Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/27
Дата28.07.2012
Розмір2.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО


ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEMECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

Професійне спрямування 6.030601 “Менеджмент організацій”

Варіативна компонента „Менеджмент організацій торгівлі”


2008

ЗМІСТ


Стор.

ВСТУП
І – Навчальний заклад
ІІ – Загальна практична інформація
ІІІ – Інститут

16

^ А. Загальний опис факультету

16

А. Загальний опис

16

Б. Ступенева структура

23

Словник

32

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

36

Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”

106

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

126

Додатки

ВСТУП

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

^ Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

^ До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

^ Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-баловою шкалою ДонНУЕТ.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в України та ДонНУЕТ


Оцінка по шкалі ЕСТS

Визначення

Національна система

По системі ЕСТS (ДонНУЕТ)

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – вище за середній рівень з декількома помилками

4

(добре)

82-89

С

Добре – у цілому правильна робота з визначеною кількістю значних помилок

75-81

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

3

(задовільно)

69-74

Е

Досить – виконання задовольняє мінімальним критеріям

60-68Незадовільно – потрібно повчити перед тим, як перездати

2

(незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота (обов’язковий повторний курс)

1-34ІІІ – ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


А. Загальний опис інституту.

^ 1.Координатор ECTS від інституту:

Фролова Лариса Володимирівна, директор ІЕУ, зав.кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор, акад. АЕНУ

Телефон: 0622-95-34-81, 95-34-75

E-mail: dek_feumev@dsuet.donetsk.ua

Понеділок 15.00-16.00, четвер 10.00-12.00

Директор інституту економіки і управління: д.е.н., професор Фролова Лариса Володимирівна, тел. 95-34-81, 95-34-75

Заступник директора з навчально-методичної роботи к.е.н., доцент

Алексєєв Сергій Борисович, тел. 95-34-75

Заступник директора з навчально-виховної роботи к.е.н., доцент

Бабкін Деніс Олександрович, тел. 95-34-81


В інституті функціонують кафедри:

- маркетингового менеджменту (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Балабанова Л.В.);

- економіки підприємства (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Фролова Л.В.);

- прикладної економіки (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Садеков А.А.);

- міжнародної економіки (зав.кафедри д.е.н., проф., акад.АЕНУ Чернега О.Б.);

- економічної теорії (зав.кафедри д.е.н., доц. Горожанкіна М.Є.);

- іноземних мов (зав.кафедри Моісєєва Ф.А.).


Таблиця 1 ^ Науково-педагогічні кадри інституту
Чисельність науково-пе-дагогічних кадрів

Чисельність професорсько-викладацького складу

Чисельність докторів наук, професорів серед штатних викладачів

Чисельність кандидатів наук, доцентів серед штатних викладачів

чол.

в %

чол.

в %

Кафедра економіки підприємства

29

29

2

6,9

10

34,5

Кафедра прикладної економіки

18

18

1

5,5

8

44,4

Кафедра маркетингового менеджменту

24

24

2

8,33

14

58,33

Кафедра міжнародної економіки

16

16

2

12,5

6

37,5

Кафедра економічної теорії

20

20

1

5,0

8

40,0

Кафедра іноземних мов

30

30

-

-

1

3,33

ВСЬОГО

137

137

8

5,8

48

35,0


В інституті економіки і управління на денній формі навчається 1352 чол., з них на спеціальності “Міжнародна економіка” – 283 чол., “Економіка підприємства” – 579 чол., “Менеджмент організацій” – 490 чол. На заочній формі навчається 1467, з них на спеціальності “Міжнародна економіка” – 82 чол., “Економіка підприємств” – 862 чол., “Менеджмент організацій” – 523 чол.

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри маркетингового менеджменту є:

- управління трудовими ресурсами торговельних підприємств в умовах ринкової трансформації;

- інноваційна політика в управлінні підприємством в умовах маркетингової орієнтації;

- маркетингові дослідження ринку споживчих товарів довгострокового користування;

- управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації;

- контролінг у підприємстві в умовах маркетингової орієнтації;

- стратегічне маркетингове управління підприємством в ринковій економіці;

- товарна політика підприємств в умовах маркетингової орієнтації;

- стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств;

- зв’язки з громадськістю у системі маркетингового управління підприємством.

- управління персоналом на засадах маркетингу;

- комерційна діяльність підприємств в умовах маркетингової орієнтації і логістика;

- маркетинговий аудит системи збуту підприємств;

- цінова політика торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації;

- управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах маркетингу;

- управління маркетингом підприємств;

- маркетинговий менеджмент;

- управління маркетинговою логістикою;

- методологічні підходи і методика аналізу інфраструктури ринку праці в контексті маркетингових концепцій.


^ 3. Стислий опис умов для навчання в інституті.

Рівень забезпечення навчального процесу обладнанням та приладами відповідає сучасним вимогам.

Аудиторний фонд розміщується в 6 навчальних корпусах, які повністю відповідають санітарним нормам, оснащені технічними засобами навчання і сучасним технологічним обладнанням.

Аудиторний фонд складає:

навчальний корпус № 1 – 2 лекційні аудиторії на 150 місць та 2 аудиторії загального призначення на 55 місць;

навчальний корпус № 2 – 3 лекційні аудиторії на 235 місць і 6 аудиторій для проведення практичних занять на 115 місць;

навчальний корпус № 3 – 6 лекційних аудиторій на 580 місць, 32 спеціалізованих кабінети і лабораторії на 800 місць, 5 комп’ютерних класів на 75 місць, кабінети охорони праці, українознавства;

навчальний корпус № 4 – 10 лекційних аудиторій на 1235 місць, 32 спеціалізованих кабінети і лабораторії на 660 місць, 5 комп’ютерних класів на 70 місць;

навчальний корпус № 5 – 2 лекційні аудиторії на 125 місць, 2 комп’ютерних класи на 25 місць, 7 спеціалізованих кабінетів;

навчальний корпус № 6 – 7 лекційних аудиторій на 500 місць, 17 спеціалізованих кабінетів для проведення семінарських і практичних занять, 5 аудиторій на 120 місць для проведення занять з дисциплін, що не потребують спеціального оснащення, 5 комп’ютерних класів на 70 місць.

Крім того, що студенти і викладачі випускаючої кафедри користуються комп’ютерними класами і можливостями науково-навчального інформаційного центру, кафедра маркетингового менеджменту має 8 ПК: 7 - Pentium, 1- РС АТ - 486.

Для забезпечення наочності викладання кафедрою застосовуються кодоскопи (у власності кафедри 2 кодоскопа).

Велику роль у підготовці фахівців відіграє бібліотека університету, загальний фонд якої складає 550800 примірників, у тому числі наукової літератури близько 260 тис. примірників та навчальної – близько 140 тис. примірників. Бібліотечний фонд інтенсивно поновлюється, при цьому перевага віддається галузевому спрямуванню літератури, а також придбано літератури українською мовою, що складає 75-78% загального забезпечення.


^ 4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.

Таблиця 2 Програми навчання студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Програма навчання з присвоєнням ступенів

Кваліфікація

Форма навчання
Термін навчання

Бакалавр

Бакалавр з менеджменту

Денна

3 роки 10 місяців

Спеціаліст

Менеджер організацій торгівлі

Денна

10 місяців

Заочна

5 років 10 місяців

Заочна зі скороченим терміном навчання

3 роки 6 місяців

Магістр

Магістр з менеджменту організацій

Денна

10 місяців


^ 5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

Здійснюється навчальний процес у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Основні види навчальних занять – це лекція; семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття; консультація; інші види навчальних занять, які визначаються робочим навчальним планом і програмою дисципліни.

Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

^ Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

^ Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

^ Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня. 

Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.

^ Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри (предметної або циклової комісії) за участю керівника курсового проекту (роботи).

^ Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Студенту надається право обрати тему дипломного проекту (роботи), визначену випускаючими кафедрами (предметними або цикловими комісіями), або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Керівниками дипломних проектів (робіт) призначаються професори і доценти (викладачі) вищого навчального закладу, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

^ Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

^ Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.

Інтерактивні методи навчальної роботи (модифіковані лекції, домашня заготовка), самостійна робота, робота в команді (розробка та презентаціями командного проекту у модулі “Стратегічний менеджмент”, вирішення ситуацій за допомогою кейс-методу), проведення ділових ігор (“Що? Де? Коли?”).

Активні методи проведення практичних занять: метод “снігового кому”, “кути”, “круглий стіл”, рольові ігри, карта концепцій, карта ідей.

Письмові та усні екзамени (для студентів, які не набрали бажаної кількості балів), результати викладання практичних завдань, успішне завершення внутривузівської, переддипломної та дипломної практик, здача державного іспиту, написання та захист дипломної роботи.

Спостерігалося значне підвищення творчої активності студентів, їх зацікавленості в виконанні кожного виду завдань завдяки розмаїтості їх форм і методів їх здійснення, прагнення одержати максимальну кількість балів на кожному практичному занятті, за кожне виконане самостійне завдання.

Підвищився рівень самостійності та індивідуальності, творчості, самоорганізованості, дисципліни, відповідальності; розкрився творчий потенціал, зменшилась суб’єктивність факторів оцінки знань з модулю за рахунок чітко розробленої системи кількісних показників та критеріїв оцінки.

Методи оцінювання (контрольні заходи): поточний контроль, підсумковий контроль, семестровий контроль (семестровий екзамен, семестровий диференційований залік, семестровий залік), державна атестація студента (державні екзамени, захист дипломних проектів, робіт).

^ Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначається відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

^ Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Вищий навчальний заклад може використовувати модульну та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховувати при виставленні підсумкової оцінки.

^ Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

^ Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

^ Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

^ Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Вищий навчальний заклад може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. При використанні модульного контролю екзамени можуть не проводитись.

^ Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі - державна комісія) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Кафедра маркетингового менеджменту приділяє значну увагу проблемі формування творчих здібностей у студентів. Для досягнення цієї мети на кафедрі в учбовому процесі втілюються активні методи навчання, які сприяють формуванню логічного мислення у майбутніх спеціалістів, прищеплення навичок самостійної та дослідницької роботи, наочно демонструє необхідність знання економіки для вирішення фахових проблем. Тому викладачі кафедри застосовують в учбовому процесі ділові і рольові ігри, кейси, рішення проблемних ситуацій, виробничих задач, дискусії.


^ 6. Шкала виставлення оцінок.

Розподіл балів, що присвоюються студентам, відбувається згідно з наступною структурою (таблиця 3).

Таблиця 3 Розподіл балів, присвоюваних студентам

Змістовий модуль І (поточне тестування)

Змістовий модуль ІІ (поточне тестування)Індивідуальна робота (написання реферату, доклад тощо)

Підсумковий тест

Сума

бали

бали

бали

Тема І

Тема ІІТема

ТемаТема

Темабали

бали
бали

бали
бали

бали
бали

бали

100

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DЕ);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

Таблиця 4^ Критерії оцінювання відповідно до шкали ЕСТS

Шкала ЕСТS

Якісне визначення (критерії

А

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками

В

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

С

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

D

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

Е

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріямНЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі поточного модульного і підсумкового контролю знань (іспиту).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою.

З нормативних навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю та іспиту, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно), а завдання, що виносяться на іспит — від 0 до 60 балів (включно). Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів підсумкового і поточного контролю.

З вибіркових навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 5-бальну та шкалу EСTS надані в таблиці.

Таблиця 5 ^ Відповідність шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні та ДонДУЕТ

Оцінка по шкалі ЕСТS

Визначення

Національна система

По системі

ЕСТS

(ДонДУЕТ)

А

Відмінно - відмінне виконання лише з незначними помилками

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре - вище за середніх стандартів, але з деякими помилками

4

(добре)

80-89

С

Добре - в цілому змістовна робота зі значними помилками

75-79

D

Задовільно - чітко, але зі значними кількістю недоліками

3

(задовільно)

70-74

Е

Достатньо - виконання відповідає мінімальним критеріям

60-69
Незадовільно - необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

2

(незадовільно)

35-59

F

Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (обов'язковий повторний курс)

0-34  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи