Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського icon

Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського
Скачати 96.44 Kb.
НазваДонецький національний університет економіки І торгівлі Барановського
Дата29.07.2012
Розмір96.44 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі Барановського

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Антикризове управління підприємством

Бібліографічна тематична довідка

Замовник: Фролова Л.В.

Виконавець: Салатинська М.В.

Донецьк

2011


Антикризисное управление предприятием

Підручники, навчальні посібники


2005


1. У290-93 А72 Антикризове фінансове управління підприємством : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Я. Салига [та ін.] ; Запоріжський інститут державного та муніципального управління(ЗІДМУ). - К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 208 с.


2. У290-21 В19 Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Василенко. - К. :Центр навч. л-ри, 2005. – 504 с.


3. У290-21 Л37 Левицкая Э. В. Менеджмент предприятий в кризисной ситуации : учеб. пособие / Э. В. Левицкая. - Макеевка, 2005 . – 220 с.


4. У290-93 К78 Краснова В. В. Фінансовий менеджмент підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Краснова В. В. – Донецьк: Альфа-прес, 2005. – 208 с.


5. У290-21 М25 Маренков Н. Л. Антикризисное управление : учеб.-метод. пособие для студ. экон. фак. / Н. Л. Маренков. - М. ; Ростов н/Д : Нац. ин-т бизнеса : Феникс, 2005. – 508 с.


6. У290-21 О-75 Основы антикризисного управления предприятиями : учеб. пособ. для студ. вузов по спец. "Антикризис. упр." / Н. Н. Кожевников [и др.]. - М. : Академия, 2005. – 496 с.


7. У290-93 П52 Полтьева И. А. Финансовый менеджмент : курс лекций для студ. днев. и заоч. отд-ний спец. 7.050106 "Учет К и аудит", 7.050103 "Междунар. экономика", 7.050107 "Экономика предприятия" / И. А. Полтьева. - Донецк, 2005. - 1 дискета


8.У290-21 Т23 Татарников Е. А. Антикризисное управление предприятием. Ответы на экзаменационные вопросы / Татарников Е. А. - М. :Экзамен, 2005. – 256 с.


2006

9. У290-93 Б68 Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - К. : Ніка-Центр, 2006. - 248 с.


10.У290-21 Ж35 Жарковская Е. П. Антикризисное управление : учебник / Е. П. Жарковская. - М. : Омега-Л, 2006. – 356 с.


11. У290-21 З-41 Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування : навч. посіб. / КНЕУ ; за заг. ред. А. В. Вакуленко. - К., 2006 . – 200 с.


12. У290-21 С42 Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Скібіцький О. М. ; Ін-т економіки та менеджменту НАУ. - К., 2006 . – 312 с.


13. У290-93 Ф59 Менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Я.Салига [та ін.] ; Запоріз. держ. інж. акад. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 274 с.


14. У290-93 Ф-59 Менеджмент : інтегров. навч. комплекс (підруч., електронна навч. система на компакт-диску) / підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Омелянович [та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2006. – 285 с.

15. У290-93 Ч-97 Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Череп А. В. - К. : Кондор, 2006 . – 380 с. + Дод. CD-ROM.


2007
^

16. У050 А90 Асаул А. Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса : посвящ. 175-летию СПб ГАСУ / Асаул А. Н. - СПб., 2007. - 224 с.17. У290-21 І-23 Іванюта С. М. Антикризове управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Іванюта С. М. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 288 с.


18. У290-93 К60 Колісник М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Колісник М. К. - К. : Кондор, 2007. – 272 с.


19. У290-21 Л92 Левицька Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Левицька Е. В. - Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 176 с


20. У290-21 О-75 Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Осовська Г. В. - К. : Кондор, 2007. - 676 с.


21. Петленко Ю. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
Ю.В. Петленко. – К. : Кондор, 2007. – 298 с.


22. У290-93 Ф59 Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Семенов [та ін.] - К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 432 с


23. У290-21 Ш87 Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Штангрет А. М. - К. : Знання, 2007. – 335 с.


2008


24. У290-21 К85 Кривов'язюк І. В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кривов'язюк І. В. - К. : Кондор, 2008. - 366 с.


25. У290-21 Г51 Гірняк О. М. Менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Гірняк О. М. - Л. : Магнолія 2006, 2008 . - 352 с.


26. У290-93 Б68 Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с.


27. У290-21 Г51 Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум / О. М. Гірняк,
П. П. Лазановський. – Л. : Магнолія, 2008. – 352 с.


28. У290-21 М73 Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Мних Є. В. - К., 2008 . - 514 с.


29. У290-93 М96.Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – Л. : Магнолія 2006. – 216 с.


30.У290-93 П87 Птащенко Л. О. Управління корпоративними фінансами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Птащенко Л. О. - К.:Центр учбової літератури, 2008 . - 296 с.


2009

31. У29 К85 Кривов'язюк І. В. Підприємство в умовах ринку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кривов'язюк І. В. - К. : Кондор, 2009 . - 838 с.


32. У290-21 О-75 Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Осовська Г. В. - К. : Кондор, 2009 . - 376 с.


44. У290-21 О-75 Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Осовська Г. В. - К. : Кондор, 2009. - 680 с.


33. У290-21 С42 Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Скібіцький О. М. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 568 с.


34. У290-21 С42 Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : 75-річчю Нац. авіац. ун-ту присвяч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Скібіцький О. М. - К. :Центр учб. л-ри, 2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)


35. У290-93 Р99 Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Рясних Є. Г. - К. : Академвидав, 2010. - 336 с.


36. У290-93 Ш67 Школьник І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Школьник. – Суми : Ун. кн., 2009. – 301 с.


2010


37. У290-21 В75 Воробйова О. К. Антикризове управління підпрємством : завдання та навч.-метод. рек. щодо викон. контрол. робіт з дисц. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета


38. У290-21 Д69 Дорошук Г. А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика : навч. посіб. для вищ. навч. закл. екон. і менедж. спец. / Дорошук Г. А. - Л. : Новий Світ-2000, 2010 . - 332 с.


39. Воробйова О. К. Антикризове управління підприємством : робоча навч. прогр. [для студ. ІПО спец. 8.050201 "Менедж. орг." заоч. форми навчання на 2010-2011 навч. р.]. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 1 дискета.


40. У290-93 К17 Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Калетнік. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 320 с.


41. У290-21 С91 Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2010 р. - Х., 2010 . - Ч. 3. - 117 с.


Антикризисное управление предприятием (статьи)


2004


 1. Бондарь М. Бойцы антикризисного фронта : [преодоление кризиса на примере энергетических компаний: "Прикарпатьеоблэнерго", Калужская ТЭС, "Сумыоблэнерго"]

 2. Методы прогнозирования банкротства предприятий // Продуктивність. - 2004. - № 1 . -
  С. 11-14.

 3. Мартиненко В. П. Кадровий аспект в системі антикризових заходів на виробництві // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 6. - С. 106-108.

 4. Чебан Т. Учетно-аналитическая система как инструмент антикризисного управления // Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - № 7. - С. 38-44.

 5. Цлаф В. Типы антикризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях // Менеджмент i менеджер. - 2004 . - № 12. - С. 47-52.// Управление компанией. - 2004. - № 5 . - С.8-11.


2005


 1. Андрушко О. Теоретико-методологічний підхід до ідентифікації кризового стану підприємства // Регіональна економіка. - 2005. - № 4. - С. 66-72.

 2. Быков А Эволюционный синтез антикризисной стратегии предприятия //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2005. - № 5. - С. 30-38.

 3. Войцеховская А. Антикризисное управление финансами предприятия // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2005. - № 1(2). - С. 70-72.

 4. Колодізєв О. Трансфертний підхід до мінімізації ризиків у процесі антикризового управління банком // Вiсник Нацiонального банку України. - 2005. - № 10. - С. 25-27.

 5. Колтунович Е. Кризис: нет худа без добра?: Менеджмент // Дистрибуция и логистика. - 2005. - № 1. - С. 28-31.

 6. Комарницький І. Теоретико-методологічні засади превентивного антикризового управління промисловим підприємством // Регіональна економіка. - 2005. - № 4. - С. 59-66.

 7. Ревенков А.Н. Кризисная ситуация на предприятиях и пути выхода из нее // Пищевая промышленность. - 2005. - № 2. - С. 22-23.

 8. Рыбаков М. Как вытащить компанию из "болота"?: Антикризис // Менеджмент i менеджер. - 2005. - № 5. - С. 40-44.

 9. Сокол А. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства предприятия // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2005. - № 1(2). - С. 78-80.

 10. Тарнавский В. Правильная помощь для Rite Aid: [выход из кризиса амер. сети аптек] // Управление компанией. - 2005. - № 6. - С. 90-96.

 11. Тарнавский В. Просто жить дальше: [Промышленный конгломерат Тyсо (США)] // Управление компанией. - 2005. - № 8. - С. 86-93.

 12. Тарнавский В. Ликвидатор последствий автокатастрофы: ген. директор американ. компании Firestone (подразделение японс. корпорации Bridgestone) Джон Лямпе вывел компанию из кризиса, вызванного скандалом со взрывающимися покрышками // Управление компанией. - 2005. - № 3. - С. 80-85.

 13. Чупров Ч. Реинжиниринговый подходк управлению организационным развитием. Новый взгляд на антикризисное управление // Консультант директора. – 2005. - № 10. – С. 4-12.


2006


 1. Вецепура Н. В. Контроллинг как инструмент профилактики кризиса на промышленном предприятии // Вісник економічної науки України. - 2006. - № 2. - С. 51-57.

 2. Колісник М. К. Контролінг в антикризовому управлінні фінансами структур промислово-фінансової інтеграції // Вісник ДонДУЕТ. - 2006. - № 3. – С .225-230.

 3. Монастирський Г. Л. Методологічні засади ризик менеджменту та антикризового управління розвитком муніципальних утворень // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 3. - С. 121-127.

 4. Ревенков А.Н. Кризисная ситуация на предприятии и пути выхода из нее // Хлебопекарное производство. - 2006. - № 1. - С. 20-22.

 5. У290-21 У67 Толчеев Ю.З. Финансовая реструктуризация - как метод антикризисного управления // Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2006. - Т. 2 . - С. 243-247.

 6. У9(4УКР) Т60 Воробйова О. К. Стратегічні аспекти антикризового управління //Торгівля і ринок України. – Донецьк, 2006. - Вип. 21, т. 3. - С. 33-38.

 7. У9(4УКР) Т60 Чимирис С. В. Концептуальні основи антикризового адаптивного управління торговим підприємством // Торгівля і ринок України. – Донецьк, 2006. - Вып. 21, т. 2. - С. 345-351.


2007


 1. Аврашков Л. Я. О некоторых проблемах системы антикризисного управления // Аудитор. - 2007. - № 3. - С. 37-42.

 2. Алєксєєв І. В. Побудова системи раннього попередження та реагування на кризові ситуації в об'єднаннях промислового і фінансового капіталу // Економіка та держава. - 2007. - № 8. - С. 10-14.

 3. Еш С. М. Реструктуризація підприємств харчової промисловості як елемент антикризового управління // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2007. - № 21. - С. 48-51.

 4. Мных Е. Экономический анализ в системе антикризисного управления предприятием // Бухгалтерский учет и аудит. - 2007. - № 6. - С. 33-37.

 5. Репич Т. А. Реструктуризация путем усовершенствования логистической сферы деятельности предприятия // Мясной бизнес. - 2007. - № 9 (№ 60). - С. 93-97.

 6. Семенченко А. Комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки // Економiка України. - 2007. - № 9. - С. 46-55.

 7. Щербань І. О. Інформаційні ресурси та інформаційні технології в забезпеченні антикризового управління посередницькими підприємствами // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 228-235.


2008


 1. Анакин А. Как бороться с кризисом в вашем ресторане // Рестораторъ. - 2008. - № 12. -
  С. 64-66.

 2. Жукова Н. К. Сучасні методи антикризового управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10 (№ 89). - С. 14- 18.

 3. Картохіна Н. В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антікризового управління // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 9 (№ 88). - С. 19-24.

 4. Макаренко Ю. П. Використання системи антикризового управління для переходу до інвестиційної активності // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - № 2. - С. 3-6.


2009

 1. Коваленко О. В. Сутність та особливості бенчмаркитингу в антикризовому управлінні підприємством // Механізм регулювання економіки. - 2009. - № 3, т. 1. – С. 140-145.

2010


 1. Забродська Г. Розробка методичного інструментарію аналізу умов формування людського фактора антикризового управління підприємств роздрібної торгівлі // Схід. – 2010. – № 5. - С. 27-33.

 2. Чернова В. Г. Методологические аспекты моделирования антикризисного управления /
  Г. В. Чернова, С. А. Калайда, Ж. В. Писаренко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5, Экономика. - 2010. - № 2. - С. 89-99.

 3. Коцеруба Н. В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -
  № 2. – С. 120-128.

 4. Круш З. А. Модифицированный подход к использованию современных моделей прогнозирования банкротства в сельском хозяйстве // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. - С. 40-45.

 5. Пашутин С. Б. Нужен ли убыточной компании антикризисный менеджер // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 3. - С. 135-138.

 6. Попова О. Кухня выживания // Бизнес. - 2010. - 25 января (№ 3-4). - С. 54-55.

 7. Сардак О. Особливості процесу антикризового управління персоналом в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Економічний аналіз. - 2010. - № 5. - С. 164-166.

Щербань І. О. Удосконалення управління ризиками в антикризовому управлінні посередницькими туристичними підприємствами // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 12. – С. 128

Схожі:

Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconПодання
...
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського icon"Проблеми економіки й управління у промислових регіонах"
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі Барановського iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені М. Туган-Барановського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи