної освіти в країні, має великий потенціал для подальшого розвитку і об'єднує 3 інститути (в т.ч. денної форми навчання: економіки і управління; обліку і фінансів; харчових виробництв), 3 факультети (в т.ч. денної форми навчання: маркетингу, торгівлі та митної справи; харчування; міжнародний факультет підготовки іноземних фахівців) та інститут післядипломної освіти, центри довузівської підготовки і "Абітурієнт", 5 навчально-консультаційних Центрів (м. Сімферополь, м. Севастополь, м. Маріуполь, м. Кривий Ріг, м. Луганськ), 4 технікуми (м. Шахтарськ, м. Краматорськ, м. Докучаєвськ, м. Маріуполь), навчально-науковий інформаційний інститут з впровадження новітніх технологій освіти та ін.

Сумісно з передовими підприємствами України створено та працюють нові структури університету – навчально-науково-виробниче об'єднання "ДонНУЕТ - AT "Норд"" і 35 філій профілюючих кафедр на провідних підприємствах області. Університет плідно співпрацює з роботодавцями, що суттєво допомагає працевлаштуванню фахівців університету.

На сьогодні в базовому університеті і відокремлених структурних підрозділах навчається близько 18000 студентів за 11 спеціальностями.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється викладачами 29 кафедр університету, з яких 15 випускаючі. Серед професорсько-викладацького складу - 44 (12,7 %) академіків, докторів наук, професорів; 214 (63,0 %) кандидатів наук, доцентів.

В університеті успішно діють докторантура за 4 спеціальностями й аспірантура за 12 спеціальностями, функціонують 2 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Університет є провідним в Україні науковим центром у галузі економічних і торговельних наук. Науковці університету очолюють ряд пріоритетних у країні напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи, дослідження яких склали наукове підґрунтя процесу реформування економіки України та Донецького регіону. За результатами роботи вчені університету стали лауреатами Державної премії в області науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених.

Університет є піонером міжнародної освітньої та наукової діяльності серед ВНЗ України, який щорічно отримує гранти міжнародних фондів. Міжнародне співробітництво здійснюється з 24 університетами Європи (Польщі, Швейцарії, Німеччини та ін.) і США.

Загальний обсяг фінансування міжнародних проектів в університеті складає 1,8 млн. дол. США.

Щорічно університет проводить студентські наукові конференції, які збагачують студентів новим досвідом, новими ідеями.

Засновницьким документом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є Статут. Статут затверджено у Міністерстві освіти і науки України 18.06.2003 р.


^ II - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ


А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів


Для здобуття освіти в Україні приймаються іноземці, які мають повну загальну середню освіту.

Іноземці, які навчалися у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, приймаються для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі документів про наявність завершеного освітньо-кваліфікаційного рівня. Особи, які не мають такої освіти приймаються для навчання в Україні згідно з вимогами цього Положення.

Для продовження терміну перебування письмові звернення іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації подаються до відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Донецькій області (п. 6 Наказу МВС України віл 01.12.2003р. № 1456).

Перелік документів, необхідних для продовження терміну перебування в Україні іноземців чи осіб без громадянства, які прибули з метою навчання:

  • письмове звернення вищого навчального закладу із зазначенням її реквізитів подається її представником (при первинному зверненні подаються також документи, що підтверджують факт державної респірації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло у гуртожитку, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується за місцем проживаннякерівництвом житлового органу, організації, якій належить житло;

  • письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, яке подається особисто або уповноваженою особою приймаючої сторони;

  • паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);

  • 6 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3 х 4 см;

  • квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування ( 17 грн);

  • квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою Громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітни 2003 року N 478 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (6.23 грн);

  • наявність в іноземця чи особи без громадянства дійсного страхового поліса про надання екстреної медичної допомоги, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 року № 1021 "Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадян, які тимчасово перебувають на території України" та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства не навчання до вищих навчальних закладів», якщо інше не встановлено міжнародними угодами;

- наявність в іноземця чи особи без громадянства документа про відсутність ВІЧ-інфекції, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року N 2026 «Питання запобігання та захисту населення під ВІЧ-інфекції) та СНІД» та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», якщо інше не встановлено міжнародними угодами;

  • наявність в іноземця чи особи без громадянства зворотного квитка з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

  • наявність в іноземця чи особи без громадянства коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням в Україні або підтвердження заявлених у зверненні приймаючої сторони гарантій.

Документи, які надані не в повному обсязі до розгляду не приймаються. Усі документи іноземних громадян далекого зарубіжжя повинні бути переведені на українську мову і завірені в консульському відділі посольства України.

Підставою для зняття з обліку іноземців та осіб без громадянства, які прибули на запрошення юридичних осіб є лист приймаючої організації (№ 21 Наказу МВС України від 01.12.2003р. № 1456).

Також згідно п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.1995р. № 1074 «Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України та транзитного проїзду через її територію» адміністрація ВУЗу несе відповідальність за своєчасне вибуття відрахованих студентів на батьківщину.

^ Лінгвістичні вимоги: вільне володіння українською мовою.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи